အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၇)        ႏွစ္၏(၂၄)ႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔        ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္

ပထမက်မ္း၊

“ သင့္ကိုျပစ္မွားေသာ သင္ႏွင့္နီးစပ္ေသာသူ၏ အျပစ္ကို အခြင့္လႊတ္ေလာ့၊ သင္သည္ ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာအခါ

သင္၏ အျပစ္တို႔သည္ အခြင့္ခ်မ္းသာရလိမ့္မည္။ ”

ပေရာဖက္ ဆီရပ္၏ ၾသ၀ါဒက်မ္း  ၂၇ း ၃၃  မွ   ၂၈ း ၉  အထိ။

          ေဒါသအမ်က္ထြက္ျခင္းသည္ စက္ဆုပ္႐ြံ႐ွာဖြယ္ျဖစ္ေပ၏၊- ထိုမေကာင္းဒုစ႐ိုက္သည္ အျပစ္႐ွိသူ၌ ေတြ႕ရ၏၊- လက္စားေခ် လိုေသာသူသည္ သခင္ဘုရားထံမွ လက္စားေခ်ျခင္းခံရလိမ့္မည္။- သူ၏အျပစ္တို႔ကို ထိန္းသိမ္းထားလိမ့္မည္။- သင့္ကိုျပစ္ မွားေသာ သင္ႏွင့္နီးစပ္ေသာသူ၏ အျပစ္ကို အခြင့္လႊတ္ေလာ့၊- သင္သည္ ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာအခါ သင္၏အျပစ္ တို႔သည္ အခြင့္ခ်မ္းသာရလိမ့္မည္။- လူသည္ လူ႔အေပၚ အမ်က္ေဒါသကို သိုထားတတ္၏၊- သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ အခြင့္လႊတ္ျခင္း ကိုေတာင္း၏၊- မိမိ၏ဘ၀တူလူသား အခ်င္းခ်င္းအေပၚ  က႐ုဏာေမတၱာမထားတတ္၊- သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ ထံမွ မိမိအျပစ္တို႔ အတြက္  သနားခံတတ္၏၊- လူသည္အေသြးအသားမွ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်က္ေဒါသကို သိုထားတတ္၏၊- သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ ထံေတာ္မွ အခြင့္ခ်မ္းသာကို ေတာင္း၏၊- မည္သူသည္ သူ၏အျပစ္မ်ားအတြက္ ဒဏ္ဆပ္ေျဖေပးမည္နည္း၊ သင္သည္  ေနာင္ဘ၀ အေၾကာင္းကို စဥ္းစား၍ ရန္သူအျဖစ္မွ ရပ္စဲေလာ့၊- ေသျခင္းတရားႏွင့္ပ်က္စီးျခင္းအေၾကာင္းကို သတိရ၍ ကိုယ္ေတာ္၏ ပညတ္ေတာ္မ်ား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေလာ့၊- ပညတ္ေတာ္မ်ားကို သတိရ၍ နီးစပ္ေသာသူအေပၚ အမ်က္ေဒါ သမထြတ္ေလႏွင့္၊- ဘုရားသခင္၏ ပဋိဥာဥ္ ကို သတိရ၍ နီးစပ္ေသာသူ၏ အသိတရားမဲ့ျခင္းကို အခြင့္လႊတ္ေလာ့၊-

     “ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း၊-”

“ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။”

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း

ဆာလံ- ၁၀၃ း ၁-၂ ၊ ၃-၄ ၊ ၉-၁၀ ၊ ၁၁-၁၂ ၊

သံၿပိဳင္၊           သခင္ဘုရားသည္ သနားၾကင္နာျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳတတ္ျခင္း၊ စိတ္႐ွည္ေတာ္ မူျခင္းႏွင့္ ေမတၱာေတာ္အ႐ွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၁။                ကၽြႏ္ုပ္္္္္္၏၀ိညာဥ္ သခင္ဘုရားအား ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးေလာ့၊- ကၽြႏ္ုပ္အတြင္း႐ွိေသာ စိတ္ႏွလံုးအေပါင္း တို႔ ကိုယ္ေတာ္၏ သန္႔႐ွင္းေသာနာမေတာ္ကို ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးေလာ့၊- အို ကၽြႏ္ုပ္၏၀ိညာဥ္ သခင္ဘုရား အား ေကာင္းခ်ီး ၾသဘာေပးေလာ့၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးအေပါင္းတို႔ကို မေမ့ေလ်ာ့ေလႏွင့္ ။  ။(သံၿပိဳင္)

