အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၃)             မယ္ေတာ္ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ပင့္ေဆာင္ခံရျခင္းပြဲ                ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ -၈ ရက္

ပထမက်မ္း

“ေနကို၀တ္ဆင္လ်က္ လကို မိမိ၏ေျခမ်ားျဖင့္ နင္းထားေသာ မိန္းမတစ္ဦးသည္ ေပၚထြန္းေလ၏။”


မြန္ျမတ္ေသာ တပည့္ေတာ္ႀကီး သံေယာဟန္၏ဗ်ာဒိတ္ေတာ္က်မ္း(၊၁၁ း ၁၉က ႏွင့္ ၁၂း ၁ ႏွင့္ ၃ မွ ၆ ၊ ၁၀က ခ။)

ေကာင္းကင္ဘံု၌ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္သည္ ဖြင့္ထားလ်က္႐ွိ၍ ကိုယ္ေတာ္၏ ဗိမာန္ေတာ္၌ ပဋိညာဥ္  ေသတၱာေတာ္ သည္ ျမင္ရ၏၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ နိမိတ္ လကၡဏာႀကီး တစ္ခု ေပၚလာသည္ကား ေနကို၀တ္ဆင္၍ သူ၏ ေျခေထာက္မ်ား ေအာက္၌ လသည္ တည္႐ွိလ်က္ ၾကယ္တစ္ဆယ့္ႏွစ္လံုး သရဖူ ေဆာင္းထားေသာ မိန္းမတစ္ဦး ျဖစ္၏။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ အျခား လကၡဏာ တစ္ခုကို ျမင္ရသည္ကား ေခါင္းခုႏွစ္လံုး႐ွိ၍ ခ်ိဳဆယ္ေခ်ာင္းႏွင့္ သူ၏ ေခါင္းေပၚမွာ ေဗါင္းသရဖူ ခုႏွစ္ခု ေဆာင္းထားေသာ နဂါးနီႀကီး ပင္ ျဖစ္၏။ -သူ၏ အၿမီးသည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ႐ွိေသာ ၾကယ္မ်ားတို႔၏ သံုးပံုတစ္ပံုကို ဆြဲငင္၍ ေျမႀကီးေပၚသို႔ ပစ္ခ်ေလ၏။ -နဂါးႀကီးသည္ သားဖြားလုဆဲဆဲ ႐ွိေသာ မိန္းမ၏ ေ႐ွ႕၌ သားကိုဖြားခဲ့လွ်င္ စားမ်ိဳရန္ ရပ္၍ ေနေလ၏၊ - မိန္းမသည္ လူမ်ိဳးတကာတို႔ကို သံႀကိ္မ္လံုးျဖင့္ အုပ္စိုးလတၱံ႕ေသာ သားေယာက်္ားကို ဖြားျမင္ေလ၏။ သို႔ေသာ္ သူူူူူူူူူ၏ သားသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ ပလႅင္ေတာ္သို႔ အလ်င္အျမန္ ခ်ီပင့္ျခင္း ခံရေလ၏။- ထိုမိန္းမမူကား၊-ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ေနရာ ေတာကႏၲာရထဲသို႔ ထြက္ေျပးေလ၏၊-ထိုအခါ ေကာင္းကင္ဘံု၌ အသံႀကီးတစ္ခု ကၽြႏ္ုပ္ၾကား ရသည္ကား “ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ခရစၧတူးသခင္၏ အာဏာစက္ေတာ္၊ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ အာႏုေဘာ္ေတာ္ႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္း ခ်မ္းသာတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚေလၿပီ ဟူသတည္း။”

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။
ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။


ဆာလံသီခ်င္း ဧက်ဴးျခင္း၊-

ဆာလံ - ၄၄ (၄၅)

သံၿပိဳင္။         ။ေအာ္ဖီးရ္တိုင္းျပည္မွ ေ႐ႊျဖင့္ တန္္္ဆာဆင္ထားေသာ မိဖုရားႀကီးသည္ သင္၏ လက္ယာဘက္၌ ရပ္လ်က္႐ွိ၏။

