အတြဲ(၂)အမွတ္စဥ္( ၃၉)  ႏွစ္၏    (၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔                 (၂-၉-၂၀၁၂)

 

ပထမက်မ္းစာ၊                                                                                                             

  ငါမိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားမ်ားတြင္ ထပ္ေလာင္း၍ မထည့္ၾကေလႏွင့္ -သခင္ဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းၾကေလာ့ ။ - 

တရားေဟာရာက်မ္း-                                                                               ၄ း ( ၁ - ၂ )၊ ( ၆ - ၈ )            ယခုမူကား အိုအစၥေရးအမ်ိဳးသားတို႔ သင္တို႔အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔သင္ၾကားေပးေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပညတ္ေတာ္မ်ားကို နားေထာင္ၾကေလာ့၊-ထိုပညတ္ေတာ္မ်ားကို လိုက္နာၾကလ်က္ သင္တို႔အသက္႐ွင္ၾကရ၍ သင္တို႔ဘိုးေဘးတို႔၏ အ႐ွင္ဘုရား သခင္သည္ သင္တို႔အားေပးလတၱံ႔ေသာတိုင္းျပည္သို႔၀င္ရၾကလ်က္ ပိုင္ဆိုင္ၾကလိမ့္မည္။ငါမိန္႔ေတာ္မူေသာစကားမ်ား၌ ထပ္ ေလာင္း၍ မထည့္ၾကေလႏွင့္၊-ထိုမွ မည္သည္ကိုမွ် မထုတ္ပယ္ၾကႏွင့္ သင္တို႔အား ကၽြႏု္ပ္မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေသာ သင္တို႔၏ အ႐ွင္ ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းၾကေလာ့၊-ပညတ္ေတာ္မ်ားကို လိုက္နာၾက၍ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ စံုလင္ေစၾကေလာ့၊- ဤကဲ့သို႔ လိုက္နာေစာင့္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ လူတုိ႔၏ မ်က္ေမွာက္၌ သင္တို႔၏ ဥာဏ္သည္ ေပၚလြင္လိမ့္မည္။ထို လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဤ ပညတ္တရားေတာ္အားလံုးစံုတို႔ကို ၾကားသိရေသာအခါ ဤလူမ်ိဳးသည္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္အသိဥာဏ္႐ွိေသာ လူမ်ိဳး-ႀကီးျမတ္ေသာလူမ်ိဳးပါတကားဟု ဆိုၾကလိမ့္မည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတာင္းေလွ်ာက္သည့္အခါတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အ႐ွင္ဘုရား သခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အနား၌ ႐ွိသကဲ့သို႔ မိ မ ိတို႔၏ ဘုရားမ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔အနားမွာ ႐ွိသည့္တိုင္ေအာင္ႀကီးမားေသာ အျခားလူမ်ိဳး႐ွိသေလာ၊ငါသည္ယေန႔သင္တို႔၏ မ်က္ေမွာက္၌ ေပးေတာ္မူေသာ ဤပညတ္တရားအေပါင္းတို႔ကဲ့သို႔ တရား မွ်တေသာ ပညတ္ေတာ္မ်ားရ႐ွိေသာ အျခားလူမ်ိဳးအဘယ္မွာ ႐ွိသနည္း။

-ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးဘုရျခင္း၊

ဆာလံ (၁၄) ၊

သံၿပိဳင္။                   အိုသခင္၊-  ကိုယ္ေတာ္၏ဗိမာန္ေတာ္၌ မည္သူေနထိုင္မည္နည္း။

၁။         အျပစ္ကင္းမဲ့ေသာသူ၊- ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို လိုက္နာေသာသူ- မိမိစိတ္ႏွလံုးသား၌ အမွန္တရားကို ေျပာဆို ေသာသူ ၊ မိမိႏႈတ္ျဖင့္ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေသာ စကားမေျပာေသာသူတို႔သည္ ေနထိုင္ၾကလိမ့္မည္။-(သံၿပိဳင္)

၂။         မိမိႏွင့္နီးစပ္ေသာ သူအားမေကာင္းမျပဳတတ္ေသာသူ-မိမိႏွင့္နီးစပ္ေသာသူအား ဒုကၡ မေပးေသာသူ၊သခင္ဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္၌ ဆိုးယတ္ေသာသူကို တန္ဖိုးမထားဘဲ ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္႐ြံ ႔႐ိုေသေသာသူအား ဂုဏ္ျပဳတတ္ေသာသူတို႔ သည္ ေနထိုင္ၾကလိမ့္မည္။-(သံၿပိဳင္)

