အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၉)      ႏွစ္၏(၂၆)ႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔   ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္

ပထမက်မ္း၊

``ငါ၏ေတြးေခၚ ဆင္ျခင္ခ်က္တို႔သည္ သင္တို႔၏ ေတြးေခၚမႈမ်ားႏွင့္မတူ´´

ပေရာဖက္ေအေဇခီအဲလ္အနာဂတၱိက်မ္း(၁၈း၂၅ မွ၂၈အထိ )
    
သခင္ဘုရားသည္ ဤသို႔အမိန္႔ေတာ္႐ွိသည္။
    သခင္ဘုရား၏လမ္းစဥ္တို႔သည္ မွ်တမႈမ ႐ွိဟု သင္တို႔ဆိုၾက၏၊- ထို႔ေၾကာင့္ အစၥေရးအမ်ိဳးသား တို႔ နားေထာင္ၾကေလာ့၊- ငါ၏လမ္းစဥ္တို႔သည္ မွ်တ  မႈမ႐ွိသေလာ၊သင္တို႔၏လမ္းစဥ္မ်ားသာလွ်င္ဆိုးယုတ္ မာသည္မဟုတ္ေလာ၊-ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ မိမိ ၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို စြန္႔ပစ္၍ မေကာင္းဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္ေသရလိမ့္မည္၊-မိမိျပဳလုပ္ေဆာင္ ေသာ မတရားမႈ ၌ေသရလိမ့္မည္။မတရားမေျဖာင့္မတ္ ေသာသူသည္ မိမိျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ေသာ မေကာင္း မႈကိုစြန္႔ပစ္၍ ေျဖာင့္မတ္ေသာ အရာကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ေသာ္ ထိုသူသည္ မိမိ၏၀ိညာဥ္ကို အသက္႐ွင္ေစ လိမ့္မည္၊မိမိျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ မေကာင္းမႈ ဒု ႐ိုက္တို႔ကို  စဥ္းစားစြန္႔ပစ္လွ်င္ ေသျခင္းႏွင့္ ကင္း၍ အသက္႐ွင္လိမ့္မည္။
ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေပတည္း။
ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။  

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း-
(ဆာလံ -     ၂၅     း          ၄-၅ယ       ၆-၇ ယ          ၈-၉ ယ    )

သံၿပိဳင္။    ။အိုဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္၏က႐ုဏာ ေတာ္ကို သတိရေတာ္မူပါ။

၁။    အိုသခင္ကိုယ္ေတာ္လမ္းစဥ္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္ အားၫႊန္ျပေတာ္မူ၍ ကိုယ္ေတာ္၏ပညတ္ေတာ္မ်ား ကို ကြၽႏ္ုပ္အား သင္ၾကားေပးေတာ္မူပါ၊- ကိုယ္ေတာ္ ၏သမၼာတရားေတာ္၌ လမ္းၫႊန္ေတာ္မူ၍ ကြၽႏ္ုပ္အား သင္ၾကားေပးေတာ္မူပါ။-အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ကယ္တင္႐ွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၍ ကိုယ္ ေတာ္အား တစ္ေန႔ပတ္လံုး ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ေနပါ၏၊
(သံၿပိဳင္)၊
၂။    အိုဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ကာလအဆက္ဆက္ ထား႐ွိေတာ္မူခဲ့ေသာ က႐ုဏာေတာ္ကို သတိရေတာ္ မူပါ၊- ကြၽႏ္ုပ္ငယ္႐ြယ္စဥ္က ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္မ်ား ကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မမူပါႏွင့္၊ကိုယ္ေတာ္၏ေကာင္း ျမတ္ေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္၏က႐ုဏာေတာ္ မ်ားအတိုင္း ကြၽႏ္ုပ္ကိုေအာက္ေမ့သတိရေတာ္မူပါ။
(သံၿပိဳင္)၊
၃။   သခင္ဘုရားသည္ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူ၍ ခ်ိဳျမတ္ သာယာလွေပ၏၊-ထို႔ေၾကာင့္ အျပစ္႐ွိေသာသူတို႔အား  လမ္းစဥ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးလိမ့္မည္။႐ိုးသားေသာ သူတို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၌ ဦးေဆာင္လိမ့္မည္။ႏူးညံ့ ေသာသူတို႔အား မိမိလမ္းစဥ္မ်ားကို သင္ၾကားေပး လိမ့္မည္။(သံၿပိဳင္)  

