အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၈)         ႏွစ္၏(၂၅)ႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔      ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္

ပထမက်မ္း၊

“ ငါ၏ေတြးေခၚဆင္ျခင္ခ်က္တို႔သည္ သင္တို႔၏ ေတြးေခၚမႈမ်ားႏွင့္မတူ ”

ပေရာဖက္ အီဇာအိယအနာဂတၱိက်မ္း    ၅၅ း ၆  မွ     အထိ။

          သခင္ဘုရားကို ေတြ႔ႏိုင္ေသာအခ်ိန္၌ ႐ွာၾကေလာ့၊- အနီးအပါး၌ ႐ွိစဥ္ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကေလာ့၊- ဒုစ႐ို္က္သားသည္ မိမိ၏ လမ္းစဥ္ကိုလည္းေကာင္း၊ မတရားေသာ သူသည္လည္း မိမိ၏အေတြးအေခၚမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ စြန္႔ပစ္ပါေစ၊ -သူသည္  ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ျပန္လွည့္လာပါေစ၊- သူသည္ဘုရားသခင္၏ သနားျခင္းကိုခံရလိမ့္မည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဘုရားသခင္ထံ သို႔  ျပန္လာပါေစ၊ -အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ အျပစ္ ခြင့္လႊတ္ရန္ႏွလံုးသား ႀကီးမားလွေပ၏၊-ငါ၏ေတြးေခၚ ဆင္ျခင္ခ်က္ တို႔  သည္ သင္တို႔၏ေတြးေခၚမႈမ်ားႏွင့္မတူ၊- ငါ၏လမ္းစဥ္မ်ားတို႔သည္လည္း သင္တို႔၏လမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္မတူဟု သခင္ဘုရား မိန္႔ ေတာ္မူ ၏။- အေၾကာင္းမူကား ေျမႀကီးမွ ေကာင္းကင္သည္ျမင့္မားသကဲ့သို႔ ငါ၏လမ္းစဥ္မ်ားမွလည္းေကာင္း၊ ငါ၏ အေတြး အ ေခၚမ်ားသည္ သင္တို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားထက္လည္းေကာင္း ျမင့္မားလွေပ၏။

     “ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း၊-”

“ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။”

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း

ဆာလံ- ၁၄၅ း ၂-၃ ၊ ၈-၉ ၊ ၁၇-၁၈ ၊

သံၿပိဳင္၊           သခင္ဘုရားသည္ မိမိအားေတာင္းေလွ်ာက္ေသာသူတို႔၏ အနီးအပါး၌ ႐ွိေတာ္မူသည္။

၁။                ကၽြႏ္ုပ္သည္ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ကိုယ္ေတာ္ကို ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပး၍ ကိုယ္ေတာ္၏နာမေတာ္ကို ကာလအ စဥ္ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳပါမည္။- ဘုရားသခင္သည္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ၍ အလြန္ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ေကာင္းလွေပ၏၊- ကိုယ္ေတာ္၏ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူျခင္းသည္ စစ္ေဆး၍ မကုန္ႏိုင္ရာ။    ။(သံၿပိဳင္)

၂။                သခင္ဘုရားသည္ သနားက႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူ၍ စိတ္႐ွည္ေတာ္မူ၏။ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္ သိမ္းတို႔အေပၚမွာ ခ်ိဳျမတ္သာယာေတာ္မူ၏။- ကိုယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းထားေသာ အရာမ်ားအေပၚ၌လည္း သနားၾကင္နာ တတ္ေတာ္မူ၏။     ။(သံၿပိဳင္)

၃။                ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၏လမ္းစဥ္ဟူသမွ်တို႔၌ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူ၍ မိမိေဆာင္႐ြက္ေသာအမႈဟူသမွ်၌ သန္႔ ႐ွင္းေတာ္မူ၏၊- သခင္ဘုရားသည္ မိမိကိုေတာင္းေလွ်ာက္ေသာသူအေပါင္းတို႔ အထူးသျဖင့္ သစၥာတရား၌ ေတာင္းေလွ်ာက္ သူအေပါင္းတို႔၏ အနီးအပါး၌ ႐ွိေတာ္မူ၏။    ။(သံၿပိဳင္)

