အတြဲဲ(၂ ) အမွတ္စဥ္( ၁ )     ႏွစ္သစ္ပြဲေတာ္ႀကီး(သန္႔႐ွင္းေသာမာရီယား-ဘုရား၏မယ္ေတာ္ပြဲ)         ၁-၁-၂၀၁၂

                “အစၥေရးအမ်ိဳးသားတို႔အဖို႔ ငါ၏နာမေတာ္ကို ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားၾကေသာအခါ

                                         ငါသည္ သူတို႔အား ေကာင္းခ်ီးေပးမည္ ၊-”

ပထမက်မ္း

ေတာလည္ရာက်မ္း  ၆ း( ၂၂ - ၂၇ ) အထိ၊

ဘုရားသခင္သည္ မိုးဇယ္အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား အာ႐ုန္ႏွင့္ သူ၏သားမ်ားအားေျပာေလာ့၊-သင္တို႔သည္ အစၥေရး အမ်ိဳးသား မ်ား အားေကာင္းခ်ီးေပးၾကေသာအခါ ဤကဲ့သို႔႐ြတ္ဆိုၾကေလာ့၊-သခင္ဘုရားသည္ သင့္အား ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ၊-သင့္အားေစာင့္ေ႐ွာက္ေတာ္မူ ပါေစ၊- သခင္ဘုရားသည္ မိမိမ်က္ႏွာေတာ္ကို သင့္အားျပ၍ သင့္အားေက်းဇူးျပဳေတာ္မူပါေစ၊- သခင္ဘုရားသည္ မိမိမ်က္ႏွာေတာ္ကို သင့္အားျပ၍ သင့္အားေက်းဇူးျပဳေတာ္မူပါေစ၊- သခင္ဘုရားသည္သင့္ဆီသို႔ မ်က္ႏွာေတာ္ကို လွည့္၍ သင့္အားၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္းကိုေပး ေတာ္မူပါေစ၊-အစၥေရးအမ်ိဳးသားမ်ားအဖို႔ ငါ၏ နာမေတာ္ ကို ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထား ၾကေသာအခါ ငါသည္သူတို႔အားေကာင္းခ်ီးေပးမည္၊-

                                                ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း၊-

ဆာလံ - ၆၆

သံၿပိဳင္။                ဘုရားသခင္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို သနားေတာ္မူ၍ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေပးေတာ္မူပါေစ ၊-

၁။         ။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို သနားေတာ္မူ၍ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေပးေတာ္မူပါေစ၊-မ္ိမိ၏ခ်ိဳသာေသာမ်က္ႏွာေတာ္ကိုလည္းျပ ေတာ္မူပါေစ၊-ေျမႀကီးေပၚ၌ ကိုယ္ေတာ္၏တရားေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊လူမ်ိဳးတရာတို႔၌ ကိုယ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းကိုလည္းေကာင္းသိ႐ွိ ၾကပါေစ၊-(သံၿပိဳင္)

၂။         ။ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ ႐ႊင္လန္း၀မ္းေျမာက္ၾကပါေစ၊အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ လူမ်ိဳးတကာတို႔ ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ တရားစီရင္ ေတာ္မူ၍ ေျမႀကီးေပၚမွာ ႐ွိေသာလူမ်ိဳးတို႔ကို လမ္းျပေတာ္မူၿပီ၊-(သံၿပိဳင္)

၃။         ။ အိုဘုရားသခင္လူမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကပါေစ၊-လူအေပါင္းတို႔သည္လည္း ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾက ပါေစ၊-ဘုရား သခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေကာင္းခ်ီးေပးေတာ္မူပါေစ၊-ေျမႀကီးေပၚ၌႐ွိေသာဘူအေပါင္းတို႔သည္လည္း ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္႐ႊံ႕႐ိုေသၾကပါ ေစ၊-(သံၿပိဳင္)

 

