အတြဲ(၂)အမွတ္စဥ္(၅)              ႏွစ္၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔     ၂၉-၁-၂၀၁၂

ပထမက်မ္းစာ၊                                                                                                             

  ပေရာဖက္ကို ေပၚထြန္းေစ၍ သူ၏ႏႈတ္အားျဖင့္ ငါ၏ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ကိုဖြင့္ဟေစမည္၊

တရားေဟာရာက်မ္း။                                                                                                    ( ၁၈ း ၁၅  မွ  ၂၀ )

            မိုးဇယ္သည္ ပရိသတ္တို႔အား ေျပာဆိုသည္ကား - သင္တို႔၏ လူမ်ိဳး၊-သင္တို႔၏ ညီအစ္ကိုမ်ားထဲမွ  ကၽြႏ္ုပ္ကဲ့သို႔ ပေရာဖက္တစ္ပါးကို သင္တို႔၏ အ႐ွင္ဘုရားသခင္သည္ ေပၚထြန္းေစလိမ့္မည္၊- သင္တို႔သည္ သူ႔ကို နားေထာင္ၾကရလိမ့္မည္၊ သင္တို႔သည္ ေဟာရက္ေတာင္၌ စုေ၀းၾကစဥ္ ေသျခင္းႏွင့္ ကင္းမည့္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္၏ အသံေတာ္ကို ေနာက္တစ္ ဖန္မၾကားရပါေစႏွင့္၊-ဤႀကီးမားလွေသာ မီးကိုလည္း မျမင္ရပါေစႏွင့္ဟု သင္တို႔ဆိုခဲ့ၾက၍ သင္တို႔၏ အ႐ွင္ဘုရား သခင္ထံ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည့္အတိုင္း ျဖစ္၏၊- သူတို႔ေျပာဆိုခဲ့သမွ်ေသာအရာတို႔သည္ ေကာင္းျမတ္ေပ၏ဟု သခင္ဘုရား ကၽြႏ္ုပ္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊- ငါသည္ သူတို႔ထဲမွ သင္ႏွင့္တူေသာ ပေရာဖက္တစ္ပါးကို ေပၚထြန္းေစ၍ ထုိသူ၏ ႏႈတ္၌ ငါ၏စကားမ်ားကိုေပး သနားမည္၊-သူသည္လည္း ငါအမိန္႔႐ွိသမွ်တို႔ကို သူတို႔အား ေျပာၾကားလိမ့္မည္၊-ငါ၏နာမ၌ ေျပာၾကားေသာစကားမ်ားကို နား ေထာင္ေသာသူကို ငါသည္ ဒဏ္ခပ္မည္၊-ပေရာဖက္မူကားငါအမိန္႔ေပးေသာအရာမ်ားကို ငါ၏နာမ၌ သို႔မဟုတ္အျခားေသာ ဘု ရားတို႔၏ နာမ၌ မာနေထာင္လႊားလ်က္ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္ အေသသတ္ျခင္းခံရလိမ့္မည္။-

-ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း၊

ဆာလံ ၉၄၊

သံၿပိဳင္။ ။ ယေန႔ သင္တို႔သည္ သခင္ဘုရား၏ အသံကိုၾကားေသာအခါ သင္တို႔၏ႏွလံုးမ်ားကို တင္းမာ၍ မထားၾကေလႏွင့္၊ 

၁။  လာၾကေလာ့၊သခင္ဘုရားအား ႐ႊင္လန္းစြာေတးဆိုၾကကုန္အံ့၊-ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္႐ွင္အား က်ဴးဧၾကကုန္အံ့၊-ေက်းဇူးတင္လ်က္ ကိုယ္ေတာ္၏ေ႐ွ႕  ေတာ္သို႔၀င္ၾကကုန္အံ့၊-သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္အား က်ဴးဧၾကစို႔၊-(သံၿပိဳင္)

၂။         လာၾကေလာ့၊-ပ်ပ္၀ပ္ၾကလ်က္ ကိုးကြယ္ၾကစို႔၊-ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဖန္ဆင္္းေတာ္မူေသာသခင္ဘုရားေ႐ွ႕  ေတာ္၌ဒူးေထာက္ ၾကစို႔၊-အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏  စားက်က္တြင္ က်က္စားသူမ်ား ကိုယ္ေတာ္၏လက္တြင္႐ွိေသာသိုးစုျဖစ္ၾက၏၊-(သံၿပိဳင္)

