အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၄)                ႏွစ္၏(၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔     ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္


ပထမက်မ္း၊

“ဒါ၀ိတ္အိမ္ တံခါးေသာ့ကို သူ၏ ပုခံုးေပၚမွာ ငါထားမည္၊”

ပေရာဖက္ အီဇာအိယ အနာဂတၱိက်မ္း  ၂၂ း ၁၉ မွ ၂၃ အထိ။

          သခင္ဘုရားသည္ ေက်ာင္းေတာ္အုပ္ “ေဆာဖေန”အား ဤသို႔အမိန္႔ေတာ္႐ွိသည္၊- “ ငါသည္သင့္ကို အိမ္ေတာ္မွႏွင္ ထုတ္၍ သင္၏ရာထူးမွ သင့္ကိုငါခ်မည္၊- ထိုေန႔ရက္၌ “ဟဲလ္ခ်ီေအ”၏သား ငါ၏ကၽြန္“ေအလိယခ်င္”ကို ငါေခၚမည္၊-သူ႔အား သင္၏၀တ္႐ံုကို ၀တ္ဆင္ေပး၍ သင္၏ခါးစည္းႀကိဳးျဖင့္ စည္းေပးမည္၊- သင္၏အာဏာကို သူ၏လက္တြင္းသို႔ ငါအပ္ေပးမည္၊ သူသည္လည္း ဂ်ဴဒအမ်ိဳးႏွင့္ ေဂ်႐ုဇလိင္မွာ ေနထိုင္ၾကေသာသူတို႔၏ အဖျဖစ္လိမ့္မည္၊- ဒါ၀ိတ္အိမ္တံခါးေသာ့ကို သူ၏ပုခံုး ေပၚမွာ ငါထားမည္။- သူသည္ တံခါးပိတ္ေသာအခါ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ဖြင့္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္၊-သူသည္တံခါးကို ဖြင့္ေသာအခါ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ပိတ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္၊-သူ႔အား လံုၿခံဳေသာေနရာ၌ တည္ၿမဲေစမည္၊- သူသည္ မိမိမအဖအိမ္ေတာ္၌ ဂုဏ္က်က္သေရႏွင့္ ျပည့္စံုလိမ့္မည္။

“ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း၊-”

“ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။”

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း

ဆာလံ- ၁၃၈

သံၿပိဳင္၊           အိုသခင္ ကိုယ္ေတာ္၏ က႐ုဏာေတာ္သည္ ကာလအဆက္ဆက္တည္ေတာ္မူ၏၊-ကိုယ္ေတာ္ ဖန္ဆင္း ထား ေသာ္အရာမ်ားကို စြန္႔ပစ္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊-

၁။                အိုသခင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ကိုယ္ေတာ္အားစိတ္ႏွလံုးအႄကြင္းမဲ့ ၀န္ခံပါမည္။အေၾကာင္းမူကားကၽြႏ္ုပ္၏ ဆုေတာင္း သံကိုကိုယ္ေတာ္နားေညာင္းေတာ္မူေလၿပီ၊ကၽြႏ္ုပ္သည္ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္တို႔၏မ်က္ေမွာက္၌ကိုယ္ေတာ္အားဆာလံဧက်ဴး  ပါမည္၊ကိုယ္ေတာ္၏ျမင့္ျမတ္သန္႔႐ွင္းေသာ ဗိမာန္ေတာ္၌ ၀တ္ျပဳကိုးးကြယ္ပမည္။(သံၿပိဳင္)

၂။                ကိုယ္ေတာ္၏က႐ုဏာေမတၱာေတာ္ႏွင့္သစၥာေတာ္ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္၏နာမေတာ္အား ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳ  ပါမည္။-ကၽြႏ္ုပ္သည္ကိုယ္ေတာ္အားေတာင္းေလွ်ာက္ေသာေနတိုင္းကၽြႏ္ုပ္အားနားေညာင္းေတာ္မူပါ၊- ကၽြႏ္ုပ္၏၀ိညာဥ္၌   ခြန္အားတန္ခိုးကို ပြားမ်ားေစေတာ္မူပါ။ (သံၿပိဳင္)

