အတြဲ(၂)အမွတ္စဥ္( ၂၅ )       သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားပြဲ             ၂၇-၅-၂၀၁၂

 ပထမက်မ္းစာ၊                                                                                                             

   လူအားလံုးတို႔သည္ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ၾက၍စကားမ်ားကို ေျပာစျပဳၾက၏။-

တမန္ေတာ္၀တၴဳက်မ္း                                                                                                         (၂ း ၁   မွ  ၁၁  အထိ )

ပင္းေတေကာ့စ္ပြဲေနက်ေရာက္ေသာအခါ အားလံုးတို႔သည္ အခန္းတစ္ခန္းတြင္စုေ၀းေနၾကစဥ္ ႐ုတ္တရက္ေကာင္း ကင္မွ ျပင္းထန္ေသာ ေလမုန္တိုင္းအသံကဲ့သို႔ျဖစ္ေပၚလာ၍ ထိုအသံျဖင့္ သူတို႔ေနထိုင္ၾကေသာ အိမ္တစ္ခုလ့ုးသည္ျပည့္သြား ေလ၏။ထို႔ေနာက္မီးလွ်ံကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ားေပၚလာ၍ ကြဲျပားလ်က္သူတို႔အသီးသီး၏ေခါင္းေပၚတြင္ ရပ္နားေလ၏။သူတို႔အား လံုးတို႔သည္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ျပည့္လ်က္ ၀ိညာဥ္ေတာ္က သူတို႔အား ေျပာဆို၍ ေပးေသာဆုေတာ္အတိုင္း ဘာ သာျခားစကားမ်ားကိုေျပာၾကေလ၏၊-ထိုကာလတြင္ မိုးေကာင္းကင္ေအာက္႐ွိ အတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္မွ ဘုရားတရားၾကည္ ၫိုေသာဂ်ဴဒလူအမ်ားတို႔သည္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ  ့တြင္႐ွိေနၾက၍ ဤအသံျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ စု႐ံုးလာၾကသျဖင့္ သူတို႔အသီ း သီးတို႔သည္ မိမိတို႔၏စကားျဖင့္ ထိုသူတို႔ေျပာၾကသည္ကို ၾကားၾကေသာအခါ မိန္းေမာေတြေ၀ၾကေလ၏။ထိုသူအေပါင္းတို႔ သည္ အလြန္အံ့အားသင့္၍ ယခုစကားေျပာေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ဂါလီေလအာနယ္သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္မဟုတ္ပါေလာ၊ အဘယ္ကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသီးသီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တိုင္းရင္းသား-ဘာသာစကားျဖင့္ သူတို႔ေျပာသည္ကို ၾကားၾကရသနည္း။-ပါရ ီ သီလူမ်ိဳး-မီဒဲစ္ႏွင့္ ေအလာမီလုူမ်ိဳး-ေမစို႔ပိုေတမီးယားႏွင့္ ယူေဒအား၊ကပဒိုစီယား၊ပြန္းတစ္စ္-အာ႐ွ ဖရီဂ်ီအားႏွင့္ ပန္ဖီလိယား အီဂ်စ္ႏွင့္စီေရေနပတ္၀န္းက်င္႐ွိ လီဗ်ားေဒသအမ်ိဳးသားမ်ား-ေရာမားမွလာေသာဧည္သည္မ်ား ယုဒလူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ဘာသာ၀င္ မ်ားကေရေတလူမ်ိဳးႏွင့္ အာရပ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ မိမိတို႔ဘာသာစကားအသီးသီးျဖင့္ ဘုရားသခင္၏အံ့ၾသဖြယ္ရာအေၾကာင္းသူ တို႔ေျပာသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ၾကားရၾကၿပီတကားဟု ေျပာၾကေလ၏။

-ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း၊

ဆာလံ (၁၀၃) ၊

သံၿပိဳင္။  ။ အိုသခင္ ကိုယ္ေတာ္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျမတ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူ၍ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ကို အသစ္ ျပဳ ျပင္ေတာ္မူပါ။ (သို႔)အာေလလူယား၊

၁။         အိုင့ါ၀ိညာဥ္ သခင္ဘုရားအား ေကာင္းခ်ီးေပးေလာ့၊အိုကၽြႏ္ုပ္၏ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္သည္ အလြန္ႀကီးျမင့္ျမတ္ ေတာ္မူ၏။အိုသခင္ဘုရား ကိုယ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈတို႔သည္ အလြန္မ်ားျပားလွပါတကား။ကမၻာေျမႀကီးသည္ ကိုယ္ေတာ္      ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ သတၱ၀ါတို႔ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္႐ွိေပ၏။-(သံၿပိဳင္)

