အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၆)       ႏွစ္၏(၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔          ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္

ပထမက်မ္း၊

“ သင္သည္ ဒုစ႐ိုက္သမားအား ဆံုးမပဲ့ျပင္ျခင္း မျပဳခဲ့လွ်င္  ထိုသူပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္ထုေခ်လႊာ တင္သြင္းရလိမ့္မည္။ ”

ပေရာဖက္ ေအေဇခိအဲလ္ အနာဂတၱိက်မ္း  ၃၃ း ၇  မွ ၉  အထိ။

ဘုရားသခင္သည္ ဤသို႔အမိန္႔ေတာ္႐ွိသည္၊-

          အခ်င္းလူသား သင့္ကို အစၥေရးလူမ်ိဳးတြင္  ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္သူ အျဖစ္ ခန္႔ထားၿပီ ၊-ထို႕ေၾကာင့္ငါ၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ စကားမ်ားကိုသင္ၾကားရေသာအခါသူတို႔အားငါ၏နာမ၍သတိေပးႏႈိးေဆာ္ေလာ့၊-ငါသည္ ဒုစ႐ိုက္သားတစ္ေယာက္အား အခ်င္း လူယုတ္မာ သင္သည္ ေသရလိမ့္မည္ဟု အမိန္႔႐ွိေသာအခါ ထိုဒုစ႐ိုက္သားသည္ သူ၏လမ္းစဥ္မွေ႐ွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္ သင္သည္ သတိမေပး၊ -မႏႈိးေဆာ္ခဲ့ေသာ္ ထိုဒုစ႐ိုက္သားသည္ မိမိအျပစ္၍ ေသေၾက ပ်က္စီးရလိ္မ့္မည္။- သို႔ေသာ္ သင္သည္ ထိုသူ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုေခ်လႊာတင္သြင္းရလိမ့္မည္၊-မေကာင္းဒုစ႐ိုက္သားကို မိမိ၏လမ္းစဥ္မ်ားမွ ေနာင္တရရန္ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသူသည္ မိမိလမ္းစဥ္မွ ေနာင္တမရခဲ့ေသာ္ ထိုသူသည္ မိမိအျပစ္၌ ေသဆံုး လိမ့္မည္။ -သို႔ ေသာ္ သင္သည္ ထိုသူႏွင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္ကင္း၏။ 

“ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း၊-”

“ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။”

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း

ဆာလံ- ၉၅ း ၁-၂ ၊ ၆-၇ ၊ ၈-၉ ၊

သံၿပိဳင္၊           ယေန႔သင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏အသံကိုၾကားေသာအခါ သင္တို႔၏ႏွလံုးမ်ားကို တင္းမာ၍ မထား ၾကေလ ႏွင့္၊

၁။      လာၾကေလာ့၊သခင္ဘုရားအား႐ႊင္လန္းစြာေတးဆိုၾကကုန္အံ့၊ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကယ္တင္႐ွင္အားက်ဴးဧၾကကုန္ အံ့ ၊ေက်းဇူး တင္လ်က္ ကိုယ္ေတာ္၏ေ႐ွ႕ေတာ္သို႔၀င္ၾကကုန္အံ့၊သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ကိုယ္ေတာ္အား က်ဴးဧ ၾကစို႔။            ။(သံၿပိဳင္)

၂။      လာၾကေလာ့၊ပ်ပ္၀ပ္ၾကလ်က္ ကိုးကြယ္ၾကစို႔၊-ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ သခင္ဘုရားေ႐ွ႕ေတာ္၌ ဒူး ေထာက္ ၾကစို႔၊ အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ စားက်က္တြင္ က်က္စားသူမ်ား ကိုယ္ေတာ္၏ လက္တြင္႐ွိေသာ သိုးစုျဖစ္ၾက၏။    ။(သံၿပိဳင္)

၃။       ယေန႔ သင္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏အသံကိုၾကားေသာအခါ သင္တို႔၏ႏွလံုးမ်ားကို တင္းမာ၍ မထားၾကေလ ႏွင့္။ သင္တို႔၏ ဘိုးေဘးမ်ားတို႔သည္ သဲကႏၲာရတြင္ မတ္ဆာေမရိဘာ၌ ငါ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ၾကရေသာ္လည္း ငါ့ကို စံုစမ္းၾကသကဲ့သို႔ ႏွလံုးမ်ားကို တင္းမာ၍ မထားၾကေလႏွင့္။ (သံၿပိဳင္)