ဒုတိယက်မ္း

``ခရစၦတူးသခင္၌ ႐ွိေသာ စိတ္ထားမ်ဳိးကို သင္တို႔၌ လည္း႐ွိေစၾကေလာ့၊´´


မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီးသံေပါလူးဖီလစ္ပီၿမိဳ႔သား သားတို႔ထံေရးေသာဆံုးမစာ၊- (၂ း ၁  မွ ၁၁ အထိ)

ညီအစ္ကိုတို႔၊-

        ခရစၦတူးသခင္၌ စိတ္အားထက္<ကျခင္း၊- ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအားျဖင့္၊စိတ္သက္သာျခင္း၊သန္႔႐ွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အေပါင္းအသင္းတြင္ပါ၀င္ရျခင္း၊ သနားၾကင္နာျခင္း စသည္တို႔႐ွိပါလွ်င္ သင္တို႔သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေ႐ွ႕ထားလ်က္ အခ်င္းခ်င္းစိတ္၀မ္းကြဲ ျခင္းမ႐ွိဘဲ တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္း႐ွိပါလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္၏ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ျပည့္စံုေစၾကေလာ့၊- ၿပိဳင္ဆိုင္ျငင္း ခံုျခင္း၊-ဘ၀င္ျမင့္၍အလြန္ပလႊားျခင္းတို႔ျဖင့္ အဘယ္ အမႈကိုမွ် မျပဳၾကႏွင့္၊- သို႔ေသာ္ သူတစ္ပါးသည္ ကိုယ့္ ထက္သာသည္ဟုအခ်င္းခ်င္းႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္ ယူဆ လ်က္၊ကိုယ့္အက်ိဳးကိုမ႐ွာဘဲ၊သူတစ္ပါးအက်ိဳးကိုသာ  ေဆာင္႐ြက္ၾကေလာ့၊- ခရစၦတူးသခင္၌ ႐ွိေသာစိတ္ ထားမ်ိဳးကို သင္တို႔၌လည္း႐ွိေစၾကေလာ့၊- ခရစၦတူး သခင္သည္ဘုရားစင္စစ္ျဖစ္ျငားေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ ကို ဘုရားႏွင့္ ဂုဏ္ရည္တူျဖစ္ေၾကာင္းအမႈမထားဘဲ၊ မိမိ၏ဂုဏ္ကိုစြန္႔လႊတ္ၿပီးေနာက္ ကြၽန္အေစခံျဖစ္ေသာ လူ၏ဇာတိကိုယူ၍ လူကဲ့သို႔ဖြားျမင္ျခင္းကိုခံေတာ္မူ သည္။ထိုမွ်မက ကိုယ္ေတာ္သည္ လူစင္စစ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ ေတာ္မူသည့္အတိုင္းမိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၍လက္ ၀ါးကပ္တိုင္ေပၚမွာ ေသျခင္းကိုပင္လက္ခံေတာ္မူသည္ တိုင္ေအာင္ ခမည္းေတာ္ဘုရားကို နာခံေတာ္မူသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္အားခ်ီး ေျမွာက္ေတာ္မူ၍ ဘြဲ႕နာမတကာတို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ ေသာ ဘြဲ႕ထူးကိုေပးေတာ္မူသည္။-သို႔ျဖစ္၍ ေကာင္း ကင္ဘံုမွာျဖစ္ေစ၊ေျမႀကီးေပၚမွာျဖစ္ေစ၊ေအာက္ႏွိမ့္ ရာအရပ္မွာျဖစ္ေစ၊႐ွိၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါအေပါင္း တို႔သည္ ေယဇူး၏နာမေတာ္ကိုၾကားသည့္အခါတိုင္း၊ ဒူးေထာက္၍ ေယဇူးခရစၦတူးသည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္ မူေၾကာင္း ႏႈတ္ျဖင့္ ၀န္ခံလ်က္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ကိုထင္႐ွားေစရမည္။
        ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေပတည္း။
    ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမဖတ္မီေၾကြးေၾကာ္သံ၊
( ေယာဟန္    -   ၁၀    း   ၂၇  )

အာေလလူယား - အာေလလူယား

``ငါ့သို႔တို႔သည္ ငါ့အသံကို နားေထာင္၏၊သူ႕တို႔ကို     ငါသိ၍ငါ၏ေနာက္သို႔လိုက္ၾက၏ဟု သခင္ဘု ရား  မိန္႔ေတာ္မူသည္။´´

  အာေလလူယား - အာေလလူယား

         
 ဧ၀ံေဂလိက်မ္း
`` ေနာင္တရ၍ သြားေလ၏၊အခြန္ံသူတို႔ႏွင့္ ျပည့္တန္ ဆာတို႔သည္ သင္တို႔အရင္ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ ´´
သံမာေတဦးေရးထားသည့္ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း ( ၂၁ း ၂၈ မွ  ၃၂  )အထိ

