အတြဲ(၂)အမွတ္စဥ္(၄)                 ႏွစ္၏တတိယေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔            ၂၂-၁-၂၀၁၂

ပထမက်မ္းစာ၊                                                                                                             

နီနီေ၀းလူမ်ိဳးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ မေကာင္းေသာလမ္းစဥ္မ်ားမွ ေနာင္တသံေ၀ဂရၾက၏၊

ပေရာဖက္ေယာနအနာဂတၱိက်မ္း။                                                                                               ( ၃ း ၁ - ၅ ႏွင့္ ၁၀ )

            ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္သည္ ေယာနထံသို႔ေရာက္လာသည္ကား ထေလာ့၊နီနီေ၀းၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသို႔သြား၍ သင့္ အားငါမွာၾကားသည့္အတိုင္းထိုၿမိဳ႕  ေတာ္၌ တရားေဒသနာကို ေဟာေျပာေလာ့၊-ေယာနသည္ သခင္ဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္အ တိုင္းထ၍ နီနီေ၀းၿမိဳ႕  သို႔သြားေလ၏၊-နီနီေ၀းၿမိဳ႕  သည္ကား ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ သံုးရက္ခရီးမွ်က်ယ္၀န္းေသာ ၿမိဳ႕  ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕  ျဖစ္၏၊-ေယာနသည္ၿမိဳ႕  ထဲသို႔တစ္ေန႔တာခရီး၀င္သြားလ်က္နီနီေ၀းၿမိဳ႕  ႀကီး ပ်က္စီးရန္ ရက္ေပါင္း(၄၀)သာ က်န္ ေတာ့္သည္ဟုဆို၍ ေႂကြးေႀကာ္ေလ၏၊နီနီေ၀းၿမိဳ႕  သားတို႔သည္လည္း ဘုရားသခင္၍ ယံုၾကည္ၾကသျဖင့္ ၀ါေ႐ွာင္ျခင္းအ ေၾကာင္းကို ေဟာေျပာၾက၍ လူႀကီးလူငယ္အေပါင္းတို႔သည္ ဂံုေလွ်ာ္အ၀တ္မ်ားျဖင့္ ၀တ္ဆင္ၾကေလ၏၊-ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သူတို႔၏ မေကာင္းလမ္းစဥ္မ်ားမွ ေနာင္တသံေ၀ဂရေၾကာင္းျမင္ေတာ္မူသျဖင့္ သနားေတာ္မူ ေၾကာင့္ သူတို႔အေပၚဒဏ္ခပ္မည္ဟု အမိန္႔႐ွိေတာ္မူခဲ့ေသာ ဒဏ္ကို ဖယ္႐ွားေတာ္မူ၏၊-

-ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း၊

ဆာလံ ၂၄၊

သံၿပိဳင္။                   ။အိုဘုရားသခင္ ကုိယ္ေတာ္၏ လမ္းစဥ္မ်ားကို  ကၽြႏ္ုပ္အားျပေတာ္မူပါ၊

၁။         အိုဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္၏လမ္းစဥ္မ်ားကို သင္ျပေတာ္မူပါ၊ကိုယ္ေတာ္၏ခရီးလမ္းေၾကာင္းမ်ားတို႔ကို ၫႊန္ျပ ေတာ္ မူပါ။ကၽြႏ္ုပ္ကို ကိုယ္ေတာ္၏ သမၼာတရားေတာ္၍ ပဲ့ဲျပင္ၫႊန္ျပေပးေတာ္မူပါ၊-အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ ဘုရား႐ွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊-(သံၿပိဳင္)

၂။         အိုဘုရားသခင္ ကာလအဆက္ဆက္မွ ကိုယ္ေတာ္ေဖာ္ျပေတာ္မူခဲ့ေသာ က႐ုဏာေမတၱာေတာ္ကို သတိရေတာ္မူပါ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ က႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကို သတိရေတာ္မူပါ။-(သံၿပိဳင္)

၃။         ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းေသာသေဘာ၊ေျဖာင့္မတ္ေသာသေဘာႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ အျပစ္႐ွိသူတို႔ိကုိ သြန္သင္ေတာ္မူ၏၊-ႏွိမ့္ခ်ေသာသူတို႔အား ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသေဘာႏွင့္ ပဲ့ျပင္ေတာ္မူ၍ မိမိလမ္းစဥ္ကို သင္ၾကားေပးေတာ္မူ၏။- (သံၿပိဳင္)

ဒုတိယက်မ္း။

 ဤကမၻာေလာကႀကီးသည္ ေ႐ြ႕  လ်ားေပ်ာက္ကြယ္ေနေလၿပီ

မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီး သံေပါလူး ေကာ္ရင္းသီၿမိဳ႕ သားတို႔ထံ ေရးေသာစာပထမေစာင္ ( ၇ း ၂၉ မွ  ၃၁ အထိ)