၃။                အေၾကာင္းမူကားသခင္ဘုရားသည္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူ၏၊ႏွိမ့္ခ်ေသာ သူကိုၾကည့္႐ႈေတာ္မူ၍ မာနေထာင္လႊား  ေသာသူကိုအေ၀းမွ အသိအမွတ္ျပဳေတာ္မူ၏၊- အိုသခင္ ကိုယ္ေတာ္၏ က႐ုဏာေတာ္သည္ ကာလအဆက္ဆက္တည္  ေတာ္မူ၏၊ (သံၿပိဳင္)


ဒုတိယက်မ္း၊

“ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္မွလည္းေကာင္း၊ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊

ကိုယ္ေတာ့္အဖို႔လည္းေကာင္းျဖစ္ၾကကုန္၏။”

မြန္ျမတ္ေသာ သံေပါလူး ေရာ္မားၿမိဳ႕သားတို႔ထံေရးေသာ ဆံုးမစာ (၁၁ း ၃၃ မွ ၃၆ အထိ္)

                             ဘုရားသခင္၏မဟာက႐ုဏာေတာ္၊ေ႐ႊဥာဏ္ေတာ္ႏွင့္ ပညာေတာ္သည္ နက္နဲလွေပတကား၊-ကိုယ္ေတာ္၏  စီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔ကို မည္သူေ၀ဖန္ျပႏိုင္သနည္း။- ကိုယ္ေတာ္၏လမ္းစဥ္တို႔ကိုလည္း မည္သူနားလည္ႏိုင္ သနည္း၊-ဘုရားသခင္၏ အႀကံအစည္ေတာ္ကို မည္သူသိဖူးသနည္း၊-ဘယ္သူသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ ဖူးသ နည္း၊- ဘုရားသခင္က ေက်းဇူးတုန္႔ျပန္ရန္ မည္သူသည္ ကိုယ္ေတာ္အား ေက်းဇူးျပဳဖူးသနည္း၊- ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္မွလည္းေကာင္း၊-ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္လည္း၊ ကိုယ္ေတာ့္အဖို႔လည္းေကာင္း ျဖစ္ၾကကုန္၏၊- ကိုယ္ေတာ္အား ကာလအဆက္ဆက္ ဘုန္းေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္ ႐ွိပါေစေသာ၊-

“ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း၊”

“ ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္၊-”


အာေလလူးယား ( သံမာေတဦး ၁၆ း ၁၈ )

အာေလလူးယား ၊အာေလလူးယား၊-

          သင္သည္ ေပတ႐ူးျဖစ္သည္၊ဤေက်ာက္ေပၚမွာ ငါ၏အသင္းေတာ္ကို ငါတည္ေဆာက္မည္၊-ထို အသင္းေတာ္ကို ငရဲတံခါးတို႔သည္ မေအာင္ႏိုင္ရာ။

အာေလလူးယား၊ အာေလလူးယား


ဧ၀ံေဂလိက်မ္း၊

“သင္သည္ ေပတ႐ူးျဖစ္သည္၊သင့္အား ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေသာ့မ်ားကို ငါေပးမည္၊”

သံမာေတဦးေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း ( ၁၆ း ၁၃ မွ ၂၀ အထိ၊)