၂။         ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတို႔၏ ၀ိညာဥ္ကို ျပန္ေခၚေသာအခါ သူတို႔သည္ပ်က္သုဥ္းၾက၍ မိမိ၏ေျမမႈန္႔ထဲသို႔ ျပန္၀င္ၾက လိမ့္မည္။ကိုယ္ေတာ္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူ၍ သူတို႔ကို ဖန္ဆင္းလိမ့္မည္။ေျမမ်က္ႏွာျပင္ကိုလည္း အသစ္ျပဳျပင္ ေတာ္မူလိမ့္မည္။-(သံၿပိဳင္)

၃။         သခင္ဘုရား၏ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္သည္ ကာလအဆက္ဆက္တည္ေတာ္မူပါေစ၊သခင္ဘုရားသည္ မိမိေဆာင္႐ြက္ ေတာ္မူေသာ အမႈမ်ား၌ ၀မ္းေျမာက္ေတာ္မူ၏။ကၽြႏ္ုပ္၏ဆုေတာင္းသံသည္ ကိုယ္ေတာ္အား သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ျဖစ္ပါေစ၊ ကၽြႏ္ုပ္မူကား သခင္ဘုရား၌ အားရ႐ႊင္လန္းပါမည္။-(သံၿပိဳင္)

 

ဒုတိယက်မ္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး ကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုတည္းျဖစ္ရန္

၀ိညာဥ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း၌ ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာကိုခံယူၾကသည္။

မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီး သံေပါလူး ေအေဖဆီၿမိဳ ့သားတို႔ထံ ေရးထားေသာဆံုးမစာ ပထမေစာင္။ ( ၁၂ း ၃  မွ ၇ ႏွင့္-  ၁၂ မွ ၁၃  အထိ)

ညီအစ္ကိုတို႔၊-

သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ေက်းဇူးေတာ္ကိုမခံရလွ်င္ ေယဇူးသည္သခင္ျဖစ္သည္ဟုမည္သူမွ်မေျပာႏိုင္၊ဆုေက်း ဇူးအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားျခားနားေသာ္လည္း ၀ိညာဥ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းသာ႐ွိသည္၊အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားျခား နားေသာ္လည္း သခင္တစ္ပါးတည္းသာ႐ွိသည္။လုပ္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိုးကြဲျပားျခားနားေသာ္လည္း ခပ္သိ္းေသာလူတို႔၌ အရာ အားလံုးျပဳျပင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းသာ႐ွိသည္။ေကာင္းေသာအက်ိဳးအတြက္ လူတစ္ဦးစီသန္႔႐ွင္းေသာ၀ိ ညာဥ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံၾကရသည္။ကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုတည္း၌ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာ႐ွိလ်က္ ကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုတည္ သာျဖစ္သကဲ့သို႔ ခရစၧတူးသခင္၌လည္း ထိုနည္းတူျဖစ္ေစ၊ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုတည္းျဖစ္ရန္ ၀ိညာဥ္ေတာ္တစ္ ပါးတည္း၌ ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာကိုခံယူၾကသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး၀ိညာဥ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းအားျဖင့္ ေသာက္ၾကရသည္။

                                            ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမဖတ္မီ- ေႄကြးေၾကာ္သံ                                             ( သံမာေတဦးက်မ္း  - ၂၈  း ၁၉-၂၀  )

အာေလလူယား၊-

   -အုိသန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ႄကြလာေတာ္မူပါ။ကိုယ္ေတာ့္ဘာသာသူတို႔၏ ႏွလံုးကို ျပည့္၀ေစေတာ္မူ၍ ထုိသူတို႔၌ ကိုယ္ေတာ္၏ခ်စ္ေလးျမတ္ျခင္း မီးကိုထြန္းၫွိေတာ္မူပါ ၊-

အာေလလူယား၊-

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။

 ခမည္းေတာ္င့ါကိုေစလႊတ္သကဲ့သို႔ ငါသည္လည္း သင္တုိ႔ကို ေစလႊတ္၏သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုခံယူၾကေလာ့ ။

သံေယာဟန္ ေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။                            ( ၂၀ း ၁၉  မွ  ၂၃  အထိ )

