အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၁၀)      ႏွစ္၏(၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔   ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂ရက္

ပထမက်မ္း၊

“ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခတို႔၏အ႐ွင္ ဘုရားသခင္၏ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္သည္ကား

အစၥေရးလူမ်ိဳးျဖစ္သည္။”

ပေရာဖက္ အီဇာအိယ အနာဂတၱိက်မ္း  ၅ း ၁ မွ ၇ အထိ။

          ကၽြႏ္ုပ္၏ မိတ္ေဆြ မိမိ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္အေၾကာင္းေရးစပ္ေသာ သီခ်င္းကို ကၽြႏ္ုပ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ သူအဖို႔ သီဆိုပါမည္။- ကၽြန္ုပ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ သူ၌ ေျမၾသဇာေကာင္းေသာ ေတာင္ေပၚမွာ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ တစ္ခု႐ွိ၏၊ -သူသည္ ဥယ်ာဥ္ကို ၿခံခပ္ ထား ေလ၏ ၊-ဥယ်ာဥ္ ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ခဲမ်ားကို ဖယ္႐ွားၿပီး အေကာင္းဆံုး စပ်စ္ပင္မ်ားကို  စိုက္ပ်ိဳးေလ၏၊ - ၿခံအလယ္၍ လင့္ စင္ကိုလည္း တည္ေဆာက္၍ စပ်စ္ရည္ သိုေလွာင္ကန္ကိုလည္း တူးေဖၚေလ၏၊ -ထို႔ေနာက္ စပ်စ္သီးေကာင္းမ်ား သီးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ေန၏ ၊ေတာ႐ိုင္း စပ်စ္သီးမ်ားကိုသာ သီး၏ ၊-ထို႔ေၾကာင့္ေဂ်႐ုစလိင္ၿမိဳ႕သားတို႔ႏွင့္ ဂ်ဴဒျပည္သား အေပါင္းတို႔ ငါ ႏွင့္ ငါ၏ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ အတြက္ ငါျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ႐ွိေသာအရာမ်ားထဲမွ ငါျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ မေပးေသာအရာမ်ား ႐ွိေသး  သေလာ၊ ငါသည္ စပ်စ္သီးေကာင္းကို သီးမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ္လည္း အဘယ့္ေၾကာင့္ ေတာ႐ိုင္း စပ်စ္သီးမ်ားကို သီးခဲ့ၾကသနည္း၊ - ငါသည္ င့ါစပ်စ္ဥယ်ာဥ္အား မည္ကဲ့သို ႔ျပဳမည့္ အေၾကာင္းကို ယခုသင္တို႔အား ငါျပမည္ ၊- ဥယ်ာဥ္၏ ၿခံစည္း႐ိုးမ်ားကို ငါသည္ ဖယ္႐ွားသျဖင့္ သူတစ္ပါး၏ လက္တြင္းသို႔ က်လိမ့္မည္၊ တံတိုင္း၊ နံရံမ်ားကို ငါၿဖိဳဖ်က္သျဖင့္ ဥယ်ာဥ္တစ္ခုလံုး နင္းေျခ ခံရလိမ့္မည္။-ငါသည္ ထိုဥယ်ာဥ္ကို ေျမ႐ိုင္းပမာ စြန္႔ပစ္မည္။ -ေျမကို မတူးမစြ ေပါင္းပင္မ်ား မ႐ွင္းလင္းပဲထားသျဖင့္ ဆူးပင္၊ ေတာ႐ိုင္းပင္မ်ား ေပါက္ၾက လိမ့္မည္၊ -ငါသည္လည္း ဥယ်ာဥ္ေပၚမွာ မိုးမ႐ြာ ၊ႏွင္းမက် ၊ေစရန္ ဟန္႔တားမည္၊ - ေကာင္းကင္ဗိုလ္ ေျခတို႔၏ အ႐ွင္ ဘုရားသခင္၏ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ေတာ္သည္ကား အစၥေရး လူမ်ိဳးျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္ သီးျခား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ အမ်ိဳး အႏြယ္ကား ဂ်ဴဒျဖစ္၏၊-ငါသည္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားကို က်င့္ေဆာက္ တည္ၾကရန္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္၊ -သို႔ေသာ္လည္း မေကာင္းမႈကိုသာျပဳက်င့္ၾက၏၊- တရားမွ်တျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္၊ - သုိ႕ေသာ သူတို႔သည္ မတရားမႈကိုသာ အားထုတ္ခဲ့ၾက၏၊-

“ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း၊-”

“ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။”

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း

ဆာလံ- ၈၀ း ၉၊  ၁၂၊  ၁၃-၁၄၊ ၁၅-၁၆၊ ၁၉-၂၀၊

သံၿပိဳင္၊           သခင္ဘုရား၏ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္သည္ အစၥေရးလူမ်ိဳးျဖစ္၏၊-

၁။                ကိုယ္ေတာ္သည္အီဂ်စ္ျပည္မွစပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကိုေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့၍ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ၿပီးလွ်င္ ျပန္လည္  စိုက္ပ်ိဳးေလ၏၊- ကိုယ္ေတာ္သည္အကိုင္းအခက္မ်ားကို ပင္လယ္တိုင္ေအာင္လည္းေကာင္း၊သူ၏အၫြန္႔အတက္မ်ားကို ျမစ္ ႀကီးတိုင္ေအာင္လည္းေကာင္းျဖာထြက္ေစေတာ္မူ၏၊-(သံၿပိဳင္)

၂။                အဘယ္ေၾကာင့္ အုတ္႐ိုးတံတိုင္းကို ဖ်က္စီးေတာ္မူ၍လမ္း၌ ျဖတ္သြားသူအေပါင္းတို႔သည္ ဥယ်ာဥ္တို႔၏ အသီးတို႔ကို ဆြတ္ခူးၾကသနည္း၊-ေတာတြင္းမွေတာ၀က္သည္ဥယ်ာဥ္ကိုဖ်က္ဆီး၍ ေတာ႐ိုင္းသားရဲတိရစၧာန္တို႔သည္ ဥယ်ာဥ္ ၏ အသီးတို႔ကို စားၾက၏၊-(သံၿပိဳင္)

၃။                တန္ခိုးေတာ္အေပါင္းတို႔၏ အ႐ွင္ဘုရားသခင္ မ်က္ႏွာေတာ္ကို လွည့္ေတာ္မူပါ၊- ေကာင္းကင္မွ ၾကည့္႐ႈ ေတာ္မူ၍ ထိုစပ်စ္ဥယ်ာဥ္သို႔ ၾကည့္႐ႈရန္ႄကြလာေတာ္မူပါ၊- ကိုယ္ေတာ္၏လက္ယာေတာ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာ ဥယ်ာဥ္ကို လည္း ေကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ့္အဖို ႔ေမြးစားခဲ့ေသာ သားကိုလည္းေကာင္း ေစာင့္ေ႐ွာက္ထိန္းသိမ္းေတာ္မူပါ၊-(သံၿပိဳင္)

၄။                ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ့္ထံေတာ္မွ ခြဲခြာမသြားႏိုင္ရန္ ခြန္အားတန္ခိုးကိုေပးေတာ္မူပါ၊- ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကလည္း ကိုယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳၾကပါသည္၊- တန္ခိုးေတာ္အေပါင္းတို႔၏ အ႐ွင္ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အား ေျပာင္းလဲေစေတာ္မူပါ၊ ကိုယ္ေတာ္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကို လင္းေစေတာ္မူပါ၊-ကၽြန္ုပ္တို႔သည္လည္း ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ၾက ပါလိမ့္ မည္။-(သံၿပိဳင္)

ဒုတိယက်မ္း၊

“ဤအရာမ်ားကို လိုက္က်င့္ၾကေလာ့၊

ၿငိမ္သက္ျခင္း၏အ႐ွင္ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ႐ွိေတာ္မူလိမ့္မည္။”

မြန္ျမတ္ေသာ သံေပါဖီလစ္ပီၿမိဳ႕သားတို႔ထံေရးေသာ ဆံုးမစာ (၄ း ၆ မွ ၉ အထိ္)

