အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၂)                               ႏွစ္၏(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔                               ၃၁ - ၈ - ၂၀၁၁

ပထမက်မ္း
“ ေတာင္ေပၚတြင္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္၌ ရပ္ေနေလာ့ ”

ဓမၼရာဇ၀င္ တတိယေစာင္   ၁၉ း ၉ ႏွင့္ ၁၁ မွ ၁၃ အထိ၊

    ထိုကာလ၌ ဧလိယသည္ ဘုရားသခင္၏ေတာင္တည္း ဟူေသာ ေဟာရက္ေတာင္သို ႔ေရာက္ေသာအခါ ဥမင္လိုဏ္ ေခါင္း ထဲတြင္ေနေလ၏၊- ဘုရားသခင္၏ အမိန္႔ေတာ္သည္လည္း သူ႔ထံသို ႔ေရာက္႐ွိလာေလ၏၊- အျပင္သို႔ ထြက္ေလာ့၊ -ေတာင္ေပၚတြင္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္၌ ရပ္ေနေလာ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊- ထိုအခိုက္ သခင္ဘုရားသည္ ျဖတ္သြားေတာ္မူ၍  သခင္ဘုရား ၏ ေ႐ွ႕၌ ေလျပင္းမုန္တိုင္းသည္ ေတာင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားကို ကြဲအက္ေၾကမြေစေအာင္ တိုက္ခတ္ လ်က္သြား၏၊- သို႔ေသာ္ သခင္ဘုရားမူကား ေလ၌ မ႐ွိ၊ -ေလတိုက္ၿပီးေနာက္ ငလ်င္လႈပ္၏၊ - သို႔ေသာ္ သခင္ဘုရား  ငလ်င္လႈပ္ျခင္း၌ မ႐ွိ၊ - ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ မီးေလာင္၏၊- သခင္ဘုရားမူကား မီး၌ မ႐ွိ၊- မီးေနာက္မွ ညင္သာေသာ အသံျဖစ္ ေပၚလာ၏၊- ထိုအသံကို ဧလိယ ၾကားေသာအခါ  မိမိမ်က္ႏွာကို ၿခံဳထည္ျဖင့္ ဖံုးအုပ္လ်က္ အျပင္သို႔ ထြက္၍ ဥမင္အ၀င္၌ ရပ္ ေနေလ၏၊
“ ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း ”
“ ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။”

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း၊
ဆာလံ ၈၄၊
သံၿပိဳင္၊        ၊  အိုသခင္ ကိုယ္ေတာ္၏ က႐ုဏာေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ျပေတာ္မူပါ၊-
                     ကိုယ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေပးေတာ္မူပါ။

၁။    ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူေသာ အရာမ်ားကို နားေထာင္ပါမည္၊- အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ မိမိလူမ်ိဳးႏွင့္ သန္႔ ႐ွင္းေသာသူတို႔အား ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း အေၾကာင္းကို မိန္႔ေတာ္မူလိမ့္မည္။-ကိုယ္ေတာ္ကိုေၾကာက္ေသာသူတို႔အဖို႔ ကယ္တင္ျခင္း  ခ်မ္းသာသည္ အမွန္နီးကပ္လ်က္႐ွိ၏၊- ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တိုင္းျပည္၌ တည္႐ွိေတာ္မူလိမ့္မည္။ (သံၿပိဳင္)

၂။    က႐ုဏာႏွင့္ သစၥာတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းေတြ႕ဆံုၾက၏၊- ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းတို႔သည္လည္း ရင္းနီးစြာ ဆက္ဆံၾက၏၊-သစၥာသည္ေျမမွ ထြက္၍ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္ ေကာင္းကင္မွ လွမ္း၍ ၾကည့္လိမ့္မည္၊(သံၿပိဳင္)

၃။    သခင္ဘုရားမူကား ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျမႀကီးသည္ အသီးအႏွံကို ေပၚထြန္းေစလိမ့္မည္။-ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားသည္ သူ၏ေ႐ွ႕၌သြား၍ လမ္း၌ ေျခလွမ္းမ်ားကို ထင္ေစလိမ့္မည္။ (သံၿပိဳင္)

