အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၁)                           ႏွစ္၏(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔                                      ၃၁ - ၈ - ၂၀၁၁

ပထမက်မ္္း

ပေရာဖက္အီဇာအီယအနာဂတၱိက်မ္း ၊ ၅၅ း ၁ မွ ၃ အထိ၊-

သခင္ဘုရားသည္ ဤသို႔ အမိန္႔ေတာ္႐ွိသည္၊- ေရငတ္ေသာသူ အေပါင္းတို႔ လာၾကေလာ့၊ -ေငြမ႐ွိေသာ သင္တို႔ ၀ယ္၍ စားၾက ေလာ့၊ လာၾကေငြမပါဘဲ ၀ယ္ယူၾကေလာ့၊ -အဖိုးမေပးဘဲ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ႏို႔ရည္ကို သံုးေဆာင္ၾကေလာ့၊ အဘယ္ေၾကာင့္ စားေသာက္ရန္ မဟုတ္ေသာ အရာမ်ား၌ ေငြကိုလည္းေကာင္း၊ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲျခင္းကို မေပးႏိုင္ေသာ အရာတို႔၌ သင္တို႔၏ လုပ္အားကို လည္းေကာင္း၊ -သံုးၿဖဳန္းၾက သနည္း၊ -ငါ၏ စကားကိုေစ့ေစ့ နားေထာင္ၾကေလာ့၊ -သင္တို႔သည္ အဆီအဆိမ့္ မ်ားျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္းကို ရႏိုင္ၾကရန္ ေကာင္းေသာ အရာမ်ားကို စားၾကေလာ့၊ -သင္တို႔သည္ နားစြင့္ေထာင္ၾကလ်က္ ငါ့ထံသို႔ လာၾကေလာ့၊ -သင္တို႔ ၏ ၀ိညာဥ္ အသက္႐ွင္ေစျခင္းငွာ နားေထာင္ၾကေလာ့၊ ဒါ၀ိတ္အေပၚ ထားခဲ့ေသာ က႐ုဏာေမတၱာ အစဥ္ တည္ၿမဲေသာ ပဋိညာဥ္ကို သင္တို႔ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုမည္။

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း၊
ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း၊
ဆာလံ - ၁၄၄၊

သံၿပိဳင္။        ။ အိုသခင္ ကိုယ္ေတာ္၏လက္ေတာ္ကို ျဖန္႔ေတာ္မူ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား စြန္႔ႀကဲေတာ္မူပါ။

၁။    သခင္ဘုရားသည္ သနားက႐ုဏာႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူ၍ စိတ္႐ွည္ေတာ္မူ၏၊-သခင္ဘုရားသည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔အေပၚ ခ်ိဳျမတ္သာယာေတာ္မူ၏၊-ကိုယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းထားေသာ အရာမ်ားအေပၚ၌လည္း သနားၾကင္နာတတ္ေတာ္မူ၏။  (သံၿပိဳင္)

၂။    သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အားေမွ်ာ္လင့္အားကိုးေနၾကေပသည္။-ကိုယ္ေတာ္သည္လည္း သူတို႔အား ထိုက္သင့္ေသာ အခ်ိန္ကာလ၌ ေကၽြးေမြးေတာ္မူ၏။ကိုယ္ေတာ္၏လက္ေတာ္ကို ျဖန္႔ေတာ္မူ၍ သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔ အားတင္းတိမ္ေရာင့္ရဲေစေတာ္မူ၏။-(သံၿပိဳင္)

၃။`    ဘုရားသခင္သည္ မိမိလမ္းစဥ္ဟူသမွ်၌ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူ၏။မိမိ၏ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ဟူသမွ်၌ သန္႔႐ွင္းေတာ္မူ၏၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိထံေတာင္းေလွ်ာက္သူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ သမၼာတရားေတာ္၌ မိမိအားခိုလႈံသူအေပါင္းတို႔၏ အနီး အပါး၌ ႐ွိေတာ္မူ၏။ (သံၿပိဳင္)

ဒုတိယက်မ္း
“ မည္သည့္အရာသတၱ၀ါကိုမွ် ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခရစၥတူးသခင္၌ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွခြဲခြာႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္”

မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီးသံေပါလူး ေရာမားၿမိဳ႕သားတို႔ထံ ေရးေသာ ဆံုးမစာ။ ၈ း ၃၅ ႏွင့္ ၃၇ မွ ၃၉ အထိ။