                             မည္သည့္အရာကိုမွ်စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းမ႐ွိၾကႏွင့္၊-ဘုရားသခင္ကိုေက်းဇူးဆပ္တင္ၾကလ်က္ ဆုေတာင္း ပတၳနာျပဳျခင္းျဖင့္ သင္တို႔အလို႐ွိေသာအရာတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္အားတင္ျပေတာင္းေလွ်ာက္ၾကေလာ့၊- ထိုသို႔ျပဳျခင္းျဖင့္ လူတို႔ ႀကံ၍ မမွီႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ ခရစၧတူးသခင္အားျဖင့္ သင္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေတာ္မူ လိမ့္မည္၊-ညီအစ္ကိုတို႔၊- မွန္ေသာအရာမ်ား၊-ကာအိေျႏၵ႐ွိေသာ အရာမ်ား ၊ေျဖာင့္မတ္ေသာ အရာမ်ား၊ သန္႔႐ွင္းေသာ အရာမ်ား၊ ႏွင့္ သက္ဖြယ္ေသာ အရာမ်ား၊ ဂုဏ္႐ွိေသာ အရာမ်ား၊ပါရမီႏွင့္ျပည့္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းထိုက္ေသာအရာ တို႔ကိုသာႏွလံုး သြင္းၾက ေလာ့၊-သင္တို႔-ကၽြႏ္ုပ္ထံ၌ ျမင္ရၾကားရ၍ သင္ယူ လက္ခံခဲ့ၾကသည့္အတိုင္း လိုက္က်င့္ၾကေလာ့၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ အ ႐ွင္ဘုရားသခင္ သည္လည္း သင္တို႔ႏွင့္ အတူ႐ွိေတာ္မူလိမ့္မည္။-

“ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း၊”

“ ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္၊-”

အာေလလူးယား ( ေယာဟန္ ၁၅ း ၁၆ )

အာေလလူးယား ၊အာေလလူးယား၊-

          သင္တို႔သည္ သြားၾကသျဖင့္ အသီးသိးမည့္အေၾကာင္း သင္တို႔၏ အသီးသည္လည္ တည္ေနႏိုင္မည့္ အေၾကာင္း ေလာကီသားတို႔ကို ငါေ႐ြးေကာက္ခဲ့ၿပီဟု သခင္ဘုရားမိ္န္႔ေတာ္မူ၏၊

အာေလလူးယား၊ အာေလလူးယား

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း၊

“အျခားဥယ်ာဥ္အလုပ္သမားတို႔အား မိမိဥယ်ာဥ္ကို ငွားလိမ့္မည္။”

သံမာေတဦးေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း ( ၂၁ း ၃၃ မွ ၄၃ အထိ၊)