ဒုတိယက်မ္း
“ ညီအစ္ကိုတို႔ အတြက္ ကူညီရန္   လိုအပ္ပါလွ်င္ စြန္႔ပစ္ျခင္းခံရေစကာမူ ကူညီရန္ ဆႏၵ႐ွိပါသည္၊”
မြန္ျမတ္ေသာ တပည့္ေတာ္ႀကီး သံေပါလူး ေရာမားၿမိဳ႕သားတို႔ထံ ေရးေသာ ဆံုးမစာ ( ၉ း ၁ မွ ၅ အထိ)

ညီအစ္ကိုတို႔၊
ကၽြႏ္ုပ္သည္ အလြန္၀မ္းနည္း၍ ကၽြႏ္ုပ္၏ စိတ္္ႏွလံုးသည္ အစဥ္ေၾကကြဲလ်က္ ႐ွိေၾကာင္းေယဇူးသခင္ေ႐ွ႕ေတာ္၌ အမွန္ကို ကၽြႏ္ုပ္ ေျပာပါသည္၊- မုသားစကား မဟုတ္ပါ၊- ကၽြႏ္ုပ္၏ အသိစိတ္သည္လည္း သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ေ႐ွ႕၌ မွန္ေၾကာင္း သက္ေသခံ ပါသည္။ -အေသြးအသား အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ မ်ိဳးႏြယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ညီအစ္ကိုတို႔ အတြက္ ကူ ညီရန္လိုအပ္ပါလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခရစၧတူးသခင္မွ ခြဲခြာ၍   စြန္႔ပယ္ျခင္း ခံရေစကာမူ၊ ကူညီရန္ ဆႏၵ႐ွိပါသည္၊ -ဘုရား သခင္သည္ အစၥေရး လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ထိုသူတို႔ကို မိမိသားသမီးမ်ားအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ေတာ္မူ၍ သူတို႔အား ဂုဏ္ျပဳေတာ္မူၿပီးေနာက္ သူတို႔ႏွင့္ ပဋိညာဥ္ျပဳေတာ္မူလ်က္ တရားဥပေဒမ်ား၊ - ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္နည္းမ်ားႏွင့္ အျခား ကတိမ်ားကို ေပးေတာ္မူသည္။- သူတို႔သည္ ဘိုးေဘးတို႔မွ ဆင္းသက္လာၾက၍ ခရစၧတူးသခင္သည္လည္း အေသြး အသားအားျဖင့္ ထိုသူတို႔၏ အမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္သည္၊-အရာခပ္သိမ္းတို႔ အေပၚ၌ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္အား  အစဥ္ထာ၀ရ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ႐ွိပါေစ၊ အာမင္။
“ ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း ”
“ ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။”

အာေလလူးယား၊-( ဆာလံ ၁၂၉ း ၅ )
ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဘုရားသခင္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတလ်က္႐ွိပါသည္၊-ကိုယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္၌ လည္း ယံုမွတ္ပါသည္။
အာေလလူးယား - အာေလလူးယား၊-

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း၊-
“ တပည့္ေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ့္ထံသို႔ ေရေပၚ၌ လမ္းေလွ်ာက္လာရန္ အမိန္႔ေတာ္႐ွိေတာ္မူပါ။ ”

သံမာေတဦးေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း၊- ( ၁၄ း ၂၂ မွ ၃၃ )

