ႏွစ္၏(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔

အတြဲ(၂)အမွတ္စဥ္( ၃၉)      ႏွစ္၏(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔         (၂-၉-၂၀၁၂)

 ပထမက်မ္းစာ၊                                                                                                             

  ငါမိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားမ်ားတြင္ ထပ္ေလာင္း၍ မထည့္ၾကေလႏွင့္ -သခင္ဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းၾကေလာ့ ။ - 

တရားေဟာရာက်မ္း-                                                                         ၄ း ( ၁ - ၂ )၊ ( ၆ - ၈ )            ယခုမူကား အိုအစၥေရးအမ်ိဳးသားတို႔ သင္တို႔အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔သင္ၾကားေပးေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပညတ္ေတာ္မ်ားကို နားေထာင္ၾကေလာ့၊-ထိုပညတ္ေတာ္မ်ားကို လိုက္နာၾကလ်က္ သင္တို႔အသက္႐ွင္ၾကရ၍ သင္တို႔ဘိုးေဘးတို႔၏ အ႐ွင္ဘုရား သခင္သည္ သင္တို႔အားေပးလတၱံ႔ေသာတိုင္းျပည္သို႔၀င္ရၾကလ်က္ ပိုင္ဆိုင္ၾကလိမ့္မည္။ငါမိန္႔ေတာ္မူေသာစကားမ်ား၌ ထပ္ ေလာင္း၍ မထည့္ၾကေလႏွင့္၊-ထိုမွ မည္သည္ကိုမွ် မထုတ္ပယ္ၾကႏွင့္ သင္တို႔အား ကၽြႏု္ပ္မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေသာ သင္တို႔၏ အ႐ွင္ ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းၾကေလာ့၊-ပညတ္ေတာ္မ်ားကို လိုက္နာၾက၍ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ စံုလင္ေစၾကေလာ့၊- ဤကဲ့သို႔ လိုက္နာေစာင့္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ လူတုိ႔၏ မ်က္ေမွာက္၌ သင္တို႔၏ ဥာဏ္သည္ ေပၚလြင္လိမ့္မည္။ထို လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဤ ပညတ္တရားေတာ္အားလံုးစံုတို႔ကို ၾကားသိရေသာအခါ ဤလူမ်ိဳးသည္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္အသိဥာဏ္႐ွိေသာ လူမ်ိဳး-ႀကီးျမတ္ေသာလူမ်ိဳးပါတကားဟု ဆိုၾကလိမ့္မည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတာင္းေလွ်ာက္သည့္အခါတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အ႐ွင္ဘုရား သခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အနား၌ ႐ွိသကဲ့သို႔ မိ မ ိတို႔၏ ဘုရားမ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔အနားမွာ ႐ွိသည့္တိုင္ေအာင္ႀကီးမားေသာ အျခားလူမ်ိဳး႐ွိသေလာ၊ငါသည္ယေန႔သင္တို႔၏ မ်က္ေမွာက္၌ ေပးေတာ္မူေသာ ဤပညတ္တရားအေပါင္းတို႔ကဲ့သို႔ တရား မွ်တေသာ ပညတ္ေတာ္မ်ားရ႐ွိေသာ အျခားလူမ်ိဳးအဘယ္မွာ ႐ွိသနည္း။

-ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးဘုရျခင္း၊

ဆာလံ (၁၄) ၊

သံၿပိဳင္။                   အိုသခင္၊-  ကိုယ္ေတာ္၏ဗိမာန္ေတာ္၌ မည္သူေနထိုင္မည္နည္း။

၁။         အျပစ္ကင္းမဲ့ေသာသူ၊- ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို လိုက္နာေသာသူ- မိမိစိတ္ႏွလံုးသား၌ အမွန္တရားကို ေျပာဆို ေသာသူ ၊ မိမိႏႈတ္ျဖင့္ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေသာ စကားမေျပာေသာသူတို႔သည္ ေနထိုင္ၾကလိမ့္မည္။-(သံၿပိဳင္)

၂။         မိမိႏွင့္နီးစပ္ေသာ သူအားမေကာင္းမျပဳတတ္ေသာသူ-မိမိႏွင့္နီးစပ္ေသာသူအား ဒုကၡ မေပးေသာသူ၊သခင္ဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္၌ ဆိုးယတ္ေသာသူကို တန္ဖိုးမထားဘဲ ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္႐ြံ ႔႐ိုေသေသာသူအား ဂုဏ္ျပဳတတ္ေသာသူတို႔ သည္ ေနထိုင္ၾကလိမ့္မည္။-(သံၿပိဳင္)