         

ဒုတိယက်မ္း၊

  ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ပညတ္တရားေတာ္၏ စံုလင္ျခင္းျဖစ္သတည္း၊ 

မြန္ျမတ္ေသာ တပည့္ေတာ္ႀကီးသံေပါလူး ေရာ္မားၿမိဳ႕သားတို႔ထံေရးေသာ ဆံုးမစာ (၁၃ း ၈  မွ ၁၀  အထိ္)

ညီအစ္ကိုတို႔၊-

                   တစ္ဦးကိုတစ္ဦးခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွတစ္ပါး မည္သည့္ေႄကြးမွ်မတင္ၾကေစႏွင့္၊- ပတ္၀န္းက်င္မွာ႐ွိေသာသူ တစ္ပါးတို႔ ကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ႐ွိေသာသူသည္ ပညတ္တရားေတာ္ကိုျပည့္စံုေအာင္ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းေလၿပီ၊- အေၾကာင္းမူကား “ သူ႔သား သူ႔မယားကို မျပစ္မွားႏွင့္၊- သူ႕အသက္ကို မသတ္ႏွင့္၊ သူတစ္ပါး၏ ဥစၥာကို မခိုးႏွင့္၊အမွန္ေသာ သက္ေသမခံႏွင့္၊ သူတစ္ပါး၏ ဥစၥာကို လိုခ်င္ တပ္မက္စိတ္မ႐ွိႏွင့္”  စေသာပညတ္တို႔ႏွင့္ အျခား႐ွိသမွ်ပညတ္တို႔သည္ “ကိုုယ္ႏွင့္နီးစပ္ေသာသူ ကိုကိုယ္႐ွင္ ကဲ့သို႔ ခ်စ္ေလာ့၊” ဟူေသာ ပညတ္ေတာ္၌ ခ်ဴပ္လ်က္ပါ႐ွိၾကသည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ႐ွိေသာသူသည္ ကိုယ္ႏွင့္နီးစပ္  ေသာသူအေပၚ၌ မေကာင္းမႈကို မျပဳတတ္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ပညတ္တရားေတာ္၏ စံုလင္ျခင္းျဖစ္သတည္း။

“ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း၊”

“ ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္၊-”

အာေလလူးယား ( ဒု-ေကာ္ရင္သီ     း ၁၉ )

အာေလလူးယား ၊အာေလလူးယား၊-

          ဘုရားသခင္သည္ မိမိအား လူတို႔က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္မ်ားကို အခြင့္လြတ္ေတာ္မူ၍ ထိုသတင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အား ေျပာၾကားေတာ္မူသည္။

အာေလလူးယား၊ အာေလလူးယား

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း၊

“ သင္စကားကို နားေထာင္လွ်င္ သင့္ညီအစ္ကို သင္ရေလၿပီ ”

သံမာေတဦးေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း ( ၁၈ း ၁၅ မွ ၂၀ အထိ၊)