    ထိုကာလ၌ လူအစုအေ၀းတို႔သည္ စား၍ ၀ၾကၿပီးေနာက္ ေယဇူးသည္ တပည့္ေတာ္ႀကီးတို႔ကို သေဘၤာငယ္ေပၚသို႔ တက္ေစေတာ္ မူ၍ ကမ္းတစ္ဘက္သို႔ အလ်င္ ကူးေစေတာ္မူ၏၊ - လူအစုအေ၀းတို႔ကို လႊတ္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ဆုေတာင္း ပတၱနာ ျပဳအံ့ေသာငွာ ေတာင္ေပၚသို႔ ကိုယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း တက္ေတာ္မူ၏၊- ညဦးယံ၌ကား ထိုေနရာမွာ တစ္ပါးတည္း ႐ွိေတာ္မူ၏၊ သေဘၤာငယ္မူကား ပင္လယ္ အလယ္၌ ေလဆန္က်ေသာေၾကာင့္ လႈိင္းတံပိုးျဖင့္ ျပင္းစြာ လႈပ္႐ွားျခင္းခံရ၏၊-ညခင္း စတုတၳယံ ၌ ကိုယ္ေတာ္သည္ ပင္လယ္ေရေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္လ်က္ သူတို႔ဆီသို႔ ႂကြေတာ္မူ၏၊ - ပင္လယ္ေရေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္သည္ ကို သူတို ႔ျမင္ၾကလွ်င္၊ - လန္႔၍ တေစၧျဖစ္၏ ဟုဆိုၾကလ်က္ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းႏွင့္ ေအာ္ဟစ္ၾက၏၊- ေယဇူးသည္ အေဆာ တလ်င္ သူတို႔ကို ႏႈတ္ဆက္၍ စိတ္ခိုင္ လံုစြာ ထားၾကေလာ့၊- ငါပင္ျဖစ္၏၊ -မေၾကာက္ၾကႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊- ေပတ႐ူး ကလည္း အ႐ွင္ဘုရား ကိုယ္ေတာ္မွန္လွ်င္ တပည့္ေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ့္ထံသို႔ ေရေပၚ၌ လမ္းေလွ်ာက္လာရန္ အမိန္႔႐ွိေတာ္ မူပါဟု ေလွ်ာက္လ်င္ လာခဲ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ -ေပတ႐ူးလည္း သေဘၤာငယ္ေပၚမွ ဆင္း၍ ေယဇူးထံေတာ္သို႔ လာရေအာင္ ေရေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္ သြားေလ၏၊-သို႔ေသာ္ေလျပင္းထန္သည္ကိုျမင္လွ်င္ေၾကာက္လန္႔ျခင္း ႐ွိေလ၏၊ နစ္စျပဳမည္႐ွိ ေသာ္ အ႐ွင္ဘုရား ကယ္ေတာ္မူပါဟု ဟစ္ေၾကာ္၍ ေလွ်ာက္၏၊- ေယဇူးသည္လည္း ခ်က္ျခင္း လက္ေတာ္ကို ဆန္႔သျဖင့္ သူ႔ကိုဆြဲကိုင္ ေတာ္မူ၍ အို ယံုၾကည္ျခင္း အားနည္းေသာသူ အဘယ္ေၾကာင့္ စိတ္ ဇ၀ိုး ဇ၀ါး႐ွိသနည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊-သေဘၤာငယ္ထဲသို႔ တက္မိလွ်င္ ေလၿငိမ္ေလ၏၊ သေဘၤာငယ္ေပၚမွာ ႐ွိၾကေသာသူတို႔သည္လည္း လာၾက၍   စင္စစ္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ မွန္ပါသည္ ဟု ကိုယ္ေတာ္ကို ႐ွိခိုးလ်က္ ေလွ်ာက္ၾကေလ၏။
ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေပသည္။
အိုခရစၥတူးသခင္ ကိုယ္ေတာ္အားဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္႐ွိပါေစ၊


ေထာက္ရႈ႕စဥ္းစားရန္

          ခ်စ္လွစြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-

တစ္ခါတုန္းက တီထြင္ပညာ႐ွင္ႀကီး ေသာမတ္စ္ အယ္ဒီဆင္ဟာ လွ်ပ္စစ္ မီးလံုးကို တီထြင္ခဲ့ပါတယ္၊-အခ်ိန္ သံုးလေလာက္ ၾကာသြားပါတယ္၊ တီထြင္ၿပီး သတင္းစာ ဆရာေတြ၊ ဧည္သည္ေတြ၊ ဂုဏ္အေသေရ႐ွိ လူႀကီးမင္းမ်ားကို ဖိတ္ၿပီး သူတီထြင္ထားတဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးလံုးနဲ႕မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္၊

