အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၅)            ႏွစ္၏(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔      ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္

ပထမက်မ္း၊

“ကၽြႏ္ုပ္အဖို႔ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါ႒္တရားေတာ္သည္

ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းပ်က္ရယ္ျပဳစရာ ႐ႈတ္ခ်ကဲ့ရဲ႕စရာျဖစ္ပါေတာ့သည္။”

ပေရာဖက္ ေယေရမိယ အနာဂတၱိက်မ္း  ၂၀ း ၇  မွ ၉  အထိ။

          အိုသခင္ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ကိုေသြးေဆာင္ေတာ္မူခဲ့၍ ကၽြႏ္ုပ္သည္လည္းေသြးေဆာင္ျခင္းခံရပါၿပီ၊-ကိုယ္ ေတာ္  သည္ ကၽြႏ္ုပ္ထက္ခြန္အားႀကီးမာ၍ ႏိုင္နင္းေတာ္မူခဲ့ၿပီ၊- ကၽြႏ္ုပ္သည္တစ္ေန႔ပတ္လံုး ကဲ့ရဲ႕စရာျဖစ္ေပသည္၊- လူအေပါင္းတို႔ သည္လည္း ကၽြႏ္ုပ္ကိုကဲ႔ရဲ႕႐ႈတ္ခ်ၾက၏၊- အေၾကာင္းမူကား ကၽြႏ္ုပ္ေဟာေျပာေသာအခါတိုင္း မေကာင္းဒုစ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေၾကာင္းေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုရပါသည္၊-ကၽြႏ္ုပ္အဖို႔ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါ႒္တရားေတာ္သည္ ေန႔စဥ္ေန႔ တိုင္း ပ်က္ရယ္ျပဳစရာ၊-႐ႈတ္ခ်ကဲ့ရဲ႕စရာျဖစ္ေတာ့သည္။- ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေမ့ေလ်ာ့ထား၍ ကိုယ္ေတာ္၏နာမေတာ္ ၌ လံုး၀မေဟာေျပာေတာ့ပါဟု ကၽြႏ္ုပ္သံဓိ႒ာန္ခ်ခဲ့ပါၿပီ- သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္၏ႏွလံုးသားအတြင္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏အ႐ိုးခ်ဥ္ဆီထဲ၌ မီး ေလာင္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ရ၏။-

“ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း၊-”

“ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။”

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း

ဆာလံ- ၆၃း ၂ ၊ ၃-၄ ၊ ၅-၆ ၊ ၈-၉ ၊

သံၿပိဳင္၊           အိုကၽြႏ္ုပ္၏ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္၏၀ိညာဥ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အား တမ္းတလ်က္႐ွိပါ၏။


၁။                အိုဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏၊-ကၽြႏ္ုပ္သည္ကိုယ္ေတာ္အား ေစာင့္ေမွ်ာ္ လ်က္႐ွိပါ၏၊-ကၽြႏ္ုပ္၏၀ိညာဥ္သည္ကိုယ္ေတာ္အားတမ္းတလ်က္႐ွိပါ၏၊-ကၽြႏ္ုပ္္္္္၏ခႏၶာကိုယ္သည္လည္းကိုယ္ေတာ္အား  အလို႐ွိပါ၏။                   ။(သံၿပိဳင္)


၂။                ကၽြႏ္ုပ္သည္ေသြ႕ေျခာက္စြန္႔ပစ္ထားေသာ ေျမသို႔ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေတာ္ကိုျမင္အံ့ ေသာငွါ သန္႔႐ွင္းေသာ႒ာန၌ ကိုယ္ေတာ္အားဖူးေမွ်ာ္ပါသည္။- အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္၏ က႐ုဏာေတာ္သည္ အ သက္ထက္သာ၍ ျမတ္ပါ၏။ကၽြႏ္ုပ္၏ ႏႈတ္လွ်ာသည္လည္း ကိုယ္ေတာ္အား ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳပါလိမ့္မည္။ ။ (သံၿပိဳင္)