၃။         မိမိ၏ေၾကးေငြကို အတိုးႏွင့္မေခ်းငွားေသာသူ-အျပစ္ကင္းမဲ့ေသာသူထံမွ လာဘ္မ်ားကို လက္မခံေသာသူ-ဤအရာ မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေသာသူသည္ ထာ၀ရမေ႐ြ ႔မလ်ားတည္ၿငိမ္လိမ့္မည္။-(သံၿပိဳင္)

ဒုတိယက်မ္း။

တရားေတာ္အတိုင္း လိုက္က်င့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေလာ့ -

မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီး သံယာကုပ္ ေရးထားေသာဆံုးမစာ ။ (၁ း ၁၇ မွ ၁၈ ႏွင့္ ၂၁ခ  မွ  ၂၂    ႏွင့္  ၂၇ )

ကၽြႏ္ုပ္ခ်စ္လွေသာ ညီအစ္ကိုတို႔ ၊ -

ေကာင္းျမတ္စံုလင္ေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ဟူသမွ်တို႔သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမဆိုထားဘိ၊ေျပာင္းလဲျခင္း၏ အရိပ္လကၡ ဏာမွပင္ကင္းေတာ္မူေသာ-ေန-လ-ၾကယ္-နကၡတ္တို႔၏ အဖခမည္းေတာ္ဘုရားထံ အထက္ေကာင္းကင္အရပ္မွ သက္ ေရာက္ၾကသည္ ။ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရာသတၱ၀ါတို႔တြင္ အဦးအဖ်ားျဖစ္ေစျခင္းငွာ ႏႈတ္က ပါဌ္တရားေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အလိုေတာ္ျမတ္အတိုင္းသားသမီးမ်ားျဖစ္ေစေတာ္မူသည္။ သင္တို႔၏ ၀ိညာဥ္မ်ားကို ကယ္တင္ႏိုင္၍ သင္တို႔တြင္ အျမစ္တြယ္လ်က္႐ွိေသာ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ကို ႏူးၫ့ံသိမ္ေမြ႔ျခင္းႏွင့္လက္ခံၾကေလာ့၊- သင္တို႔ သည္  ႏႈတ္ကပါဌ္တရားေတာ္ကို လိုက္က်င့္သူမ်ားျဖစ္ၾကေလာ့၊-နားေထာင္႐ံုမွ်သာ ေထာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကလွ်င္ သင္တို႔ကိုယ္ သင္တို႔ လွည့္ျဖားျခင္းသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။-အဖခည္းေတာ္ဘုရားေ႐ွ ႔ေတာ္၌ အစြန္းအကြက္မ႐ွိ-သန္႔႐ွင္းျမင့္ျမတ္ေသာသီလ ေဆာက္တည္ျခင္းကား ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းေရာက္ေနေသာ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားမုဆိုးမမ်ားတို႔ကိုကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းႏွင့္ဤ ေလာကမေကာင္းဒုစ႐ိုက္တို႔မွ ကင္းေအာင္မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ထိန္းျခင္းပင္ျဖစ္သတည္း။

                                            ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမဖတ္မီ- ေႄကြးေၾကာ္သံ (သံယာကုပ္္  ၁ း ၁၈ )                                              

အာေလလူယား၊-

   -၊ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရာသတၱ၀ါတို႔တြင္ အဦးအဖ်ားျဖစ္ေစျခင္းငွာ ႏႈတ္ကပါဌ္တရားေတာ္ အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အလိုေတာ္ျမတ္အတိုင္းသားသမီးမ်ား ျဖစ္ေစေတာ္မူသည္။

အာေလလူယား၊-

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။

 “-ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္ကို ပယ္ထားၾက၍ လူတို႔၏ နည္းဥပေဒကိုေစာင့္ေ႐ွာက္ၾက၏။ ။-

သံမာရ္ကူး ေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။                ( ၇ း ၁  မွ  ၈ က ႏွင့္ ၁၄ မွ ၁၅ ႏွင့္ ၂၁ မွ ၂၃  အထိ )