ဒုတိယက်မ္း၊

 ကၽြႏ္ုပ္အဖို႔ ေျပာရလွ်င္ အသက္႐ွင္ျခင္းသည္ ခရစၧတူးပင္ျဖစ္သည္။ 

မြန္ျမတ္ေသာ တပည့္ေတာ္ႀကီးသံေပါလူး ဖီလစ္ပီၿမိဳ႕သားတို႔ထံေရးေသာ ဆံုးမစာ (၁  း ၂၀  မွ ၂၄ ႏွင့္ ၂၇  အထိ္)

ညီအစ္ကိုတို႔၊-

                   ကၽြႏ္ုပ္ အသက္႐ွင္ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ ၊ေသျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ခရစၧတူး၏ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္ ခႏၶာ၌ ထင္႐ွားလိမ့္မည္။-ကၽြႏ္ုပ္အဖို ႔ေျပာရလွ်င္ အသက္႐ွင္ျခင္းသည္ ခရစၧတူး ပင္ျဖစ္သည္။- ေသျခင္းသည္လည္း ကၽြႏ္ုပ္အဖို႔ အျမတ္အစြန္းသာျဖစ္သည္။- သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္ ကိုယ္ခႏၶာ၌ အသက္႐ွင္လ်က္ေနျခင္းသည္ အက်ိဳး႐ွိေသာ လုပ္ငန္း လုပ္ရန္ျဖစ္ လွ်င္၊ မည္သည့္အရာကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္မသိ၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဆႏၵႏွစ္ခု အၾကားတြင္ အခက္အခဲေတြ ႔ေနရသည္။- ေသ၍ ခရစၧတူးသခင္ႏွင့္ အတူ ေနရန္ေတာင့္တေသာ ဆႏၵသည္ မႏႈိင္းယွဥ္ေလာက္ေအာင္ေကာင္းျမတ္ေပသည္။ - သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္ ကိုယ္ခႏၵာ၌ အသက္႐ွင္ လ်က္ေနရန္မွာ သင္တို႔အဖို႔ အေရး ႀကီးလွေပသည္။- သင္တုိ႔သည္ ခရစၧတူးသခင္၏ ဧ၀ံေဂလိ တရား ေတာ္ႏွင့္ ထိုက္တန္ေအာင္ က်င့္ေဆာက္တည္၍ ေနၾကေလာ့၊-

“ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း၊”

“ ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္၊-”

အာေလလူးယား ( တမန္ေတာ္၀တၱဳ   ၁၆  း ၁၄ခ )

အာေလလူးယား ၊အာေလလူးယား၊-

          အိုသခင္ ကိုယ္ေတာ့္သားေတာ္၏ ေဟာေျပာသြန္သင္ခ်က္မ်ားကို စိတ္အားထက္သန္စြာလိုက္နာႏိုင္ရန္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ႏွလံုးကို ဖြင့္ေပးေတာ္မူပါ။

အာေလလူးယား၊ အာေလလူးယား

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း၊

“ ငါသည္ ရက္ေရာေသာေၾကာင့္ သင္သည္ မနာလိုသေလာ၊”

သံမာေတဦးေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း ( ၂၀ း ၁ မွ  ၁၆   အထိ၊)