            ခုႏွစ္ရက္တြင္ ပထမေန႔ျဖစ္ေသာေန႔၌ ညေနအခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ ဇူေဒဦးတို႔ကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္တပည့္ ေတာ္တို႔သည္ စုေ၀းၾကေသာေနရာအရပ္၌ တံခါးမ်ားပိတ္ထားလ်က္႐ွိစဥ္တါင္ ေယဇူးသည္ လာေတာ္မူ၍ သူတို႔အလယ္၌ ရပ္ေတာ္မူလ်က္ သင္တို႔အား ၿငိမ္သက္ျခင္း႐ွိေစသတည္းဟု သူတို႔အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွလက္ေတာ္မ်ားႏွင့္ နံေဘးေတာ္ကိုျပေတာ္မူ၏။တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း သခင္ဘုရားကိုျမင္ရသျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း႐ွိၾကေလ၏။တစ္ဖန္သူ တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား သင္တို႔အားျငိမ္သက္ျခင္း႐ွိေစသတည္း၊ခမည္းေတာ္ငါ့ကိုေစလႊတ္သကဲ့သို႔ ငါသည္လည္း သင္တို႔ကို ေစလႊတ္၏။ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ သူတို႔အေပၚ၌မႈတ္ေတာ္မူလ်က္ သူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား သန္႔႐ွင္းေသာ  ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ခံယူၾကေလာ့၊အၾကင္သူ၏ အျပစ္မ်ားကို သင္တို႔လႊတ္လွ်င္ ထိုသူတို႔သည္    အျပစ္လႊတ္လ်က္႐ွိ၏။အၾကင္ သူ၏အျပစ္မ်ားကို သင္တို႔တည္ေစလွ်င္ တည္လ်က္႐ွိ၏။

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္။

 

ကမၼဌာန္းေထာက္႐ႈခ်က္၊-

                                                          အေထြေထြ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀။

            ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-အေမွာင္ထဲကလူတစ္ေယာက္အတြက္ လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီးေလးတစ္လက္ဟာလို ရာသံုးႏိုင္တဲ့အလာဒင္မီးခြက္ေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။အဲ့သည့္လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီးဟာအေမွာင္ထဲမွာ လမ္းေပ်ာက္ေနရင္ လမ္းမွန္         ကိုၫႊန္ျပေပးပါတယ္၊-အေမွာင္ထဲမွာအသြားအလာခက္ခဲရင္လိုရာခရီးကို ေခ်ာေမာစြာ ေရာက္ေအာင္အႏၲရယ္ကင္းစြာနဲ႔ပို႔ေပး ပါတယ္။-ဒါ့ေၾကာင္လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီးေလးတစ္လက္ဟာ အေမွာင္ထဲက လူတစ္ေယာက္အတြက္ အေထြေထြအက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္ ေလးတစ္ဦးပင္ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တန္ဖိုး။

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ -သည္ကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားပြဲကိုက်င္း ပေနၾကပါတယ္။ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ျပန္ႄကြျမန္းေတာ္မူၿပီးေနာက္ ခ်စ္တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားဟာ မ်က္စိသူ ငယ္ ေလာကႀကီးမွာ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကရပါတယ္၊-သူတို႔ကို ေ၀ဖန္ျပစ္တင္တဲ့ လူေတြရဲ  ့အသံေတြကို မၾကား၀ံ့ၾကပါဖူး၊သူတို႔ကိုအ ထင္ေသးတဲ့ မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ၾကတဲ့သူေတြရဲဒဏ္ေတြကို မခံႏိုင္ၾကပါဖူး၊-သူတို႔ကို မယံုသင္ကာျဖစ္ေနသူေတြနဲ႔လည္း မရင္ဆိုင္ ၀ံ့ၾကပါဖူး၊ဒါ့ေၾကာင့္တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားဟာ အျပင္မထြက္ရဲပဲ အခန္းမွာေအာင္းေနၾကရပါတယ္။သည္အခ်ိန္မွာသန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ဘုရားဟာ ေကာင္းကင္ကေန မီးလွ်ံသ႑ာန္နဲ႔ တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြအေပၚကို ဆင္းသက္ခဲ့ပါတယ္။

တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားဟာလည္း သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကို လက္ခံၿပီးတာနဲ႔ စြမ္းအင္သတၱိေတြခံစားရ႐ွိၿပီး အရာရာကို ရဲ၀ံ့စြာရင္ဆိုင္ၾကပါေတာ့တယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔တစ္ေတြဟာ ပိတ္ထားတဲ့ တံခါးေတြကိုဖြင့္-လူထုပရိသတ္ႀကီးကို ရင္ဆိုင္ၿပီး ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ကို ရဲရဲေတာက္ေၾကျငာေဟာေျပာပါေတာ့တယ္။သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရာရဲ  ့ေက်းဇူး ေတာ္ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားဟာ တစ္မ်ိဳးတည္းေသာဘာသာစကားနဲ႔ ေဟာေျပာေသာ္လည္း ၾကားနာၾကတဲ့ တရားနာ ပရိသတ္ဟာ မိမိတို႔ဘာသာစကားအတိုင္း အသီးသီးၾကားခဲ့ၾကရပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္။

ခ်စ္လွစြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔အေမွာင္ထဲကလူတစ္ဦးအတြက္လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီးေလးတစ္လက္ဟာ အသံုး၀င္ လွသလို-အျပစ္အေမွာင္ထဲက ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္လည္း သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားဟာ အစစအရာရာအတြက္ အ သံုး၀င္မွာ အက်ိဳးျပဳမွာ ေသခ်ာလွပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႐ွင္သန္မႈ ။-

သည္ကေန႔ လူ႔ေလာ့ကႀကီးမွာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အတိဒုကၡေရာက္ၿပီး-ေသာကေတြေ၀ေနၾကသူေတြ ဒုနဲ႔ေဒးပါပဲ-အိမ္ ေထာင္ေရးေၾကာင့္-သားေရးသမီးေရးေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ စီးပြားေရးေၾကာင့္ ရာထူးအနိမ့္အျမင့္ေၾကာင့္ ေသာက ေရာက္ေနၾကသူမ်ား-သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကိုမိမိတို႔ဘ၀ထဲသို႔ပင့္ဖိတ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။သင္တို႔ရဲေသာကအပူ မီးေတြကို ၿငိမ္းသတ္ေပးမွာ ေသခ်ာလွပါတယ္။ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ေ႐ြးခ်ယ္မႈေတြနဲ႔လံုးခ်ာလိုက္ေနတဲ့ သူအေပါင္းတို႔-သင္တို႔ဟာ အေရြးမမွားမိဖို႔အေရးႀကီးလွပါတယ္၊ေရြးခ်ယ္မႈမွားယြင္းမိတဲ့ အတြက္ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားတစ္ဦးကိုတစ္ဦးေက်ာခိုင္းၾကကုန္ပါ တယ္၊ မိတ္ေဆြေတြဟာ ရန္သူေတြျဖစ္ကုန္ၾကပါတယ္၊စီးပြားခ်မ္းသာသူေတြ အ႐ႈံးနဲ႔ရင္ဆိုင္ရၿပီးဆင္းရဲသြားၾကရပါတယ္။-အ လုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ၾကပါတယ္။မွန္ကန္ေသာေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ သင္တို႔ရဲ  ့ဘ၀ႀကီးထဲကို သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားကို ဖိတ္ေခၚၾကည့္ပါလို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္၊-

နားလည္မႈ မ႐ွိလို႔ နားလည္မႈလြဲမွားေနလို႔ ျပႆနားမ်ားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသူေတြအတြက္လည္း သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားဟာေက်းဇူးေတာ္မ်ားသြန္းေလာင္းေပးရန္ အၿမဲအဆင္သင့္႐ွိေနပါတယ္၊-ပညာေရးမွာ အခက္အခဲ႐ွိေနၾက သူေတြ၊႐ိုေသထိုက္သူကို ႐ိုေသေလးစားတန္ဖိုးမထားသူေတြ-၀ိညာဥ္ဆံုး႐ႈံးမွာကို မေၾကာက္ၾကသူေတြ-သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္ဘုရားကို မိမိတို႔ဘ၀ထဲသို႔ ပင့္ဖိတ္ၾကည့္ေစလိုပါတယ္၊

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-ဘ၀ရဲ  ့အျပစ္အေမွာင္ထဲမွာ စမ္းတ၀ါး၀ါးနဲ႔ လွမ္းေလွ်ာက္ေနျခင္းဟာ ခရီးမ တြင္ပါဖူး၊-ဒ့ါအျပင္ အႏၲရယ္လည္းမ်ားလွပါတယ္၊-ဒါ့ေၾကာင့္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားထံ ေက်းဇူးေတာ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတာင္းခံရင္းဘ၀ရဲ  ့တိုက္ပြဲအလီလီကိုအႏိုင္ဆင္ႏႊဲၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။