၃။                ဤကဲ့သို႔ ကိုယ္ေတာ္အား  ကၽြႏ္ုပ္၏တစ္သက္တာတြင္ ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးပါမည္။- ကိုယ္ေတာ္၏နာမ ေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္လက္အုပ္ခ်ီကန္ေတာ့ပါမည္။- ကၽြႏ္ုပ္၏၀ိညာဥ္သည္ ဆူၿဖိဳးေသာအရာမ်ားႏွင့္ျပည့္၀သကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္၏ ႏႈတ္ လွ်ာသည္လည္း ၀မ္းေျမာက္႐ႊင္လန္းျခင္းျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳပါလိမ့္မည္။    ။ (သံၿပိဳင္)

၄။                အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ခိုလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္၏အေတာင္ေတာ္ မ်ားေအာက္တြင္ ၀မ္းေျမာက္႐ႊင္လန္းပါမည္။-ကၽြႏ္ုပ္၏၀ိညာဥ္သည္ကိုယ္ေတာ္၏ေနာက္မွတြယ္ကပ္သျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ ၏ လက္ယာေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ကိုေပြ႔ဖက္ေလၿပီ၊                   ။(သံၿပိဳင္)


ဒုတိယက်မ္း၊

“သင္တို႔၏ကိုယ္ခႏၶာမ်ားကို သက္႐ွိယဇ္ေကာင္သဖြယ္ ပူေဇာ္ၾကေလာ့၊”

မြန္ျမတ္ေသာ သံေပါလူး ေရာ္မားၿမိဳ႕သားတို႔ထံေရးေသာ ဆံုးမစာ (၁၂ း ၁ မွ ၂ အထိ္)

ညီအစ္ကိုတို႔၊-

                   ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ေသာအားျဖင့္ သင္တို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာတို႔ကို သန္႔႐ွင္း၍ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္လက္ခံ ဖြယ္ေသာ ယဇ္ေကာင္သဖြယ္ပူေဇာ္ၾကရန္ ဘုရားသခင္၏ က႐ုဏာေတာ္ကို ေထာက္၍ သင္တို႔အား ကၽြႏ္ုပ္ သတိေပးႏႈိး ေဆာ္ ပါသည္။ သင္တို႔သည္ေလာကီသားတို႔၏မေကာင္းေသာအမႈအရာအေလ့အက်င့္တို႔ႏွင့္အသြင္သ႑ာန္မတူၾကေစႏွင့္၊-   သို႔ေသာ္ အဘယ္အရာသည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ျမတ္ျဖစ္သည္၊အဘယ္အရာသည္ ေကာင္းျမတ္သည္၊ အဘယ္အရာ သည္ ဘုရား သခင္အားႏွစ္သက္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္၊ အဘယ္အရာသည္ စံုလင္ေသာအရာျဖစ္သည္ဟူ၍ ခြဲျခားသိသာ ႏိုင္ရန္ သင္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုး ကို အသစ္ျပဳျပင္၍ အသြင္သ႑ာန္ေျပာင္းလဲ ၾကေလာ့၊-

“ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း၊”

“ ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္၊-”

အာေလလူးယား ( ဧဖက္    း ၁၇  - ၁၈ )

အာေလလူးယား ၊အာေလလူးယား၊-

          ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေခၚေတာ္မူျခင္းသည္ အဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေပးသည္ကို သိနားလည္ေစျခင္းငွာ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ သခင္ေယဇူး ခရစၧတူး၏ အဖခမည္းေတာ္သည္ သင္တုိ႔၏ဥာဏ္မ်က္စိကို အလင္းေပးေတာ္မူပါေစ၊-

အာေလလူးယား၊ အာေလလူးယား

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း၊

“အၾကင္သူသည္ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္လို၏၊- ထိုသူသည္ မိမိကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ေစ၊

မိမိလက္၀ါးကားတိုင္ကိုလည္း ထမ္းယူ၍ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ေစ၊”

သံမာေတဦးေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း ( ၁၆ း ၂၁ မွ ၂၇ အထိ၊)