ထိုကာလ၌ဖါရီေဇဦးတို႔ႏွင့္ ေဂ်႐ုဇလင္ၿမိဳ ႔ကလာၾကေသာ က်မ္းတတ္ဆရာအခ်ိဳ ႔တို႔သည္ မသန္႔ေသာလက္ျဖင့္ လက္မေဆးဘဲ အစာစားၾကသည္ကိုမျမင္လွ်င္ အျပစ္တင္ၾကေလ၏။-အေၾကာင္းမူကား ဖာရီေဇဦးႏွင့္ဇူေဒဦးလူအေပါင္းတို႔ သည္ ေရွးလူႀကီးတို႔မွ ဆက္ခံေသာထံုးကိုလုိက္ၾက၍ လက္ကို အဖန္ဖန္မေဆးဘဲ အစာစားေလ့မ႐ွိ-ေစ်းအျပင္မွ ျပန္လာ ေသာ အခါလည္း ေရမခ်ဳိးဘဲ အစာမစားၾက၊-ထို႔အျပင္ခြက္ဗူးေၾကး၀ါပန္းကန္ေလ်ာင္းရာမ်ားကို ေဆးျခင္းမွစ၍ မိမိတို႔ေစာင့္ ထိန္းျခင္းငွာ ခံယူထားေသာ အျခားမ်ားစြာထံုးတမ္း႐ွိေသး၏၊-ထို႔ေၾကာင့္ ဖာရီေဇဦးတို႔ႏွင့္က်မ္းတတ္ဆရာတို႔က အဘယ္ ေၾကာင့္ကိုယ္ေတာ္၏တပည့္တို႔သည္ ေ႐ွးလူႀကီးတို႔၏ နည္းဥပေဒအတိူင္းမက်ငၾ့္ကဘဲ မသန္႔ေသာလက္ျဖင့္ အစာစားၾကသ နည္းဟု ကိုယ္ေတာ္အားေမးေလွ်ာက္ၾက၏၊- ကိုယ္ေတာ္ကမူကား ျပန္ေျပာ၍ သူတို႔အား မိန္႔ေတာ္ေေမူသည္မွာ ဤလူမ်ိဳးသည္ ငါ့ကိုႏႈတ္ခမ္းျဖင့္ ႐ိုေသၾက၏၊- သူတို႔၏ ႏွလံုးမူကား ငါ့ထံမွ ေ၀းေလစြဟု က်မ္းစာလာသည့္အတိုင္း အိဇာအီ ယသည္ သင္တို႔ဟိပိုခရိတ္တို႔၏အေၾကာင္းကို  သင့္ေလ်ာ္စြာပေရာဖက္ဥာဏ္ျဖင့္ ေဟာထားႏွင့္၏၊- လူတို႔၏အယူမ်ားႏွင့္ ပညတ္မ်ားကို သြန္သင္ၾကလ်က္ င့ါကိုအခ်ည္းႏွီးကိုးကြယ္ၾကသတည္း၊အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္ကို ပယ္ထားၾက၍ လူတို႔၏ နည္းဥပေဒကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾက၏၊- ထိုအခါ လူအစုအေ၀းကို တစ္ဖန္ေခၚေတာ္မူ၍ သူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား သင္တို႔႐ွိသမွ်သည္ င ့ါကိုနာခံၾက၍ နားလည္ၾကေလာ့၊-လူ႔အျပင္မွ သူ၏အတြင္းသို႔၀င္၍ သူ႔ကို ညစ္ၫူး ေစႏိုင္ေသာအရာမည္သည္မ႐ွိ၊-လူမွ ထြက္လာေသာအရာမ်ားမူကား လူကိုညစ္ၫူးေစၾက၏၊-အေၾကာင္းမူကား အတြင္းလူ၏ ႏွလံုးထဲက မေကာင္းအႀကံအစည္-သူ႔သား-သူ႔မယား-ႏွင့္ျပစ္မွားျခင္း-မတရားေသာေမထုန္မွီ၀ဲျခင္း-လူ႔အသက္သတ္ျခင္း-သူ႔ ဥစၥာကိုခိုးျခင္း-ေလာဘႀကီးျခင္း-မတရားျပဳျခင္း-လိမ္လည္ျခင္း-ကိေလသာစိတ္ႏွင့္ညစ္ၫူးျခင္း-ျငဴစူျခင္း-ဘုရားကိုအျပစ္တင္ ျခင္း -မာနေထာင္လႊာျခင္း-ေလ်ာ့ေပါ့ျခင္း-ဤမေကာင္းအရာခပ္သိမ္းတို႔သည္ အတြင္းကထြက္၍ လူကိုညစ္ၫူးေစသည္။

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္။

 

ကမၼဌာန္းေထာက္႐ႈခ်က္၊-

                                                  ‘‘ အဓိကႏွင့္သာမည ခြဲျခားတတ္ပါေစ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀။

            ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ သူေတာ္စဥ္အေပါင္းကို ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါတယ္၊-က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ လိုအင္ဆႏၵအ၀၀ျပည့္စံုႏိုင္ပါေစ-ဆႏၵနဲ႔ဘ၀ တစ္ထပ္ထဲ က်ႏိုင္ပါေစလို႔ ေမတၱာပို႔သလိုက္ပါတယ္၊-

            တစ္ခါတုန္းက ကက္သလစ္ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးဟာ အေၾကာင္းကိစၥ႐ွိတာနဲ႔ ညဘက္မွာ ၿမိဳ ႔ထဲကိုထြက္ခဲ့ပါတယ္၊-လမ္းခုလပ္ အေမွာင္က်တဲ့ တစ္ေနရာေရာက္တဲ့အခါ လူတစ္ဦးဟာ အဲ့သည့္ ရဟန္းကို ဓါးျပတိုက္ပါတယ္၊ဒ့ါေပမယ့္ ကက္ သလစ္ရဟန္းမွန္းသိလိုက္ေတာ့-ရဟန္းရဲ ႔ပိုက္ဆံအိတ္ကိုျပန္ေပးလိုက္ပါတယ္၊-အဲ့သည့္ေတာ့ ရဟန္းေတာ္က သူေသာက္ ေနက်စီးကရက္ကိုထုတ္ေပးလိုက္ပါတယ္။-ဓါးျပကမေသာက္ပါရေစနဲ႔-သူဟာသည္၀ါးတြင္းမွာ ေဆးလိပ္ အေသာက္ေလွ်ာ့ ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္လို႔ျပန္ေျပာလိုက္ပါတယ္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တန္ဖိုး။

            ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-ေဖၚျပခဲ့တဲ့အျဖစ္အပ်က္ထဲက ဓါးျပဟာ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲက ဖါရီေဇဦးတို႔ ကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ပါတယ္။အေရးမႀကီးတာကို တေရးတယူလုပ္တတ္ၾကၿပီး-အေရးႀကီးတဲ့အရာကိုေတာ့ ေပါ့ေပါ့တန္တန္သေဘာ ထားတတ္ၾကပါတယ္၊-တနည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာအဓိက ကိုသာမညလို႔သေဘာထားတတ္ၾကၿပီး-သာမညကို အဓိကဟုသတ္  မွတ္ေနတတ္ၾကပါတယ္၊

            ဖါရီေဇဦးတို႔ဟာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔ရဲ ႔ဥပေဒသေတြကို  အထူးအေလးေပးလိုက္နာၾကပါတယ္၊သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ရဲ ႔ ပ ညတ္ေတာ္မ်ားကိုမူ ေလးေလးနက္နက္မထား-ေပါ့ေပါ့တန္တန္သေဘာထားကာ လိုက္က်င့္ေနတတ္ၾကပါတယ္၊အထက္က ေျပာခဲ့တဲ့ ဓါးျပကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ပါတယ္၊အေရးႀကီးတဲ့ ပညတ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ တစ္ပါးသူပစၥည္းကိုလိုခ်င္ေသာ ေလာဘစိတ္မ႐ွိေစႏွင့္ ဆိုတဲ့ပညတ္ခ်က္ကိုေတာ့ ေပါ့ေပါ့တန္တန္သေဘာထားၿပီး-၀ါတြင္း ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းမွ ေ႐ွာင္က်ဥ္ျခင္းဥပေစသကို ေတာ့ျဖင့္ ေလးေလးနက္နက္နဲ႔လိုက္နာေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္။

ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔- ဘုရား႐ွင္ေတာ္ျမတ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ ႔ရုပ္ခႏၶာထက္-ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ ႔စိတ္ႏွ လံုးသားကို ပိုမိုတန္ဖိုးထားပါတယ္၊-ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ေဂ်႐ုဇလင္ဘုရားေက်ာင္းေတာ္အတြက္ အလွဴေငြထည့္၀င္ၾကသူေတြ ထဲက မုဆိုးမတစ္ဦးရဲ ႔ႏွစ္ျပားေသာအလွဴေငြကိုသာ အမ်ားဆံုးအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ သင္တို႔၏ရဲ ႔ပူေဇာ္ျခင္း အမႈကိုမျပဳမွီ  တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္အဆင္မေျပခဲ့ပါက ထိုသူႏွင့္အဆင္ေျပေအာင္အရင္ဦးဆံုးၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုရယူပါ။ၿပီးမွသင့္ အလွဴကို ငါလက္ခံမည္ဟု ဆိုျခင္းဟာလည္း အတြင္းႏွလံုးသားက ကို အဓိကထားေၾကာင္းေပၚလြင္လွပါတယ္၊-  

