အတြဲဲ(၁ ) အမွတ္စဥ္(   )                                ခရစ္ေတာ္ေမြးေန႔ပြဲေတာ္ႀကီး                           ၂၅-၁၂-၂၀၁၂

                                          “ သင္၏ကယ္တင္႐ွင္ ႂကြလာေလၿပီ ၊”

ပထမက်မ္း

ပေရာဖက္အီဇာအိယအနာဂတၱိက်မ္း  ၆၂ း( ၁၁ - ၁၂ ) အထိ၊

ကမၻာေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္ေၾကညာေတာ္မူသည္ကား ” ဇီအုန္သမီးအား ေျပာၾကားေလာ့၊- သင္၏ ကယ္တင္႐ွင္သည္ ႂကြလာေလၿပီ၊႐ထိုက္ေသာ အခ သည္သူႏွင့္ပါလာ၏၊-ဆုလာဘ္ေတာ္သည္လည္း သူ၏မ်က္ေမွာက္၌ ႐ွိ၏၊-သူတို႔ကို သန္႔႐ွင္းေသာ လူမ်ိဳး-ဘုရားသခင္ထံမွ ကယ္တင္ျခင္းခံရေသာ သူမ်ားဟုေခၚၾကလိမ့္မည္၊-သင္မူကား “ စြန္႔ပစ္ခံရေသာ ၿမဳိ႕မဟုတ္၊ လူတိုင္းက႐ွာေသာၿမိဳ႕ေတာ္” ဟုေခၚေ၀ၚသမုတ္ရလိမ့္မည္။

                                                ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း၊-

ဆာလံ - ၉၆

သံၿပိဳင္။        ဤယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေပၚသို႔ အလင္းေရာင္ျခည္ ေပၚထြန္းေလၿပီ၊- အေၾကာင္းမူကား သခင္ဘုရားသည္ ဖြားျမင္ေလၿပီ ၊-

၁။         ။ ဘုရားသခင္သည္ အုပ္စိုးေတာ္မူသည္ေျမႀကီးသည္ ၀မ္းေျမာက္၍ မ်ားစြာေသာ ကၽြန္းတို႔သည္လည္း ႐ႊင္လန္းၾကပါေစ၊- ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ေကာင္းကင္ယံ၌ ထင္႐ွားသည္ျဖစ္၍ လူအေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ ကို ျမင္ၾကရ၏၊-(သံၿပိဳင္)

၂။         ။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ အတြက္ အလင္းေပၚထြန္းလိမ့္မည္၊စိတ္ႏွလံုးျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ အတြက္ ႐ႊင္လန္း ၀မ္းေျမာက္ ျခင္း ႐႐ွိလိမ့္မည္၊-ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔ ဘုရားသခင္၌ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း႐ွိၾက၍ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳၾကေလာ့-(သံၿပိဳင္)

 

ဒုတိယက်မ္း၊-

      ဘုရားသခင္သည္ မိမိသနားက႐ုဏာေတာ္ကိုသာ ေထာက္ေတာ္မူ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ကယ္တင္ေလၿပီ၊-”

မြန္ျမတ္ေသာ တပည့္ေတာ္ႀကီးသံေပါလူးဂါလာ တီတူး ထံ ေရးေသာစာ။                                   (၃ ၊ ၄ မွ ၇ အထိ)

ကၽြန္ုပ္တို႕ကိုကယ္တင္ေတာ္မူေသာအ႐ွင္၊-ဘုရားသခင္၏သနားၾကင္နာေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ သည္ ေပၚထြန္း လာေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေျဖာင့္မတ္ေသာ အက်င့္တရားမ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္၊ မိမိသနားက႐ုဏာေတာ္ကို သာ ေထာက္ေတာ္မူ၍ ကယ္တင္ ေတာ္မူေသာအ႐ွင္ေယဇူးခရစၧတူးအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚသို႔ သြန္းေလာင္းေသာ သန္႔ွ႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ျပဳျပင္ေျပာ္ လဲေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ေဆးေၾကာျခင္း မဂၤလာအားျဖင့္ အသစ္ဖြားျမင္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူသည္၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း ကိုယ္ေတာ္၏ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကုိရၾကလ်က္ ထာ၀ရ သုခ ခ်စ္သာကို အ ေမြခံႏိုင္ၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾက၏၊-

                            ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း၊

 

အာေလလူယား(သံလူကား   ၂ း (  ၁၄ )