          ထိုကာလ၌ သခင္ေယဇူးသည္ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ေခါင္းေဆာင္ လူႀကီးတို႔အား ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္၊ -အျခားေသာ ဥပမာစကားကို နားေထာင္ၾကေလာ့၊- အိမ္႐ွင္တစ္ဦးသည္ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကို စိုက္ပ်ိဳး၍ စည္းေစာင္ရန္ကား ၿပီးလွ်င္ စပ်စ္ၫွစ္ရည္စက္ တြင္းတူေလ၏၊- လင့္စင္ကိုလည္းေဆာက္ထားၿပီးလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ေသာသူတို႔အား ငွားထားခဲ့၍ ေ၀းေသာအရပ္သို႔ ထြက္သြားေလ၏၊ အသီးသီးခ်ိန္ေရာက္ လုနီးေသာအခါ အသီးကို ခံယူစိမ့္ေသာငွာ မိမိငယ္သားတို႔ကို ဥယ်ာဥ္လုပ္ေဆာင္ေသာ သူတို႔ဆီသို ႔ေစလႊတ္ေလ၏၊ - ဥယ်ာဥ္ လုပ္ေဆာင္ေသာ သူတို႔သည္ကား ထိုငယ္သားတို႔ကို ဖမ္းၿပီးလွ်င္ တစ္ဦးကို႐ိုက္ၾက၏၊ တစ္ဦးကို အေသသတ္ၾက၏၊ တစ္ဦးကိုေက်ာက္ခဲ့ႏွင့္ ထုခတ္ၾက၏၊ -တစ္ဖန္ အရင္ထက္မ်ားေသာ ငယ္သားတို႔ကိုေစလႊတ္လိုက္  ျပန္လွ်င္ ဤသူတို႔ကိုလည္း ထိုနည္းတူျပဳၾက၏၊- ေနာက္ဆံုး၌မူကား ငါ့သားကို သူတို႔အား နာၾကလိမ့္မည္ဟု ဆို၍ မိမိသားကို သူတို႔ဆီသို ႔ေစလႊတ္ေလ၏၊ -ဥယ်ာဥ္လုပ္သမားတို႔သည္ကား သားကိုျမင္လွ်င္ ဤသူသည္ အေမြခံျဖစ္၏၊ လာၾက၊ -သူ႔ကိုသတ္ ၾကစို႔၊ သူ၏ အေမြကို ငါတို႔ရၾကလိမ့္မည္ဟု အခ်င္းခ်င္း တိုင္ပင္ၾက၍ သူ႔ကို ဖမ္းၿပီးလွ်င္ ဥယ်ာဥ္အျပင္သို႔ ထုတ္၍ သတ္ၾကေလ ၏၊-သို႔ျဖစ္၍ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္႐ွင္ လာေသာအခါ ထိုဥယ်ာဥ္လုပ္သမားတို႔ကို အဘယ္သို႔ျပဳလိမ့္မည္နည္း ဟုေမးေတာ္မူလွ်င္ ဆိုးယတ္ေသာ သူတို႔ကို ယုတ္ေသာ ပ်က္စီးျခင္းသို ႔ေရာက္ေစလိမ့္မည္၊ -အသီးသီးခ်ိန္၌ အသီးကိုေပးအံ့ေသာ အျခားဥယ်ာဥ္ လုပ္သမားတို႔အား မိမိ ဥယ်ာဥ္ကို ငွားလိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏၊- ေယဇူးကလည္း သူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား တိုက္ကို တည္ေဆာက္ေသာ သူတို႔ ပယ္ထားေသာ ေက်ာက္သည္ ေထာင့္ခ်ဳုပ္ေက်ာက္ျဖစ္ေလၿပီ၊- ထိုအမႈကို ဘုရားသခင္ျပဳေတာ္မူ၍ ငါတို႔ မ်က္ေမွာက္၌ အံ့ဖြယ္ ရာျဖစ္ေလၿပီ ဟူ၍ က်မ္းတြင္ တစ္ရံတစ္ခါမွ် မဖတ္ဖူးသေလာ့၊- ထိုဳ႔ေၾကာင့္  သင္တို႔အား ငါဆိုသည္ကား ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို သင္တို႔မွ ႏႈတ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အသီးကို သီးအံ့ေသာလူမ်ိဳးကိုေပးရလိမ့္မည္။

“ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း၊”

“ အိုခရစၧတူးသခင္ ကိုယ္ေတာ္အားခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳၾကပါသည္-”


“သင္ ေမွ်ာ္္္လင့္ထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္မလာခဲ့သည့္႐ွိေသာ္”

အေျချပဳက်မ္း၊ အီဇာအိယ အနာဂတၱိက်မ္း(၅း၁-၇) ၊ဖီလီပီ(၄း၆-၉)၊ သံမာေတဦး(၂၁း၃၃-၄၃)