    ထိုကာလ၌ သခင္ေယဇူးသည္ ရဟန္းမ်ား ႏွင့္ေခါင္းေဆာင္လူႀကီးတို႔အား ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူသည္၊ သင္တို႔ကား အဘယ္သို႔ထင္ၾကသနည္း၊- လူတစ္ဦးမွာ သားႏွစ္ေယာက္႐ွိ၍ သားတစ္ဦးဆီသို႔ခ်ဥ္းကပ္သျဖင့္ ငါ့သား ယေန႔ငါ့စပ်စ္ဥယ်ာဥ္သို႔သြား၍ လုပ္ေဆာင္ပါ ေလာ့ဟုဆို၏၊ထိုသူကကြၽန္ေတာ္မသြားဘူးဟု ဆိုျငား ေသာ္ လည္း  ေနာက္မွ ေနာင္တရ၍ သြားေလ၏၊- အျခား၊- အျခားေသာသားဆီသို႔သြား၍ ထိုနည္းတူ ဆိုျပန္လွ်င္ ထိုသူက သြားပါမည္အဖဟုဆိုၿပီးမွ မသြား ဘဲေန၏၊-ဤသူႏွစ္ဦးတို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ အဖ၏ အလိုကို ေဆာင္႐ြက္သနည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊-သူ တို႔က သားဦးဟုေလွ်ာက္ၾက၏၊- ေယဇူးကလည္း သင္တို႔အာ ငါအမွန္္ဆိုသည္ကား အခြန္ခံသူႏွင့္ျပည့္ တန္ဆာတို႔သည္ သင္တို႔အရင္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံ ေတာ္ကို ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။အေၾကာင္းမူကား ေယာ ဟန္သည္ေျဖာင့္ မတ္ျခင္း တရားလမ္းျဖင့္ သင္တို႔ထံ သို႔လာေသာ္လည္း သင္တို႔သူ႔ကို မယံုၾကည္ၾက၊-အခြန္ ခံသူႏွင့္ျပည့္တန္ဆာ တို႔သည္ ယံုၾကည္ၾက၏၊- သင္တို႔ မူကား ျမင္ၾကလ်က္ႏွင့္ သူ႔ကိုယံုၾကည္မည့္အေၾကာင္း ေနာက္ကာလ၌လည္း ေနာင္တမရၾကၿပီ၊-

“ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း၊”

“ အိုခရစၧတူးသခင္ ကိုယ္ေတာ္အားခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳၾကပါသည္-”


အေျချပဳက်မ္း၊ ေအေဇခီအဲလ္အနာဂတၱိက်မ္း(၁၈း၂၅ မွ၂၈) ၊ဖီလီပီ(၂ း ၁  မွ ၁၁)၊ သံမာေတဦး(၂၁ း ၂၈ မွ  ၃၂)

