အတြဲဲ(၁) အမွတ္စဥ္(   )          ခရစ္ေတာ္ေမြးေန႔ပြဲေတာ္ႀကီး(သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္)                      ၂၄-၁၂-၂၀၁၁

      “ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သားေတာ္ကို ေပးေတာ္မူ၏၊-”

ပထမက်မ္း

 ပေရာဖက္အီဇာအိယအနာဂတၱိက်မ္း ၉ း( ၂ - ၄) ႏွင့္(၆-၇) အထိ

အမိုက္ေမွာင္ထဲ၌ သြားလာေနထိုင္ေသာ  လူမ်ိဳးသည္ ဧရာမအလင္းႀကီး ကိုျမင္ရ၏၊ -ေသမင္း လႊမ္းမိုးေသာႏိုင္ငံ ၌ ေနထိုင္ၾကေသာ သူတို႔အား အလင္းေရာင္ျခည္ေပၚ ထြန္းေလၿပီ၊- ကိုယ္ေတာ္သည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို မ်ားျပားေစေတာ္မူ၍ သူတို႔၏ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းကို ႀကီးမားေစေတာ္မူသည္ ၊ေကာက္ပဲသီးႏွံ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္၌ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကေသာ သူမ်ား ကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊  ဖမ္းဆီးရမိေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ခြဲေ၀ယူၾကရာ၌ ၀မ္းေျမာက္သကဲ့သို႔ ထိုသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ ႐ႊင္လန္း ၀မ္းေျမာက္ၾကပါေစ၊ မာဒီယာန္ လက္ထက္၌ ျပဳေတာ္မူသကဲ့သို႔ သူတို႔ ထမ္းရေသာ ထမ္းပိုးကိုလည္းေကာင္း၊-ပုခံုး ေပၚ ကန္႔လန္႔တင္ေသာ တုတ္ကို လည္းေကာင္း၊ ဖိႏွိပ္ၫွင္းဆဲေသာ သူ၏ အာဏာစက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်ိဳးႏွိမ္ေတာ္မူ၏၊ -အ ေၾကာင္းမူကား သူငယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖို႔ ဖြားျမင္ေလၿပီ၊ -ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖို႔ သားေတာ္ကိုေပးေတာ္မူ၏၊-သူ၏ လက္႐ံုး ေတာ္၌ အုပ္စိုးျခင္း အာဏာတည္၏၊ ၊သူ၏ နာမေတာ္ကား အံ့ၾသဖြယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တိုင္ပင္ဘက္၊ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရား ေလာ ကုတၱရာ၏ အဖ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကိုေပးေသာ ဘုရင္ဟူ သတည္း၊-သူ၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ က်ယ္ျပန္႔၍ အဆံုးမ႐ွိ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ လိမ့္မည္၊- ဒါ၀ိတ္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ ထိုင္၍ တရားမွ်တစြာ စီရင္ျခင္းျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံေတာ္ ကို ေနာင္ကာလ အစဥ္  အဆက္ တည္ေစလိမ့္မည္၊- ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခရွင္ဘုရား သင့္အေပၚထား႐ွိေသာ ခံယူခ်က္ျပင္းျပမႈျဖင့္ ဤအရာ အားလံုးေဆာင္႐ြက္လိမ့္မည္။

                                                ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း၊-

ဆာလံ - ၉၅

သံၿပိဳင္။          ဤယေန႔ခရစၧတူးသခင္တည္းဟူေသာ ကယ္တင္႐ွင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖို႔ ဖြားျမင္ေလၿပီ၊-

၁။         ။ဘုရားသခင္အား သီခ်င္းသစ္ကို သီဆိုၾကေလာ့၊ -ေျမႀကီးသား အေပါင္းတို႔ ဘုရားသခင္အား က်ဴးဧၾကေလာ့၊ ဘုရားသခင္အား သီခ်င္းဆို၍ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳၾကေလာ့၊ -(သံၿပိဳင္)

၂။         ။ဘုရားသခင္ ကယ္ဆယ္ေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကို တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန ႔ေျပာၾကားၾကေလာ့၊ -ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုန္း ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ အံ့ဖြယ္ရာမ်ားကို ေဟာေျပာၾကေလာ့၊-(သံၿပိဳင္)