၃။         ယေန႔ သင္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏အသံကိုၾကားေသာအခါ သင္တို႔၏ႏွလံုးမ်ားကို တင္းမာ၍ မထားၾကေလႏွင့္၊-သင္ တို႔၏ ဘိုးေဘးမ်ားတို႔သည္ သဲကႏၲာရတြင္ မက္ဆာေမရိဘာ၌ ငါ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ျမင္ၾကရေသာ္လည္း ငါ့ကို စံု စမ္းၾကသကဲ့သို႔ သင္တို႔၏ႏွလံုးမ်ားကို တင္းမာမထားၾကေလႏွင့္၊-(သံၿပိဳင္)

ဒုတိယက်မ္း။

 အပ်ိဳကညာသည္ မိမိကိုယ္ကို သန္႔႐ွင္းေစရန္ သခင္ဘုရားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အရာတို႔ကိုသာ အာ႐ံုျပဳတတ္သည္။-

မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီး သံေပါလူး ေကာ္ရင္းသီၿမိဳ႕ သားတို႔ထံ ေရးေသာစာပထမေစာင္ ( ၇ း ၃၂ မွ  ၃၅ အထိ)

ညီအစ္ကိုတို႔၊-

သင္တို႔အား စိတ္ပူပင္ေသာကႏွင့္ ကင္းေ၀းေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္အလို႐ွိသည္၊- အိမ္ေထာင္မ႐ွိေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ အား အဘယ္ကဲ့သို႔ႏွစ္သက္ေအာင္ျပဳရမည္နည္းဟု ေတြးေတာကာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာတို႔၌သာဗ်ာပါေသာက မ်ားတတ္သည္၊-အိမ္ေထာင္႐ွိေသာသူမူကားဇနီးသည္အား အဘယ္ကဲ့သို႔ ႏွစ္သက္ေစမည္နည္းဟု စဥ္းစားကာ ေလာကေရး  ရာကိစၥတို႔၌သာ ဗ်ာပါေသာကမ်ားတတ္၍ သူ၏စိတ္၀င္စားမႈမ်ားသည္ ႏွစ္မ်ိဳးကြဲလ်က္႐ွိရသည္၊-အိမ္ေထာင္မျပဳေသာမိန္းမ ႏွင့္ အပ်ိဳကညာတို႔သည္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးသန္႔႐ွင္းေစရန္ သခင္ဘုရားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာတို႔၌သာ စိတ္အာ႐ံုစြဲလမ္း တတ္သည္၊-အိမ္ေထာင္ျပဳေသာ မိန္းမမူကား၊လင္ေယာက်ာၤးကို ႏွစ္သက္ေစႏိုင္ရန္ ေလာကေရးရာကိစၥမ်ားကိုသာ အာ႐ံုျပဳ တတ္သည္၊-ဤကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္ေျပာရသည္မွာ သင္တို႔အား ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္မဟုတ္၊သင္တို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ေကာင္းမြန္ေစ က်င့္ ေဆာက္တည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အဆီးအတားအေႏွာက္အယွက္မ႐ွိပဲ ဘုရားသခင္ကို၀န္ျပဳကိုးကြယ္ႏိုင္ရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။

                                            ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

အာေလလူယား။                                                               ( သံမာေတဦး -      ၁၆ ) 

ေမွာင္မိုက္ထဲမွာ ထိုင္ေနေသာလူမ်ိဳးသည္ႀကီးစြာေသာ အလင္းကိုျမင္ရၾက၏၊-ေသျခင္းအရိပ္၏ ႏိုင္ငံ ၌ ထိုင္ေနေသာသူတို႔အား အလင္းေပၚထြန္းေလသတည္း။