ထိုကာလ၌ ေယဇူးသည္မိမိတပည့္ေတာ္ႀကီးတို႔အား ဤဥပမာစကားကိုမိန႔ေတာ္မူသည္၊-

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ကား မိမိစပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ေသာသူတို႔ကို ငွားအ့ံေသာငွါ ထြက္သြားေသာ အိမ္႐ွင္ႏွင့္ တူ၏။ တစ္ေန႔လွ်င္ ေဒဏာရီတစ္ျပားစီ လုပ္ေဆာင္ေသာသူတို႔ႏွင့္ သေဘာတူၿပီးလွ်င္ သူတို႔ကို မိမိစပ်စ္ဥယ်ာဥ္ သို႔ေစလႊတ္လိုက္ေလ၏။နံနက္တစ္ခ်က္တီးခန္႔အခ်ိန္၌ ထြက္သြား၍  အလုပ္မလုပ္ဘဲ ေစ်းအျပင္၌ ရပ္ေနသည့္ အျခားေသာ သူတို႔ကိုျမင္လွ်င္၊ သင္တို႔သည္လည္း ငါ့စပ်စ္ဥယ်ာဥ္သို႔ သြားၾကေလာ့ ၊ေတာ္ေလ်ာ္ေအာင္ ငါေပးမည္ဟု ဆိုေသာ္ ထိုသူတို႔သည္ လည္း သြားၾက၏။ တစ္ဖန္ ႏွစ္ခ်က္တီး သံုးခ်က္တီးခန္႔ အခ်ိန္၌ ထြက္သြားျပန္၍ ထိုနည္းတူျပဳ၏။ ဆယ့္တစ္နာရိ ခန္႔အခ်ိန္၍ ထြက္သြားလွ်င္ အျခားေသာသူတို႔ရပ္ေနသည္ကိုေတြ႔၍ သင္တို႔သည္ တစ္ေန႔လံုးအလုပ္မလုပ္ဘဲ ဤအရပ္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ ရပ္ေနၾကသနည္းဟု ဆိုလွ်င္ ထိုသူတို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အဘယ္သူမွ်မငွားေသာေၾကာင့္ဟုေျပာေသာ္ သင္တို႔သည္လည္း ငါ့စပ်စ္ ဥယ်ာဥ္သို႔သြားၾကေလာ့ဟု ဆိုေလ၏။ ညဦးယံအခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္႐ွင္သည္ မိမိ ဘ႑ာစိုးအား လုပ္ေဆာင္ေသာ သူတို႔ကိုေခၚသျဖင့္ ေနာက္ဆံုးေသာ သတို႔မွစ၍ အရင္ဦးဆံုးသူတိုတိုင္ေအာင္ အခကိုေပး ေလာ့ဟုဆို၏။ ထိုသို႔ဆယ့္တစ္နာရီခန္႔အခ်ိန္၍ အလုပ္၀င္ေသာသူတို႔သည္ လာၾကလွ်င္ ေဒဏာရီတစ္ျပားစီရၾက၏။အရင္ဦး ၀င္ေသာသူတို႔မူကား လာၾကေသာအခါ တိုး၍ ရေတာ့မည္ဟု ထင္မွတ္ေသာ္လည္း ဤသူတို႔သည္လည္း ေဒဏာရီတစ္ျပားစီ ရၾက၏။ ခံယူၿပီးမွ အိမ္႐ွင္ကိုျမည္တြန္ ၾကသျဖင့္ ဤသူတို႔ေနာက္ဆံုးလာၾက၍ တစ္နာရီသာလုပ္ၾကေသာ္လည္း တစ္ေန႔လံုး ေနပူဆင္းရဲခံေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ အညီအမွ်ျပဳပါၿပီတကားဟု ဆိုၾကေလ၏။ အိမ္႐ွင္ကလည္း ထိုသူတို႔တြင္ တစ္ေယာက္ ေသာသူအား အေဆြ သင္၌ မတရာေသာအမႈကို ငါမျပဳ ၊ေဒဏာရီတစ္ျပားကို ငါႏွင့္သေဘာတူသည္ မဟုတ္ေလာ၊ သင္ႏွင့္ဆိုင္ရာကို ယူသြားေလာ့၊ ငါမူကား ေနာက္ဆံုး၀င္ေသာသူတို႔ကိုလည္း သင္ႏွင့္အညီအမွ် ငါအလို႐ွိ၏။ငါအလို႐ွိသည္ကို ငါမျပဳအပ္ သေလာ၊ ငါသည္ေကာင္းေသာေၾကာင့္ သင္သည္ မနာလိုသေလာ၊ ထိုနည္း အတူေနာက္ဆံုးေသာ သူတို႔သည္ အရင္ဦး၊ အရင္ဦး  သူတို႔ သည္လည္း ေနာက္ဆံုးျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။