          ေသာမတ္စ္အယ္ဒီဆင္က အဲ့သည့္ မိတ္ဆက္ပြဲကို သည္လို အစီအစဥ္ေလး လုပ္ပါတယ္၊ -ဦးစြာ ဧည္သည္ေတြကို လွ်ပ္စစ္မီးလံုးအေၾကာင္း ႐ွင္းျပပါ့မယ္၊-အဲ့သည့္ေနာက္ လွ်ပ္မီးလံုးကို တပည့္တစ္ေယာက္က အခန္းထဲကေန ဧည္သည္ေတြ႐ွိတဲ့ ဧည့္ခန္းထဲကို သယ္လာရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ -ဂ႐ုတစ္စိုက္ သည္လာဖို႔ကိုလည္း မွၾကားထားပါတယ္၊ -သို႔ေသာ္ အခ်ိန္က် လာတဲ့အခါ အဲ့သည့္တပည့္ဟာ လွ်ပ္မီးလံုးကို တယုတရနဲ႕ သယ္လာေသာ္လည္း စိတ္လႈပ္႐ွားၿပီး လက္ ေတြ ကတုန္ကရင္ျဖစ္ကာ လက္ထဲက မီးလံုးဟာ ေအာက္ကိုက်ၿပီး ကြဲသြားခဲ့ပါတယ္၊ -ပရိသတ္ေတြ အားလံုးကလညး္ စိတ္မ ေကာင္းျဖစ္ၾက ရပါတယ္၊ သည္အခ်ိန္မွာေသာေတာ့ မတ္အယ္ဒီဆင္က စိတ္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႕ပရိသတ္ကို ေတာင္းပန္ လိုက္ပါတယ္၊ မေတာ္တဆ   ျဖစ္သြားတဲ့ အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္၊ -ေနာက္ သံုးလေလာက္အၾကာ သည္ေနရာမွာပဲ သည္မိတ္ဆက္ပြဲကို  ဆက္လက္ က်င္းပ ပါ့မယ္၊ႃကြေရာက္ ခဲ့ၾကပါအံုးလို႔ ထပ္မံ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္၊

          ေနာက္ သံုးလေလာက္ၾကာတဲ့အခါ အထက္က အတိုင္းေသာမတ္စ္အယ္ဒီဆင္ဟာ လူေတြနဲ႕ မီးလံုးေလး မိတ္ဆက္ပြဲ ကိုေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္၊ -ဒါေပမယ့္ သည္မိတ္ဆက္ပြဲေလးရဲ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ သည္လွ်ပ္စစ္မီး လံုးေလးကို  သယ္ေဆာင္လာသူက လြန္ခဲ့တဲ့အပတ္က သည္လွ်ပ္စစ္မီးလံုးကို သယ္လာတဲ့ အလုပ္သမားေလးပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္၊-

            မိတ္ဆက္ပြဲအတြင္း ေမးစရာ႐ွိရင္ေမးပါလို႔ ဖြင့္ေပးလိုက္တဲ့အခါ ပရိသတ္ေတြ စိတ္၀င္စားတာက သံုးလေလာက္ အခ်ိန္ယူၿပီး ခက္ခက္ခဲခဲ တည္ထြင္ခဲ့ရတဲ့ လွ်ပ္စစ္ မီးလံုးအေၾကာင္း မဟုတ္ေတာ့ပါဖူး၊ သိပၸံပညာ႐ွင္ႀကီးက ပထမအႀကိမ္ တုန္းက မိမိကို အ႐ွက္ရေစခဲ့တဲ့  ပထမ အလုပ္သမားကိုပဲ ဒုတိယအႀကိမ္မွာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပန္ အသံုးျပဳရတာလည္း- ဆိုတဲ့ေမးခြန္းပဲျဖစ္ေနပါတယ္၊-

          သည္ေတာ့ အက္ဒီဆင္က ဒုတိယအႀကိမ္မွာ သူ႕ကိုျပန္ အသံုးမျပဳဖူးဆိုရင္၊ သည္သူငယ့္ဘ၀မွာ သူ႔ကိုယ္သူ အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့သြားပါ့မယ္၊ -သူဟာ အသံုးမ၀င္တဲ့သူ တစ္ဦးအျဖစ္ အထင္ ႐ွိလာပါလိမ့္မယ္၊ -သည္အခါ သူ႕ရဲ႕ ဘ၀ တက္လမ္းေတြ မွာ သူဟာ အမွားမ်ားစြာ ျပဳလုပ္မိၿပီး လူအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ အက်ိဳးျပဳသူ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဖူး၊ -အခုဆို သူဟာ သူ႕ကိုသူ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်သူျဖစ္လာ ၿပီးေနာက္ကို သည္လို အမွားမ်ိဳး မျပဳမိေအာင္ ဆင္ျခင္သြားပါလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာလိုက္ ပါတယ္၊-

            ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼ မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊ -ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔ဘ၀ႀကီးမွာ အမွားျပဳသူကို အသိုင္းအ၀ိုင္းက လက္မခံ ခ်င္ၾကပါဖူး၊ -မိတ္ေဆြ အျဖစ္ကေနလည္း လက္တြဲျဖဴတ္ တတ္ၾကသလို၊ -ဘ၀ ၾကင္ေဖၚ အျဖစ္ကေနလည္း လမ္းခြဲ တတ္ၾကပါတယ္၊ -တကယ္ေတာ့ ဒါေတြဟာ ဘုရားစိတ္နဲ႕ မဟုတ္ပါဖူး လူ႕စိတ္နဲ႕ေတြးၿပီး တရား စီရင္ေနၾကျခင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္၊ -အဲ့တာ ေၾကာင့္လည္း လူ႔ဘ၀မွာ ျပႆနာေတြဟာ ႐ႈပ္ေထြး ကုန္ၿပီး  တိုက္ခိုက္မႈေတြ၊ ရန္ၫႈိးဖြဲ႕မႈေတြ၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့ လူသတ္မႈေတြ အထိ္ ျဖစ္ကုန္ေတာ့တာပါပဲ၊-

          ဒါ့ေၾကာင့္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ ကုိယ္ခ်င္းစာျခင္း၊ နားလည္ျခင္း၊ စတဲ့ ပါရမီတရားေတြဟာ လူ႔ ဘ၀မွာ အလိုအပ္ဆံုး တရားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္၊ -သည္လိုႏူးၫံ့မႈေတြ၊ သိမ္ေမြ႕မႈေတြ ၊ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈေတြဟာ ဘုရားစီကသာ လာ တာျဖစ္ပါတယ္၊ - လူ႔သေဘာ သဘာ၀ကေတာ့ ၾကမ္းတမ္းတယ္၊ ခက္ထန္တယ္၊ မာေၾကာတယ္၊ ခြင့္မလႊတ္ဖူး၊ သည္းမခံတတ္ဖူး၊ တံုးတိုက္တိုက္၊ က်ားကိုက္ကိုက္၊ သူက တုတ္ ဆို-ကိုယ္က ဓါးပဲ၊ -မိမိကို နည္းနည္းမွ အေက်ာ မခံခ်င္ၾကပါဖူး၊ သည္ေတာ့ကား သည္လိုႏႈးၫံ့မႈေတြကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ ဘယ္လို က်င့္ယူၾက မလဲ၊ -ဘယ္ကေန ရႏိုင္မလဲ၊ -ဘယ္သူ႔စီ ခ်ဥ္းကပ္ သင့္ပါသလဲ၊-ဘယ္လိုျပဳမႈေနထိုင္ က်င့္ႀကံ အားထုတ္ၾကရမလဲ၊ စတဲ့ေမးခြန္းေတြ အတြက္ အေျဖ ႐ွာၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္၊

သည္ကေန႔ ၾကားနာရမယ့္ ပထမက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲမွာေတာ့၊ ပေရာဖက္ ဧလိယထံကို ဘုရားရဲ႕ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ စကားေရာက္လာပါတယ္၊ - အဲ့သည့္ အခ်ိန္မွာ “ဧလိယ”ဟာ “ေဟာရက္ေတာင္”ေပၚမွာ ႐ွိေနပါတယ္၊ “ေဟာရက္ေတာင္”ဆိုတာ “ဆီနာရီ”ေတာင္ ပဲျဖစ္ပါတယ္၊ အဓိပၸါယ္က “ဘုရားရဲ ႕ေက်းဇူးေတာ္မ်ား စီးဆင္းရာ ႒ာန”လို႔ အဲ့သည့္ေတာင္ေပၚမွာပဲ “မိုးဇယ္”ဟာ ထာ၀ရဘုရားသခင္ ထံေတာ္မွ “ပညတ္ေတာ္ဆယ္း”   ေက်ာက္ျဖာကို ရ႐ွိခဲ့ပါတယ္၊-