အာေလလူယား။       

 ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။

  -။အာဏာ႐ွိေသာ သူတို႔ကဲ့သို႔ သူတို႔ကို ေဟာေျပာဆံုးမေတာ္မူ၏ ။- 

သံမာရ္ကူးေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။                                                     ( ၁ း ၂၁  မွ  ၂၈ အထိ )

ကာဖာရ္နာအုမ္ၿမိဳ႕  သို႔၀င္ၾကလွ်င္၊-ဥပုသ္ေန႔၌ ခ်က္ခ်င္းတရားဇရပ္ထဲသို႔၀င္ေတာ္မူ၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတို႔ကိုသြန္ သင္ေတာ္မူ၏၊-သူတို႔သည္လည္း ကိုယ္ေတာ္၏ ေဒသနာေတာ္ကို အံ့ဩၾက၏၊-အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ က်မ္း တတ္ဆရာကဲ့သို႔မဟုတ္၊-အာဏာ႐ွိသူတို႔ကဲ့သို႔ ေဟာေျပာဆံုးမေတာ္မူ၏၊-သူတို႔၏တရားဇရပ္၌ ညစ္ၫဴးသာနတ္ဆိုးဖမ္း ေသာသူတစ္ေယာက္႐ွိ၏၊-ထိုသူသည္ ဟစ္ေၾကာ္လ်က္ အိုေယဇူး နာဇေရႏူး-ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အဘယ္အခင္း ႐ွိပါသနည္း။ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွာလာသေလာ၊ကိုယ္ေတာ္အဘယ္သူျဖစ္သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္သိပါ၏၊-ဘုရားသခင္၏ သန္႔ ႐ွင္းေတာ္မူေသာ သူျဖစ္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္၏၊- ေယဇူးကလည္း သူ႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေတာ္မူ၍ တိတ္ဟဲ့၊ထိုသူမွ ထြက္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ ညစ္ၫဴးေသာနတ္ဆိုးသည္ သူ႔ကို ျပင္းစြာဆဲ့ခဲ့ၿပီးမွ က်ယ္ေသာအသံျဖင့္ဟစ္ေၾကာ္၍ ထြက္သြားေလ၏၊- လူ ခပ္သိမ္းတို႔သည္လည္း အံဩၾကသည္ျဖစ္၍ ဤအရာသည္ အဘယ္သို႔နည္း၊-ဤေဒသနာသစ္သည္ အဘယ္သို႔နည္း၊ အ ေၾကာင္းမူကားညစ္ၫဴးေသာနတ္ဆိုးတို႔ကိုပင္ အာဏာႏွင့္ အမိန္႔႐ွိလွ်င္ သူ၏စကားကို နားေထာင္ၾကသည္တကားဟု အခ်င္း ခ်င္းေမးျမန္းေျပာဆိုၾက၏၊သတင္းေတာ္သည္လည္း ခ်က္ခ်င္း ဂါလီေလအားတစ္ျပည္လံုးအႏွံ႔အျပားေပါက္ေရာက္၏။

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္။


ကမၼဌာန္းေထာက္႐ႈခ်က္၊-

                                             “ -ပန္းခ်ီဆရာသည္ ဆိုင္းတီးတတ္ဖို႔မလို ၊-

                          ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊ေလာကတြင္ ပန္းခ်ီဆရာအမည္ခံထားသူသည္ ပန္းခ်ီဆြဲတတ္ရပါမည္၊-ထို႔အတူ ဆိုင္းဆရာအမည္ခံထားသူသည္လည္းဆိုင္းတီးတတ္ရပါမည္၊-ပန္းခ်ီဆရာက ဆိုင္းမတီးတတ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊-ဆိုင္း ဆရာကပန္းခ်ီမဆြဲတတ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္းစိတ္ပ်က္စရာမဟုတ္၊-အထင္ေသးစရာမဟုတ္၊-အားငယ္စရာမဟုတ္၊ျပႆ နာလည္းမဟုတ္ပါ၊-သို႔ေသာ္ ပန္းခ်ီဆရာသည္ ပန္းခ်ီမဆြဲတတ္သည့္အခါ၊-ဆိုင္းဆရာသည္ ဗံုမတီးတတ္သည့္အခါ-ျပႆနာ ျဖစ္လာပါမည္။အားငယ္စရာျဖစ္လာပါမည္၊စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္လာပါမည္၊အထင္ေသးစရာျဖစ္လာပါမည္။-