ဒုတိယက်မ္း၊-

               “ -၊ ဘုရားသခင္သည္ မိန္းမမွ ဖြားေသာ၊မိမိ၏သားေတာ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ ၊-”

မြန္ျမတ္ေသာ တပည့္ေတာ္ႀကီးသံေပါလူးဂါလာတိၿမိဳ႕သားတို႔ထံ ေရးေသာစာ။                                        (၄ ၊ ၄ မွ ၇ အထိ)

ညီအစ္ကိုတို႔၊-

မိုးဇယ္၏ဓမၼသတ္တရားေတာ္ကို လိုက္နာခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္သို႔ေရာက္ေသာအခါ၊-ထိုဓမၼသတ္ တရား ေတာ္ေအာက္၌ ႐ွိေနၾကေသာ သူတို႔ကို ကယ္တင္ရန္လည္းေကာင္း၊ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘုရားသခင္၏သားသမီး အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ရန္ လည္း ေကာင္း၊ မိန္းမမွဖြားေသာ မိမိသားေတာ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္၊သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ သားသမီး မ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ”အဗၺ၊အဖ” ဟုေႂကြးေၾကာ္ေသာမိမိသားေတာ္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို သင္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူေပသည္၊- ထို႔ေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ အေစခံမ်ားမဟုတ္ေတာ့၊သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္၊- သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကလွ်င္ အေမြခံအေမြစားမ်ားလည္းျဖစ္ၾကသည္၊-

                                                ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း၊

 

အာေလလူယား(ေဟေျဗ    ၁ း (   -  ၂ )

အာေလလူယား-အာေလလူယား-

ေ႐ွးအထက္ေက်ာ္ကာလ၌ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘိုးေဘးတို႔အား ပေရာဖက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ဗ်ာဒိတ္ ေပးေတာ္မူခဲ့၍ ဤ်ေနာက္ဆံုးေသာ ေခတ္သမယ၌ မိမိသားေတာ္အားျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။   

အာေလလူယား-အာေလလူယား

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း၊-

“မာရီယား-ဇူဇယ္ ႏွင့္ သူငယ္ေတာ္ကိုေတြ႕ၾက၏ ႐ွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔ေရာက္လွ်င္ ေယဇူးအမည္ျဖင့္  ကိုယ္ေတာ္ကို  မွည့္ၾက၏

သံလူကားေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။        း (၁၆ မွ  ၂၁ )

                        ထိုကာလ၌ သိုးထိန္းတို႔သည္ ဘက္သေလဟင္သို႔ အလ်င္အျမန္သြားၾက၍ မာရီယား ႏွင့္ဇူဇယ္ ကိုလည္း ေကာင္း၊ ႏြားစားခြက္၌ထားလ်က္႐ွိေသာသူငယ္ေတာ္ကိုလည္းေကာင္းေတြ႕ၾက၏၊-ေတြ႔ျမင္ရလွ်င္မိမိတို႔အားေျပာထားလ်က္႐ွိေသာသူငယ္ေတာ္၏ အေၾကာင္းမွန္သည္ကို နားလည္ၾက၏၊-ၾကားရသမွ်ေသာ သူတို႔သည္လည္း မိမိတို႔အား သိုးထိန္းတို႔ေျပာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို အံ့ၾသေနၾကကုန္၏၊- မာရီယားမူကား ထိုအေၾကာင္းအရာအားလံုးစံုကို မိမိႏွလံုး၌ ဆင္ျခင္လ်က္သိမ္းပိုက္ထားေလ၏၊-သိုးထိန္း တို႔သည္လည္း မိမိတို႔အားေျပာႏွင့္သည္အတိုင္း ၾကားရျမင္ရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေျပာပလ်က္ ျပန္သြားၾက ေလ၏၊- သူငယ္ကို အသားလွီးအံ့ေသာငွာ ႐ွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔ေရာက္လွ်င္ ၀မ္းေခါင္း၌ ပဋိသေႏၶ မယူမီက ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္မွည့္ ေသာ ေယဇူးအမည္ျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို မွည့္ၾက၏။-