၃။         မိမိ၏ေၾကးေငြကို အတိုးႏွင့္မေခ်းငွားေသာသူ-အျပစ္ကင္းမဲ့ေသာသူထံမွ လာဘ္မ်ားကို လက္မခံေသာသူ-ဤအရာ မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေသာသူသည္ ထာ၀ရမေ႐ြ ႔မလ်ားတည္ၿငိမ္လိမ့္မည္။-(သံၿပိဳင္)

ဒုတိယက်မ္း။

တရားေတာ္အတိုင္း လိုက္က်င့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေလာ့ -

မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီး သံယာကုပ္ ေရးထားေသာဆံုးမစာ ။ (၁ း ၁၇ မွ ၁၈ ႏွင့္ ၂၁ခ  မွ  ၂၂    ႏွင့္  ၂၇ )

ကၽြႏ္ုပ္ခ်စ္လွေသာ ညီအစ္ကိုတို႔ ၊ -

ေကာင္းျမတ္စံုလင္ေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ဟူသမွ်တို႔သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမဆိုထားဘိ၊ေျပာင္းလဲျခင္း၏ အရိပ္လကၡ ဏာမွပင္ကင္းေတာ္မူေသာ-ေန-လ-ၾကယ္-နကၡတ္တို႔၏ အဖခမည္းေတာ္ဘုရားထံ အထက္ေကာင္းကင္အရပ္မွ သက္ ေရာက္ၾကသည္ ။ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရာသတၱ၀ါတို႔တြင္ အဦးအဖ်ားျဖစ္ေစျခင္းငွာ ႏႈတ္က ပါဌ္တရားေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အလိုေတာ္ျမတ္အတိုင္းသားသမီးမ်ားျဖစ္ေစေတာ္မူသည္။ သင္တို႔၏ ၀ိညာဥ္မ်ားကို ကယ္တင္ႏိုင္၍ သင္တို႔တြင္ အျမစ္တြယ္လ်က္႐ွိေသာ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ကို ႏူးၫ့ံသိမ္ေမြ႔ျခင္းႏွင့္လက္ခံၾကေလာ့၊- သင္တို႔ သည္  ႏႈတ္ကပါဌ္တရားေတာ္ကို လိုက္က်င့္သူမ်ားျဖစ္ၾကေလာ့၊-နားေထာင္႐ံုမွ်သာ ေထာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကလွ်င္ သင္တို႔ကိုယ္ သင္တို႔ လွည့္ျဖားျခင္း သာ ျဖစ္ေပ လိမ့္ မည္။-အဖခည္းေတာ္ဘုရားေ႐ွ ႔ေတာ္၌ အစြန္းအကြက္မ႐ွိ-သန္႔႐ွင္းျမင့္ျမတ္ေသာသီလ ေဆာက္တည္ျခင္းကား ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းေ ရာက္ေနေသာ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားမုဆိုးမမ်ားတို႔ကိုကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းႏွင့္ဤ ေလာကမေကာင္းဒုစ႐ိုက္တို႔မွ ကင္းေအာင္ မိမိ ကိုယ္ ကို ေစာင့္ထိန္းျခင္းပင္ျဖစ္သတည္း။

                                            ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

 ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမဖတ္မီ- ေႄကြးေၾကာ္သံ (သံယာကုပ္္  ၁ း ၁၈ )                                              

အာေလလူယား၊-

   -၊ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရာသတၱ၀ါတို႔တြင္ အဦးအဖ်ားျဖစ္ေစျခင္းငွာ ႏႈတ္ကပါဌ္တရားေတာ္ အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အလိုေတာ္ျမတ္အတိုင္းသားသမီးမ်ား ျဖစ္ေစေတာ္မူသည္။

အာေလလူယား၊-

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။

 “-ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္ကို ပယ္ထားၾက၍ လူတို႔၏ နည္းဥပေဒကိုေစာင့္ေ႐ွာက္ၾက၏။ ။-

သံမာရ္ကူး ေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။                ( ၇ း ၁  မွ  ၈ က ႏွင့္ ၁၄ မွ ၁၅ ႏွင့္ ၂၁ မွ ၂၃  အထိ )