၂။                ကိုယ္ေတာ္သည္ သင္၏မေကာင္းဒုစ႐ိုက္တို႔ကို အခြင့္လႊတ္ေတာ္မူ၏၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ သင္၏ေရာဂါေ၀ဒ နာအေပါင္းတို႔ကို ကုသေပးေတာ္မူ၏၊- ကိုယ္ေတာ္သည္ သင္၏အသက္ကို ပ်က္စီးျခင္းမွ ကယ္္္ဆယ္ေတာ္မူ၏၊- ကိုယ္ ေတာ္ သည္ သင့္အား က႐ုဏာေမတၱာေတာ္ျဖင့္ သရဖူေဆာင္းေပး၏။  ။(သံၿပိဳင္)

၃။                ကိုယ္ေတာ္သည္အစဥ္အၿမဲအျပစ္တင္ေတာ္မူမည္မဟုတ္၊ ထာ၀ရလည္း အမ်က္ေဒါသထြတ္ေနမည္မဟုတ္ ကၽြန္ုပ္တို႔ အျပစ္မ်ား အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ျပဳေတာ္မမူ၊- ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မေကာင္းဒုစ႐ိုက္အတိုင္း ကၽြန္ုပ္တို႔အား အျပစ္ေပး ေတာ္မမူ။ (သံၿပိဳင္)

၄။                အေၾကာင္းမူကား ေျမႀကီးမွေကာင္းကင္သည္ ျမင့္မားသည္ထက္ ဘုရားသခင္၏ က႐ုဏာေမတၱာေတာ္ သည္ မိမိကိုေၾကာက္႐ြံ႕သူတို႔အေပၚ၌ ျမင့္မားေပ၏၊- ေနထြက္ရာအရပ္သည္ ေန၀င္ရာအရပ္မွ ကြာေ၀းလွသည့္ နည္းတူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မေကာင္းဒုစ႐ိုက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ေ၀းကြာေစ၏။   ။ (သံၿပိဳင္)

          

ဒုတိယက်မ္း၊

“ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အသက္႐ွင္သည္ျဖစ္ေစ ေသသည္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ႏွင့္သာဆိုင္ၾကသည္ 

မြန္ျမတ္ေသာ တပည့္ေတာ္ႀကီးသံေပါလူး ေရာ္မားၿမိဳ႕သားတို႔ထံေရးေသာ ဆံုးမစာ (၁၄ း ၇  မွ    အထိ္)

ညီအစ္ကိုတို႔၊-

                   ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ မည္သူမွ် မိမိကိုယ္အဖို႔ အသက္႐ွင္ၾကသည္မဟုတ္၊မည္သူမွ်လည္း မိမိကိုယ္အဖို ႔ေသၾကသည္ မဟုတ္၊- ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္႐ွင္လ်က္႐ွိၾကလ်င္ - ဘုရားသခင္အဖိုပသာ အသက္႐ွင္ၾကသည္၊ ေသလွ်င္လည္း ဘုရား သခင္အဖို႔ သာေသၾကသည္။-ထို႔ေၾကာင့္ အသက္႐ွင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေသသည္ျဖစ္ေစ၊ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သာဆိုင္ ၾကသည္။- အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခရစၧတူးသည္ ေသသူ ႐ွင္သူတို႔၏ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူရန္ အသက္ေတာ္ကို အေသခံေတာ္ မူ၍ ႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္ေတာ္မူသည္။-

“ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း၊”

“ ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္၊-”

အာေလလူးယား ( သံေယာဟန္   ၁၃  း ၃၄ )