ညီအစ္ကိုတို႔၊-
    အဘယ္သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခရစၥတူးသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္မွ ခြဲခြာေစမည္နည္း၊ - ဒုကၡေ၀ဒနာေလာ့၊-ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးျခင္းေလာ့၊ -အ၀တ္အစား လစ္ျဖစ္ျခင္းေလာ့ ၊ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ေတြ႕ႀကံဳျခင္းေလာ့၊ လုိက္လံၫွင္းဆဲျခင္းေလာ  ဓါးႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းေလာ့၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူေသာ သခင္၏ ကူညီေစာင္မေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ဤဆံုးစမ္းျခင္း အားလံုးတို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို ႔ေအာင္ျမင္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမူကား ေသျခင္းျဖစ္ေစ၊ အသက္႐ွင္ျခင္းျဖစ္ေစ ၊ေကာင္းကင္ တမန္ျဖစ္ေစ ၊ေနာင္ျဖစ္ လတၱံ႕ေသာ အရာမ်ားျဖစ္ေစ၊ အာဏာ တန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ အျမင့္ျဖစ္ေစ၊ အနိမ့္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ အရာသတၱ၀ါမွ်၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခရစၥတူးသခင္၌ ႐ွိေသာ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္မွ ခြဲခြာႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ ဟု ကၽြႏ္ုပ္အမွန္သိပါသည္။

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း၊
ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

အာေလလူးယား၊-        သံမာေတဦး   ၄ း ၄-ခ၊
အာေလလူးယား၊-
အာေလလူးယား၊ လူသည္ မုန္႔အားျဖင့္သာ မဟုတ္ေသး၊ -ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္မွ ထြက္ေလ သမွ်ေသာ စကားျဖင့္လည္း အသက္႐ွင္ရသည္။
အာေလလူးယား၊-အာေလလူးယား၊

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း၊-
” ႐ွိသမွ် လူတို႔သည္လည္း စား၍ ၀ၾက၏”

သံမာေတဦးေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း၊-( သံမာေတဦး ၁၄ း ၁၃ မွ ၂၁ အထိ၊ )

ထိုကာလ၌
    သခင္ေယဇူးသည္ သံေယာဟန္ဘတၱိစတား ေသသည့္အေၾကာင္းကို ၾကားေတာ္မူလွ်င္ ထိုအရပ္မွ  ေလွျဖင့္ထြက္ ေတာ္မူ၍ ေတာအရပ္၌   ဆိတ္ကြယ္ရာသို ႔ႂကြေတာ္မူ၏၊ - လူအစုအေ၀းတို႔သည္လည္း ၾကားသိလွ်င္ ၿမိဳ႕႐ြာတို႔မွ ေျခလ်င္ လိုက္လာၾက၏။- ကိုယ္ေတာ္သည္လည္း ထြက္လာ၍ မ်ားစြာေသာ လူစုကိုျမင္ေတာ္မူလွ်င္ ထိုသူတို႔ကို သနား ျခင္း စိတ္ ႐ွိေတာ္မူ၍ သူတို႔တြင္ မက်န္းမာေသာသူတို႔ကို   ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူ၏၊- ညေနေစာင္းေသာအခါ တပည့္ ေတာ္တို႔သည္ အထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾက၍ ေတာအရပ္ျဖစ္ပါ၏၊- အခ်ိန္နာရီလည္း လြန္ပါၿပီ၊- လူအစုအေ၀းတို႔ကို ႐ြာမ်ားသို႔ သြားၾက၍ မိမိတို႔အဖို႔ စားစရာ၀ယ္ျခင္းငွါ လႊတ္ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္ ေယဇူးက သူတို႔ သြားဖို႔ အေၾကာင္းမ႐ွိ၊- သူတို႔ စားစရာအဖို႔ သင္တို႔ကေပးၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။- သူတို႔ကလည္း ဤအရပ္မွာ တပည့္ေတာ္တို႔၌  ေပ ါင္မုန္႔ငါးလံုး ႏွင့္ ငါးႏွစ္ေကာင္မွ တစ္ပါး မ႐ွိပါဟု ျပန္၍ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္ ငါ့ထံသို႔ ယူခဲ့ၾကေလာ့ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏၊- ထိုအခါ လူအစုအေ၀း တို႔ကို ျမက္ေပၚမွာ ေလ်ာင္းေစၿပီးမွ မုန္႔ငါးလံုးႏွင့္ ငါးႏွစ္ေကာင္ကို ယူေတာ္မူ၍ တပည့္ေတာ္တို႔အား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ကလည္း လူအစုအေ၀းအား ေပးၾကေလ၏။- ႐ွိသမွ်ေသာ သူတို႔သည္လည္း စား၍ ၀ၿပီးမွ အပဲ့အစ အႂကြင္းအက်န္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ေတာင္း အျပည့္ သိမ္းယူၾကရ၏၊- စားေသာ သူတို႔မူကား မိန္းမမ်ား ႏွင့္ ကေလးမ်ားကို မေရတြက္ဘဲ ေယာက်ၤားေပါင္း ငါးေထာင္႐ွိသည္။

“ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း”
“ အိုခရစၥတူးသခင္ ကိုယ္ေတာ္အား ဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္႐ွိပါေစ”