ညီအစ္ကိုတို႔၊-

ကၽြႏ္ုပ္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ က်န္႐ွိေနေသးေသာ အခ်ိန္ကား တိုေတာင္းလွ၏၊-သို႔ျဖစ္၍ ယခုအခ်ိန္မွစၿပီး မယား႐ွိေသာ သူသည္ မ႐ွိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ငိုေႂကြးေသာသူတို႔သည္ မငိုေႂကြးသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊၀မ္းေျမာက္ေသာသူတို႔သည္ ၀မ္းေျမာက္႐ႊင္လန္းျခင္းမ႐ွိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို၀ယ္ယူေသာသူတို႔သည္ မည္သည့္အရာကိုမွ် မပိုင္ဆိုင္ သကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ေလာကႏွင့္ဆိုေသာအရာတို႔ကို အသံုးျပဳေသာသူတို႔သည္ မည္သည့္အရာကိုမွ် မပိုင္သကဲ့သို႔ လည္း ေကာင္း၊ျဖစ္ရမည္၊-အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤကမၻာႀကီးသည္ ေ႐ြ႕  ႐ွားေပ်ာက္ကြယ္ေနေလၿပီ၊-

                                            ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

အာေလလူယား။                                                                                  ( သံမာရ္ကူး       ၁၅ )

                        ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ နီးလာၿပီ၊ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေလာ။

အာေလလူယား။       

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။

  ေနာင္တရၾက၍ ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ကို ယံုၾကည္ၾကေလာ့၊ 

သံေယာဟန္ေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။                                                  ( ၁ း ၁၄  မွ  ၂၀ အထိ )

ေယာဟန္အခ်ဳပ္ခံရၿပီးေနာက္ ေယဇူးသည္ ဂါလီေလအားျပည္သို႔ႂကြေတာ္မူ၍ ဘုရားသခင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူလ်က္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊- အခ်ိန္ျပည့္စံုေလၿပီ၊-ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ နီး လာၿပီ၊ေနာင္တရၾက၍ ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ကို ယံုၾကည္ၾကေလာ့၊-ဂါလီေလအားပင္လယ္နားမွာ ေလွ်ာက္ေတာ္မူစဥ္တြင္ စီ မုန္ႏွင့္သူ၏အစ္ကို အႁႏၵယ္တို႔သည္ ကင္လယ္၌ ပိုက္ကြန္ခ်သည္ကို ျမင္ေတာ္မူ၏၊- အေၾကာင္းမူကား သူတို႔သည္ တံငါသည္ မ်ားျဖစ္ၾက၏၊ေယဇူးကလည္း ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ၾကေလာ့၊-လူတို႔ကို ဖမ္းေသာတံငါျဖစ္ေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊-သူတို႔သည္ ခ်က္ျခင္းပိုက္ကြန္မ်ားကို ထားခဲ့၍ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ၾကေလ၏၊-ထိုမွ အနည္းငယ္ေ႐ွ႕  သို႔ႂကြျပန္ေတာ္မူလွ်င္ ေဇေဗေဒ၏ သားယာကုပ္ႏွင့္ညီေယာဟန္တို႔သည္လည္း သေဘၤာေပၚ၌ ပိုက္ကြန္မ်ားကို ျပင္လ်က္ေနၾကသည္ကို ျမင္ေတာ္မူ၍ သူတို႔ကို ခ်က္ျခင္းေခၚေတာ္မူ၏၊-သူတို႔သည္လည္း မိမိတို႔အဖေဇေဗေဒကို သူငွားတို႔ႏွင့္တကြ သေဘၤာ၌ ထားခဲ့ၾက၍ ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ၾကေလ၏၊-

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္။

 

ကမၼဌာန္းေထာက္႐ႈခ်က္၊-

                                             ေဖာင္မ်ားကို ဖ်က္ခဲ့ၾကပါ။

               

          ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-ျမန္မာ့သမိုင္း၌ ဘုရင္ေနာင္၏ ေနာင္႐ိုးတိုက္ပြဲ ကား ရာဇ၀င္တြင္စာတင္ထိုက္ သည္အထိ ေမာ္ကြန္း၀င္ခဲ့ပါသည္၊-ဘုရင့္ေနာင္သည္ မိမိစစ္သည္ေတာ္မ်ား ရန္သူကိုတိုက္ခိုက္သည့္အခါအေျပာင္ေျမာက္ ဆံုးတိုက္ပြဲ၀င္ႏိုင္ရန္အတြက္၊ စစ္သည္ရဲမက္တို႔၏ ေဖာင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးေစခဲ့ပါသည္၊-ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဘုရင့္ေနာင္၏တပ္ သည္ရန္သူမ်ားကို ရဲ၀ံ့စြာတိုက္ခိုက္ရင္ ေအာင္ပန္းဆင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္၊

            ေလာ၏ ခရီးသည္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ ေန႔စဥ္ေလာကီေရးရာမ်ား၌ နတ္ဆိုးႏွင့္တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾက ရပါသည္၊-ယင္းတိုက္ပြဲ၌ မၾကာခဏ႐ႈံးႏွိမ့္ကာ စိတ္မခ်မ္းသာျဖစ္ၾကရပါသည္၊-ထိုအခါ ေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာ ေလာကႀကီး သည္ အနိဌာ႐ံုမ်ားႏွင့္ ျပည့္နက္လာကာ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈမ်ားခမ္းေျခာက္သြားၿပီဟု ျမင္မိ-ခံစား-မိၾကမွာ မလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္ပါသည္၊-