          ထိုကာလ၌သခင္ေယဇူးသည္ေဂ်႐ုဇလင္ၿမိဳ႕သို႔သြား၍သက္ႀကီးသူ၊က်မ္းတတ္ဆရာရဟန္းအႀကီးအကဲတို႔၏ လက္၌  မ်ားစြာခံရမည္ကိုလည္းေကာင္း၊အသက္အေသခံရမည္ကိုလည္းေကာင္း၊တတိယေန႔၌ ႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္ရ လိမ့္မည္ကို လည္း ေကာင္း၊တပည့္ေတာ္တို႔အား ေျပာေတာ္မူ၏၊- ေပတ႐ူးသည္လည္း ကိုယ္ေတာ့္ကို မိိမိႏွင့္အတူေခၚပင့္၍ “အ႐ွင္ဘုရား၊- ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ေ၀းပါေစ၊- ဤအရာသည္ ကိုယ္ေတာ္အားမေရာက္ပါေစႏွင့္ဟု အျပစ္တင္စျပဳေလ၏၊- ကိုယ္ေတာ္ကလည္း မ်က္ႏွာေတာ္ကိုလွည့္ေတာ္မူ၍ စာတန္၊ငါ့ေနာက္သို႔သြားေလာ့၊သင္သည္ ငါ့ေ႐ွ႕၌ခလုတ္ျဖစ္၏၊- အေၾကာင္းမူကား သင္သည္ ဘုရားအမႈ၌ မဟုတ္၊- လူအမႈ၌သာ အရသာခံစားတတ္သတည္း ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏၊- ထိုအခါ တပည့္ေတာ္တို႔ အား ေယဇူး မိန္႔ေတာ္မူသည္ ကား အၾကင္သူသည္ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္လို၏၊- ထိုသူသည္ မိမိကိုယ္ကိုျငင္းပယ္ေစ၊-မိမိ လက္၀ါးကပ္ တိုင္ကိုလည္းယူထမ္း၍ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ေစ၊-အေၾကာင္းမူကား မိမိအသက္ကိုကယ္ျခင္းငွာအလို႐ွိေသာသူသည္ အသက္႐ႈံး   လိမ့္မည္၊- ငါ့အတြက္ေၾကာင့္ မိမိအသက္ကို ႐ႈံးေသာ သူမူကား အသက္ကိုျပန္ရလိမ့္မည္။-လူသားသည္ ဤစၾက၀႒ာအား  လံုးကို အစိုးရေသာ္လည္း မိမိအသက္၀ိညာဥ္႐ႈံးလွ်င္ အဘယ္အက်ိဳး႐ွိေတာ့မည္နည္း၊-မိမိအသက္ကိုလည္း ေ႐ြးျခင္းငွာ အဘယ္ အရာေပး မည္နည္း၊- အေၾကာင္းမူကား လူသားသည္ မိမိခမည္းေတာ္၏ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္ကို  ေဆာင္လ်က္ ေကာင္း ကင္တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ တကြႄကြလာေတာ္မူလိမ့္မည္၊-ထိုအခါ အသီးသီးတို႔အား မိမိတို႔ အက်င့္ႏွင့္ ေလ်ာ္ စြာျပန္ေပး ေတာ္မူ လိမ့္မည္။

  “ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း၊”

“ အိုခရစၧတူးသခင္ ကိုယ္ေတာ္အားခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳၾကပါသည္-”ေထာက္႐ႈစဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္၊

အေျချပဳက်မ္း =  သံမာေတဦး ၁၆ း ၂၁ မွ ၂၇ အထိ၊

“ ဒါေတာ့ ငါနဲ႔ မဆိုင္ဖူးေနာ္ ”

          ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊ - တစ္ခါတုန္းက အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာ သူ႔ခင္ပြန္းသည္ဆံုးပါးလို႔ ၀မ္းနည္းပူးေဆြးျခင္း နဲ႔ သည္လို ငိုေႄကြးခဲ့သတဲ့၊ “ အကိုမ႐ွိေတာ့ က်မ ဘယ္သူ႔ အားကိုးရမွာလဲ”၊ သည္မုဆိုးမ အသစ္ စက္စက္ကေလးကငယ္ၿပီး ႐ုပ္ရည္ ႐ွိေတာ့ အနီးက လူငယ္တစ္ဦးက အဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးနားကပ္ၿပီး “ငါ့အားကိုးေလ” လို႔ တိုးတိုးေလးေျပာ လိုက္ပါတယ္ ၊ေနာက္တစ္ခါ “အကိုမ႐ွိေတာ့ က်မကို ဘယ္သူ လုပ္ေကၽြးမွာလဲ”လို ငိုျပန္တယ္၊ အခုန လူငယ္က “ငါ လုပ္ေကၽြးမွာေပါ့”လို႔ အားေပးျပန္တယ္၊-ဒါနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးက သည္လူငယ္ကို ခပ္ခ်ဥ္ခ်ဥ္ျဖစ္လာၿပီး  “အကိုေနမေကာင္းတုန္းက ကုသခဲ့တဲ့ေဆးဖိုး အေႄကြးေတြ ဘယ္သူ ဆပ္ပါ့ မလဲ”လို႔ ငိုလိုက္ေတာ့ အဲ့သည့္လူငယ္က  “ေဟ့ေဟ့- ဒါေတာ့ ငါနဲ႔မဆိုင္ဖူးေနာ္”လို႔ ကမန္းကတန္း အေမာတေကာနဲ႔ ပလံုးပေထြး အေျဖေပးလိုက္သတဲ့၊

          ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိ္တ္ေဆြ အေပါင္းတို႔၊- ေလာကမွာ ဆန္႔က်င္ဘက္ တရားေတြဟာ အၿမဲ ဒြန္တြဲေနၾကပါတယ္၊   ပူျခင္းနဲ ႔ေအးျခင္း၊ နီးျခင္းနဲ ႔ေ၀းျခင္း၊ အျမင့္နဲ႔ အနိမ့္ ၊ေအာင္ျခင္းနဲ႕က်ဆံုးျခင္း၊ စသျဖင့္ေပါ့၊ ပူျခင္းဆိုတာ႐ွိရင္ ေအးျခင္း ဆိုတာလည္း ႐ွိရပါတယ္၊ ထို႔အတူ ယူျခင္း ဆိုတာ႐ွိရင္ ေပးျခင္းဆိုတာလည္း ႐ွိရပါတယ္၊ -ဒါဟာ တရားမွ်တျခင္းပဲ မဟုတ္ပါလား၊-ရယူျခင္း အပိုင္းကိုပဲ စိတ္၀င္စားၿပီး ေပးကမ္းျခင္း အပိုင္းကို စိတ္မ၀င္စားဖူး ဆိုရင္ တရားမွ်တတယ္လို႔ ယူဆလို႔ ရပါသလား၊ -လူသားတိုင္း တရားမွ် တမႈကို လိုလား တမ္းတတ္ၾကပါတယ္၊-

          ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲက ပေရာဖက္“ေယာဘ”ကို အတုယူစံထားႏိုင္ဖို႔ “ေယာဘ”အေၾကာင္း နဲနဲေလာက္ေ၀ မွ်ပါရေစ ၊“ေယာဘ”ဆိုသူဟာ ဘုရားကို ခ်စ္ေၾကာက္ ႐ိုေသသူျဖစ္ပါတယ္၊- သူ႔ရဲ႕သစၥာ႐ွိမႈ၊ ဘုရားကိုေၾကာက္႐ြံ႕ ႐ိုေသ  တတ္မႈေတြေၾကာင့္ ထာ၀ရ ဘုရားသခင္က သူ႔ကို စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားစြာနဲ႕ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္းခဲ့ပါတယ္၊ - ဒါကိုမနာလို တို႐ွည္ျဖစ္ေနတဲ့ နတ္ဆိုးက “ေယာဘ”ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေႏွာက္ယွက္ ခဲ့ပါတယ္၊ -ဒါ့ေၾကာင့္ “ေယာဘ”ဟာ စည္းစိမ္ခ်မ္း သာျခင္းနဲ႔ ဥစၥာ ရတနာေပါႄကြယ္၀မႈေတြဟာ တစတစနဲ႔ ဆံုး႐ႈံးေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ရပါတယ္ ၊ေနာက္ဆံုး သူ႔ခႏၶာကိုယ္ ေပၚ မွာ အနာစိမ္းေတြေနရာ မလပ္ -ခံစားရေနသည့္တိုင္ ဘုရားအေပၚမွာ “ေယာဘ”ဟာ သစၥာမပ်က္ခဲ့ပါဖူး၊ ယံုၾကည္အားကိုးေနစဲပဲျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ သူ႔ဇနီးသည္က ဘုရားကို စြန္႔ပစ္လိုက္ပါေတာ့လို႔ အႀကံျပဳတာကိုေတာင္ လက္မခံပဲ၊ “ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္လက္ေတာ္မွ သုခ ခ်မ္းသာကို ခံယူသည္ျဖစ္၍ ဒုကၡ ဆင္းရဲျခင္းကိုလည္း မခံ ယူအပ္သေလာ ၊(Job 2 : 9 – 10)ျပန္ေျပာ ခဲ့ပါတယ္၊ -ေယာဘဟာ ဘုရား႐ွင္ထံေတာ္ပါးမွ သုခခ်မ္းသာကို လက္ခံခဲ့သလို၊ ဒုကၡဆင္းရဲကိုလည္း “ ဒါေတာ့ ငါနဲ႔ မဆိုင္ဖူးေနာ္လို႔ ” သေဘာမထားခဲ့ပါဖူး၊ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ နဲ႕လက္ခံခဲ့ပါတယ္၊-

          ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ အေပါင္းတို႔၊- “ဒုကၡဆင္းရဲ”ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခရစၧယန္မ်ားအတြက္ ၀ဋ္ဆင္းရဲႀကီး တစ္ခု မဟုတ္ပါဖူး၊ - စိန္ေသာမတ္စ္မိုးက “ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဒုကၡေ၀ဒနာမ်ိဳးေတြ မပါတဲ့- ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒဏ္ဆပ္ေျဖျခင္း အားလံုးဟာ ပဲေစ့ေလး တစ္ေစ့ေလာက္ေတာင္ တန္ဖိုး မ႐ွိဖူးလို႔ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္က အၿမဲ သြန္သင္ဆံုးမ ပါတယ္၊”လို႔ မိန္႔ေတာ္မူ ခဲ့ပါတယ္၊ “ကာလ္၀ါရီေတာင္ကုန္းဆိုတာ စစ္မွန္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဘြဲ႕လက္မွတ္ရဖို႔ အတြက္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းျဖစ္တယ္”လို႔ လည္း စိန္ဖရန္စစ္ေဒေဆးလ္က မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊ တစ္ခါ စိန္ ေသာမတ္စ္မိုးကပဲ “ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းဆိုတာ ဘုရားသခင္ဆီက လာတဲ့ လက္ေဆာင္မြန္ ပဲျဖစ္ပါတယ္၊ အဲ့ဒီလက္ေဆာင္ကို ဘုရားသခင္က မိမိရဲ႕အထူးမိတ္ေဆြေတြကိုသာ တထူး တျခားေပးေလ့ ႐ွိပါတယ္”လို႔ မိ္န္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊ အားလံုးကို ၿခံဳေျပာရမယ္ဆိုရင္ “ဒုကၡဆင္းရဲ”ျခင္းဆိုတာ ခရစ္ေတာ္   ေနာက္လိုက္ေတြ အတြက္ ခါးခါးသည္းသည္းျငင္းဆန္ရမယ့္ အရာ မဟုတ္ပါဖူး၊  ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ရင္မွာ ပိုက္ရမယ့္အရာျဖစ္ ပါတယ္၊ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မာသာရ္ထေရဇားရဲ႕ ဆုေတာင္းေမတၱာေလးကိုေ၀မွ် လိုပါတယ္ ၊ေခါင္းစဥ္ေလးက “ေစလႊတ္ေတာ္မူပါ”