   “ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း၊”

“ အိုခရစၧတူးသခင္ ကိုယ္ေတာ္အားခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳၾကပါသည္-”


ေထာက္႐ႈစဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္၊

အေျချပဳက်မ္း =  အီဇာအိယအနာဂတၱိက်မ္း(၅၅း၆-၉)ဖီလစ္ပီဆံုးမစာ(၁း၂၀-၂၇) သံမာေတဦး ၂၀ း ၁ မွ ၁၆ အထိ၊

“ ေတြ႕ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္၌ ဘုရားကို ႐ွာၾကေလာ့

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊ -တစ္ႏွစ္တာရဲ႕ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်ိန္ အခါဆိုတာ ဘယ္လို အခ်ိန္အခါမ်ိဳး လည္း၊  ခရစၥမတ္ အခ်ိန္လား၊ -အီစတာလို႔ေခၚတဲ့ ၀ါကၽြတ္ပြဲေတာ္အခ်ိန္လား၊ သင့္ရဲ ႕ေမြးေန႔လား၊ မဂၤလာႏွစ္ပါတ္လည္ေန႔လား၊-အဲ့သည့္  ေန႔ေတြ မဟုတ္ပါဖူး၊ -သင္ေရာက္ ႐ွိေနတဲ့ေန႔ပဲျဖစ္ပါတယ္၊ -ဟုတ္ပါတယ္ သင့္လက္၀ယ္႐ွိတဲ့-သင္အသက္႐ွင္ သန္ခြင့္ ရေနတဲ့  သည္ကေန႔ ဟာ သင့္အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးေန႔ပဲ မဟုတ္ပါလား မိတ္ေဆြ၊-

ဒါ့ေၾကာင့္ ေန႔သစ္ကေလးေတြကို “မဂၤလာပါ”လို႔ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္း ဆက္သလိုက္ပါ၊ -သည္ေန႔သစ္ ကေလးေတြမွာ သင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈ မွန္သမွ်ဟာ သင့္ဘ၀အတြက္ အေရးပါ အရာေရာက္တဲ့ ေန႔ရက္ေတြ၊ အေၾကာင္းအရာ ေတြပဲျဖစ္ သြားမွာပါ၊ - ဆိုၾကပါစို႔ - သင္ဟာ သည္ကေန႔ သတိမထားမိလို႔ လမ္းမေပၚမွာ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္တယ္ဆိုပါစို႔၊- သင့္ခႏၶာကိုယ္မွာ အဂၤါတစ္ပါးပါး ခ်ိဳ႕ယြင္းသြားခဲ့ရင္ သင့္ဘ၀ႀကီးတစ္ခုလံုး ေျချပတ္လက္ျပတ္ႀကီးျဖစ္ မသြားေပဖူးလား၊ -သည္လိုျဖစ္ရတာ သည္ကေန႔ တစ္ရက္တာရဲ႕ အမွားေလး တစ္ခုေၾကာင့္ ပဲမဟုတ္ပါလား၊ဒါ့ေၾကာင့္ ေန႔ရက္တိုင္းဟာ အေရးပါ အရာေရာက္တဲ့ ေန႔ေတြျဖစ္ေသာ္ လည္း သည္ကေန႔တစ္ရက္တာကေတာ့ အျခားေန႔ေတြထက္ပို အေရးႀကီးပါတယ္ မိတ္ေဆြ၊

သည္လိုေန႔သစ္ကေလးေတြမွာ သင္ဟာ အသက္႐ွင္ခြင့္ရေသာ္လည္း သင့္ရဲ႕မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕ ကသည္လိုအသက္႐ွင္ ခြင့္ရခ်င္မွ ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ -သည္ကေန႔ ေန႔သစ္ကေလးမွာပဲ ေမြးတဲ့သူေတြ႐ွိသလို လက္ျပႏႈတ္ဆက္သြားသူေတြ ၊ႏႈတ္ဆက္ ခြင့္မရလိုက္ပဲ ကမန္းကတန္းနဲ႔ ေလာကႀကီးကို ေက်ာခိုင္းသြားၾကသူေတြ ဒုနဲ႔ေဒးပါပဲ၊