                        ေလးစားအပ္ပါေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊ ကဗ်ာဆရာတင္မိုး ကေတာ့ေလာကႀကီးကို “ၾကည္မွန္” တစ္ခ်ပ္   လိုျမင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္၊ -ဒါ့ေၾကာင့္လည္း သူ႔ရဲ႕ကဗ်ာထဲမွာ “ငါၿပံဳးျပေသာ္ သူက င့ါကို တုန္႔ျပန္ ၿပံဳးေလ၏၊ ငါက မဲ့ေသာ္ သူက ငါ့ ကို တုန္ျပန္မဲ့ေလ၏၊”လို႔ သူ႔ရဲ႕ “မွန္”ဆိုတဲ့ ကဗ်ာေလးထဲမွာ စပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္၊-သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ ေလာကႀကီးဟာ ဆရာတင္မိုးေရးစပ္ ထားသလိုျဖစ္မလာတဲ့အခါနဲ႔ ႀကံေတြ႕ၾကရပါတယ္၊ -ဥပမာေလာကရဲ႕ ၾကည့္မွန္ႀကီးမွာ ပံုရိပ္ ထင္ေစ တဲ့  ျပဒါး ေတြကြာက်ေနခ်ိန္နဲ႔ ႀကံဳရင္ ၾကည့္မွန္ တစ္ခ်ပ္ဟာ မိမိအေပၚ က်ေရာက္လာတဲ့ ပံုရိပ္ေတြကို ျပန္လည္ တုန္႔့ျပန္ႏိုင္မွာ မ ဟုတ္ပါဖူး၊ -အဲ့သည္လို မိမိက ဘယ္ေလာက္ဘဲ ၿပံဳျးျပျပ တစ္ဖက္က ကိုယ့္လို႔ ျပန္ၿပီး ျပံဳးမျပဖူး ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾက ရတတ္ပါတယ္၊ -ဒါ့ေၾကာင့္ ေလာကႀကီးမွာ မိမိေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အတိုင္း ျဖစ္မလာတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ဘယ္လို စိတ္ထားေတြ ထားၾကမလဲ၊ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ တုန္႔ျပန္ၿပံဳးျပၾကမလဲ၊

                   ဒါ့ေၾကာင့္ ကမၻာေက်ာ္ျပဇာတ္ စာေရးဆရာႀကီး ႐ွိတ္စပီးယားက “သင္ဟာ ေအာင္ျမင္သူ၊ စိတ္ခ်မ္းသာသူ တစ္ ဦးျဖစ္လိုေသာ္ (၁)သူမ်ားထက္ ပိုအလုပ္လုပ္ပါ(၂)သူမ်ားထက္ ပိုသိေအာင္က်ိဳးစားပါ (၃)သူမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ေတာ့ သင္ဟာေလွ်ာ့ထြက္ ထားပါ၊လို႔ အႀကံျပဳခဲ့ပါတယ္။ -ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ေလာကႀကီးဟာ ကိုယ္ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အတိုင္းျဖစ္ မလာတတ္လို ႔ျဖစ္ပါတယ္၊

                   ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊ သည္ကေန႔ ၾကားနာၾကရမယ့္ ပေရာဖက္ အီဇာအိယရဲ႕ က်မ္းစာထဲမွ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္မႈးတစ္ဦး အေၾကာင္းကိုေျပာျပထား ပါတယ္၊ -အဲ့ဒီ စပ်စ္ပိုင္႐ွင္ဟာ မိမိ စပ်စ္ၿခံကို အေကာင္းဆံုးေျမၾသဇာေတြ၊ အ ေကာင္းဆံုး မ်ိဳးေစ့ေတြ၊ကို အသံုးျပဳၿပီး စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ပါတယ္၊ ဒ့ါေၾကာင့္လည္း အေကာင္းဆံုး စပ်စ္သီးေတြ ရလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္း ထားပါတယ္၊-သို႔ေသာ္လည္း သူေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အတိုင္းျဖစ္မလာခဲ့ပါ၊ “ငါသည္ စပ်စ္သီးေကာင္းကို သီးမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ ေသာ္ လည္း အဘယ့္ေၾကာင့္ ေတာ႐ိုင္း စပ်စ္သီးမ်ား သီးခဲ့ၾကသနည္း ၊”လို႔ ညည္းျငဴ ခဲ့ပါတယ္၊ ထို႔အတူပင္ ေလာကႀကီးသည္ လည္း “ငါသည္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားကို က်င့္ေဆာက္တည္ၾကရန္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္၊ - သို႔ေသာ္လည္း မေကာင္းမႈကိုသာျပဳက်င့္ ၾက၏၊ -တရားမွ်တျခင္း ကိုေမွ်ာ္လင့္ခဲ့၏၊ -သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ မတရားမႈကိုသာ အားထုတ္ၾက၏၊”လို႔  လူ႕ေလာကနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး  ေကာက္ခ်က္ စြဲျပသြားခဲ့ ပါတယ္။