၃။         ။ မိုးေကာင္းကင္သည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း႐ွိပါေစ၊ -ေျမႀကီးသည္လည္း ႐ႊင္လန္းပါေစ၊-ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္၌ ႐ွိသမွ် အရာ အားလံုးတို႔သည္ ျမည္ဟီးၾကပါေစ၊-လြင္ျပင္၍ ႐ွိေသာ အရာတို႔သည္ ေပ်ာ္ျမဴးၾကပါေစ၊-ထိုအခါ ေတာ၌ ႐ွိသမွ်ေသာအ ပင္တို႔သည္ ထာ၀ရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ႐ႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆိုၾကလိမ့္မည္။--(သံၿပိဳင္)

၄။         ။ အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္သည္ႂကြလာေတာ္မူလိမ့္မည္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေျမတစ္ျပင္လံုးကို အုပ္စိုးေတာ္မူ ရန္ႂကြလာေတာ္ မူလိမ့္မည္၊-ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာကိုေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ လူတို႔ကို သစၥာေတာ္ႏွင့္ လည္းေကာင္  အုပ္စိုးေတာ္မူလိမ့္မည္။ -(သံၿပိဳင္)

 

ဒုတိယက်မ္း၊-

               လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔အား ၊- ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ထင္႐ွားေလၿပီ၊-”

မြန္ျမတ္ေသာ တပည့္ေတာ္ႀကီးသံေပါလူး-တီးတူးထံ ေရးေသာစာ။                              (၂ ၊ ၁၁ မွ ၁၄ အထိ)

            ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ လူအေပါင္းတို႔အား ကယ္တင္ျခင္းခ်မ္းသာခံရေစရန္ ေပၚထြန္းလာေတာ္မူၿပီ၊- ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤေလာက၍ ႐ွိစဥ္အခိုက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္႐ွင္ေယဇူးခရစၧတူးႏွင့္ ႀကီးျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရား သခင္၏ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ႂကြလာေတာ္မူျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊-ထာ၀ရခ်မ္းသာကို လည္းေကာင္း ၊ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကလ်က္ မ ေကာင္းက်င့္ တရာမ်ားႏွင့္ ေလာကတပ္မက္ျခင္းမ်ားကို ျငင္းပယ္ၾက၍ ကာအိႁႏၵသိကၡာ႐ွိျခင္း၊ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ဒုစ႐ိုက္ အေပါင္းတို႔မွ ကယ္တင္ရန္ လည္းေကာင္း ၊ေကာင္းေသာအက်င့္တို႔ျဖင့္ တရားေတာ္ႏွင့္အညီ က်င့္ေသာ လူမ်ိဳးစုအျဖစ္ေ႐ြးရန္ လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ပူေဇာ္ေတာ္မူသည္၊-

                                                ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း၊

 

အာေလလူယား(သံလူကား ၂ း ၁၀-၁၁)

အာေလလူယား-အာေလလူယား-

အလြန္၀မ္းေျမာက္ရာ သတင္းကို သင္တို႔အား ငါၾကားေျပာ၏၊ -ယေန႔ ကယ္တင္႐ွင္       ခရစၧတူးသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဖြားျမင္ေလၿပီ၊

အာေလလူယား-အာေလလူယား

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း၊-

                        “ ဤယေန႔  ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ သခင္သည္ သင္တို႔အဖို႔ ဖြားျမင္ေလၿပီ၊-”

သံမာေတဦးေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။( ၂၅ း ၃၁  မွ  ၄၆  အထိ )