`` နတ္ဆိုးကို ပစ္ပယ္ပါ၏ေလာ့၊´´

    ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊- ျမန္မာဆို႐ိုးစကားတစ္ခု႐ွိပါတယ္၊-ကတိသစၥာေလးနက္ပါက-ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ ေဆးဘက္၀င္ ၏၊-ထား႐ွိတဲ့ ကတိသစၥာစကားတစ္ခြန္းကို တည္ၾကည္ ခိုင္ၿမဲစြာ ထိန္းသိမ္းမယ္ဆိုရင္၊ -သာမန္အရာေလးေတြဟာ အဲ့သည့္ ကတိတည္ၾကည္သူ အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ -ေဆး၀ါးလက္နက္ကေလးေတြျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုလိုျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္၊
    ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး ေဆးေၾကာျခင္းခံစဥ္တုန္းက]] နတ္ဆိုးကိုပစ္ပယ္ပါ၏}} ]] နတ္ပြဲနဲ႔ နတ္ပြဲအခမ္းအနားမ်ား၌ ပါ၀င္ျခင္း တို႔ကိုလည္း  ပစ္ပယ္ပါ၏}} ]]အျပစ္္သို႔ပို႔ေသာ လမ္းမ်ားကိုလည္းပစ္ပယ္ပါ၏}} ]]ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာခမည္းေတာ္ဘုရားကိုလည္းယံုၾကည္ပါ ၏၊}} ]] ေလာကကိုကယ္တင္ေသာ သားေတာ္ေယဇူးကိုလည္းယံုၾကည္ပါ၏၊}} စသျဖင့္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ရဲ႕သင္ၾကားလမ္းၫႊန္မႈေတြ ကိုလက္ခံမယ့္အေၾကာင္း ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊-
    အခုအခ်ိန္မွာ ငယ္စဥ္တုန္းကထားခဲ့တဲ့ ကတိစကားေတြ ေမ့ကုန္ၾကၿပီးလားမိတ္ေဆြတို႔၊-ေဆးေၾကာျခင္းခံစဥ္တုန္းကေတာ့ နတ္ဆိုးကို ပစ္ပယ္ပါ၏၊နတ္ပြဲေတြကိုပစ္ပယ္ပါ၏-လို႔ကတိေတြအလီလီေပးခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊-သည္ကေန႔ေလာကရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳအရ၊အခက္အခဲ နဲ႕ေတြ႔ရတဲ့အခါ မိမိျပဳမိထားတဲ့ ကတိက၀တ္ေတြကို အလိုလိုခ်ိဳးေဖာက္မိရက္သားျဖစ္ေန တတ္ပါတယ္၊-
    သည္ကေန႔ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာမွာသားႏွစ္ေယာက္႐ွိတဲ့ဖခင္ဟာ သားအႀကီးထံသြားၿပီး လယ္ထဲကိုသြားအလုပ္လုပ္ေပးပါလို႔ခိုင္း တဲ့အခါ၊သားႀကီးက ဟုတ္ကဲ့ကြၽန္ေတာ္သြားပါ့မယ္လို႔ကတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊မသြားခဲ့ပါဖူး၊သားအငယ္ထံသြားၿပီး လယ္ထဲသို႔သြားေပးပါလို႔ ခိုင္းေသာ္လည္း၊]မသြားႏိုင္ဖူး}လို႔ ျငင္းလိုက္ေသာ္လည္း၊ေနာက္ပိုင္းမွ ေနာက္တရၿပီး ဖခင္ျဖစ္ေစလိုတဲ့အတိုင္းလယ္သို႔သြားခဲ့ပါတယ္၊-
    ဒ့ါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြက ေဆးေၾကာျခင္းေပးတုန္းက ကတိက၀တ္ျပဳထားတဲ့အတိုင္း မလိုက္နာႏိုင္ၾကပါဖူး၊ေဗဒင္ေတြ ေမးၾက၊ရတၱယာေတြေခ်ၾကနဲ႔ မိမိတို႔တစ္ေတြ ေပးထားခဲ့ၾကတဲ့ေတြကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား ႀကီးေမ့ေနပံုရပါတယ္၊-သည္ကေန႔ ခရစ္ေတာ္ဘုရား ႐ွင္ေတာ္ျမတ္က ဖါရီေဇဦးနဲ႔က်မ္းတတ္ဆရာေတြကိုျပစ္တင္႐ႈပ္ခ်ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊ၿပီးေတာ့ အမ်ားတကာကလက္ၫွိထိုးျပစ္တင္႐ႈပ္ခ်ျခင္းခံၾကရတဲ့ အခြန္ခံသူမ်ား၊ျပည့္တန္္္ဆာမ်ားကိုခ်ီးျမင့္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊-
    ဒါ့ေၾကာင့္သည္ကေန႔က်မ္းစာကို အေျခခံၿပီးတရားယူၾကပါဆို႔၊-ငယ္႐ြယ္စဥ္ ေဆးေၾကာျခင္းခံယူစဥ္က ထားခဲ့တဲ့ကတိစကားေတြ၊ ကိုလိုက္ႏိုင္ေအာင္က်ိဳးစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္၊-အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအေနနဲ႔ကလည္း လက္ထပ္စဥ္တုန္းက မိမိတို႔တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးထား႐ွိခဲ့ၾကတဲ့ ကတိသစၥာမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေအာက္ေမ့သတိရကာ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္စြာ က်င့္ႀကံဳအားထုတ္ၾကပါစို႔၊-အထက္ကတင္ျပခဲ့တဲ့အတိုင္း ]ကတိသစၥာေလးနက္ပါက ၊ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ေဆးဖက္၀င္၏၊}}ဆိုတဲ့အတိုင္း ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ေတာ္ျမတ္ထံပါးမွာ ကတိသစၥာတည္ျမဲစြာက်င့္ၾကံ အားထုတ္ၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းအားေပးလိုက္ပါတယ္၊

                  

                                                          ဘုန္းဘုန္းေဂ်ာ့ဦးခင္ေမာင္ေထြး

                   georgemdy2011@gmail.com