အာေလလူယား -အာေလလူယား-

ေကာင္းကင္ဘံု၌ ဘုရားသခင္အား ဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္႐ွိေစသတည္း၊- ေျမႀကီးေပၚ၌လည္း စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္း ႐ွိေသာ သူတို႔အား ၿငိမ္သက္ျခင္း႐ွိေစသတည္း၊

အာေလလူယား-အာေလလူယား

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း၊-

        “သိုးထိန္းတို႔သည္မာရီယားႏွင့္ဇူဇယ္ကိုလည္းေကာင္း၊သူငယ္ေတာ္ကိုလညး္ေကာင္းေတြ႕ၾက၏ ၊

-သံလူကားေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။        း (၁၅ မွ  ၂၀ )

                        ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္တို႔သည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သူတို႔ထံမွထြက္ခြာသြားၾကလွ်င္ ဘက္သေလဟင္ၿမိဳ႕သို႔ အေရာက္သြားၾက၍ ငါတို႔အား ဘုရားသခင္ျပေတာ္မူေသာ ဤျဖစ္ေရာက္ေသာအမႈကို ၾကည့္ၾကကုန္အံဟု အခ်င္းခ်င္းေျပာဆုိ ၾကၿပီးမွ အလ်င္အျမန္သြားၾက၍ မာရီယားႏွင့္ဇူဇယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ႏြားစား ခြက္၌ ထားလ်က္႐ွိေသာ သူငယ္ေတာ္ကို လည္းေကာင္း ေတြ႕ၾက၏၊-ေတြ႔ျမင္ရလွ်င္ မိမိတို႔အားေျပာထားလ်က္႐ွိေသာ သူငယ္ေတာ္၏ အေၾကာင္းမွန္သည္ကို နားလည္ ၾက၏၊ -ၾကားရသမွ်ေသာ သူတို႔သည္လည္း မိမိတို႔အား သိုးထိန္းတို႔ေျပာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အံ့ၾသေနၾကကုန္၏၊- မာရီယားမူကား ထိုအေၾကာင္းအရာအားလံုးစံုကို မိမိႏွလံုး၌ ဆင္ျခင္လ်က္သိမ္းပိုက္ထားေလ၏၊-သိုးထိန္းတို႔သည္လည္း မိမိတို႔ အားေျပာႏွင့္သည္အတိုင္း ၾကားရျမင္ရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေျပာပ လ်က္ ျပန္သြားၾက ေလ၏၊-

ဤသည္ကား ခရစၧတူးသခင္၏ ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း၊

အုိခရစၧတူးသခင္-ကိုယ္ေတာ္အား ဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္႐ွိေစသတည္း။

ကမၼ႒ါန္းေထာက္႐ႈျခင္း၊

“ခရစ္စမတ္သည္ ဆန္တာကေလာ့ ေမြးေန႔မဟုတ္ ”

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ အေပါင္းတို႔၊- ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေန႔စဥ္ ဘ၀ အသက္တာမ်ားတြင္ ေမြးေန႔ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ က်င္း ပ ခဲ့ဖူးပါသည္၊ မိမိ၏ေမြးေန႔၊ မိတ္ေဆြမ်ား၏ေမြးေန႔၊ သားသမီးတို႔၏ေမြးေန႔၊ ခ်စ္သူခင္သူ အေပါင္းအသင္းတို႔၏ေမြးေန႔ စသျဖင့္ မေ႐မတြက္ ႏိုင္ေသာ ေမြးေန႔ေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကို က်င္းပ ခဲ့ဖူးၾကမည္ျဖစ္ပါသည္၊ ယေန႔သည္ကား ကယ္တင္႐ွင္ ခရစ္ေတာ္ ဘုရား၏ ေမြး ေန႔ျဖစ္ပါသည္၊-