                        ထိုကာလ၌ ေျမႀကီးတျပင္လံုးကိုစာရင္းယူေစျခင္းငွာ ေဆဇာရ္ၾသဂုတ္စတူးသည္ အမိန္႔ေတာ္ထုတ္ သည္႐ွိေသာ္ ထိုပထမစာရင္း ယူျခင္းသည္ ဆီးရီးယားျပည္ကို အုပ္စိုးေတာ္မူေသာ ဆီရီႏူးအားျဖင့္ျဖစ္သတည္း၊ -လူခပ္သိမ္း တို႔သည္လည္း စာရင္း၀င္ျခင္းငွာ အသီးသီး မိမိတို႔ ၿမိဳ႕ရင္းသို႔ ျပန္သြားၾက၏၊- ဇူဇယ္သည္လည္း ဒါ၀ိဒ္၏ အမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္၍ ကိုယ္၀န္႐ွိေသာ မိမိႏွင့္ ထိမ္းျမားထားေသာ ခင္ပြန္း မာရီယားႏွင့္အတူ စာရင္းယူျခင္းငွာ ဂါလီေလအားနယ္ နာဇရက္ၿမိဳ႕မွ ယုဒျပည္၌ ဗိတၱေလဟိမ္ဟုေခၚေသာ ဒါ၀ိဒ္၏ၿမိဳ႕သို႔ တက္ေလ၏၊ -ထိုေနရာ၌ ႐ွိၾကေသာ္ ဖြားျခင္းငွာေန႔လေစ့ေသာေၾကာင့္  မိမိသားကို ဖြားျမင္၍ အ၀တ္ႏွင့္ ပတ္ရစ္ၿပီးမွ ဧည္သည္ တည္းခိုရာေနရာ၌ သူတို႔အဖို ႔ေနစရာမ႐ွိေသာေၾကာင့္ သူ႔ကို ႏြားစား ခြက္၌ သိပ္ထားေလ၏၊ -ထိုအရပ္၌ သိုးထိန္းတို႔သည္ ညအခါမအိပ္ဘဲ မိမိတို႔ သိုးစုကို အလွည့္က်ေစာင့္ေနၾကစဥ္တြင္ ၾကည့္ ေလာ့၊-သခင္ဘုရား၏ တမန္ေတာ္တစ္ပါးသည္ သူတို႔ အနားမွာ ရပ္၍ ဘုရားသခင္၏ေရာင္ျခည္ေတာ္သည္ သူတို႔၏ပတ္၀န္း က်င္၌ ထြန္းေတာက္သျဖင့္ သူတို႔သည္ အလြန္ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းသို ႔ေရာက္ၾက၏၊ -ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ကလည္း မေၾကာက္႐ြံ႕ ၾကႏွင့္၊ အေၾကာင္းမူကား အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔အား အလြန္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖစ္အံ့ေသာ သတင္းကိုသင္တို႔ အား  ငါသည္ ၾကားေျပာ၏။- အေၾကာင္းမူကား ခရစၧတူးသခင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အ႐ွင္သည္ ယေန႔ ဒါ၀ိဒ္၏ၿမိဳ႕၌ သင္တို႔အဖို႔ ဖြားျမင္ေလၿပီ၊-သင္တို႔အဖို႔ငွာ အမွတ္လကၡဏာဟူ မူကား၊-သူငယ္သည္ အ၀တ္ႏွင့္ပစ္ရစ္၍ ႏြားစား ခြက္၌ ထားလ်က္႐ွိသည္ကို သင္တို ႔ေတြ႔ၾကလိမ့္မည္ဟု သူတို႔အား ဆို၏၊ -ထိုခဏျခင္းတြင္ တမန္ေတာ္ႏွင့္အတူ ဘုရား သခင္  ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအမ်ား႐ိွၾက၍ ဆိုၾကသည္မွာ ျမင့္ျမတ္ေသာ အရပ္မ်ား၌ ဘုရားသခင္အား ဘုန္းႀကီးေစ သတည္း ၊ေျမႀကီးေပၚ၌လည္း စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္း ႐ွိသူတို႔အား ၿငိမ္သက္ျခင္း ႐ွိေစသတည္း။

ဤသည္ကား ခရစၧတူးသခင္၏ ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း၊

အုိခရစၧတူးသခင္-ကိုယ္ေတာ္အား ဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္႐ွိေစသတည္း။

ကမၼ႒ါန္းေထာက္႐ႈျခင္း၊

“ေမ့ေနၾကေသာ ခရစ္စမတ္ သေကၤတေလးတစ္ခု”

ယေန႔သည္ကား ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ေမြးဖြား သန္႔စင္ေတာ္မူသည့္ အခါေတာ္ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ႀကီးပင္ျဖစ္သည္၊- ဤမွ်ျမင့္ျမတ္ ေသာ ခရစ္စမတ္ေန႔ႀကီးတြင္ ဆူပါမားကတ္ႀကီးမ်ား၊ စတိုးဆိုင္ႀကီးမ်ား၊ လမ္းႀကိဳလမ္းၾကားမ်ား၊ ဆိုင္မ်ား၊ အိမ္ မ်ား၊အေဆာက္ အအံု မ်ား ၊ခမ္းမမ်ားအစ႐ွိသည့္ေနရာတိုင္းတြင္ ခရစ္စမတ္၏ သေကၤတမ်ားျဖစ္ေသာ ခရစ္စမတ္ေတးသီခ်င္းမ်ား မီးေရာင္စံုမ်ား၊ ဆန္တာ ကေလာ့စ္ တည္းဟူေသာ ခရစ္စမတ္ ဘိုးဘိုးအ႐ုပ္မ်ား၊ ခရစ္စမတ္သစ္ပင္မ်ားစသျဖင့္ ခရစ္စမတ္  သေကၤတမ်ားကို ေနရာအႏွံ႕တြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္၊ -ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာပင္တည္း၊