ဤသည္ကား ခရစၧတူးသခင္၏ ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း၊

အုိခရစၧတူးသခင္-ကိုယ္ေတာ္အား ဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္႐ွိေစသတည္း။

ကမၼ႒ါန္းေထာက္႐ႈျခင္း၊

“ ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ ႏွစ္သစ္ ”

ယေန႔သည္ကား ခရစ္သကၠရာဇ္-၂၀၁၂-ခုႏွစ္၏ ပထမဦးဆံုးေန႔တစ္ေန႕ျဖစ္သည္၊-

က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ႏွစ္ ဆန္းတစ္ရက္ေန႔လည္းျဖစ္သည္၊- ႏွစ္ေဟာင္းကို စြန္႔ခြာၿပီ၊-ႏွစ္သစ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၀င္ေရာက္လာၾကရေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးက ဘုရား ႐ွင္အား ေက်းဇူးတင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္၊-

၂၀၁၂- ခုႏွစ္သည္ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ႏွစ္သကၠရာဇ္တစ္ခုျဖစ္မည္ကား မလြဲဧကန္အမွန္ပင္ျဖစ္သည္၊-အေၾကာင္းေသာ္ ကား ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ေသျခင္းတရားကို ေအာင္ျမင္ကာ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ “တနဂၤေႏြ” ေန႔ ၌ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔က်ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္၊-

သို႔ ျဖစ္၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္ ဒုကၡအခက္အခဲဟူသမွ် ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၾကမည္ ဟု ယံုၾကည္မိသည္၊ - ျပႆနာ အေထြ ေထြကိုလည္း လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္၊-

ထို႔အျပင္ အမိကက္သလစ္သာသနာေတာ္ႀကီးကလည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ကို အမိမယ္ေတာ္အား ဘုရား႐ွင္ မယ္ေတာ္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ပြဲေန႔လည္းျဖစ္သည္၊-တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ အမိမယ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလံုး ၏ မိခင္အျဖစ္အသိအ မွတ္ျပဳရေသာ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္သည္၊မယ္ေတာ္သည္ မိခင္သဖြယ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလံုးး ကို ေဘးအႏၲရာယ္ အေပါင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ၾကရေပမည္၊-ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဤႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔သည္ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊- ဘုရား႐ွင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးတို႔သည္ ႏွစ္အသစ္တစ္ခု၌ ဆက္လက္ အသက္႐ွင္ေနထိုင္ခြင့္ရၾကသည့္အတြက္ေက်းဇူးတင္ၾကပါစို႔၊- ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကို ေက်ာခိုင္းစြန္႔ခြာခဲ့ၾကသလို မေကာင္း မွန္သမွ် ကိုလည္ေက်ာ္ခိုင္းစြန္႔ခြာၾကပါစို႔၊-ဘ၀အသစ္တစ္ခု၌ စိတ္သစ္လူသစ္ျဖင့္ အသက္႐ွင္ေနထိုင္သြားၾကပါစို႔။-တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးေမတၱာ ပို႔ ဆုေတာင္းေပးၾကပါစို၊-နားလည္မႈေပးျခင္း၊-သည္းခံစိတ္ေမြးျခင္း၊-စာနာေထာက္ထားစိတ္ပြားျခင္း၊တစ္ဦးေပၚတစ္ဦးအျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း  စ ေသာ ေကာင္းျမတ္သည့္ သူ ေတာ္ေကာင္းစိတ္တို႔ကို ပြားမ်ားၾကပါစို႔၊-

က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာဤႏွစ္သစ္အခါသမယေန႔၀ယ္ ဓမၼမိတ္ေဆြတို႔ အေပၚႂကြလာေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ ႐ွင္ သူငယ္ေတာ္ေယဇူး၏ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ား ခံစားရ႐ွိႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္းဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါသည္၊