          ဒါ့ေၾကာင့္ သည္ကေန႔ဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ အေရးႀကီးသလဲဆိုတာကို သိေစဖို႔အတြက္ သည္ကေန႔ဖတ္ရ တဲ့ ပထမက်မ္းစာျဖစ္တဲ့ “ပေရာဖက္အီဇာအိယ”ရဲ႕အနာဂတၱိက်မ္းမွာ“ဘုရားသခင္ကို ေတြ႔ႏိုင္သည့္အခ်ိန္၌ ႐ွာၾကေလာ့” လို႔သတိေပး ထားတာကိုၾကားနာ ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။-မွန္ပါတယ္ မိတ္ေဆြဘုရားသခင္ ကိုေတြ႔ႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္ဆိုတာ သင္အသက္ ႐ွင္သန္ေနတဲ့အခ်ိန္ပဲ မဟုတ္ပါလား မိတ္ေဆြ၊-သည္ေလာက-ကထြက္ခြာသြားၿပီး ဟိုးဘက္တစ္ဘူတာမွာ သင္န႔ဲ ဘုရားေတြ႔ မယ္ဆိုတာဘယ္သူအာမခံရဲပါသလဲ၊ကာယံကံ႐ွင္ကိုတိုင္အာမ-မခံရဲတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္၊-ဘုရားသခင္စံပယ္ရာ ေကာင္း ကင္ သုခဘံုကိုေရာက္မလား၊ ဘုရားသခင္ကို မေတြ႔ႏိုင္တဲ့ ငရဲဘံုကိုေရာက္မလားဆိုတာ သူလည္းမသိ၊ ကိုယ္လည္း မသိတဲ့ကိစၥ သာ  ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင္ပဲ ေသသူေတြအတြက္ ေမတၱာပို႕ဆုေတာင္းေပေနၾကရတယ္ မဟုတ္ပါလား၊ -ဒါ့ေၾကာင့္လည္း သည္ကေန႔ ၾကားနာၾကရမယ္ ဒုတိယက်မ္းျဖစ္တဲ့ သံေပါလူးရဲ႕ ဖီလစ္ပီၿမိဳ႕သားတို႔ထံေရးတဲ့ ဆံုးမစာမွာ “ေသ၍ ခရစၥတူး သခင္ႏွင့္ အတူေနရန္္ေတာင့္တေသာဆႏၵသည္ မႏိုင္းယွဥ္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းျမတ္ေပသည္။”လို႔ဆံုး မသတိေပး ထား ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္၊

          ဒါ့ေၾကာင့္ သည္ကေန႔“ေန႔သစ္”ေလးကို “မဂၤလာပါေဟ့”လိုု႔ႏႈတ္ခြန္းဆက္ၿပီးႀကိဳဆိုလိုက္ၾကရေအာင္လား၊ သည္ကေန႔ရဲ႕ဆာလံက်မ္းမွာ “ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ကိုယ္ေတာ္ကို ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပး၍ ကိုယ္ေတာ္၏နာမေတာ္ ကို  ကာလအစဥ္ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳပါမည္။”

          ေကာင္းၿပီးသည္“ေန႔သစ္”ေလးကိုထိုက္တန္စြာ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာႀကိဳဆိုၿပီးဘာလုပ္ၾကမလဲ၊ဒါဟာအေရး  ႀကီးတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္၊-သည္ကေန႔ရဲ႕ပထမက်မ္းစာမွာေတာ့“ဒုစ႐ိုက္သားသည္ မိမိ၏လမ္းစဥ္ကိုလည္းေကာင္း-၊မတရား ေသာ သူသည္လည္းမိမိ၏အေတြးအေခၚမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊စြန္႔ပစ္ပါေစ၊-သူသည္ဘုရားသခင္ထံေတာ္ သို႔ျပန္လွည့္ လာ ပါေစ၊ သူသည္ဘုရားသခင္၏သနားျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။”