“အိုသခင္၊ ကၽြႏ္ုပ္ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ေနေသာအခါ၊ ကၽြႏ္ုပ္ထက္ ပိုမို ဆာေလာင္ေနသူထံသို႔ ကၽြႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ေတာ္ ပါ၊ ကၽြႏ္ုပ္ေရငတ္ေနေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္ထက္ေရပိုဆာေနသူထံ ကၽြႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူပါ၊ -ကၽြႏ္ုပ္ ခ်မ္းေအး ေနေသာ အခါ၊ -ေႏြးေထြးစရာ ၿခံဳထည္ပင္ မ႐ွိသူထံသို႔ ကၽြႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူပါ၊ ကၽြႏ္ုပ္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲေနေသာ အခါ၊ ကၽြႏ္ုပ္ ထက္ ပိုမို ၀မ္းနည္းၿပီးႏွစ္သိမ့္မႈ လိုအပ္ေနသူထံ ကၽြႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူပါ ၊ေလးေသာ ကားတိုင္ကို ကၽြႏ္ုပ္ထမ္းေနရစဥ္ ကားတိုင္ေအာက္မွ ႐ုန္း မထြက္ႏိုင္ေအာင္ ၀န္ပိေနေသာသူထံ ကၽြႏ္ုပ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူပါ၊ -ဆင္းရဲႏြမ္းပါးစြာ ကၽြႏ္ုပ္ေနထိုင္ ရေသာအခါ ေနစရာ အဖို႔ အကူအညီ လိုအပ္ေနသူထံ ကၽြႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူပါ၊- ကၽြႏ္ုပ္ အလုပ္႐ႈပ္ ေနစဥ္၊ ရင္ထဲမွေသာကကို မွ်ေ၀ နားေထာင္ေပးမည့္သူ တစ္ေယာက္ လိုအပ္ေနေသာသူထံ ကၽြႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူပါ၊ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်မႈမ်ား ကၽြႏ္ုပ္ခံစားေနရစဥ္- ခ်ီးမြမ္းစကားဆိုရန္ ထိုက္တန္သူထံသို႔ ကၽြႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူပါ၊-ကၽြႏ္ုပ္သည္ ႏွလံုးေၾကကြဲစြာ ခံစားေနရစဥ္၊ -ကၽြႏ္ုပ္၏ အားေပးႏွစ္သိမ္မႈကို အထူး လိုအပ္ေနသူထံ ကၽြန္ုပ္ ကိုေစလႊတ္ ေတာ္မူပါ၊ -အထင္လြဲမႈ၊ အထင္ေသးမႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္ခံစားေနရေသာအခါ၊ ကၽြႏ္ုပ္၏ နားလည္ေပးမႈကို အထူးေတာင္းတ ေနသူထံ ကၽြႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ေပးေတာ္မူပါ၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ တစ္ပါးသူ၏ အကူအညီကိုေမွ်ာ္လင့္ေနစဥ္၊-ကၽြႏ္ုပ္၏ အကူအ ညီကိုေစာင့္စားေနသူမ်ားထံ ကၽြႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူပါ၊ -အရာရာ၌ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ဦးစားေပးစဥ္းစားေနစဥ္၊- ကၽြႏ္ုပ္ ၏ ဦးစားေပး စဥ္းစားမႈကို အထူး လိုအပ္ေနသူထံ ကၽြႏ္ုပ္ ကိုေစလႊတ္ေပးေတာ္ မူပါ -သခင္၊ အာမင္၊"

          ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ အေပါင္းတို႔၊-သည္ကေန႔ ၾကားနာၾကရမယ့္ ဧ၀ံေဂလိတရားက်မ္းထဲမွာ ခရစ္ေတာ္ ဘုရား႐ွင္က “မိမိသည္ လူအမ်ားရဲ႕ မတရား စြတ္စြဲမႈကိုခံရမယ္၊ အေသသတ္ျခင္း ခံရမယ္၊ သို႔ေသာ္ သံုးရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ျပန္႐ွင္မယ္လို႔”လို႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊ -အဲ့သည့္အခါ သံေပတ႐ူးက “ဤသို႔ေသာ အကုသိုလ္မ်ား ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေ၀းပါေစ၊ ဖယ္ပါေစ ၊ေနာင္တြင္ သည္လို စိတ္အားငယ္စရာ၊ စိတ္ဓါတ္ က်စရာမ်ား မေျပာပါနဲ႔လို႔ ” ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို သံေပတ႐ူးက ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ ဘုရား႐ွင္ေတာ္ျမတ္က  “ဆုတ္ဟဲ့ ဆာတန္၊ သင္ဟာ ငါ့ ေ႐ွ႕မွာ ဆူးေၫွာင့္ခလုတ္ျဖစ္တယ္၊”လို႔ မိန္႔ေတာ္ မူခဲ့ပါတယ္၊ ဒါ့အျပင္ “အၾကင္သူသည္ ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္လို၏၊ ထိုသူ သည္ မိမိကိုယ္ကိုျငင္းပယ္ေစ၊ မိမိလက္၀ါးကားတိုင္ကိုလည္း ယူထမ္း၍ ငါ့ေနာက္သို႔ လို္က္ေစ၊”လို႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါ တယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခရစ္ယန္ဘ၀ အသက္တာဆိုတာ “ကားတိုင္”လမ္း ကိုေလွ်ာက္လွမ္းရတဲ့ ဘ၀အ သက္တာသာျဖစ္ပါတယ္၊ “ဒုကၡဆင္းရဲဲျခင္း”ေတြကို အရည္ႀကိဳေသာက္ႏိုင္ဖို႔ရန္ လူတိုင္းကို ဘုရား႐ွင္က လံုေလာက္ေသာေက်းဇူးေတာ္ေတြကိုေပးထားပါတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ စိန္ခရီေဆာ့စတြမ္က “ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခံႏိုင္ရည္႐ွိသေလာက္ပဲ ဘုရား သခင္က ဒုကၡကို တိုင္းထြာၿပီးေပးေတာ္မူပါတယ္”လို႔ ဆိုပါတယ္ ၊ေယာဘက်မ္းမွာလည္း “အစာေခါင္းပါးေသာ အခါ ေသေဘးမွ၎၊ -စစ္တိုက္ေသာအခါ ဓါးေဘးမွ ၎၊သင့္ကိုေ႐ြးႏႈတ္ေတာ္မူ လိမ့္မည္၊”(Job 5:20)

          ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စီကိုယ္စီဟာ မိိမိတို႔ရဲ႕ဘ၀ အသက္တာမွာ ႀကံဳ ေတြ႕ၾကရမယ့္ “ကားတိုင္”မ်ားကို မေၾကာက္႐ြ႕ံ၊ မတုန္လႈပ္တဲ့ စိတ္နဲ႔ ထမ္းႏိုင္ရေအာင္၊ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရေအာင္ ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ခြန္အားေတြေပးထားတယ္ဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႕၊ -“ေန”၀င္ သြားရင္“လ”ထြက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္၊ -သည္ကေန႔ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲမွာ “အသီးသီးသည္ မိမိတို႔ အက်င့္ႏွင့္ေလွ်ာ္စြာျပန္ ရလိမ့္မည္”လို႔ ခရစ္ေတာ္ မိန္႔ ေတာ္မူခဲ့ ပါတယ္၊- ( Mt 16 : 27) ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ထာ၀ရဘုရား႐ွင္က “ေယာဘ”ကို “ သူခံရေသာ ဒုကၡအေၾကာင္းကို ထာ၀ရဘုရားသည္ ပယ္႐ွင္း၍ အရင္ထက္  ႏွစ္ဆေသာ ဥစၥာကို  ေပးေတာ္မူ၏၊” (Job 42 : 10)လို႔ မိန္႔ေတာ္ မူခဲ့ပါတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘ၀အသက္တာမွာ “ယူ”ဖို႔ပဲ အစဥ္ မစဥ္းစားပဲ တစ္ခါတစ္ခါ “ေပး”ဖို႔ကိုလည္း ထဲ့တြက္ ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္၊

ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္း ကိုယ္က်န္းမာစိတ္ခ်မ္းသာၿပီး ဆင္းရဲျခင္းကင္းေ၀းပါေစ၊

                                                                                      ခရစ္ေတာ္၏နာမေတာ္၌

ဘုန္းဘုန္းေဂ်ာ့ဦးခင္ေမာင္ေထြး