          ထိုကာလ၌ သခင္ေယဇူးသည္ “ဖိလစ္ပုေစဇားေရးယ” ၿမိဳ႕သို႔ ႄကြေတာ္မူေသာအခါ လူမ်ားတို႔သည္ လူသားကို “အဘယ္သူျဖစ္သည္ကို ဆိုၾကသနည္း” ဟု တပည့္ေတာ္တို႔အား ေမးေတာ္မူလွ်င္ တခ်ိဳ႕က “ေယာဟန္ဘတၱိစတား” ဟူ၍ လည္းေကာင္းတခ်ိဳ႕က“ဧလိယ” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ္ကား “ ေယေရမိယ” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ပေရာဖက္တစ္ပါး  ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း သူတို႔ေလွ်ာက္ၾက၏၊-ေယဇူးက “သင္တို႔မူကား ငါအဘယ္သူျဖစ္သည္ကို ဆိုၾကသနည္း” ဟုသူတို႔ အားမိန္႔ေတာ္မူေသာ္ စီမုန္ေပတ႐ူးက “ ကိုယ္ေတာ္သည္ အသက္႐ွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရား၏သားေတာ္ ခရစၧတူးျဖစ္ေတာ္မူပါ ၏ဟုေလွ်ာက္၏၊- ေယဇူးကလည္း ေယာန၏သားစီမုန္ သင္သည္ မဂၤလာ႐ွိေသာသူျဖစ္သည္၊-အေၾကာင္းမူကား အေသြးအ သားမဟုတ္၊ေကာင္းကင္ဘံု၌ ႐ွိေတာ္မူေသာငါ၏ခမည္းေတာ္သည္သင့္အားေဖၚျပေတာ္မူသတည္း၊-ငါသည္လည္း သင့္အား  ဆိုသည္ကား သင္သည္ “ေပတ႐ူး”ျဖစ္၏၊- ဤေက်ာက္ေပၚမွာ ငါ၏အသင္းေတာ္ကို ငါတည္ေဆာက္မည္၊-ထိုအသင္းေတာ္ ကို ငရဲတံခါးတို႔သည္ မေအာင္ႏိုင္ရာ။-ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေသာ့တို႔ကိုလည္း ငါေပးမည္၊ေျမႀကီးေပၚမွာ သင္ခ်ည္ေႏွာင္ ေလ သမွ် သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္႐ွိလိမ့္မည္၊- ေျမႀကီးေပၚမွာ သင္ေျဖလႊတ္ေလ သမွ်သည္ လည္း   ေကာင္းကင္ဘံု၌   ေျဖလႊတ္လ်က္ ႐ွိလိမ့္မည္ -ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊- ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခရစၧတူးဟူေသာ ေယဇူး ျဖစ္ေၾကာင္း ကို အဘယ္သူ အားမွ် မေျပာစိမ့္ေသာငွာ တပည့္ေတာ္တို႔အား မိန္႔မွာေတာ္မူ၏၊-

“ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း၊”

“ အိုခရစၧတူးသခင္ ကိုယ္ေတာ္အားခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳၾကပါသည္-”


“မွန္ကန္ေသာ အျမင္”

“သင္တို႔မူကား ငါအဘယ္သူျဖစ္သည္ကို ဆိုၾကသနည္း”

ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊- လူ႔ေလာကႀကီးဆိုတာ ဒဂၤါးျပားလို မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္ထဲ႐ွိတာ မဟုတ္ပါဖူး၊ စါမ်က္ႏွာေပါင္းမ်ားစြာပါတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ လိုျဖစ္ပါတယ္၊-လူတိုင္း ကိုယ့္အျမင္နဲ႔ကိုယ္ ႐ွိတတ္ၾကပါတယ္၊-အဲ့သည့္အျမင္ ေတြ ထဲမွာ ဘယ္အျမင္ဟာ မွန္ကန္ေသာ အျမင္လည္းဆိုတာ သိထားဖို႔၊ေ႐ြးခ်ယ္တတ္ဖို႔ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္၊ အျမင္ ကိုယ္စီ႐ွိ တတ္ၾကတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပံုျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ကို ေ၀မွ်ပါရေစ၊-