အာေလလူးယား ၊အာေလလူးယား၊-

          ငါသည္ သင္တို႔ကို ခ်စ္သကဲ့သို႔ သင္တို႔သည္လည္း အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ခ်စ္ၾကရန္ သင္တို႔အား ပညတ္ေတာ္ သစ္ကို ငါေပးသည္ဟု သခင္ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္။

အာေလလူးယား၊ အာေလလူးယား

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း၊

“ ခုႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ေအာင္မဟုတ္  အႀကိမ္ခုႏွစ္ဆယ္လီတိုင္ေအာင္ဟု  သင့္အား ငါဆို၏။  

သံမာေတဦးေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း ( ၁၈ း ၂၁ မွ  ၃၅   အထိ၊)

          ထိုကာလ၌ ေပတ႐ူးသည္ အထံေတာ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ အ႐ွင္ဘုရား၊ ညီအစ္ကိုသည္ တပည့္ေတာ္ကို ျပစ္မွားလွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ သူ၏ အျပစ္ကို အခြင့္လႊတ္ရပါအံ့နည္း၊ ခုႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ေအာင္ေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ေယဇူးမိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား ခုႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ေအာင္မဟုတ္၊ အႀကိမ္ခုႏွစ္ဆယ္ ခုႏွစ္လီတိုင္ေအာင္ဟု သင့္အားငါဆို၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မိမိကၽြန္တို႔ကို စာရင္းယူျခင္းငွါ အလို႐ွိေသာ မင္းဧကရာဇ္ႏွင့္တူ၏။ စာရင္းစ၍ ယူေသာအခါ ဋာလင္တစ္ေသာင္း ေႄကြးတင္ေသာ လူတစ္ေယာက္ကို ေ႐ွ႕ေတာ္သို႔ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ထိုသူမွာမူကား ေႄကြးဆပ္ရန္ မ႐ွိေသာ ေၾကာင့္ မိမိကုိယ္မွစ၍ သားမယားဥစၥာ႐ွိသမွ်ကို ေရာင္းခ်၍   ေႄကြးကိုဆပ္ရမည္ဟု သူ၏သခင္က အမိန္႔႐ွိ၏။ ထိုကၽြန္ ကား ပ်ပ္၀ပ္လ်က္ ကၽြန္ေတာ့္ကို သည္းခံေတာ္မူပါ၊႐ွိသမွ်ကို ကၽြန္ေတာ္ဆပ္ပါမည္ဟု ေတာင္းပန္လွ်င္၊ ထိုကၽြန္၏သခင္က သနား ျခင္း စိတ္႐ွိ၍ သူ႔ကို ေႄကြးလႊတ္လိုက္၍ သြားေစ၏။- ထိုကၽြန္မူကား ထြက္သြား၍ မိမိေႄကြး ေဒဏာရီတစ္ရာတင္ေသာ ကၽြန္ အ ေဖၚသားတစ္ေယာက္ကိုေတြ႔လွ်င္၊ ထိုသူ၏လည္းပင္းကို ကိုင္ၫွစ္လ်က္ ဆပ္ရန္႐ွိသည္ကို ဆပ္ေပးေလာ့ဟုဆိုေလ၏။-ထို ကၽြန္အေဖၚသားကလည္း ပ်ပ္၀ပ္လ်က္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုသည္းခံပါ၊ ႐ွိသမွ်ကို ကၽြန္ေတာ္ဆပ္ပါမည္ဟု ေတာင္းပန္ေလ၏။သူက မူကား နားမေထာင္ဘဲ ထြက္သြား ၍ ေႄကြးးကို မဆပ္မခ်င္း ေထာင္ထဲ၌ ခ်ထားေလ၏။- ကၽြန္အေဖၚသားတို႔သည္ ထိုအမႈ အရာ ကိုျမင္ၾကေသာ္ အလြန္၀မ္းနည္းျခင္း႐ွိၾက၍မိမိတို႔သခင္ထံသို႔ လာၿပီးလွ်င္ ျဖစ္ေလသမွ်ကို ေလွ်ာက္ၾကားၾကေလ၏၊-ထိုအခါ သခင္သည္ ထိုသူ႔ကို ေခၚ၍ “ ဟဲ့- ဆိုးယုတ္ေသာကၽြန္ သင္သည္ ငါ့ကိုေတာင္းပန္ေသာေၾကာင့္ သင္၌ ဆပ္ရန္႐ွိသမွ်ကို ငါလႊတ္ေလၿပီ၊-သို႔ျဖစ္လွ်င္ ငါသည္ သင့္ကိုသနားသကဲ့သို႔ သင္သည္လည္း သင္၏ကၽြန္အေဖၚသားကို မသနားအပ္ၿပီေလာ၊” ဟုမိန္႔ေတာ္မူေလ၏၊သခင္သည္လည္း အမ်က္ေဒါသထြက္၍ ေႄကြး႐ွိသမွ်ကို ဆပ္သည္တိုင္ေအာင္ ထိုသူကို အာဏာသား တို႔အား အပ္ႏွံေလ၏။ သင္တို႔သည္လည္း အသီးသီးအတြင္းစိတ္ႏွင့္ မိမိညီအစ္ကိုအား အျပစ္မလႊတ္လွ်င္ ေကာင္းကင္ဘံု၌႐ွိ ေတာ္မူေသာ ငါ၏ အဖသည္ ထို႔အတူ သင္တို႔ကို စီရင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။