ထိုကာလ၌ဖါရီေဇဦးတို႔ႏွင့္ ေဂ်႐ုဇလင္ၿမိဳ ႔ကလာၾကေသာ က်မ္းတတ္ဆရာအခ်ိဳ ႔တို႔သည္ မသန္႔ေသာလက္ျဖင့္ လက္မေဆးဘဲ အစာစားၾကသည္ကိုမျမင္လွ်င္ အျပစ္တင္ၾကေလ၏။-အေၾကာင္းမူကား ဖာရီေဇဦးႏွင့္ဇူေဒဦးလူအေပါင္းတို႔ သည္ ေရွးလူႀကီးတို႔မွ ဆက္ခံေသာထံုးကိုလုိက္ၾက၍ လက္ကို အဖန္ဖန္မေဆးဘဲ အစာစားေလ့မ႐ွိ-ေစ်းအျပင္မွ ျပန္လာ ေသာ အခါလည္း ေရမခ်ဳိးဘဲ အစာမစားၾက၊-ထို႔အျပင္ခြက္ဗူးေၾကး၀ါပန္းကန္ေလ်ာင္းရာမ်ားကို ေဆးျခင္းမွစ၍ မိမိတို႔ေစာင့္ ထိန္းျခင္းငွာ ခံယူထားေသာ အျခားမ်ားစြာထံုးတမ္း႐ွိေသး၏၊-ထို႔ေၾကာင့္ ဖာရီေဇဦးတို႔ႏွင့္က်မ္းတတ္ဆရာတို႔က အဘယ္ ေၾကာင့္ကိုယ္ေတာ္၏တပည့္တို႔သည္ ေ႐ွးလူႀကီးတို႔၏ နည္းဥပေဒအတိူင္းမက်ငၾ့္ကဘဲ မသန္႔ေသာလက္ျဖင့္ အစာစားၾကသ နည္းဟု ကိုယ္ေတာ္အားေမးေလွ်ာက္ၾက၏၊- ကိုယ္ေတာ္ကမူကား ျပန္ေျပာ၍ သူတို႔အား မိန္႔ေတာ္ေေမူသည္မွာ ဤလူမ်ိဳးသည္ ငါ့ကိုႏႈတ္ခမ္းျဖင့္ ႐ိုေသၾက၏၊- သူတို႔၏ ႏွလံုးမူကား ငါ့ထံမွ ေ၀းေလစြဟု က်မ္းစာလာသည့္အတိုင္း အိဇာအီ ယသည္ သင္တို႔ဟိပိုခရိတ္တို႔၏အေၾကာင္းကို  သင့္ေလ်ာ္စြာပေရာဖက္ဥာဏ္ျဖင့္ ေဟာထားႏွင့္၏၊- လူတို႔၏အယူမ်ားႏွင့္ ပညတ္မ်ားကို သြန္သင္ၾကလ်က္ င့ါကိုအခ်ည္းႏွီးကိုးကြယ္ၾကသတည္း၊အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္ကို ပယ္ထားၾက၍ လူတို႔၏ နည္းဥပေဒကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾက၏၊- ထိုအခါ လူအစုအေ၀းကို တစ္ဖန္ေခၚေတာ္မူ၍ သူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား သင္တို႔႐ွိသမွ်သည္ င ့ါကိုနာခံၾက၍ နားလည္ၾကေလာ့၊-လူ႔အျပင္မွ သူ၏အတြင္းသို႔၀င္၍ သူ႔ကို ညစ္ၫူး ေစႏိုင္ေသာအရာမည္သည္မ႐ွိ၊-လူမွ ထြက္လာေသာအရာမ်ားမူကား လူကိုညစ္ၫူးေစၾက၏၊-အေၾကာင္းမူကား အတြင္းလူ၏ ႏွလံုးထဲက မေကာင္းအႀကံအစည္-သူ႔သား-သူ႔မယား-ႏွင့္ျပစ္မွားျခင္း-မတရားေသာေမထုန္မွီ၀ဲျခင္း-လူ႔အသက္သတ္ျခင္း-သူ႔ ဥစၥာကိုခိုးျခင္း-ေလာဘႀကီးျခင္း-မတရားျပဳျခင္း-လိမ္လည္ျခင္း-ကိေလသာစိတ္ႏွင့္ညစ္ၫူးျခင္း-ျငဴစူျခင္း-ဘုရားကိုအျပစ္တင္ ျခင္း -မာနေထာင္လႊာျခင္း-ေလ်ာ့ေပါ့ျခင္း-ဤမေကာင္းအရာခပ္သိမ္းတို႔သည္ အတြင္းကထြက္၍ လူကိုညစ္ၫူးေစသည္။