၁။    သင္၏ ဂုဏ္ျမင့္ျမတ္ေသာ သူတို႔တြင္ ဘုရင္၏ သမီးေတာ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ၾက၏၊-ေအာ္ဖီးရ္တိုင္းျပည္မွ ေ႐ႊျဖင့္တန္ဆာ ဆင္ထားေသာ မိဖုရားႀကီးသည္ သင္၏ လက္ယာဘက္၌ ရပ္လ်က္႐ွိ၏။ ( သံၿပိဳင္ )

၂။    ခ်စ္သမီး နားေထာင္ေလာ့၊-သင္၏ နားကို စြန္႔၍ ၾကည့္ေလာ့၊- သင္၏ လူမ်ိဳးႏွင့္ သင္၏ မိဘအိမ္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေလာ့၊ ဘုရင္သည္လည္း သင္၏ လွပေသာ အဆင္းသ႑ာန္ကို ႏွစ္သက္ စြဲလမ္းလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား သူသည္သင္၏ သခင္ ျဖစ္၏၊- သူ႕ကို က်ိဳးႏြံ နာခံေလာ့။ ( သံၿပိဳင္ )

၃။    သူတို႔သည္ ႐ႊင္လန္း ၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖင့္ ေခၚေဆာင္ျခင္း ခံၾကရ၍ သူတို႔သည္လည္း ဘုရင္၏ နန္းေတာ္သို႔ ၀င္ၾကလိမ့္မည္။ ( သံၿပိဳင္ )


ဒုတိယက်မ္း၊

    “ သားဦးျဖစ္ေသာ ခရစၧတူးသည္ ပထမ၊ ထို႔ေနာက္ ခရစၧတူး၏ ေနာက္လိုက္တပည့္မ်ား”

မြန္ျမတ္ေသာ တပည့္ေတာ္ႀကီးသံေပါလူး ေကာ္ရင္းသီၿမိဳ႕သားတို႔ထံ ေရးေသာ ဆံုးမစာ( ၁၅ း ၂၀ - ၂၆  အထိ)

    ခရစၧတူးသခင္သည္ ေသသူတို႔ အစုမွ ႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္ေတာ္မူ၍ ေသသူတို႔တြင္ အဦးသီးေသာ အသီးကဲ့သို႔ ျဖစ္ ေတာ္မူသည္။- အေၾကာင္းမူကား လူတစ္ေယာက္ အားျဖင့္ ေသျခင္းတရားျဖစ္ေပၚလာ သကဲ့သို႔ လူတစ္ေယာက္ အားျဖင့္ ေသျခင္းမွ ႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္း လည္းျဖစ္ေပၚလာရသည္၊- လူ အားလံုးတို႔သည္ အာဒန္ေၾကာင့္ေသၾကရသည့္ နည္းတူ၊ -လူ အားလံုးတို႔သည္ ခရစၧတူး သခင္အားျဖင့္ အသက္႐ွင္ျခင္း ခ်မ္းသာကို ရၾကလိမ့္မည္၊-သို႔ရာတြင္ အားလံုး အစီအစဥ္အတိုင္း ျဖစ္ရလိ္မ့္မည္။-သားဦးျဖစ္ေသာ ခရစၧတူးသည္ ပထမ၊ ထို႔ေနာက္ ကိုယ္ေတာ္တစ္ဖန္ ႄကြလာေတာ္မူေသာ အခါ၊-ကိုယ္ေတာ္၏ေနာက္လိုက္ တပည့္တို႔သည္ ႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္ၾကလိမ့္မည္။-ထို႔ေနာက္ ခရစၧတူးသခင္သည္ အခ်ဴပ္အခ်ာ အာဏာတန္ခိုး ႐ွိသမွ်တို႔ကို ခ်ိဳးႏွိမ္ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူၿပီး၊ - ႏိုင္ငံေတာ္ကို အဖ ခမည္းေတာ္ဘုရား အပ္ႏွင္းေတာ္မူေသာအခါ အရာခပ္သိမ္း အဆံုးသို ႔ေရာက္လိမ့္မည္။ -အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ရန္သူအားလံုးတို႔ကို ခရစၧတူးသခင္၏ ေျခေ၀ါးေတာ္ ေအာက္သို႔ ေရာက္ေစသည့္ တိုင္ေအာင္ ခရစၧတူး သခင္သည္ အုပ္စိုးေတာ္မူလိမ့္မည္၊ -ေနာက္ဆံုး ဖ်က္ဆီးပစ္ရမည့္ ရန္သူ ကားေသျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊-အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္သည္ အရာ ခပ္သိမ္းတို႔ကို ခရစၧတူးသခင္၏ ေျခဖ၀ါးေတာ္ေအာက္သို႔ ေရာက္ေစေတာ္မူသည္။-