          “ဧလိယ”ထံေရာက္လာတဲ့ ဘုရားရဲ႕ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္က “အျပင္သို႔ ထြက္၍ ငါ၏ေရွ႕မ်က္ေမွာက္၌ ရပ္ေလာ့”၊ ဒါ့ေၾကာင့္ “ဧလိယ”ဟာ မိမိ ခို ေအာင္းေနတဲ့ လႈိင္ဂူထဲကေန ထြက္ၿပီး ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလာကိုေစာင့္ေနခဲ့ပါတယ္၊ သည္အခ်ိန္ မွာေလျပင္း မုန္တိုင္းဟာေက်ာင္ေဆာင္မ်ား ကြဲမတတ္ေအာင္ျပင္းထန္စြာ တိုက္ခတ္ခဲ့ပါတယ္၊-ဒါ့ေၾကာင့္ “ဧလိယ”ဟာ ဒါကေတာ့ျဖင့္ ဘုရားသခင္ႄကြျမန္းလာျခင္းရဲ႕ နိမိတ္ပဲ ဆိုၿပီး ေစာင့္ႀကိဳခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဘုရားသခင္ကို အဲ့သည့္ေလျပင္း မုန္တိုင္းထဲမွာ မေတြ႔ရပါဖူး၊ ထို႔နည္းတူစြာပင္ “ငလ်င္”လႈပ္ျခင္းေတြ “မီးေလာင္ျခင္း” ေတြ ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚ လာေသာ္လည္း “ဧလိယ”ဟာ ဘုရားသခင္ကို မေတြ႕ခဲ့ပါဖူး ၊ေနာက္ဆံုး အဲ့သည္လို ၾကမ္းတမ္း ခတ္ထန္မႈေတြရဲ႕ အဆံုး ညင္သာေသာေလေျပေလးနဲ႕ အတူ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အသံေတာ္ကို “ဧလိယ”ၾကားနာ ခဲ့ရပါတယ္၊

          ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼ မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊ -ဘုရားသခင္ကို ႐ွာမယ္ဆိုရင္ ၾကမ္းတမ္း ခတ္ထန္မႈေတြ အၾကားမွာ ႐ွာလို႔ မေတြ႕ႏိုင္ ပါဖူး၊ -ဘာလို႔လည္း ဆုိေတာ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္ဟာ ခက္ထန္မႈေတြ၊ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေတြနဲ႕ အတူ စံပယ္ေလ့ မ႐ွိတဲ့ အ တြက္ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ႏူးၫံ့မႈ၊ သိမ္ေမြ႕မႈ ၊ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈေတြကို ပိုင္ဆိုင္လိုပါက ဘုရားသခင္ထံေတာ္၌ သာသင္ ယူရ႐ွိနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

            သည္ကေန႔ လူအမ်ားစုဟာ မိမိအေပၚမွာ မတရားျပဳထားသူကို ခက္တန္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့နည္း ၊ေကာက္က်စ္ စဥ္းလဲတဲ့ နည္းနဲ႔ ျပန္ကလဲ့ စားေခ် တတ္ၾကပါတယ္၊ -ျပႆနာတစ္ခုကိုလည္း တုတ္ ဓါး ဆြဲၿပီး  ေျဖ႐ွင္းတတ္ၾကပါတယ္၊ သည္လို နည္းလမ္းေတြဟာ တရားေသာ နည္းလမ္းေတြ မဟုတ္သလို၊ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္႐ွိတဲ့ နည္းလမ္းေတြလည္း မဟုတ္ပါဖူး၊ -“ခြင့္လႊတ္ ျဖင့္ အႏိုင္ယူပါ”ဆိုတဲ့ စကားေလးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားကို ရည္ၫႊန္းၿပီး ဆံုးမ သတိေပးထား တာပါလို႔  ေျပာလို႔ရမယ္ ထင္ပါတယ္၊

          “ဂ်ဴဒ”ဟာ မိမိရဲ႕ သခင္-ေက်းဇူး႐ွင္ကို ေရာင္းစားၿပီး သစၥာေဖါက္မယ္ ဆိုတာ “ခရစ္ေတာ္”ဘုရား သိေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ လက္တုန္႔ မျပန္ခဲ့ပါဖူး၊ -ေနာက္ဆံုး ညစာစားပြဲမွာ “ခရစ္ေတာ္”ဘုရားက “ဂ်ဳဒ”ကို မိန္႔ဆိုတဲ့ စကားေလးက “သင္လုပ္ စရာ႐ွိတာ ဆက္လုပ္ပါ ေလာ့”လို႔ မိန္႔ေတာ္ မူခဲ့ပါတယ္၊-