                   တဖန္ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲမွာလည္း ခရစ္ေတာ္ ဘုရား႐ွင္က စပ်စ္ၿခံ ပိုင္႐ွင္တစ္ဦးဟာ အခ်ိန္တန္ တဲ့အခါ မိမိဥယ်ာဥ္က စပ်စ္သီးေတြကို စုသိမ္းေကာက္ယူဖို႔ မိမိၿခံ ႐ွိအလုပ္သမားမ်ားထံ မိမိတပည့္မ်ားကို ေစလႊတ္ခဲ့တဲ့ စပ်စ္ပိုင္႐ွင္ တစ္ဦးအေၾကာင္း ကိုေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ စပ်စ္ၿခံေရာက္လာတဲ့ အလုပ္သမားမ်ားဟာ ၿခံပိုင္႐ွင္ရဲ ႕ေနာက္လိုက္တပည့္ ေတြကို သတ္ပစ္ လိုက္ၾကပါတယ္၊ အဲ့သည္လို သတ္ပစ္လိုက္တိုင္း ၊ေနာက္တစ္သုတ္ကို လႊတ္လိုက္နဲ႔ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ၿခံပိုင္ ႐ွင္ဟာ သူ႕သားကို ေစလႊတ္ လိုက္ရင္ ၿခံ႐ွိအလုပ္သမားေတြက မသတ္ေလာက္ဖူးလို႔ ယူဆၿပီး မိမိသားကိုေစလႊတ္ လိုက္ျပန္ ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ၿခံအလုပ္သမားေတြက စပ်စ္ၿခံပိုင္႐ွင္ရဲ႕သားကိုလည္း သတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။ အဲ့သည့္ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ပိုင္႐ွင္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားတာေတြ တစ္ခုမွျဖစ္မလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္၊ ပထမေတာ့ သူ႔ၿခံက အေကာင္းဆံုး၊ စံခ်ိန္အမွီဆံုး စပ်စ္သီးေတြ  ရလိမ့္မယ္ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ မိခဲ့ပါတတ္၊ -ဒါ့ေပမယ္ ျဖစ္မလာခဲ့ပါဖူး၊ -ဒုတိယအေနနဲ႔ သူ႔တပည့္ေတြကိုသာ ၿခံအလုပ္သမားေတြက သတ္ပစ္ၾက တာပါ၊ သူ႔သားအရင္းေခါက္ေခါက္ႀကီး ကိုေတာ့ သည္လို မလုပ္ေလာက္တန္ဖူးလို႔ ယူဆ ၊ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ျပန္ပါတယ္၊- ဒါေပမယ္၊ သူေမွ်ာ္လင့္ ထားတဲ့အတိုင္းျဖစ္မလာျပန္ပါဖူး၊ -ဒါ့ေၾကာင့္ေလာကမွာ မိမိေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ အတိုင္း ျဖစ္လာတာေတြ ႐ွိတတ္ သလို၊ ျဖစ္မလာ တာေတြလည္း ႐ွိတတ္ၾကျပန္ ပါတယ္၊ -မိမိေမွ်ာ္လင့္သည့္ အတိုင္း ျဖစ္လာသည့္ျဖစ္ေစ ၊ျဖစ္မလာသည္ ျဖစ္ေစ မိမိတို႔ဘက္က အေကာင္းဆံုးေတြကို ေပးဆပ္ႏိုင္ျခင္းသည္သာ အျမင့္ျမတ္ဆံုး တုန္႔ျပန္မႈတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါတယ္၊