သို႔ေသာ္ ခရစ္စမတ္၏ အေရးႀကီးေသာ သေကၤတေလးတစ္ခု က်န္ေနပါေသးသည္၊ ယင္းသေကၤတေလးမွာ ေနရာ  တိုင္းတြင္ မေတြ႔ရသလို၊ လူတိုင္းသူတိုင္း ကလည္း ေမ့ေနၾကဟန္ ႐ွိပါသည္၊ -တကယ္တန္း ဆိုရပါမူ အထက္ကေဖၚျပခဲ့ေသာ ခရစ္စမတ္သစ္ပင္ေလးမ်ား မည္မွ်ပင္လွလွ၊ ဆန္တာကေလာ့တည္း ဟူေသာ ခရစ္စမတ္ဘိုးဘိုးႀကီးက ဘယ္ေလာက္ပဲ လက္ေဆာင္ ေကာင္းေလးေတြေပးေပး၊ ဒိုဒိုမုန္႔ေလးေတြ ဘယ္ေလာက္ခ်ိဳခ်ိဳ ခရစ္စမတ္ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို အျပည့္အ၀ ေဖၚေဆာင္   ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္၊ ယခုေဖၚျပမည့္ အရာေလးကသာ ခရစ္စမတ္ကို အဓိပၸါယ္႐ွိ႐ွိ၊ အႏွစ္သာ ရျပည့္ျပည့္ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္၊ -ယင္းအရာ ေလး မပါ၀င္ပါက-ခရစ္စမတ္ရဲ႕အရသာေလး ေပ့ါသြားမွာေသခ်ာလွပါသည္၊

အမ်ားတကာက ေမ့ေနေသာ ထိုခရစ္စမတ္သေကၤတေလးကို မည္သည့္အလွျပင္ဆရာမွလည္း အလွျပင္သည့္ ေနရာ၌ အသံုးျပဳရန္ စိတ္မ၀င္စားသလို၊ မည္သည့္ေတးေရးဆရာမွလည္း ေတးသီခ်င္း ဖြဲ႔ႏြဲ႕စပ္ဆိုေလ့မ႐ွိၾကပါ၊ သို႔တိုင္ ေအာင္ ယင္း သေကၤတေလးကေတာ့ အေရးပါေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္၊-

အမ်ားကေမ့ေလွ်ာ့ေနသည့္ ယင္းခရစ္စမတ္သေကၤတေလးမွာ ခရစ္ေတာ္အိပ္စက္ခဲ့ေသာ “ႏြားစားခြက္”ေလး ပင္ ျဖစ္ပါသည္၊ -မွန္ပါ၏၊ -ယင္းႏြားစားခြက္ေလးကို အားလံုးနီးပါးက ေမ့ေနၾကပါသည္၊ -ယင္းႏြားစားခြက္ေလးသည္ကား ခရစ္စ မတ္အတြက္ အေရးအပါဆံုး၊ ခရစ္စမတ္ သေကၤတေလးတစ္ခုဟုဆိုလွ်င္ မိတ္ေဆြအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္မည္လား ၊ေထာက္ခံ မည္လား၊-

သေကၤတအမွတ္ လကၡဏာေလးတိုင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ နက္နဲလွစြာေသာ အဓိပၸါယ္ေလးမ်ားက တြဲလြဲခိုလ်က္႐ိွ တတ္ၾကပါသည္၊ -မီးပြိဳင့္တိုင္းတြင္႐ွိ အနီ၊ အ၀ါ၊ အစိမ္းမီးေလးမ်ားတြင္ ေနာက္ကြယ္၌ ရပ္၊ ၾကည့္၊ သြား ဟူေသာအဓိပၸါယ္ေလး  မ်ားကေျပာစရာ မလိုေလာက္ေအာင္ လူတိုင္းသိသကဲ့သို႔ ပင္ျဖစ္ပါသည္၊-