  “ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း၊”

“ အိုခရစၧတူးသခင္ ကိုယ္ေတာ္အားခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳၾကပါသည္-”


ေထာက္႐ႈစဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္၊

အေျချပဳက်မ္း =  သံမာေတဦး ၁၈ း ၂၁ မွ ၃၅ အထိ၊

“ ကိုယ္ခ်င္းစာ စိတ္နဲ႔  ခြင့္လႊတ္ေပးလိုက္ပါ

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊- တစ္ခါတုန္းက ေက်းလက္ေတာ႐ြာက အဖိုးအိုတစ္ဦးက သည္လိုဆုေတာင္း ခဲ့ပါ တယ္၊ -႐ြာထဲက လူူေတြ က်န္းမာခ်မ္းသာၿပီး လိုအင္ ဆႏၵျပည့္၀ ၾကပါေစ၊ စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္ပါၿပီး လုပ္တိုင္းေအာင္ ၍  ေဆာင္တိုင္းေျမာက္ ပါေစ ၊ဒါေပမယ့္ ႐ြာေတာင္ပိုင္းက “ဖိုးေအး”ေတာ့ မပါဖူးလို႔ ဆုေတာင္းခဲ့သတဲ့၊ - ဘာလို႔လည္း ဆိုေတာ့ ေနခင္းတုန္းက အဲ့သည့္ ဖိုးေအဆိုသူက သူ႔ကို စေျပာင္ေႏွာက္ခ့ဲတာကိုး။

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ အေပါင္းတို႔၊-ေလာကမွာ အခက္ဆံုး အလုပ္ဆိုဘာလဲ။ နီေပါႏိုင္ငံက ခါကဗိုရာဇီ ေတာင္ထိပ္ ကို အေရာက္လွမ္းသြားျခင္း မဟုတ္သလို -ေနစႀကၤ၀႒ာထဲကို ခရီးႏွင္ျခင္းလည္း မဟုတ္ပါဖူး ၊ေလာကမွာ လူတို ႔ေဆာင္႐ြက္ရန္ အခက္ဆံုး အလုပ္္ဆိုတာ “ခြင့္လႊတ္ျခင္း”ပဲျဖစ္ပါတယ္၊

အဲ့သည့္ ခက္ခဲတဲ့ အလုပ္ကို လူေတြ မလုပ္ႏိုင္ၾကေတာ့ ဖူးလား၊ -အဲ့သည္လိုလည္း မဟုတ္ပါဖူး၊ “ခြင့္လႊတ္ျခင္း”ဆိုတာ လြယ္ကူတဲ့အရာ မဟုတ္ဖူးဆိုတာ သိဖို႔နဲ႔ လူတိုင္း မလုပ္ႏိုင္ဖူးဆိုတာ သေဘာေပါက္ဖို႔ ပဲျဖစ္ပါတယ္၊ -ဒါဆိုရင္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းဆို တဲ့ ခက္ခဲတဲ့ ပါရမီတစ္ခုကို က်င့္ဖို႔ ဘယ္လို ပါရမီေတြ လိုအပ္ပါသလဲ၊ -သည္ေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖကို သည္ကေန႔က်မ္းစာထဲမွာ ခရစ္ေတာ္က အေျဖေပးထားတာကို ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္၊-