တစ္ခါတုန္းက သူငယ္ခ်င္းသံုးေယာက္ ခရီးတစ္ခုကိုသြားရင္း ဇရပ္တစ္ေဆာင္မွာ ခရီးတစ္ေထာက္နားၾကပါတယ္၊-အဲ့ သည့္ဇရပ္ရဲ႕ေဘးနားမွာ သစ္တံုးခပ္ႀကီးႀကီးတစ္ခု႐ွိပါတယ္၊-အဲ့သည့္ အေပၚမွာထံုးျဖဴနဲ႔ ၃ နဲ႔ ၁ ဆိုတဲ့ သခ်ၤာကဏန္း ႏွစ္လံုး ကို ထင္းထင္းႀကီးေရးထားပါတယ္၊-သည္အခါမွာ သူငယ္ခ်င္းသံုးေယာက္က တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးစီ အ့ဲသည့္ သခ်ၤာကဏန္းေတြကို အျမင္ ကိုယ္စီနဲ႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၾကပါတယ္၊-ပထမတစ္ေယာက္က “သံုးဆယ့္တစ္ဖံုေသာ လူ႔ေလာ့ က- ကိုရည္ၫႊန္းတာ” လို႔ဆိုပါတယ္၊-ေနာက္တစ္ဦးက “ဘံုသံုးဘံုျဖစ္တဲ့ လူ႔ဘံု၊နတ္ဘံု၊ျဗမၼာ့ဘံုထဲမွာ လူ႔ဘံုဟာျမတ္္ဆံုး” လို႔ ေထာက္ျပ ပါတယ္၊-ေနာက္ဆံုးတစ္ေယာက္ကေတာ့“ဘုရား၊တရား၊သံဃာ ဆိုတဲ့ ရတနာသံုးပါးထဲမွာဘုရားဟာအျမတ္ဆံုး-ကိုဆိုလိုတာပါ” လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္ျပန္ပါတယ္၊-သည္အခါ ဇရပ္ထဲမွာ သူတို႔အရင္ေရာက္ႏွင့္ေနတဲ့ ခ်ာတိတ္ေလး တစ္ေယာက္က တစ္ဟားဟား ရယ္ေမာၿပီး“အဲ့သည့္ကဏန္းေတြကို က်ဳပ္ေရးထားတာပါဗ်၊ခင္ဗ်ားတို႔ ေျပာတာေတြ တစ္ခု မွမဟုတ္ပါဖူး၊-ဒါႀကီးက သစ္တံုးႀကီး မို႔လို႔ ၃ နဲ႔ ၁ လို႔ေရးထားတာပါ၊ ေျပာင္းျပန္ေျပာရရင္“သံုးတစ္” “သစ္တံုး” မဟုတ္ဖူး လားလို ႔ေျပာလိုက္ပါေတာ့တယ္၊ တကယ္ေတာ့ကိုယ့္အျမင္နဲ႔ ေျပာၾက၊ေ၀ဖန္ၾကတာမမွားပါဖူး၊သို႔ေသာ္ မမွန္ဖူးျဖစ္ ေနပါတယ္၊ ဘာလို႔လည္း ဆိုေတာ့ ေရးသူသို႔ မဟုတ္ေျပာသူရဲ႕ ရယ္႐ြယ္ခ်က္၊ဆိုလိုခ်က္ကို မသိၾက၊မေလ့လာၾက၊ မေမးျမန္းၾက၊ မစူးစမ္းၾကလို႔အမွန္တရား နဲ႔ ေ၀းခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္ ပါတယ္၊-တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ မူလရည္ၫႊန္းခ်က္ကိုမသိဘဲ မေလ့လာ ဘဲ ေျပာၾကမယ္ ဆိုၾကမယ္ ဆံုးျဖတ္ၾကမယ္ဆိုရင္ မတိက်ႏိုင္ပါ၊မမွန္ကန္ႏိုင္ပါ။