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း၊
ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ဧ၀ံေဂလိက်မ္း၊
“ တန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ သူသည္ ငါ၌ ႀကီးျမတ္ေသာအရာကို ျပဳေတာ္မူၿပီ
ႏွိမ့္ခ်ေသာ သူတို႔ကို ခ်ီးေျမွာက္္ေတာ္မူၿပီ၊”

သံလူကားေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း ၊ - ၁ း ၃၉ မွ ၅၆ အထိ

ထိုေန႔ ရက္တို႔၌ မာရီယားထ၍ ေတာင္ကုန္း အရပ္၌ ႐ွိေသာ ယုဒၿမိဳ႕သို႔ အလ်င္အျမန္ သြားၿပီးလွ်င္၊ ဇာခရီအိမ္သို႔ ၀င္၍ ဧလိဇဘက္ ကို ႏႈတ္ဆက္ေလ၏၊- မာရီယား၏ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းကို ဧလိဇဘက္ၾကားလွ်င္ ၾကားျခင္း မိမိ ၀မ္းေခါင္း၌ သားငယ္သည္ ခုန္ျမဴးေလ၏၊-ဧလိဇဘက္သည္လည္း သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ လ်က္႐ွိ၍၊ -ႀကီးေသာ အသံႏွင့္ ဟစ္ေၾကာ္၍   ဆိုသည္ကား သင္သည္ မိန္းမတို႔တြင္ ျမတ္ေသာ မဂၤလာ႐ွိသူျဖစ္၏၊- သင့္ ၀မ္းေခါင္း၏ အသီးေတာ္သည္လည္း ျမတ္ ေသာ မဂၤလာ႐ွိ၏၊ - ကၽြႏ္ုပ္သခင္၏ မယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ဆီသို ႔ႄကြလာေသာ ေက်းဇူးကို ကၽြႏ္ုပ္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ခံရပါသနည္း၊-အေၾကာင္းမူကား သင္၏ႏႈတ္ဆက္ျခင္း အသံသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ နား၌ေရာက္႐ံုႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ ၀မ္းထဲ၌ သူငယ္သည္ ၀မ္းေျမာက္ ျခင္းျဖင့္ ခုန္ေလၿပီ၊- သင္သည္လည္း ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ မဂၤလာ႐ွိ၏၊- အေၾကာင္းမူကား သင့္အား ဘုရားသခင္မိန္ေတာ္ မူေသာ အေၾကာင္းအရာ တို႔သည္  ျပည့္စံု လိမ့္မည္။ -ထိုအခါ မာရီယား ႃမြတ္ဆိုသည္ကား၊- ငါ၏ ၀ိညာဥ္သည္ သခင္ဘုရားကို ခ်ီးမြမ္း၏၊-ငါ၏ စိတ္ႏွလံုးသည္ င့ါကိုယ္ တင္ေတာ္မူေသာ အ႐ွင္ဘုရား၌ ႐ႊင္လန္းျခင္း႐ွိ၏၊-အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ မိမိ ကၽြန္မ၏ႏွိမ့္ခ်ေသာ အျဖစ္ကိုၾကည့္ မွတ္ေတာ္မူၿပီ၊ -ယခုမွစ၍ ခပ္သိမ္းေသာ လူအစဥ္အဆက္တို႔သည္ င့ါကို မဂၤလာ႐ွိေသာ သူဟုေခၚေ၀ၚလတၱံ႕၊ -အေၾကာင္းမူကား တန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ သူသည္ ငါ၌ ႀကီးျမတ္ေသာ အရာမ်ားကို ျပဳေတာ္မူၿပီ၊ ကိုယ္ ေတာ္၏ နာမေတာ္သည္ သန္႔႐ွင္း၏၊-ကိုယ္ေတာ္၏ က႐ုဏာေတာ္သည္ မိမိကိုေၾကာက္ေသာ သူတို႔ အေပၚ၌ သားစဥ္ေျမး ဆက္သက္ေရာက္၏၊ -လက္႐ံုးေတာ္အားျဖင့္ တန္ခိုးကိုျပေတာ္မူၿပီ၊ စိတ္၌ မာနေထာင္လႊားေသာ သူတို႔ကို ကြဲလြင့္ ေစေတာ္မူၿပီ၊-တန္ခိုးႀကီးေသာ အရာတို႔ကို အရာမွ ခ်ေတာ္မူ၍ စိတ္ႏွိမ့္ ခ်ေသာ သူတို႕ကုိ ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူၿပီ၊ -ငတ္မြတ္ေသာ သူတို႔ကို ေကာင္းေသာအရာတို ႔ႏွင့္ျပည့္၀ေစၿပီး ရတတ္ေသာ သူတို႔ကို လက္ခ်ညး္ လႊတ္လိုက္ေတာ္မူၿပီ၊ မိမိ က႐ုဏာေတာ္ကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူ၍ မိမိ ကၽြန္အစၥေရးကို ေထာက္မေတာ္မူၿပီ၊ -ငါတို႔ ဘိုးေဘး အာၿဗံမွစေသာ သူ၏ အမ်ိဳးအႏြယ္တို႔အား အစဥ္အဆက္ဖို႔ငွာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ထားေတာ္မူသည့္အတိုင္းတည္း၊ -မာရီယားသည္လည္း သူႏွင့္ အတူ သံုးလခန္႔ေနၿပီးမွ မိမိ အိမ္သို႔ ျပန္ေလ၏။