          သင္၏ညီအစ္ကိုသည္ကား သင့္ကိုျပစ္မွားမိလွ်င္၊- သြား၍ ႏွစ္ေယာက္တည္းခ်င္းသူ႕ကိုဆံုးမေလာ၊သင္၏စကားကို နားေထာင္လွ်င္ သင့္ညီအစ္ကို-ကိုသင္ရေလၿပီ၊သင္၏စကားကို နားမေထာင္လွ်င္ ႏွစ္ဦး၊သံုးဦးေသာသူ သက္ေသခံ၍ ႐ွိသမွ် စကားတည္ေစျခင္းငွာ လူတစ္ဦးႏွစ္ဦးကို သင္ႏွင့္အတူေခၚဦးေလာ့၊ထိုသူတို႔ကို နားမေထာင္လွ်င္ အသင္းေတာ္ ကို ေျပာၾကား   ေလာ့၊- အသင္းေတာ္ကိုမွ နားမေထာင္လွ်င္ ထိုသူတို႔ကို သာသနာပလူ အခြန္ခံသူကဲ့သို႔ မွတ္ေလာ့၊- ငါသည္ သင္တို႔အား အမွန္ဆိုသည္ကားေျမႀကီးေပၚ၌သင္တို႔ခ်ည္ေႏွာင္သမွ်သည္ေကာင္းကင္ဘံု၌ ခ်ည္ေႏွာင္ လ်က္႐ွိလိမ့္မည္၊ သင္တို ႔ေျမႀကီး ေပၚမွာ ေျဖလႊတ္သမွ်သည္ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ေျဖလႊတ္လ်က္႐ွိလိမ့္မည္၊ တစ္ဖန္ သင္တုိ႔အား  ငါဆို သည္ကား မည္သည့္ အရာမဆို ေျမႀကီးေပၚမွာ သင္တို႔တြင္ ႏွစ္ေယာက္သည္ သေဘာညီၫြတ္စြာ႐ွိ၍ ဆုေတာင္းၾကလွ်င္ ေကာင္းကင္ဘံု ၌ ႐ွိေတာ္ မူေသာ ငါခမည္းေတာ္သည္ သင္တုိ႔အား ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္၊အေၾကာင္းမူကား အၾကင္အရပ္မွာ ငါ ၏နာမေတာ္၌ ႏွစ္ဦး သံုးဦးတို႔သည္ စည္းေ၀းၾက၏၊ထိုအရပ္၌ သူတို႔အလယ္မွာ ငါ႐ွိသည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

  “ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း၊”

“ အိုခရစၧတူးသခင္ ကိုယ္ေတာ္အားခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳၾကပါသည္-”


ေထာက္႐ႈစဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္၊

အေျချပဳက်မ္း =  သံမာေတဦး ၁၈ း ၁၅ မွ ၂၀ အထိ၊

“ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ႐ွိေသာသူသည္ တစ္ပါးသူအေပၚ၌ မေကာင္းမႈကို မျပဳတတ္

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊- ကမၻာ့သမိုင္းမွာ လူသတ္မႈကို ပထမဦးဆံုး က်ဴးလြန္သူ ဆိုတာ“အာဒံ”ရဲ႕သား “ကိန္န”ျဖစ္ပါတယ္၊ -သူသတ္လိုက္တဲ့ သူက သူ႔ရဲ႕ညီအရင္းျဖစ္တဲ့“အာေဗလ”ပဲျဖစ္ပါတယ္၊ -သတ္လိုက္တဲ့ အဓိက အေၾကာင္း ရင္းခံ ကေတာ့“မနာလို”မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္၊ -ဒါ့ေၾကာင့္ ထာ၀ရဘုရားသခင္က “ကိန္န”ကို “သင့္ညီ အာေဗလ ဘယ္မွာလဲ ငါမျမင္ပါလား”လို ႔ေမးတဲ့အခါ ၊ေကာက္က်စ္တဲ့ “ကိန္န”က “အကၽြႏ္ုပ္ မသိပါ၊ -အကၽြႏ္ုပ္သည္ ညီကိုေစာင့္ ရသူျဖစ္ပါသေလာ” ဟုျပန္ေျဖေလ၏။(ကမၻာဦး  ၄ း ၉)

သည္ေန႔ေလာကမွာ လူတိုင္း လူတိုင္းဟာ မိမိအနီးအနားက လူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိမိမွာတာ၀န္ မကင္းဖူးဆိုတာ မသိ နားမလဲၾကပါဖူး၊ -တစ္ခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ မိမိအိမ္နားက လူ ဘယ္သူ ဘယ္၀ါဆိုတာကိုေတာင္ မသိၾကတာ ၀မ္းနည္းဖို ႔ေကာင္းလွ ပါတယ္၊ -တစ္ခါတစ္ခါမွာ မိမိရဲ႕ မိတ္ေဆြ စစ္ဆိုတာ ဘယ္သူလည္းလို႔ မသိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္လာတာကို သတိျပဳမိပါတယ္၊ ဒ့ါေၾကာင့္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ရ႕ဲ အေမးကို ကိန္န ကေျဖလိုက္တာ သေဘာမက် စရာျဖစ္ေနပါတယ္၊ -“အာေဗလ” ေပ်ာက္ေနတာ သူနဲ႔ မဆိုင္သလိုျဖစ္ေနပါတယ္၊ - ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္က လူသားေတြရဲ႕ အေရးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးရဲ႕ အေရး ပဲျဖစ္ပါတယ္၊ - ဒါ့ေၾကာင့္ ေရေဘး ဒုကၡသည္မ်ားကို ထမင္းထုပ္ေ၀တာ၊ -ေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ားကို  ေထာက္ပ႔ံေငြ ကူညီတာ၊ စသျဖင့္ တစ္ဦး ဒုကၡကို တစ္ဦးက  မွ်ေ၀ခံစား ကူညီၾကတာဟာျဖင့္ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အေလ့အထေလး တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္၊

ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “Friend in needs is friend in deeds”ဆိုတဲ့ ပံုျပင္ေလးကို သတိရလိုက္မိပါတယ္၊ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ ေယာက္ဟာ တစ္ေန႔မွာ ေတာအုပ္တစ္ခုကို ျဖတ္သြားစဥ္ ေတာအုပ္ထဲက ၀က္၀ံတစ္ေကာင္ ထြက္လာၿပီး သူတို ႔ႏွစ္ေယာက္ ေနာက္လိုက္တာေပါ့၊ တစ္ေယာက္ေသာ သူကေတာ့၊ သိပ္ေ၀းေ၀းေျပးမေနေတာ့ပဲ အနီးက သစ္ပင္ေပၚေျပးတက္ သြားပါေတာ့ တယ္၊ -ေနာက္တစ္ေယာက္က ခပ္ေ၀းေ၀းကို ေျပးခ်ိန္ သိပ္မရာေတာ့ပဲ ေနရာတင္ပဲ လွဲအိပ္ခ် လိုက္ပါေတာ့တယ္၊-၀က္၀ံက သစ္ပင္ေပၚက လူထက္ သစ္ပင္ေအာက္က လူကို နမ္း႐ႈပ္ ၾကည့္ၿပီး ဘာမွအႏၲရယ္မေပးပဲျပန္ထြက္ သြားပါေတာ့တယ္၊-အဲ့သည့္ အခါ သစ္ပင္ေပၚက လူက အႏၲရာယ္ကင္းတာနဲ ႔ေအာက္ကို ဆင္းလာၿပီး ေျမေပၚလွဲ အိပ္လိုက္သူကို    မထိတထိ ကလိၿပီး သည္ လိုေမးလိုက္ပါတယ္၊ “အခုနက ၀က္၀ံက မင္းအနားကပ္ၿပီး ဘာေတြတိုးတိုး တိုးတိုးနဲ႔ သဖန္းပိုး လုပ္သြားတာ လည္း” လို႔ ေမးလိုက္ပါတယ္၊ -သည္အခါ “ဒုကၡေရာက္တဲ့ အခါမွာ ကိုယ္လြတ္ ႐ံုးသြားသူနဲ႔ ေနာက္တစ္ခါ ဘယ္ေတာ့မွ ခရီးမထြက္ပါနဲ႔-လို႔ မွာ တယ္”ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေျပာလိုက္ပါတယ္၊

ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေတြဟာ တစ္ဦး ဒုကၡေရာက္မွာကို တစ္ဦးက မလိုလားၾကပါဖူး၊ မၾကည့္ရက္ၾကပါဖူး၊ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း မိမိတို႔ တတ္ႏိုင္တာေလးေတြကို ေ၀ငွ ကူညီေနၾကတာပဲ မဟုတ္ပါလား- ထိုအတူ မိမိတို႔ရဲ႕ မိတ္သဂၤဟေတြ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမယ္ ဆိုတာ ႀကိဳတင္ သိေနရင္ရင္လည္း သည္အတိုင္း လက္ပိုက္ႀကည့္ မေနၾကပါဖူး၊ -တတ္ႏိုင္တာ ကူညီ ႐ိုင္းပင္းခဲ့ၾက ပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ လူမႈေရးအပိုင္းေတြမွာလည္း ဒုကၡနဲ႔ ႀကံဳေတြ ႔ေနၾကရသူေတြကို မိမိတို႔ တတ္ႏိုင္တာ ကူညီေပးတတ္ၾက ပါတယ္၊

သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ထုတ္တဲ့ ႏို႔မုန္႔ေတြ ၀ယ္ယူ သံုးေဆာင္ၾကတဲ့ ကေလးေတြ အသက္ေတာင္ ဆံုး႐ႈံး ခဲ့ၾကတာကို ၾကားရျပန္ေတာ့ စိတ္ မေကာင္းျဖစ္ရျပန္ ပါတယ္၊ ကေလးေတြ၊ မိန္းမငယ္ေလးေတြကို လူကုန္ ကူးေနၾကတာ၊ အ႐ြယ္ မေရာက္ေသး သူေတြကို ဖ်က္စီးေနၾကတာ ၊ေဆး၀ါး အတုေတြ  ေဖၚစပ္ေရာင္း၀ယ္  ေဖါက္ ကားေနၾကတာ ေတြဟာ “လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ကင္းမဲ့ရာ”လည္းေရာက္ လွပါတယ္၊

ခရစ္ေတာ္ ဘုရား႐ွင္ကေတာ့ “ငါ ပညတ္သည္ကား ငါသည္ သင္တို႔ကို ခ်စ္သကဲ့သို႔ သင္တို႔ အခ်င္းခ်င္း -ခ်စ္ၾကေလာ့၊- မိမိ၏ မိတ္ေဆြအဖို႔ မိမိ၏ အသက္ကို စြန္႔လႊတ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထက္  ပို၍ ႀကီးျမတ္သည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ိဳး အဘယ္သူ တြင္မွ် မ႐ွိႏိုင္၊”(သံေယာဟန္ ၁၅ း ၁၂-၁၃ ) St.Chrysostom က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ မိတ္ေဆြစစ္ မိတ္ေဆြမွန္ေတြ အေနတဲ႔ဆိုရင္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ဂ႐ုစိုက္တယ္ဆိုုရင္ တစ္ဦးကိုတစ္ဥိး ၀ိညာဥ္ေရးမွာ ေဖးမကူညီၾကပါစို႔၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မိတ္ေဆြေတြ ငရဲက်ေစမယ့္ အရာေတြကို တားဆီးၾကပါစို႔၊”လို႔ မိတ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊

ဒါ့ေၾကာင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာေထာက္ထားျခင္းဟာ ေကာင္းျမတ္တဲ့ စိတ္ထားျဖစ္ပါတယ္၊ လူတိုင္း တန္ဖိုးထားၾက ရမွာျဖစ္သလို၊ လူတိုင္းေမြးျမဴ က်င့္ႀကံ အားထုတ္ရမယ့္ စိတ္ထားေကာင္းေလးလည္းျဖစ္ပါတယ္၊ - သို႔ေသာ္ ပစၥည္းပစၥယေတြကို အကူအညီေတြေပးေန႐ံုနဲ႔ တင္ ရပ္ မေနသင့္၊ မတင္းတိမ္ေနသင့္ပါ၊ မိတ္ေဆြေတြ လမ္းမွားေရာက္ေနရင္လည္း ၀ိုင္း၀န္း ကူညီၾက မယ္ ၊ေဖးမ လမ္းျပၾကရမယ္၊ “ကိန္န”လို ငါနဲ႔ မဆိုင္ဖူးလို႔ ယူဆလို႔ မရပါဖူး၊

သည္ကေန႔ ဒုတိယက်မ္းစာမွာ သံေပါလူးက “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ႐ွိေသာ သူသည္ ကိုယ္ႏွင့္နီးစပ္ေသာသူ အေပၚ၌ မေကာင္း မႈကို မျပဳတတ္ (ေရာမ ၁၃း၁၀) ဆိုထားပါတယ္၊ တစ္ခါ ဧ၀ံေဂလိ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲမွာလည္း ခရစ္ေတာ္ ဘုရား႐ွင္က “တစ္ ပါးသူသည္ သင့္ကို ျပစ္မွားလွ်င္ သြား၍ ႏွစ္ေယာက္တည္းခ်င္း ဆံုးမေလာ၊ သင္၏ စကားကို နားေထာင္လွ်င္ သင့္ ညီအစ္ကို -ကို သင္ရၿပီ၊ သင္ကိုယ္တိုင္ ဆံုးမ၍ မရလွ်င္ အျခားတစ္ဦးႏွစ္ဦးႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး သူ႔ကို ဆံုးမေလာ”(မာေတဦး ၁၈ း ၁၅-၁၆)၊ သည္ ဆံုးမစာေတြရဲ႕ အလိုအရ သင့္မိတ္ေဆြ တစ္ဦးဦးဟာ လမ္းမွားကိုေရာက္ေနရင္ သင့္မွာ သူ႔ကို ဆံုးမ ပဲျပင္ေပးရမယ့္ ၀တၱရား ႐ွိတယ္ ဆိုတာကို ရည္ၫႊန္းေနျခင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္၊