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊- ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျမင္ေတြ မွန္ဖို႔- အမွန္ေတြကို ျမင္တတ္ဖို႔လိုပါတယ္၊သည္ လိုေျပာလိုက္လို႔ “ဟာဗ်ာ ဒါေတာ့ ခင္ဗ်ားေျပာမွလား”လို႔ေစာဒကတက္ဖြယ္႐ွိမွာပါ၊-ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာေတြထဲက ေျပာ သင့္တယ္ထင္တာေလးတစ္ခုေလာက္ကို Hight Light လုပ္ၿပီးေျပာပါ့မယ္၊

သည္ကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္မတူတဲ့ ဓမၼမိတ္ေဆြတခ်ုိဳ႕ကသမၼာက်မ္း စာထဲက မယ္ေတာ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အစာမေၾကတာေလးေတြကို ေျပာၾကဆိုၾကေ၀ဖန္ၾကေထာက္ျပၾကတာကို ကိုယ္တိုင္ လည္း ႀကံဳဖူးသလို၊ေမးၾကျမန္းၾကတာေတြလည္း ႐ွိၾကပါတယ္၊တစ္ျခားေတာ့မဟုတ္ပါဖူး၊-သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ခရစ္ေတာ္ဘု ရား႐ွင္က အမိမယ္ေတာ္ကို “အခ်င္းမိန္းမ”လို ေခါင္းစဥ္တပ္လိုက္တာကို အျမင္မ႐ွင္းတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နဲနဲေျပာခ်င္လို႔ပါ၊-

“အခ်င္းမိန္းမ”လို႔ခရစ္ေတာ္ကေျပာလိုက္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သံေယာဟန္ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာထဲမွာ ႏွစ္ေနရာမွ ေဖၚျပ ထားတာကိုေတြ႔ရပါတယ္၊-ကာနန္လက္ထပ္ပြဲမွာတစ္ႀကိမ္၊(Jn 2 : 1-11)ခရစ္ေတာ္ဘုရား သက္ေတာ္စြန္႔ကာနီး ကားတိုင္ ေပၚမွာတစ္ႀကိမ္(Jn 19 : 26-27)၊ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ဘုရားက ဘာ့ေၾကာင့္ မိမိရဲ႕မိခင္အရင္းႀကီးကို သည္လို “အခ်င္း မိန္းမ”လို႔သံုးႏႈန္းေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီးေခၚလိုက္ရတာလည္း၊တစ္ခ်ဳိ႕ကေတာ့ လြယ္လြယ္ေျပာၾကပါတယ္၊-မယ္ေတာ္နဲ႔ ခရစ္ေတာ္ဟာဘာမွ မဆိုင္ပါဖူး၊ခရစ္ေတာ္ဘုရားဟာလူ႔ အျဖစ္ကို ယူဖို႔အတြက္သာ မယ္ေတာ့္ကို အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္၊ “ဘုရားၿပီးျငမ္းဖ်က္”တဲ့သေဘာေပ့ါ၊“ဘာ့ေၾကာင့္”ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုႏိုင္ဖို႔ မူလရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြကို သိဖို႔လိုအပ္လို႔လာပါၿပီး၊သည္ေတာ့ဘာ့ေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္ကမယ္ေတာ့္ကို“အခ်င္းမိန္းမ”လို႔သံုးႏႈန္းၿပီးေခၚလိုက္ရတာလည္း၊-