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း၊


 “ေလာကမွာေနရမယ့္ရက္ ကုန္ဆံုးေသာအခါ”

ခ်စ္လွစြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ အေပါင္းတို႔၊-

ဆင္းရဲသားတစ္ဦးရဲ႕  ပံုျပင္ေလးကို ေ၀ငွခ်င္ပါတယ္၊ -သူဟာ သိပ္ ဆင္းရဲလြန္းလို႔ ပင္လယ္ျပင္ကို သြားၿပီး “ကၽြန္ေတာ္ေသခ်င္ ပါတယ္၊ -ေသမင္းႀကီးရယ္ ျမန္ျမန္လာေခၚ လွဲ႕ပါ ေတာ့”လို တစာစာနဲ႔ ညည္းၫူသတဲ့၊ -ဒါနဲ႕ ေသမင္းဟာ သူ႔ထံေပၚလာၿပီး သင္ဟာ အခုေသခ်င္ေသာ္လည္း သင့္အလွည့္ မေရာက္ေသးပါ၊ ေနာက္ဆယ္ႏွစ္ေနမွ သင့္အလွည့္ျဖစ္ပါတယ္၊ -သင္ဟာ သည္ကေန႔က စၿပီး ဘာလုပ္လုပ္ ေအာင္ျမင္ကာ ခ်မ္းသာႄကြယ္၀ သူျဖစ္လာ ပါလိမ့္မယ္ ၊ေနာက္ ဆယ္ႏွစ္ေနရင္ေတာ့ သည္ေနရာကို သင္ ဆက္ဆက္ လာခဲ့ ရလိမ့္မယ္လို႔၊” ေသမင္းကမိန္႔ ဆိုၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားသတဲ့၊
    အဲ့သည့္ေန႔ ကစၿပီး သည္ဆင္းရဲသားဟာ ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း ခ်မ္းသာႄကြယ္၀ လာပါေတာ့တယ္၊ -ဒါေပမယ့္ သူဟာ ခ်မ္းသာ ႄကြယ္၀မႈ အေပၚေန႔စဥ္ ယစ္မူးေနတဲ့ အတြက္ သူနဲ ႕ေသမင္းနဲ ႔ေတြ႔ရမယ့္ အခ်ိန္ကိုေမ႔ေနပါေတာ့တယ္၊ တစ္လ ေလာက္ အလိုမွ ျပန္သတိရ လာပါေတာ့တယ္၊ -သည္အခါမွာေတာ့ အဲ့သည့္ ဆင္းရဲသားဟာ မေသခ်င္ ေတာ့ပါဖူး၊ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ သူဟာ ခ်မ္းသာေနၿပီေလ၊ -ဒါ့ေၾကာင့္ ေသမင္းသူ႔ကို လာမေခၚႏိုင္ ရေအာင္ အႀကံ တစ္ခုရပါတယ္၊ ႀကီးမားတဲ့ ေသတၱာႀကီး တည္ေဆာက္ၿပီး အဲ့သည့္ေသတၱာ ထဲမွာ တစ္လစာ ရိကၡာေတြ အျပည့္ထဲ့၊ အဲ့သည့္ေသတၱာထဲကို သူက ၀င္ေအာင္းေန လိုက္တယ္ ၊ေနာက္ အဲ့သည့္ေသတၱာႀကီးကို ႀကိဳးခပ္ တုတ္တုတ္နဲ႔ ခ်ည္ေစတယ္၊ ႀကိဳးရဲ႕  က်န္အစ တစ္ဖက္ကို ပင္လယ္ကမ္းစပ္က သစ္ပင္ႀကီး တစ္ပင္မွာ ခ်ည္ေႏွာင္ေစၿပီး သူခိုေအာင္းေနတဲ့ အဲ့သည့္ေသတၱာႀကီးကို ပင္လယ္ထဲ တြန္းခ်ခိုင္း လိုက္ပါတယ္၊ -ဒါမွ အခ်ိန္ၾကလို ႔ေသမင္း သူ႔ ကို လိုက္႐ွာတဲ့အခါ မေတြ ႕ႏိုင္ေအာင္လို႔ေလ၊
    သတ္မွတ္တဲ့ အခ်ိန္ေရာက္တဲ့အခါ ေသမင္းက သူ႔ကို လိုက္႐ွာ ပါေလေရာ၊ -ကမၻာအႏွံ႔ လိုက္႐ွာတာေပါ့၊ ဒါေပသိ အဲ့သည့္ ဆင္းရဲသား သူေဌးကို မေတြ႕ရဖူး၊ -ဒါနဲ႕ ေသမင္းတမန္ဟာ စိတ္ညစ္ညစ္နဲ႕ ပင္လယ္ဘက္ကို  ထြက္လာတဲ့ အခါ ေရထဲ ကေသတၱာႀကီးကို ခ်ည္ထားတဲ့ ကုန္းေပၚ ကႀကိဳးနဲ႕ ခလုတ္တိုက္ၿပီး ေမွာက္ရက္လဲ က်သြားပါတယ္ ၊ေသမင္း ဟာ ေဒါကန္ကန္နဲ႕ အဲ့သည့္ ႀကိဳးႀကီးကို ဆြဲတင္လိုက္တဲ့ အခါ ပင္လယ္ထဲနစ္ေနတဲ့ ေသတၱာႀကီးဟာ ကုန္းေပၚ ကိုေရာက္ လာတာေပါ့၊-ေသတၱာႀကီးကို ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေသမင္း လိုက္႐ွာေနတဲ့ ဆင္းရဲသား သူေဌးေလးကို ေတြ႔လိုက္ရပါ ေတာ့တယ္၊-ဒါ့ေၾကာင့္ေသရမယ့္ေန ႕ေရာက္ရင္ ဘယ္သူမွ ေျပးလို႔ ပုန္းလို႔ မလြတ္ပါဖူး ၊ျငင္းလို႔ - ရက္ခ်ိန္း ေတာင္းလို႔လည္း မရပါဖူး၊
    ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊ သည္ကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ အမိမယ္ေတာ္ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ပင့္ ေဆာင္ခံရျခင္းပြဲ ကို က်င္းပၾကပါတယ္၊ -သည္ပြဲကိုေ႐ွးပေ၀သဏီကတည္း ကေ႐ွးဦး ခရစ္စယန္မ်ား က်င္းပခဲ့တဲ့ပြဲ တစ္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ သည္ပြဲေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကစတမ္း ဆိုရင္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ မ်ားျဖစ္ၾက တဲ့ “ဟီ႐ိုး႐ွီးမား” နဲ႕ “ နဂါးစကီး” ၿမိဳ႕ေတြ အေပၚ အႏုျမဴဗံုးႀကဲခ်တဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ဂ်ပန္ေတြ လက္နက္ခ်ေၾကာင္း စစ္ေၾကျငာတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ထည့္မေျပာရင္ “ဆား”ေပါ့တဲ့ ဟင္းတစ္ခြက္လို အရသာမဲ့သြားမွာ စိုးရပါတယ္၊ -ဒါ့ေၾကာင့္ သည္အေၾကာင္းကို နည္းနည္းေ၀မွ် ပါရေစ၊
    ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ  ၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈း၁၅ နာရီမွာ အေမရိကန္ပိုင္ဘီ ၂၉ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္ႀကီးဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဟီ႐ိုး႐ွီးမားၿမိဳ႕ ႀကီးကို ဗံုးႀကဲလိုက္ပါတယ္၊ -အဲ့သည့္ အႏုျမဴဗံုးက်တဲ့ ေနရာနဲ႕ တစ္မိုင္ခန္႔အေ၀းမွာ “မယ္ေတာ္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ပင့္ေဆာင္ ခံရျခင္း”ဘြဲ႕ခံ ကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ႐ွိပါတယ္၊ -အဲ့သည့္ အႏုျမဴဗံုးက်တဲ့ေနရာနဲ႕  ၅ မိုင္အတြင္းမွာ ႐ွိတဲ့ သက္႐ွိသက္မဲ့ နဲ႕ အေဆာက္အအံုပါ မက်န္ ပ်က္စီးေၾကမြ သြားရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု တင္ျပခဲ့တဲ့  “အမိ မယ္ေတာ္ေကာင္းကင္ဘံု သို႔ ပင့္ေဆာင္ခံရျခင္း”ဘြဲ႕ခံ ဘုရားေက်ာင္းကေတာ့ လံုး၀ မပ်က္စီးခဲ့ပါဖူး၊ -အဲ့သည့္ေက်ာင္းထဲမွာ စိပ္ပုတီး စိတ္ေနတဲ႔ ေဂ်ဇူးအစ္ ဂုိဏ္း၀င္ ကက္သလစ္ရဟန္း ၄ ပါးကလည္း အသက္ေဘး ကေနကင္း လြတ္ခဲ့ရပါတယ္။