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္။

 ကမၼဌာန္းေထာက္႐ႈခ်က္၊-

                        ‘‘ အျပစ္အေပၚထားေသာ ဖာရီေဇဦးမ်ား၏ အေတြးအေခၚႏွင့္သေဘာထားမ်ား

ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ၊-

            သခင္ေယဇူးဟာ ဖာရီေဇဦးမ်ားနဲ႔ က်မ္းတတ္ဆရာမ်ားရဲ႕ အျပစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးထားေသာ ၎တို႔ရဲ  ့သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အၿမဲတမ္းဆန္႔က်င္ေလ့႐ွိပါတယ္၊- ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သခင္ေယဇူးအတြက္ကေတာ့ မ်ားယြင္းမႈကို   ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ လူ႔စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ လက္ခံထားလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အစားအစာေတြကိုဘယ္လိုစားေသာက္ရမယ္္္္္္ဆို တဲ့ အခ်က္ကို အလိုက္နာပ်က္က။ါက္ျခင္းဟာ အျပစ္လို႔မသတ္မွတ္ပါဘူး။လက္မေဆးဘဲစားတာေတြဟာ အျပစ္လို႔ မသတ္ မွတ္ပါဘူး၊- အျပစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သခင္ေယဇူးရဲ  ့အျမင္ကေတာ့ ဥပုသ္ေန႔အေပၚမွာထားတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ အျမင္နဲ႔ တထပ္တည္း တစ္သေဘာတည္းတူပါတယ္၊-

            သနားၾကင္နာျခင္းမပါတဲ့ ဥပေဒသေတြဟာ လူသားမတန္တဲ့အရာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သခင္ေယဇူးဘုရား ႐ွင္က ဖာရီေဇဦးေတြ က်မ္းတတ္ဆရာေတြ ၊ သူ႔ရဲ႕  တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြနဲ႔ ဘာသာတူေတြအားလံုး တရားနာသူေတြအားလံုး ကို  ဒါေတြသိေစခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္၊ ဘုရားသခင္က ဥပေဒသက္သက္လိုက္နာျခင္း-ေမတၱာမပါတဲ့-ႏွလံုးသားမပါတဲ့ ဥပေဒ သက္သက္ကိုမႏွစ္သက္ျခင္းဆိုတဲ့အခ်က္ကကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးအတြက္ သတင္းေကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္၊ ၎အစား အဘခမည္း ေတာ္ ဘုရားက သားေတာ္ဘုရားအားျဖင့္ အသစ္ေသာ ဘာအသက္တာကိုေပးခဲ့ပါတယ္၊

            ဒါ့ေၾကာင့္ ဥပေဒသေတြကို နာခံျခင္း-တစ္ကိုယ္ေရတစ္ကာယသန္႔စင္ျခင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘယ္ ေလာက္ထိလိုက္နာရမယ္ဆိုတာကို စိတ္ပူစရာမလိုဘူးဆိုတာကို ေဖာ္ျပျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ သန္႔႐ွင္းစင္ၾကယ္ ျခင္း႐ွိတဲ့ စိတ္ႏွလံုးသားမ်ား၊သန္႔႐ွင္းစင္ၾကယ္တဲ့လက္မ်ားနဲ႔ အျခားသူမ်ားကို အေစခံၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

            ဘုရားသခင္က ဥပေဒေတြကို ေပးထားသလို လြတ္လပ္ျခင္းကိုလည္းေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္၊ ဘုရားသခင္က ေက်း ဇူးေတာ္ကိုလည္းေပးထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒၾကားမွာ လြတ္လပ္ျခင္း၊ေက်းဇူးေတာ္ကို ဥပေဒ၀ါဒီ သမားေတြ၊ ဖာရီေဇဦးေတြ၊က်မ္းတတ္ဆရာေတြ၊ တပည့္ေတာ္ႀကီး ေတြနဲ႔ လူအခ်င္းခ်င္းမွ်ေ၀သြားၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

            အားလံုးအေပၚဘုရား႐ွင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ၊

(ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕  ၊ေ႐ႊႏွလံုးေတာ္ကာသီျဒယ္ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးFr.ဂၽြန္ဦးေအးေက်ာ္-က Sunday For You မွ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ေ၀မွ်ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

Comments