ေပတ႐ူးက “မိမိကို ေစာ္ကားသူကို ဘယ္ႏွစ္ခါ ခြင့္လႊတ္ရမလဲ”လို ႔ေမးခဲ့ပါတယ္၊ ခရစ္ေတာ္က အႀကိမ္ ခုႏွစ္္ဆယ္လီ ခုနစ္ဆယ္ ခြင့္လႊတ္ရမယ္”လို ႔ျပန္ေျဖခဲ့ပါတယ္၊ သို႔ေသာ္ လူတစ္ဦးကို အႀကိမ္ႀကိမ္ခြင့္လြတ္ဖို႔ ဆိုတာ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ထားတတ္  ဖို႔လိုအပ္တဲ့ အေၾကာင္း ဒီဥပမာကို မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊

အခါတစ္ပါးက ဆင္းရဲသားတစ္ဦးဟာ သူေ႒းထံေပးစရာ အေႄကြးေတြကို အခ်ိန္မွီျပန္မဆပ္ႏိုင္လို႔ သည္းခံၿပီး ခြင့္လႊတ္ ဖို႔ ေတာင္းးပန္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ သူေ႒းက အေႄကြးေတြကိုေလွ်ာ္ေပးခဲ့ပါတယ္၊ -သည္ဆင္းရဲသားဟာ ၀မ္းသာၿပီး အိမ္ျပန္ ခဲ့ပါတယ္၊ သို႔ေသာ္လမ္းမွာ သူက ရစရာ႐ွိတဲ့ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ေတြ႔ေတာ့ အဲ့သည့္ သူငယ္ခ်င္းထံမွ မိမိကရ ရမယ့္အေႄကြးကို မရမကေ တာင္းပါတယ္၊ အဲ့သည့္သူငယ္ခ်င္းကေတာင္းပန္တာကိုေတာင္ လက္မခံခဲ့ပါဖူး၊ သည္အေၾကာင္းေတြကို ပထမသူ ေ႒းႀကီး သိသြားတဲ့ အခါ သူ႔ကို ေထာင္ခ်ထား လိုက္ပါေတာ့တယ္၊ -သင္ကေတာင္းပန္တဲ့အခါ ငါက သင့္ကိုခြင့္လႊတ္ ေသာ္လည္း၊ သူက သင့္ကိုေတာင္းပန္တဲ့ အခါ သင္က သူ႔ကို အခြင့္မလြတ္ႏိုင္ပါလား၊ လို႔ေျပာလိုက္ ပါေတာ့တယ္၊-

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊- “ခြင့္လႊတ္ျခင္း”ဆိုတာ လြယ္ကူတဲ့ အလုပ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဖူး၊ ဒါေပသိ လူေတြ မလုပ္ႏိုင္တဲ့ အမႈေတာ့ မဟုတ္ပါဖူး၊ -ကိုယ္ခ်င္းစာတရားေလး ထားတတ္မယ္ဆိုရင္ လြယ္ကူမွာျဖစ္ပါတယ္ ၊ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္အ ခ်ိဳ႕ကို ဥပမာေပးပါရေစ၊

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ေယာဟန္ေပါလူးကို တစ္ကမၻာလံုးကႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြ ၾကည္ၫိုေလးစား ခဲ့ၾက ပါတယ္၊- ဘာ့ေၾကာင့္လည္း ဆိုေတာ့ မိမိကို ေသေၾကာင္း ႀကံစည္လုပ္ႀကံခဲ့တဲ့ လူသတ္သမားကို အက်ဥ္းေထာင္ထဲ သြား ေရာက္ကာ ခြင့္လႊတ္ စကား ဆိုႏိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ ကိုယ္တုိင္လည္း အသက္စြန္႔အံ့ ဆဲဆဲအခ်ိန္မွာ မိမိကိုယ္ လုပ္ႀကံခဲ့သူေတြ၊ မတရား စြပ္စြဲခဲ့သူေတြု ၫွင္းပန္းႏွိပ္စက္ ခဲ့သူေတြကို ခြင့္လႊတ္ ခဲ့ပါတယ္၊ - “အိုအဖ သူတို႔ဘာေတြလုပ္တယ္ဆိုတာ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ေကာင္းစြာ မသိၾကသျဖင့္ သူတို႔ကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ”လို႔ ဆုေတာင္းေပးေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊

သူတစ္ပါးကို ခြင့္လႊတ္တတ္တဲ့သူဟာ မိမိရဲ႕အျပစ္ေတြကိုလည္း အခြင့္လႊတ္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ တစ္ခါတစ္ခါ ကၽြန္ေတာ္  တို႔ဟာ ဘုရားသခင္ထံ မိမိအျပစ္မ်ားကို အခြင့္ခ်မ္းသာေတာင္း တတ္ၾကေသာ္လည္း၊ မိမိကအခြင့္ေပး ရမယ့္ အလွည့္ ေရာက္တဲ့ အခါ အခြင့္ မလႊတ္ခ်င္ၾကေတာ့ပါဖူး၊ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း သည္ကေန႔ ပထမက်မ္းစာျဖစ္တဲ့ “ဆီးရပ္”ရဲ႕ ဆံုးမၾသ၀ါဒစာ မွာ “ လူသည္ မိမိ အျပစ္မ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ထံ အခြင့္လႊတ္ဖို ႔ေတာင္းပန္ တတ္ၾကေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ ဘ၀တူ လူသား အခ်င္းခ်င္းအေပၚ က႐ုဏာေမတၱာ မထားတတ္ၾကပါဖူး”လို႔ မိန္႔ဆိုတား တာကို ၾကားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒါေတြအျပင္ “သင္တို႔အား သူတစ္ပါးတို႔က ျပဳမူေစလိုသည့္အတိုင္း သင္တို႔သည္လည္း သူတစ္ပါးတို႔ အားျပဳမူ ၾက ေလာ့၊” ( မာေတ ၇ း ၁၂) ထို႔အျပင္ “သင္တို႔တိုင္းတာသည့္ ပမာဏအတိုင္း သင္တို႔သည္လည္း တိုင္းတာျခင္း ခံရၾကလိမ့္မည္။ (မာေတ ၇း၁-၂)

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊ စိန္ဖရန္စစၥ အစီစီက သည္လို ဆုေတာင္းေတာ္မူခဲပါတယ္၊ “အခ်စ္ေတြကို ခံယူသူျဖစ္ရျခင္းထက္၊ အခ်စ္ေတြကို ေပးေ၀သူ ျဖစ္ရပါလို၏၊ “နားလည္မႈ”ကို ခံယူသူျဖစ္ရျခင္းထက္ “နားလည္မႈ ကိုေပးေ၀သူ” ျဖစ္ရပါလို၏။ ”ခြင့္လႊတ္ျခင္း”ကို ခံရသူျဖစ္ရျခင္းထက္ “ခြင့္လႊတ္ျခင္း”ကို ေပးေ၀သူျဖစ္ရပါလို၏၊

ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘ၀မွာ ခြင့္လႊတ္ျခင္း ခံရသူျဖစ္ရျခင္းထက္၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ေပးေ၀သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစား ၾကပါစို႔၊ -သို႔မွသာလွ်င္ မိမိတို႔ရဲ႕ ဘ၀မွာ မိမိတို႔ရဲ႕ အမွားေတြကို အျမန္ဆံုး နားလည္ခြင့္လႊတ္ျခင္း ခံရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပရင္း သတိေပး  လိုက္ရပါတယ္။

 ဘုရား႐ွင္ေတာ္ပါးမွ ခြင့္လႊတ္သည္းခံျခင္းေက်းဇူးေတာ္မ်ား ခံစားၾကရပါေစ၊

                                                           ဘုန္းဘုန္းေဂ်ာ့ဦးခင္ေမာင္ေထြး