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ယေန႔ၾကားနာရမယ့္ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲမွာ ခရစ္ေတာ္က ဖာရီေဇဦးတို႔ကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်လိုက္ ျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္၊-ခရစ္ေတာ္ဘုရားနဲ႔ေနာက္လိုက္တပည့္သာ၀ကမ်ားဟာအစာမစားမွီ လက္မ်ားကို ေဆးေၾကာျခင္းမျပဳၾက တဲ့အတြက္ ဖာရီေဇဦးမ်ားရဲ ႔ေ၀ဖန္မႈကို ခံခဲ့ရပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္ျပန္လည္မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္မွ သင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္မ်ားကို ေဘးဖယ္ထား၍ လူတို႔၏ဥ ပေဒမ်ားကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာက်ပါတကား- လူကို ညစ္ၫူးေစေသာအရာမ်ားသည္ လူ႔အျပင္မွလာသည္မဟုတ္၊လူ႔အတြင္း ကသာလာျခင္းျဖစ္သည္။လူ႔အတြင္းႏွလံုးသားမွ မေကာင္းႀကံျခင္း-သူ႔သား-သူ႔မယားကိုျပစ္မွားျခင္း၊မတရားေမထုန္မွီ၀ဲျခင္း-လူ႔အသက္ကိုသတ္ျခင္း-သူ႔ဥစၥာကို ခိုးျခင္း၊-ေလာဘႀကီးျခင္း၊မတရားျပဳျခင္း၊လိမ္လည္ျခင္း၊ကိေလသာစိတ္ႏွင့္ညစ္ၫူးျခင္း၊ ဘုရားကိုအျပစ္တင္ျခင္းမာနေထာင္လႊားျခင္-ေဒါသႀကီးျခင္းစသည္တို႔သည္ လူ႔အတြင္းမွ လာကာ လူကို ညစ္ၫူးေစၾက၏ လို႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊

ထူိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အရာသည္ အေရးႀကီးပါသနည္း၊လူ႔ပညတ္ခ်က္မ်ားေလာ-ဘုရားပညတ္ခ်က္မ်ားေလာ့၊-

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႐ွင္သန္မႈ ။-

ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ခဲ့ရတဲ့ ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ကို ေ၀မွ်ပါရေစ၊-

ေမတၱာနဲ႔သစၥာ                           

ေၾကျငာေနသူတစ္ေယာက္ ၊

သူေတာင္းစားလာေတာ့             

ခဲ့နဲ႔ေပါက္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဟန္းေတာ္မ်ားအေနနဲ႔ ကိုယ့္မ်က္စိေအာက္မွာ ေတြ႔ေနရတဲ့ ဥပမာေလးကိုလည္း ေျပာလိုပါတယ္။-ခရစၥမတ္ တို႔-၀ါကၽြတ္ပြဲတို႔ လိုပြဲႀကီးလမ္းႀကီးမွာ အာပတ္ေျဖသူ အေတာ္ေလးမ်ားပါတယ္၊-အဲ့သည့္အခါမွာ အာပတ္ေျဖလိုသူေတြဟာ တန္းစီၿပီး အလွည့္က် အာပတ္ေျဖတတ္က်ပါတယ္၊-သည္အခါမွာ ေနာက္မွ လာသူေတြဟာ မိမိအရင္ တန္းစီေနသူေတြကို မေထာက္မထား-အားမနာပါးမနာနဲ႔အားလံုးကိုေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးအာပတ္လာေျဖတတ္ၾကတာကိုေတြ႔ရပါတယ္၊သည္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ား ဟာ အမွန္တကယ္ပဲ ေနာင္တရမရဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံသယ ျဖစ္မိတာအမွန္ပါ။

            ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ ႔

 

 

                        သူေတာင္းစား လာေတာ့

 

ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးမိမိတို႔ရဲ  ့ခႏၶာကိုယ္မ်ားကို တန္ဖိုးထားၾကပါစို႔၊မိမိတို႔ရဲ  ့ ခႏၶာကိုယ္မ်ားကို တန္ဖိုးက် တန္ဖိုးယုတ္ေလွ်ာ့သြားေစမယ့္ အေျပာအဆို-အျပဳအမူ-အေနအထိုင္မ်ားကို ဆင္ျခင္ၾကပါစို႔လို႔တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။