          ရဟႏၲာအခ်ိဳ႕က“သင္မေသမီ နာယူခဲ့ေသာ မစၥားတရား တစ္တရားသည္ သင္ေသဆံုးၿပီး သင့္၀ိညာဥ္ အတြက္ ပူေဇာ္ေသာ မစၥာတရား ၁၀၀ ထက္ပိုမိုတန္ဖိုး႐ွိလွေပ၏”လို မိန္႔ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္၊ သံေပါလူးက“သင့္ခႏၶာကိုယ္၌ အသက္ ႐ွင္လ်က္႐ွိရန္မွာ သင့္အဖို႔ အေရးႀကီးလွေပသည္၊” အသက္႐ွင္လ်က္ ႐ွိခ်ိန္မွာသာ မိမိမေကာင္းမႈေတြအတြက္ ေနာင္  တရကာ အာပတ္ေျဖႏိုင္ျခင္း၊ -ေကာင္းမႈကုသိုလ္ ဘ၀နာပြားႏိုင္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းပတၳာနာျပဳႏိုင္ျခင္း တစ္ပါးသူအတြက္ အမွ်ေ၀ျခင္း ဆုေတာင္းေပးျခင္း မ်ားျပဳလိုပ္ႏိုင္ျခင္း။ သံေပါလူးကလည္း“ငါသည္ကိုယ္ခႏၶာ၌အသက္႐ွင္ရပါလွ်င္ အက်ိဳး႐ွိ ေသာ အမႈကို   ေဆာင္႐ြက္ရန္ အခြင့္အေရး ရ႐ွိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခံယူထား၏။ (ဖိလစ္ပီ ၁း၂၂) “သင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ဧ၀ံေဂလိ တရား ေတာ္ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ ဘ၀အသက္တာ၌သာ အသက္႐ွင္ေနထိုင္ၾကေလာ့၊-(ဖိလစ္ပီ ၁း၂၇ b)

          တစ္ေန႔ခ်င္းအလိုက္အေကာင္းဆံုးအသက္႐ွင္ေနထိုင္လိုက္ပါ၊ေန႔၀င္လို႔ညေျပာင္းတဲ့အခါသည္ကေန႔ ဧ၀ံေဂ  လိ က်မ္းစာကဲ့သို႔ သင့္ရဲ႕ေနတြက္လုပ္အားခကို အဖခည္းေတာ္ဘုရားက ထိုက္တန္စြာ ခ်ီးျမင့္မည္ျဖစ္ပါတယ္၊သို႔ေသာ္သတိ ျပရမွာက မနာလို ၀န္တို မႈေတြကင္း႐ွင္းေနဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။မိမိမွာ႐ွိတာနဲ႕တင္းတိမ္ႏိုင္ဖို႔၊ တစ္ပါးသူေတြႀကီးပြားခ်မ္းသာကို မ႐ႈ စိမ့္ႏိုင္ျဖစ္ေနမယ္၊ မိမိမွာ႐ွိတာထက္ ပိုမိုလိုခ်င္ တပ္မက္စိတ္နဲ ႔ေလာဘတက္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ တစ္ေန႔တာေလးဟာ ညစ္ႏြမ္း သြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊အဲ့သည့္ ညစ္ႏြမ္းသြားတဲ့ ေန႔ရက္ေလးေတြေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘ၀ထဲကို ေနာက္ေနာင္မွာေရာက္ လာၾက မယ့္ ေန႔ရက္ေလးေတြဟာ လည္း ေပ်ာ္႐ြင္မႈေတြ ဆိတ္သုန္းသြားမွာ ကေတာ့ ေသခ်လွပါတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းသတိ ေပးႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါတယ္။

ဘုရား႐ွင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ “ေန႔သစ္”ေလးမ်ားကို လႈိက္လွဲ၀မ္းသာစြာႀကိဳဆိုၾကပါစို႔၊

                                                           ဘုန္းေတာ္ႀကီးေဂ်ာဦးခင္ေမာင္ေထြး

                   (georgemdy2011@gmail.com)

(gkhinmghtwemdy2011@mandalayarchdiocese.com)