            တကယ္တမ္းဆိုရပါမူ ေလာကႀကီးကား ေပ်ာ္စရာေကာင္းလွပါ၏၊-ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေလာကႀကီးကို အေရာင္ဆိုးၾကသည့္ အတြက္ေလာကႀကီးသည္ အက်ည္းတန္ အ႐ုပ္ဆိုးေနရျခင္းျဖစ္သည္။-သို႔ဆိုလွ်င္ ေလာကႀကီးကို အက်ည္းတန္သြားေအာင္  အေရာင္ျခည္ဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လက္ထဲသို႔ ေဆးမွင္တန္ထည့္ေပးလိုက္သည့္တရားခံကား အဘယ္သူနည္း၊-အဓိက တရားခံကား-   ေလာဘ တည္းဟူေသာ ရမက္ႀကီးျခင္းသားေကာင္ပင္တည္း၊

ဟုတ္ပါ၏၊-ေလာဘဟူေသာ တပ္မက္မႈႀကီးမားျခင္းေၾကာင့္ စစ္ပြဲမ်ား၊-ရန္ပြဲမ်ား ျဖစ္ၾကရပါသည္၊-ေလာဘေၾကာင့္ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲၾကရပါသည္၊- ေလာဘေၾကာင့္ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းမ်ား လက္လြတ္ၾကရပါသည္၊

ဤမွ်ဒုကၡေပးလွေသာ ေလာက ကိုပယ္သတ္ႏိုင္ဘို႔ရန္ တပ္မက္မႈကင္းမွ ျဖစ္ေပမည္၊- စြဲလမ္းတပ္မက္မႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆံတငင္င္ႏွင့္ ေ႐ွ႕  ခရီးအတြက္ ရတက္မေအးႏွင့္အတားအဆီးျဖစ္ၾကရသည္၊-

ထို႔ေၾကာင့္ယေန႔က်မ္းစာတြင္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားက ကိုယ္ေတာ့္ေနာက္လိုက္ၾကမည့္ တပည့္မ်ားအား တပ္မက္မႈေလာဘ- ကင္းေ၀းေစရန္ႏွင့္ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာစြာျဖင့္ သူ႔ေနာက္လိုက္ႏိုင္ဖို႔ရန္အတြက္ သင္တို႔၏ပိုက္ကြန္မ်ားကိုထားခဲ့ၾကပါ ဟု မိန္႔ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္၊

တံငါသည္တစ္ဦးအတြက္ အဓိကအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းရမည့္အရာကား ပိုက္ကြန္ပင္ျဖစ္သည္၊-သည္ပိုက္ကြန္႐ွိမွ သာ မိသားစုအတြက္ ၀င္ေငြ႐ွာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္၊-ငါးသတၱ၀ါကိုသာ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာဖမ္းတတ္ေသာ တံငါသည္တစ္ဦးအား ကားတစ္စီးေပးေစဦးေတာ့ ေန႔စဥ္၀င္ေငြရဖို႔အတြက္ အခက္ေတြ႔ေနဦးမည္သာျဖစ္သည္၊-

ထို႔ေၾကာင့္ တံငါသည္အတြက္ ၀င္ေငြရဖို႔အေရးအႀကီးဆံုးပိုက္ကြန္ကို ထားရစ္ခဲ့ရန္မိန္႔ေတာ္မူျခင္းသည္ စိန္ေခၚျခင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သလို-ကာယံကံ႐ွင္အတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားမႈတစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္သည္၊

သို႔ေသာ္ ေပတ႐ူးတို႔ညီအစ္တစ္ေတြကေတာ့ မေတြေ၀ခဲ့၊မေႏွာင့္ေႏွးခဲ့၊ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို-မိမိတို႔၏ အဓိကအသက္ ေမြး၀မ္းေၾကာင္းရမည့္ ပိုက္ကြန္မ်ားကို ေနရာတြင္ပင္ခ်န္ထားခဲ့ျခင္းက သံေပတ႐ူးတို႔ ညီအစ္တစ္ေတြ၏ စြန္႔စားမႈ၊မည္မွ် ႀကီးမားေၾကာင္းသိသာထင္႐ွားလွပါ၏၊ေလာကီႏွင့္ဆိုင္ရာကို တပ္မက္မႈကင္း႐ွင္းေၾကာင္းကိုလည္း ေပၚလြန္ လွပါ၏၊

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊- ဘုရား႐ွင္ဖန္ဆင္းထားသည့္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းလွေသာ ေလာကႀကီးမွာ အေပွ်ာ္႐ႊင္ဆံုးလူသားမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကရန္အတြက္ တပ္မက္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ကင္းေ၀းၾကသူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ေမတၱာ ပို႔သလိုက္ပါသည္။