    အဲ့သည္လို ဗံုးႀကဲၿပီး ၉ ရက္အၾကာ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ဟာ အမိမယ္ေတာ္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ပင့္ေဆာင္ခံရတဲ့ ပြဲေန႔ျဖစ္ ပါတယ္၊-  အဲ့သည္ေန႔မွာပဲ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ လက္နက္ခ်ေၾကာင္း နဲ႔ စစ္ေျပၿငိမ္းေၾကာင္း အေမရိကန္နဲ႔ အျပန္အလွန္  စစ္ေျပ ၿငိမ္းေရးစာခ်ဳပ္-ခ်ဳပ္ဆို ခဲ့ၾကပါတယ္၊ -ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက လက္နက္ခ်ေၾကာင္းနဲ႕ စစ္ေျပၿငိမ္းေၾကာင္းစာခ်ဳပ္မ်ားဟာ ကမၻာ ႀကီးကို အံ့အား သင့္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးဆိုတာ လက္နက္ခ်႐ိုးထံုးစံမ႐ွိပါဖူး၊-ကိုယ္ကမႏိုင္ေတာ့ ဖူးဆိုရင္ ကိုယ့္ဘ၀ႀကီးကို ရန္သူ႔လက္ အပ္မယ့္အစား ကို႔ကိုယ္ကို  အဆံုးစီရင္ေလ့ ႐ွိတတ္ၾကလို႕ပါပဲ၊
    ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ အေပါင္းတို႔၊- အထက္က ေဖၚျပခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ အံ့ၾသစဖြယ္ေတြျဖစ္ပါတယ္၊- ဒါေတြဟာ မယ္ေတာ့္ရဲ႕ ကာကြယ္ မႈိင္းမမႈေတြပဲျဖစ္ပါတယ္၊ -ဒါ့ေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးျဖစ္တဲ့ ဒြါဒႆမ ေျမာက္ ပီးအိုက ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ ႏိုင္၀င္ဘာလ ၁ ရက္ ရဟႏၱာ အေပါင္းတို႔ရဲ႕ ပြဲေန႔မွာ  “အမိမယ္ေတာ္ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ပင့္ ေဆာင္ခံရျခင္းကို ယံုၾကည္ရာ အခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ လိုက္နာကာ ပြဲေတာ္ က်င္းပၾကရန္ တစ္ကမၻာလံုးကုိ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္၊- ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ ေၾကျငာခ်က္ထဲမွာ “အမိ မယ္ေတာ္သည္ လူ႔ေလာက၌ မိမိေနရမည့္ရက္ ကုန္ဆံုးသြားေသာ အခါ အသက္ ႏွင့္ ခႏၶာတစ္ပါတည္း ေကာင္းကင္သို႔ ပင့္ေဆာင္ခံ ရသည္၊”လို ႔ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္၊