            ေအာင္ပြဲခဲ သူရဲေကာင္းစစ္သူႀကီးဟု ဘြဲ႔နာမခံယူၿပီးကာမွ ပု႐ြက္ဆိတ္တစ္ေကာင္ကိုပင္ ခါးေထာင္းက်ိဳက္ကာ မ်က္ေစ့စံုမွိတ္အံကိုႀကိတ္ၿပီးမ၀ံ့မရဲျဖစ္ကာဖေႏွာင့္ႏွင့္ေပါက္သတ္ေနရပါကလူအမ်ား၏အၾကည္အၫိုကင္းမဲ့စရာ၊အထင္ေသး  စရာျဖစ္ေပေရာ့မည္၊-

            မွန္ပါ၏-ေလာကတြင္အရာရာတိုင္း၌ ပင္ကိုယ္သဘာ၀စြမ္းအင္မ်ား႐ွိၾကစၿမဲပင္၊-သၾကားသည္ခ်ိဳၿမိန္ပါ၏၊-သံပုရာသီး  ကားခ်ဥ္ပါ၏၊-ခ်ိဳျခင္း-ခ်ဥ္ျခင္းသည္ယင္းတို႔၏ပင္ကိုယ္သဘာ၀စြမ္းရည္မ်ားမဟုတ္ပါလား၊-လူအမ်ားစိတ္တိုင္းက်ဖို႔ ခ်ဥ္ေန ျခင္း  မဟုတ္ပါ၊- မိမိတို႔၏ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္မ်ားျဖင့္ ေလာကႀကီးကို အလွဆင္ေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္၊-အဓိကမွာ ပင္ကိုယ္ သဘာ၀စြမ္းရည္မ်ားအတိုင္း အရည္အေသြးမွီေနဖို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္၊-

            ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္လူ႔ေလာကသို႔ ႂကြလာျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကား လူမ်ားကို အျပစ္ထဲမွ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ရန္  ႏွင့္္္ ထာ၀ရဘုရား႐ွင္၏ သတင္းေကာင္းကို ေၾကျငာေဟာေျပာရန္ျဖစ္သည္၊-ယေန႔  ဖတ္ၾကားနာခဲ့ရသည့္ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာ၌ း၏‘‘ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္သည္ ကာဖာရ္နာအုပ္ၿမိဳ႕  သို႔ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းတရားဇရပ္ထဲသို႔ ၀င္ေတာ္မူ၍ ဧ၀ံေဂလိ တရားေတာ္ကို ေဟာေျပာသြန္သင္ေတာ္မူ၏ ဟူ၍ ၾကားနာခဲ့ၾကရသည္၊-ကိုယ္ေတာ္႐ွင္သည္္ မိမိေရာက္ေလရာၿမိဳ႕  ႐ြာမ်ား၌ မိမိ၏ပင္ကိုယ္ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကိုခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေတာ္မူ၏၊ကုိယ္ေတာ္႐ွင္သည္ကား မိမိသည္ ဘုရား႐ွင္၏ သားေတာ္ပီပီ မူလပင္မတာ၀န္မ်ားကို မလစ္ဟင္းေစရပဲ အတိအက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

    ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊- ေဆးေၾကာျခင္းစကၠရမင္တူးအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထာ၀ရဘုရား႐ွင္၏ ခ်စ္ သားသမီးမ်ားျဖစ္လာၾကပါသည္။-ခရစ္ေတာ္သြန္သင္ဆံုးမခဲ့သည့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုအေျခခံေသာတရားေတာ္မ်ား၌ ယံုၾကည္  သက္၀င္ၾကသူမ်ား လည္းျဖစ္ၾကပါသည္။-ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေန႔စဥ္တစ္ဓူ၀ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွ မိမိတို႔၏ ပင္ကိုယ္ စြမ္းရည္မ်ားျဖစ္သည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာစိတ္ဓါတ္မ်ားေပၚလြင္ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွန္သမွ်ကို ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္စြာ စြမ္း ေဆာင္ၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္၊-