ထိုနည္းတူစြာပင္ ႏြားစားခြက္ေလးတြင္လည္း ဖံုးကြယ္ေနေသာ ေလးနက္လွပလွသည့္ အဓိပၸါယ္ေလးတစ္ခု႐ွိပါ သည္၊ -ႏြားစားခြက္ေလးမ်ားသည္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း သေကၤတတစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ ၊ေပးဆပ္ျခင္း၊ ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ေလးလဲ ႐ွိပါ ေသးသည္၊ -ေပးဆပ္ျခင္းတိုင္း၌ ရယူျခင္း လံုး၀မ႐ွိ၊-တစ္ပါးသူကို ေပးဆပ္ေနျခင္း၌သာ မိမိစိတ္သည္ ေပ်ာ္ျမဴး႐ႊင္လန္းလ်က္  ႐ွိပါသည္၊-မိမိ၏ေပးဆပ္မႈကို တစ္ဖက္သားက အသိအမွတ္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ- မျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သို႔မွ် စိတ္၌ ညိဳျငင္မႈ အလ်င္းမ႐ွိ၊- အခံစားရ၊-၀မ္းနည္းမႈ၊ နားက်ည္းမႈမ႐ွိ-၊ ပကတိ တည္ၿငိမ္စြာ ႐ွိေနျခင္းျဖစ္သည္၊ ယင္းသည္ကား စစ္မွန္ေသာ ေပးဆပ္မႈတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္၊-

ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ ဤေလာကသို႔  ႂကြလာသည္မွာလည္း ေပးဆပ္ဖို႔ သက္သက္ပင္ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ၊ -ထို႔ ေၾကာင့္ပင္ “ငါသည္ေလာကကို အေစခံမႈျပဳရန္ျဖစ္သည္ ၊ေလာက ႀကီးက ငါ့အား အေစခံေပးရန္ မဟုတ္၊”ဟု မိန္႔ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္၊ -သို႔မို႔ေၾကာင့္ပင္ မ်က္စိမျမင္သူအား မ်က္စိျပန္ျမင္ေစျခင္း၊ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ သူမ်ား ျပန္လည္ေလွ်ာက္ လွမ္းႏိုင္ ျခင္း၊ ကုထႏူနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္း ခ်မ္းသာရျခင္း၊ စာေလာက္ မြတ္သိပ္သူမ်ားအား အစားအစာမ်ားေကၽြးေမြးျခင္း၊ အစ႐ွိသည့္ လူသားေကာင္းက်ိဳး မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေတာ္မူခဲ့သည္၊-

ထိုသို႔ေသာ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာေသာ အခ်ိန္သမယျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ေလာကလူသားမ်ားမွာ အ ျပည့္အ၀မေပ်ာ္႐ႊင္ႏိုင္ၾကေခ်၊-အေၾကာင္းမွာ မိမိေပးလိုက္ သေလာက္ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ျခင္း မခံရသည့္အခါ ေဒါသထြက္ျခင္း စိတ္မေကာင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ အၿမဲပင္    ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရေသာ အေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္၊ -လူဟူသည္ကား ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္မႈကို မ်ားစြာမွ ေမွ်ာ္လင့္ ထားတတ္ၾကေသာေၾကာင့္ပင္တည္း၊

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊- ႏြားစားခြက္ေလးကို ပံုနမူနာယူ စံထားၾကပါစို႔၊- ႏြားစားခြက္ေလး၏စိတ္ ထား အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေန႔စဥ္အသက္တာမွာ တစ္ဦးကို တစ္ဦးေမတၱာထား-ေမတၱာပြားႏိုင္ရေအာင္ က်ိဳးစားၾကပါစို႔ ဟု တိုက္တြန္း လိုက္ရပါသည္၊-

ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာခရစ္စမတ္-ဧခ်မ္းသာယာေသာ ခရစ္စမတ္-ေဘးဘယာမ်ား ကင္းေ၀းေသာ ခရစ္စမတ္- ျဖစ္ပါေစလို႔ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သလိုက္ပါသည္၊

                        ဘုန္းဘုန္းေဂ်ာ့ဦးခင္ေမာင္ေထြး။