    သည္ေၾကျငာခ်က္ မတိုင္မီ ကတည္းက ကမၻာအႏွံ႔မွာ မယ္ေတာ္ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ပင့္ေဆာင္ခံရျခင္း ဘြဲနာမခံ ၿမိဳ႕ ေတြ၊ ဘုရားေက်ာင္းေတြ၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ ႐ွိေနခဲ့ၾကပါၿပီ၊ အခု တင္ၿပခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္ျပည္ ဟီ႐ိုး႐ွီးမားၿမိဳ႕က ဘုရားေက်ာင္း၊ ပါရေဂြးႏိုင္ ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ အာစြန္းစိအြန္(Asuncio’n – in honour of the Assumption of Mary) အဲ့သည့္ၿမိဳ႕ကို ၁၅၃၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ လ ၁၅ ရက္ေန႔ မွာ Juan de Salazary Espinoza က တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္၊
    လက္႐ွိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးေဘေနဒစ္(၁၆) ကလည္း အမိမယ္ေတာ္ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ပင့္ေဆာင္ခံရျခင္းပြဲကိုက်င္းပ ျခင္းအားျဖင့္ လူသားသည္ ေလာက လူ႕ျပည္၌ တစ္သက္တာ မေနရ၊-လူအားလံုးတို႔၏ ထာ၀ရေနအိမ္သည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ ငံေတာ္ျဖစ္သည္၊-လူသားတိုင္းသည္ ဤေလာကတြင္ေနရမည့္ ရက္မွာ ကန္႔သတ္ၿပီး သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကို ဤပြဲေတာ္က   သတိေပးေန သလိုျဖစ္သည္။” ဟု မိန္႔ဆိုေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
    ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊ -ေသျခင္းတရားဟူသည္ မည္သူမဆိုႀကံဳေတြ႕ရမည့္ အေရးကိစၥ တစ္ခုပင္ျဖစ္ ပါတယ္၊-လူအပါအ၀င္ သက္႐ွိသတၱ၀ါအေပါင္းတို႔ ဟာေနရမည့္အသက္ ၊ေသဆံုးမည့္ေရာဂါ ၊ေသရမည့္အခ်ိန္၊ အေလာင္းခႏၶာ  စြန္႔ရမည့္ေနရာ၊ လားေရာက္ရမည့္ ဂတိ၊ ဤငါးမ်ိဳးကို ႀကိဳတင္မသိႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္သားဖူးပါတယ္၊ -သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ ထဲမွာလည္း “ထိုေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္နာရီကိုမူကား ခမည္းေတာ္မွ တစ္ပါး မည္သူမွ် မသိ ၊ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္မ်ားပင္ မသိၾက၊ သားေတာ္လည္း မသိေခ်၊ ထိုအခ်ိန္နာရီသည္ မည္သည့္ အခါတြင္ က်ေရာက္မည္ကို သင္တို႔ မသိၾကေသာေၾကာင့္ သတိ ႐ွိၾက ေလာ၊ အသင့္ေစာင့္ေနၾကေလာ့၊ -(သံမာကု ၁၃း၃၂-၃၃) ထို႕အျပင္ “လူ၏ အသက္သည္ ဥစၥာဓနႃကြယ္၀ျခင္း၌ တည္သည္ မဟုတ္”(လုကား ၁၂း၁၅)
    ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေလာကမွာေနရမယ့္ရက္ မကုန္ဆံုးမွီ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြလုပ္ၾကမလဲ၊-ဘယ္လိုေန ထိုင္က်င့္ႀကံ အားထုတ္ ၾကမလဲ၊ - စိန္အာေလာ႐ွက္္ ဂြန္ဇာဂါးကေတာ့ ရဟန္းျဖစ္ေက်ာင္းသားဘ၀ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ မွာ  ျမက္ ေပါက္ေနတံုး  ေက်ာင္းအုပ္က ဒီလုိေမးလိုက္ပါတယ္၊ “ဂြန္ဇာဂါး- ဆယ့္ငါးမိနစ္ အတြင္း မင္းေသရမယ္ဆိုရင္ ဘာလုပ္မလဲလို႔  ေမးလိုက္ပါတယ္၊ ဂြန္ဇာဂါးကေတာ့ ခပ္ေအးေအးေလသံနဲ႕ “သည္ျမက္ကို ၿပီးေအာင္ ႐ွင္းလိုက္ပါအံုးမယ္” လို ႔ျပန္ေျဖလိုက္ပါ တယ္၊ အၿမဲအစဥ္သင့္႐ွိတဲ့ သေဘာကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊
    ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ကေတာ့ သည္လို အႀကံျပဳခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါတုန္းက သူေဌးတစ္ဦးမွာ မ႐ိုးသားေသာ ဘ႑ာစိုး တစ္ဦး ႐ွိသတဲ့၊-ဒါ့ေၾကာင့္ သူေဌးက အဲ့သည့္ဘ႑ာစိုးကို အလုပ္ျဖဳတ္ဖို႔စီစဥ္ပါေတာ့တယ္၊ သည္သတင္းကိုၾကားတဲ့ အဲ့သည့္  ဘ႑ာစိုးက သည္လိုေတြးသတဲ့၊ -ငါသည္ အလုပ္ကျပဳတ္ပါက စား၀တ္ေနေရး ခက္ေတာ့မည္၊ ေျမလည္း မတူးႏိုင္၊ ေတာင္းစား   ဖို႔လည္း ငါ႐ွက္တယ္၊ အလုပ္ မ႐ွိေတာ့တဲ့ ေနာက္ပိုင္း အစဥ္ေျပေစဖို႔ သည္လို စီစဥ္မွျဖစ္မယ္”လို ႔ေတြ႔ၿပီး သူ႔သူေဌးထံေပးစရာ ႐ွိၾကတဲ့ေႃကြး႐ွင္ေတြ ကိုေခၚၿပီး သူေဌးကိုေပးရမယ့္ေငြစါရင္း အခ်ိဳ႕ကုိ အေလွ်ာ့အတင္း လုပ္ေပးလိုက္ပါတယ္ ၊ေႃကြးေပး ရမယ့္   သူေတြ အားလံုးကလည္း သူ႔ကို ေက်နပ္ေနၾကပါေတာ့တယ္၊ (လုကား ၁၆း၁-၁၃) အဲ့သည့္ ဘ႑ာစိုးရဲ႕ လိမၼာပါးနပ္မႈ အတြက္ သူေဌးက ခ်ီးမြမ္းခဲ့ပါတယ္၊
    ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေတြလည္း မိမိတို႔ရဲ႕ ေနာင္တမလြန္ ဘ၀အတြက္ အသက္႐ွင္စဥ္ လိမၼာပါးနပ္စြာေနထိုင္ သြားၾကေစ ခ်င္ပါတယ္၊ -အမိမယ္ေတာ္ကဲ့သို႔လည္း မိမိရဲ႕ အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ားထံ သြားေရာက္ ႐ိုင္းပင္းကူညီျခင္း(ဧလိ ဇက္ထံသြားျခင္း၊) အတိ ဒုကၡေရာက္ေနသူကို ကူညီေပးျခင္း(ကာနန္လက္ထပ္ပြဲ) စုေပါင္းဆုေတာင္းေပးျခင္း(ပင္ေတေကာ့ပြဲ) ႏႈတ္လံုျခင္း စတဲ့ ေကာင္းျမတ္ေသာ ပါရမီမ်ားကို ေလ့လာ ဆည္းပူးၾကရင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေလာကမွာေနရမယ့္ရက္ ကို အစဥ္သင့္ ေစာင့္  ေနၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္၊