မ်ားမၾကာမီက ျမန္မာျပည္မွာ နာမည္ႀကီး ႐ုပ္႐ွင္အႏုပညာသည္ တစ္ဦး၏ေမြးေန႔ကို ခ်ိန္႔ခ်ိန္႔သဲသဲ က်င္းပခဲ့ၾကေၾကာင္း စာ ေစာင္မ်ားမွ တဆင့္ သိခြင့္ရခဲ့ပါသည္၊-ထူးျခားခ်က္ တစ္ခုမွာေမြးေန႔ကိတ္ႀကီးကို ခမ္းနားထည္၀ါစြာ ျပင္ဆင္ထားပါ လ်က္၊ မိတ္ေဆြအေပါင္း  အသင္းမ်ား စံုညီစြာ႐ွိပါလ်က္၊ -ေမြးေန႔ကိတ္ႀကီးကို မလွီးျဖတ္ႏိုင္ေသး ၊ေငးေမာ္ ၾကည့္ေနၾကရသည္၊ Happy Birthday ေတးသီခ်င္း သီဆို ရန္ကိုလည္း အားလံုးက အသင့္၊ -သို႔ေသာ္ ေမြးေန႐ွင္က အခ်ိန္မီ မေရာက္လာ၊ သို႔အတြက္ အားလံုးက ခမ္းနာထည္၀ါလ်က္႐ွိသည္ အျပင္ အဆင္မ်ားကို သာ ေငးေမာ္ေနၾကရသည္၊ -ေအာ္ ေမြးေန႔ပြဲ က်င္းပသည္ ဆိုရာမွာ ေမြးေန႔႐ွင္ မပါ၀င္ပါက  အဓိပၸါယ္ကင္းမယ့္ေနပါေရာလား လို႔ အေတြးတစ္ ခ်က္၀င္လာမိလိုက္ပါသည္၊

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊- သည္လိုခရစ္စမတ္ပြဲေန႔မွာ အခ်င္းခ်င္း“Happy Christmas”လို႔ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္တတ္ၾက ပါသည္၊-နႈတ္ဆက္ရာ၌ သံုးသင့္ေသာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေလးျဖစ္ပါသည္၊- သူေ႒းသူႂကြယ္မွသည္ ဆင္းရဲသား အထိ အသံုးျပဳကာ ႏႈတ္ဆက္တတ္သည္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေလးလည္းျဖစ္ပါသည္၊-သို႔ေသာ္ ယေန႔သည္ ခရစ္ေတာ္ ဘုရား႐ွင္ ၏ေမြးေန႔ျဖစ္သည္၊-ေမြးေန႔ ႐ွင္ခရစ္ေတာ္ကို“ Happy Birthday”လို႔ႏႈတ္ဆက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိရမိပါသလား၊-အဲ့သည္ လို ႏႈတ္ခြန္းဆက္ရင္လည္း ေမြးေန႔႐ွင္ခရစ္ေတာ္က ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္႐ႊင္မယ္လို႔ သင္ယံုၾကည္ပါသလား၊-ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ ေမြးေန႔႐ွင္ ခရစ္ေတာ္ေလး သူ႔ေမြးေန႔မွာ လူေတြ က်င္းပၾက ပံုကို ၾကည့္ၿပီး ေပ်ာ္ႏိုင္မယ္မထင္ပါဖူး၊

ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာလဆန္းပိုင္း၌ ယိုးဒယားႏိုင္ငံ၏ ဘုရင္မင္းျမတ္ေမြးေန႔ကို တစ္ႏို္င္ငံလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ စည္ကားစြာ ၊ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ ပြဲမ်ားျဖင့္ က်င္းပတတ္ၾကပါသည္၊ -ႏိုင္ငံအႏံွတြင္လည္း ဘုရင္မင္းျမတ္၏ ပံုေတာ္ကို ေနရာစံု၌ ေရာင္စံုမီးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားၾကပါ သည္၊ အင္မတန္မွ ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာပင္ျဖစ္ပါသည္၊

သို႔ရာတြင္၊-ယေန႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ေမြးေန႔ျဖစ္ပါလ်က္ ”သူငယ္ေတာ္ေယဇူး”၏ပံုေတာ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေနရာအႏွံ၌ မေတြ႔ရ သနည္း၊ -“သူငယ္ေတာ္ေယဇူး”၏ပံုေတာ္ အစား ခရစ္စမတ္ဘိုးဘိုးႀကီး အမည္ရသည့္ “ဆန္တာကေလာ့စ္”၏ ပံုက ေနရာအႏွံတြင္ ခန္႕ခန္႕ႀကီးေနရာ ယူေနပါေတာ့သည္၊-