                   တစ္ေန႔မွာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားနဲ႔ တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြဟာ ဂါလီေလဟာနယ္တစ္၀ွမ္း လွည္လည္ တရားေဟာ ေနၾကစဥ္၊ -ဆာမာရိတန္ေက်း႐ြာတစ္႐ြာ အနီးေရာက္သြားၾကစဥ္ ႐ြာအျပင္မွာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို ထားခဲ့ၿပီး တပည့္ေတာ္တို႔ တစ္ေတြဟာ ႐ြာထဲ ၀င္ကာ အစားအစာမ်ား ႐ွာေဖြခဲ့ၾကပါတယ္၊ -သို႔ေသာ္ သူတို ႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို ျဖစ္မလာခဲ့ၾကပါဖူး၊ သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္တာက တစ္႐ြာလံုးက သိတဲ့၊ ခရစ္ေတာ္အတြက္ မို႔ ႐ြာသားေတြက ၀ိုင္း၀န္း ကူညီလိမ့္မယ္လို ႔ေမွ်ာ္လင့္ ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါ တယ္၊ သို႔ေသာ္ သူတို ႔ေမွ်ာ္လင့္ ထားသလို ျဖစ္မလာခဲ့ၾကပါဖူး၊

                   ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင့္ဟာ လူတိုင္းကို ကုသျခင္းေတြ ၊ေသသူကို ႐ွင္ေစျခင္းေတြ ၊ႏူနာေတြကို ျဖဴစင္ျခင္း အျဖစ္ ေပ်ာက္ကင္းေစျခင္းေတြ၊ စသည္ျဖင့္ ကူညီေပးခဲ့၊ ကုသေပးခဲ့ေသာ္လည္း  ကိုယ္ေတာ္ကို့ လက္ခံသင့္ သေလာက္ လက္မခံ ခဲ့ၾက ပါဖူး၊ -“သူ႔ကို လက္၀ါးကပ္တိုင္ တင္ပါ” “သူ႔ကို လက္၀ါး ကပ္တင္ပါ”လို ႔ေအာ္ဟစ္ အျပစ္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္၊

                   ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ အေပါင္းတို႔၊-ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘ၀ အသက္တာမွာလည္း မိမိေမွ်ာ္လင့္ထား တဲ့အတိုင္း ျဖစ္လာတဲ့အခါေတြ ႐ွိသလို၊ ျဖစ္မလာတဲ့ အခါေတြလည္း႐ွိတတ္ၾကတာကို ေတြ႔ႀကံၾကဖူးၾကမွာ အမွန္ျဖစ္ပါတယ္၊- မိဘမ်ား အေနနဲ႔ မိမိရင္ေသြးမ်ားထံမွ တန္႔ျပန္သင့္သေလာက္ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္မႈ မရတဲ့အခါမ်ိဳး၊ -မိမိဘက္က အသြားသာ ႐ွိ ေသာ္လည္း မိတ္ေဆြမ်ားထံ ဘက္က ျပန္လမ္းမ႐ွိတဲ့ အခါမ်ိဳး၊ သည္လိုအခါမ်ိဳးမွာ ခံရတာ အေတာ္ ခက္ပါလိမ့္မယ္၊-သည္လိုအ ခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို မ်က္ႏွာမ်ိဳးထားၿပီး ရင္ဆိုင္ၾကမလဲ၊ -ဘယ္လို စိတ္ထားမ်ိဳးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္ဆံၾကမလဲ၊-

                   သည္ကေန႔ၾကားနာၾကရတဲ့ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲမွာ မိမိေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ အတိုင္းျဖစ္မလာတဲ့အ ခါမ်ိဳးမွာ ထား႐ွိရမယ့္ သေဘာထားကို ခရစ္ေတာ္က အတိအလင္း သြန္သင္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ မိမိရဲ ႕ေနာက္လိုက္ တပည့္ေတာ္ ႀကီးေတြကို သည္လို ကိစၥမ်ိဳးကို သင္တို႔ အဘယ္သို႔ စီရင္သင့္သနည္းလို ႔ေမးတဲ့အခါ၊-တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြက ေကာင္းတဲ့ သူကို  ေကာင္းတဲ့ အတိုင္း၊- ေကာက္က်စ္သူကို ေကာက္က်စ္တဲ့အတိုင္း စီရင္သင့္ပါတယ္လို႔ အေျဖေပးခဲ့ပါတယ္၊-