          “ေပတ႐ူး” ဟာ မိမိရဲ႕ သခင္-ေက်းဇူး႐ွင္ကို ေျဗာင္လိမ္ ခဲ့ပါတယ္၊ -ေရာမား စစ္သူရဲေတြက “သင္ဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေနာက္ေတာ္လိုက္ တစ္ဦး မဟုတ္လား”ေမးတဲ့အခါ၊ -ခရစ္ေတာ္္ဆိုတဲ့ နာမည္ကိုေတာင္ မၾကားဖူးဘူးလို႔ ျပန္ေျဖခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္၊-အဲ့သည္လို သံုးႀကိမ္တိတိေမးေသာ္လည္း သံုႀကိမ္စလံုး “ခရစ္ေတာ္”ကို ငါမသိလို ႔ျငင္းခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္၊ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားဟာေပတ႐ူး ကို လက္တုန္ မျပန္ခဲ့တဲ့ အျပင္ေသာမတ္အက္ဒီဆင္ကဲ့သို ႔ေပတ႐ူးကို အသင္းေတာ္ႀကီးရဲ႕ အႀကီးအကဲ အျဖစ္ေရာ သူ႔ေနရာကို ဆက္ခံသူ အျဖစ္္္္္္္္ပါေ႐ြး ခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္၊-

            သည္အပတ္ ၾကားနာၾကရမယ့္ ဧ၀ံေဂလိ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲမွာလည္း “ေပတ႐ူး”ကို အမ်ားနဲ႔ မတူ တမူ ထူးျခားေသာ ေက်းဇူးေတာ္ မ်ားကို “ခရစ္ေတာ္”ဘုရားက ခ်ီးျမင့္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊-မုန္တိုင္းေတြ လႈိင္းတံပိုးေတြကို အႏိုင္ယူၿပီး ေရေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္တဲ့ ေက်းဇူး ပင္ျဖစ္ပါတယ္၊ -ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ၾကမ္းတမ္းမႈေတြကို အႏိုင္ယူႏိုင္တဲ့ “ေက်းဇူးေတာ္” ေတြကို “ခရစ္ေတာ္”ဘုရား ခ်ီးျမင့္ထား ပါတယ္၊ -သည္လို ခက္ထန္မႈ၊ မာေၾကာမႈ၊ ၾကမ္းတမ္းမႈ၊ေတြကို အႏိုင္ယူၾကပါစို႔၊ မိမိအေပၚ “မေကာင္းႀကံသူ” “ေကာက္က်စ္စဥ္း လဲသူ” “မနာလို၀န္တိုသူ”ေတြကို “ေမတၱာျဖင့္ အႏိုင္ယူ”ၾကပါစို႔၊

          သည္လို အႏိုင္ယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးနဲ႕ အထက္ျမက္ဆံုး လက္နက္ကေတာ့ ဘုရားကို“ယံုၾကည္”ျခင္း ပဲျဖစ္ပါ တယ္၊ “ငါ့မွာ ၾကမ္းတမ္း ခက္ထမ္မႈေတြကို အႏိုင္ရႏိုင္တဲ့ “ယံုၾကည္”ျခင္းဆိုတဲ့ လက္နက္ေကာင္း ပိုင္ဆိုင္ထားပါလား ” ဆိုတဲ့အ သိစိတ္ကို အၿမဲ ေမြးျမဴ ထားလုိက္ပါ၊ -လူအားလံုးက မျဖစ္ႏိုင္ဖူးလို႔ ထင္ထားတဲ့ အရာအားလံုးကို သင္ အႏိုင္ယူႏိုင္ပါ လိမ့္မယ္၊ သို႔ေသာ္ “ယံုၾကည္ျခင္း”ကိုေတာ့ လံုး၀ သံသယ မ႐ွိလိုက္ပါနဲ႕၊ “ယံုၾကည္ျခင္း”အားနည္းၿပီး “သံသယ”၀င္လာတဲ့ တစ္ေန႔ “ေပတ႐ူး”ကဲ့သို႔ လႈိင္းေလေတြ အၾကား နစ္ျမဳပ္ သြား ႏိုင္ေၾကာင္း  ဓမၼမိတ္ေဆြကို သတိေပးလိုက္ပါရေစ၊

ဓမၼမိတ္ေဆြအေပၚ ဘုရားေကာင္းႀကီးေပးပါေစ၊                                    

ဘုန္းဘုန္းေဂ်ာ့ဦးခင္ေမာင္ေထြး။