ဆူပါမားကက္ႀကီးေတြ၊- စတိုးဆိုင္ႀကီးေတြ၊ -လမ္းမႀကီးေတြ၊ ခမ္းမႀကီးေတြ၊ ႐ံုးေတြ ၊ေက်ာင္းေတြ-အစ႐ွိတဲ့ေနရာတိုင္းမွာ ဆန္တာ ကေလာ့စ္က မပါမျဖစ္ - ပြဲတိုင္းေက်ာ္ျဖစ္ေနပါသည္၊ -ခရစ္စမတ္ဟူသည္ သူ႔ေမြးေန႔အလား လူတိုင္းက သူ႔ပံုကို ေနရာ တကာမွာ ခ်ိတ္ဆြဲၾက၊ အသံုးျပဳၾက၊ သူ႔ပံုျဖင့္ အလွဆင္ၾကႏွင့္ အလုပ္႐ႈပ္ေနတတ္ၾကပါသည္၊

ေမြးေန႔ဆိုတာ ေမြးေန႔႐ွင္မပါပဲ က်င္းပရတာ အဓိပၸါယ္ မ႐ွိပါဖူး၊ -ဒါဆိုရင္ အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ က်င္းပေနတဲ့ ခရစ္စမတ္(သို႔) ခရစ္ ေတာ္ေမြးေန႔မွာ ခရစ္ေတာ္မပါပဲ တနည္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကို လစ္လွဴ႐ႈၿပီး က်င္းပျခင္းဟာ အဓိပၸါယ္႐ွိပါသလား၊-စဥ္းစားဖို ႔ေကာင္းလွပါ သည္၊သည္ၾကားထဲ ကေလးေတြက ဆန္တာကေလာ့စ္ႀကီးနားကပ္ကပ္ၿပိး “ဘိုးဘိုးႀကီးခင္ဗ်ား သားတို႔သမီးတို႔ကို အ႐ုပ္လွလွေလးေတြ၊ ခ်ိဳၿမိန္တဲ့ ေခ်ာကလက္ေလးေတြ၊-ေႏြးေထြးတဲ့ အိက်ႍေလးေတြ လက္ေဆာင္ေပးပါေနာ္”လို႔ ပူဆာ တတ္ၾကျပန္ပါသည္၊ -ခရစ္စမတ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရဟာ ရယူျခင္းမွ မဟုတ္တာ ၊ ေပးဆပ္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သည္ကေလးေတြကို ဘယ္သူ သင္ေပးၾကပါ့လဲ၊ -ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ခရစ္စမတ္ေရာက္တိုင္း တစ္ဦးကို တစ္ဦးလက္ေဆာင္ေတြေပးၾကျခင္းပဲ မဟုတ္ ပါလား၊-

ဒါ့ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ေမြးေန႔မွာ ခရစ္ေတာ္ကိုေရွးတန္းတင္ ဦးစားေပးၾကရေအာင္၊ -အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယေန႔ ၾကားနာခဲ့ရ သည့္ ပထမက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲမွာ ”သင္၏ကယ္တင္႐ွင္ သည္ ႂကြလာေလၿပီ၊ ႐ထိုက္ေသာ အခ သည္သူႏွင့္ ပါလာ၏၊ -ဆုလာဘ္ေတာ္ သည္လည္း သူ၏ မ်က္ေမွာက္၌ ႐ွိ၏၊ “ဟု ေရးထားသည္ကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္၊-

ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲမွာ သိုးထိန္းတို႔ထံ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္က“ေလာကရဲ႕ကယ္တင္႐ွင္ ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြားေတာ္ မူၿပီး -ဗိသေလဟိမ္သို႔သြား၍ ၾကည့္ၾကေလာ့၊ သင္တို႔အတြက္ အမွွတ္လကၡဏာ ဟူမူကား သူငယ္သည္ ႏြားစားခြက္၌ အ၀တ္ႏွင့္ ပတ္ရစ္ကာ သိပ္ထားလ်က္ ႐ွိသည္ကို ေတြ႔ရလိမ့္မည္၊”ဟု မိန႔္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္၊-သိုးထိန္းတို႔သည္လည္း ဗိသေလဟိမ္ကိုေရာက္ၿပီးႏြားစားခြက္ထဲမွာ အ၀တ္ႏွင့္ ပတ္ရစ္လ်က္႐ိွေသာ သူငယ္ေတာ္ကို ေတြ႔ၾကရပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ဆန္တာကေလာ့စ္တည္းဟူေသာ ခရစ္စမတ္ဘိုးဘိုးႀကီး ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊- ခရစ္ေတာ္၏ေမြးေန႔ပြဲေတာ္ကို ေမြးေန႔ွ႐ွင္ခရစ္ေတာ္ဘုရားႏွင္အတူ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ဆင္ႏြဲၾက ပါစို႔လို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္၊-