                   ဒါ့ေပမယ့္ ခရစ္ေတာ္ကေတာ့ အဲ့သည္လို မစီရင္ခဲ့ပါဖူး၊ -အဲ့သည္လို စီရင္ဖို႔ဆိုတာ ငါတို႔ အလုပ္ မဟုတ္ဖူး၊ ထာ၀ရ ဘုရား စီရင္ေတာ္မူမွာျဖစ္ပါတယ္၊ အေသခ်ာဆံုးကေတာ့ “တိုက္ကို တည္ေဆာက္ေသာ သူတို႔ ပယ္ထားေသာ ေက်ာက္သည္  ေထာင့္ ခ်ဴပ္ေက်ာက္ျဖစ္လာေလၿပီ၊ -ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို သင့္တို႔ထံ မွႏႈတ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အသီးကို သီးအံ့ေသာ လူမ်ိဳး ကိုေပးရလိမ့္ မည္၊”လို႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

                   သံေပါလူးကေတာ့ သည္ကေန႔ၾကားနာ ၾကရမယ့္ ဒုတိယက်မ္းစာမွာ “မည္သည့္ အရာကိုမွ် စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းမ႐ွိ ၾကႏွင့္၊ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူး ဆပ္တင္ၾကလ်က္ ဆုေတာင္း ပတၳနာျပဳျခင္းျဖင့္ သင္တို႔ အလို႐ွိသည့္အတိုင္း ကိုယ္ေတာ္အား တင္ျပ ၍ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကေလာ့၊ ထိုသို႔ျပဳျခင္းျဖင့္ လူတို႔ႀကံ၍ မမွီႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ ခရစၧတူးသခင္ အားျဖင့္ သင္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးကိုေစာင့္ေ႐ွာက္ေတာ္မူ လိမ့္မည္။” ထိုသို႔ျပဳျခင္းျဖင့္ “ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ အ႐ွင္ဘုရားသခင္သည္လည္း    သင္တို႔ႏွင့္ အတူ ႐ွိေတာ္မူလိမ့္မည္။”

                   ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ အေပါင္းတို႔၊ - သည္ကေန႔ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ ထဲမွာေဖၚျပထားတဲ့ စပ်စ္ ၿခံ ပိုင္႐ွင္လို မိမိက အေကာင္းဆံုးမ်ားျဖင့္ တုန္႔ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ မိမိအလွည့္မွာေတာ့ျဖင့္ မိမိေမွ်ာ္လင့္ ထားဘိ သကဲ့သို႔ ျဖစ္မလာတဲ့ ေလာကရဲ႕  ဓမၼာတာ -တရားေလးကို အၿမဲႏွလံုးသြင္း တရားယူေစလိုပါတယ္။

                   ဒါ့ေၾကာင့္ သည္ကေန႔ သံေပါလူး ဆံုးမၾသ၀ါဒ စကားကဲ့သို႔ “မွန္ေသာအရာမ်ား၊ ကာအိေျႏၵ႐ွိေသာ အရာမ်ား၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာ အရာမ်ား၊သန္႔႐ွင္းေသာ အရာမ်ား၊ -ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အရာမ်ား၊ -ဂုဏ္႐ွိေသာ အရာမ်ား၊-ပါရမီႏွင့္ျပည့္ေသာ အရာမ်ား၊ -ႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းထိုက္ေသာ အရာတို႔ကုိ သာႏွလံုးသြင္းၾကေလာ့၊-”လို႔ မိန္႔ေတာ္မူတ့ဲ အတိုင္း ေန႔စဥ္ ဘ၀အသက္တာမွာ က်င့္ႀကံ အားထုတ္ၾကပါစို႔လို ႕ႏိုးေဆာ္လိုက္ရပါတယ္၊-

                              ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူေသာဘုရား႐ွင္ရဲ႕ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားခံစားၾကရပါေစ

                  

                                                          ဘုန္းဘုန္းေဂ်ာ့ဦးခင္ေမာင္ေထြး

                   georgemdy2011@gmail.com
gkhinmghtwe@mandalayarchdiocese.com