အကယ္၍ တစ္ပါးသူဟာ မေကာင္းမႈကို က်ဴးလြန္ေနမွန္း သင္သိပါလ်က္သူ႔ကို မဆံုးမ၊ မတားျမစ္၊ သတိမေပး၊ လ်စ္လွ်ဴ  ႐ႈေနမယ္ ဆိုရင္၊ မိမိနဲ႔ ဘာမွ မဆိုသလိုေနပစ္ လိုက္မယ္ဆိုရင္၊ သင္ဟာ တာ၀န္ကင္းၿပီး လို႔ထင္ပါသလား၊

သည္ကေန႔ ပထမဦးစြာ ၾကားနာရမယ့္ ေအေဇကီအဲလ္က်မ္းစာမွ “ဒုစ႐ိုက္သမား တစ္ဦးအား သင္သည္ သတိမေပး၊ မႏႈိးေဆာ္ခဲ့ေသာ္ ထိုသူ၏ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္သည္ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕မ်က္ေမွာက္၍ ထုေခ်လႊာ တင္ရလိမ့္မည္၊-ထိုဒုစ႐ိုက္သမားသည္ သင္သတိေပးပါလ်က္ ဆက္လက္ မိုက္မဲေနခဲ့သည္႐ွိေသာ္ ထိုသူႏွင့္ ပက္သက္၍ သင္သည္ တာ၀န္ ကင္း ေသာသူျဖစ္သည္၊ (ေအေဇကီအဲလ္ ၃၃ း ၇-၉)

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼ မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊- သည္ကေန႔ ကမၻာႀကီးမွာ လူေတြဟာ ဒုကၡမ်ိဳးစံုနဲ႔  ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါတယ္၊ လူသား အခ်င္းခ်င္းဟာလည္း “လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားတဲ့ စိတ္”ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ထမင္းထုပ္ေတြေ၀၊ အက်ႌ ေတြေ၀၊-အလွဴေငြေတြေပး ၊ေနစရာေတြေပးနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕စာနာေထာက္ထားမႈကို ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ျပၾကတာဟာ လွပတဲ့ ပန္ခ်ီကား ေလးတစ္ခ်ပ္ကို ၾကည့္ရသလို အင္မတန္မွ ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းလွပါတယ္၊

သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္ ကမသမာသူအခ်ိဳ႕က လူေတြဒုကၡေရာက္ေအာင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြေမွာင္ခိုျပဳ၊ အရက္ေတြ အတူ ေသာက္ ၊ေလာင္းကစားေတြ အတူကစား ၊ျပစ္မႈေတြအတူ က်ဴးလြန္ေနၾကတာ ကေတာ့ေလာကအလွႀကီးကို အက်ည္းတန္ အ႐ုပ္ ဆိုးေစပါတယ္၊-ထို႔အတူ မိမိအနားမွာ႐ွိေနၾကသူေတြလမ္းမွားေရာက္ေနတာကိုလည္းသည္အတိုင္းလက္ပိုက္ၾကည့္ မေနသင့္ ပါဖူး၊ မိမိ တစ္ဦးတည္း မျပဳျပင္ႏိုင္ဖူး ဆိုရင္၊ နီးစပ္ရာရာကို အကူအညီေတာင္းခံရမယ္ လို႔လည္း သည္ကေန႔ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းက ဆိုထားပါတယ္၊ ဒ့ါေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း အဖက္ဖက္ကေန ကူညီ ႐ိုင္းပင္းၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္း အားေပး လိုက္ရပါတယ္၊

ဘုရား႐ွင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ`

ဘုန္းဘုန္းေဂ်ာ့ဦးခင္ေမာင္ေထြး