ခရစ္ေတာ္ဘုရားေလာကကို ႄကြလာတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့“ပညတ္တရားက်မ္းႏွင့္ ပေရာဖက္က်မ္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ ျခင္းငွာငါလာသည္ဟု မထင္ၾကႏွင့္၊-ပယ္ဖ်က္ျခင္းငွာမဟုတ္၊ၿပီးျပည့္စံုေစျခင္းငွာ ငါလာသတည္း”(Mt 5 : 17) ခရစ္ေတာ္ဘုရားဟာမၾကာမၾကာဆိုသလို၊ ဓမၼေဟာင္းကို ျပန္ကိုးကားေျပာဆိုေလ့႐ွိပါတယ္၊-မိမိရဲ႕ဇာတိနာဇရက္ၿမိဳ႕ကို ျပန္ သြားတဲ့အခါပေရာဖက္အီဇာအီယရဲ႕ က်မ္းစာကိုဖတ္ၿပီး ယေန႔ဤက်မ္းခ်က္ၿပီးၿပည့္စံုၿပီလို႔ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္၊-ဒါ့ေၾကာင့္ ခရစ္ ေတာ္ဘုရားဟာေလာကကိုမိမိႄကြလာတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္ကိုၿပီးျပည့္စံုေအာင္ျဖည့္စည္းေပးဖို႔ကအဓိကျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္၊

ကမၻာဦးက်မ္းမွာ ပညတ္ထားတဲ့အသီးကိုစားမိၾကတဲ့အတြက္အာဒန္နဲ႔ဧ၀တို႔ဟာ အျပစ္ဒါဏ္ကိုယ္စီခံခဲ့ၾကရပါ တယ္၊   သူတို႔ကိုေႏွာက္ယွက္တဲ့ ေႃမြကိုလည္း အျပစ္ေပးခဲ့ပါတယ္၊“သင္သည္ ဤအမႈကိုျပဳေသာေၾကာင့္ သားယဥ္သားရဲအေပါင္း တို႔ထက္ က်ိန္ျခင္းကို ခံရ၏၊သင္သည္ ၀မ္းျဖင့္သြား၍ ေျမမႈန္႔ကို တသက္လံုးစားရမည္၊သင္ႏွင့္မိန္းမကိုလည္းေကာင္း၊ သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ႏွင့္ မိန္းမ၏အမ်ိဳးအႏြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ငါသည္ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ေစမည္၊သူသည္သင္၏ေခါင္းကို ႀကိတ္လိမ့္ မည္၊(Gen  3: 14 – 15)

ဓမၼေဟာင္းကာလကတည္းက ထာ၀ရဘုရား႐ွင္က ေႃမြရဲ႕ေခါင္းကို နင္းေျခမယ့္ “မိန္းမ”တစ္ဦးကို ေစလႊတ္မယ့္အ ေၾကာင္း ႀကိဳတင္မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊-အဲ့သည့္ “မိန္းမ”ဟာ အျခားအမ်ိဳးသမီးမဟုတ္၊သည္ပုဂၢိဳလ္သာျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုသိ ေစခ်င္တဲ့အတြက္ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္က မယ္ေတာ့္ကို“အခ်င္းမိန္းမ”လို႔သံုးႏႈန္းၿပီးေခၚလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ သံေယာဟန္ က်မ္းမွာခရစ္ေတာ္က“က်မ္းစာလာသည့္အတိုင္းျပည့္စံုေစရန္-ငါေရငတ္သည္-ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏”(Jn 19 : 28) “က်မ္းစာလာ သည့္ အတိုင္းျပည့္စံု ေစရန္” ဆိုတဲ့က်မ္းပိုဒ္ဟာ စဥ္းစားဖို႔ေကာင္းလွတဲ့ က်မ္းပိုဒ္ေလးတစ္ပိုဒ္ျဖစ္ပါတယ္၊ထို႔အတူက်မ္းစာ လာသည့္အတိုင္းျပည့္စံုေစရန္မယ္ေတာ့္ကို “အခ်င္းမိန္းမ”လို႔ေခၚလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုရင္ သင္ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ၊

ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-အရာရာကို ကိုယ္ျမင္ခ်င္သလိုျမင္၊ကိုယ္ထင္ခ်င္သလိုထင္လို႔ မျဖစ္ပါဖူး၊-သည္ ကေန႔ၾကားနာၾကရမယ့္ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲမွာ ခရစ္ေတာ္က သူ႔တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြကို“လူေတြက ငါ့ကိုဘယ္ လိုျမင္ၾကသလဲ”လို႔ေမးေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊တခ်ဳိ႕က ကိုယ္ေတာ္သည္ “ေယာဟန္ဘတၱိဇံ၊”တစ္ခ်ိဳ႕က“ဧလိယ” တစ္ခ်ိဳ႕က “ေဂ်ရမိယ”စသျဖင့္ေျပာၾကပါတယ္လို႔ျပန္ေျဖလိုက္ပါတယ္၊ခရစ္ေတာ္ကတဖန္“ကိုင္းအဲ့သည္လိုဆိုရင္မင္းတုိ႔ကေရာငါဘယ္  သူလဲ”လို႔ေမးတဲ့အခါ၊ေပတ႐ုူက“ကိုယ္ေတာ္သည္အသက္႐ွင္ေတာ္မူေသာဘုရား၏သားေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္” လို႔ျပန္  ေျဖ ခဲ့ပါတယ္၊အဲ့သည့္အခါမွ ခရစ္ေတာ္ဘုရားက“သင္ဟာ လူ႔အလိုအတိုင္းမေျဖ-ဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္းေျဖတဲ့ အတြက္   မွန္ကန္ပါေပတယ္လို႔ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊(Mt 16 : 13 -18)သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္က ငါသည္ မၾကာမီအေသခံရမည္၊ေသ ဆံုးလိမ့္မည္၊သို႔ေသာ္သံုးရက္ေျမာက္လွ်င္ျပန္႐ွင္မည္၊”လို႔မိန္႔ေတာ္မူတဲ့အခါ ေပတ႐ူးက“ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ ကိုယ္ေတာ့္ အေပၚမွာမ က်ေရာက္ေစရန္ ဘုရားသခင္တားျမစ္ေတာ္မူပါေစ”လို႔ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္၊ အဲ့သည့္အခါခရစ္ေတာ္က “အခ်င္း ဆာတန္၊င့ါေနာက္သို႔ဆုတ္ေလာ့၊သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာမ်ားကိုမေတြးေတာဘဲ လူႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား ကိုသာ ေတြးေတာလ်က္႐ွိသည္”ဟုမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊(Mt 16 : 23 )ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္က ေပတ႐ူးကို ပထမအႀကိမ္တုန္းကခ်ီး မြမ္းၿပီး-ဒုတိယအႀကိမ္မွာေတာ့ ေအာ္ေငါက္ခဲ့ပါတယ္၊-ဘာ့ေၾကာင့္လည္း၊-႐ွင္း႐ွင္းေလးပါ၊-သူေလာကကိုႄကြလာတဲ့ရည္႐ြယ္ ခ်က္န႔ဲ ပထမအႀကိမ္တုန္းက ကိုက္ညီေသာ္လည္း၊-ဒုတိယအႀကိမ္မွာေတာ့ မကိုက္ညီတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္၊

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-ေလာကမွာ မည္သည့္အရာကိုမဆို မွန္ကန္ေသာအျမင္႐ွိဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္၊ မွန္ကန္ေသာအျမင္႐ွိေစဖို႔၊နကိုမူလတန္ဖိုးမ်ား၊အေျခအေနမ်ားကို သိထားဖိုသာလိုအပ္ပါတယ္၊-အထူးသျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာ ကိုေလ့လာလိုက္စားတဲ့အခါ၊-မူလအေျခအေနေတြ၊မူလတန္ဖိုးေတြကို သိေအာင္ႀကိဳးစားႏိုင္ပါေစလို႔ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္၊

                             ဓမၼမိတ္ေဆြအေပၚ ဘုရား႐ွင္ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူပါေစ၊


                                      ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္ 

                      ဘုန္းဘုန္းေဂ်ာ့-ဦးခင္ေမာင္ေထြး၊