Resources‎ > ‎Sunday For You‎ > ‎

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပြဲေတာ္ႀကီး

အတြဲ(၂)အမွတ္စဥ္( ၂၇ )              ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပြဲေတာ္ႀကီး                                 ၁၀-၆-၂၀၁၂

 

ပထမက်မ္းစာ၊                                                                                                             

                        ဤ သည္ကား ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ႏွင့္ျပဳခဲ့ေသာ ေသြးေတာ္ပဋိညာဥ္ျဖစ္၏။-

ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း                                                                                    (၂၄ း ၃   မွ    အထိ )

ထုိကာလ၌ မိုးဇယ္သည္ ပရိသတ္႐ွိရာသို႔ လာ၍ ၏ဘုရားသခင္ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ႏွင့္ မိန္႔မွာေတာ္မူသမွ်ကိုေျပာၾကား ေလ၏။ပရိသတ္အေပါင္းတုိ႔ကလည္း ဘုရားသခင္ အမိန္႔႐ွိေတာ္မူေသာ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္အားလံုးစံုကို လိုက္နာၾကပါမည္ဟု တစ္သံတည္း ေျဖဆိုၾကေလ၏ ။မိုးဇယ္သည္လည္း ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ အားလံုးစံုတု႔ိကို ေရးထားၿပီးေနာက္ နံနက္ ေစာေစာ အစၥေရးတစ္ဆယ့္ႏွစ္မ်ိဳးကို ရည္စူး၍ ေက်ာက္တစ္ဆယ့္ႏွစ္လံုးျဖင့္ေတာင္ေျခရင္း၌ ယဇ္ပလႅင္ကို တည္ေဆာက္ ေလ၏။ အစၥေရးအမ်ိဳးသား လူပ်ိဳတို႔ကို ေစလႊတ္သျဖင့္ သူတို႔သည္လည္း မီး႐ႈိ႕ ေသာယဇ္မ်ားကို ပူေဇာ္ၾကေလ၏။ဘုရားသခင္ အား ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ပူေဇာ္သကၠာအျဖစ္ႏြားငယ္ မ်ားကိုလည္း သတ္၍ ပူေဇာ္ၾကေလ၏။သို႔ျဖစ္၍ မိုးဇယ္သည္ ေသြးတစ္၀က္ကို ယူ၍ အင္တံုထဲထည့္ေလ၏။တစ္၀က္ကိုမူကားယဇ္ပလႅင္ေပၚပက္ျဖန္းေလ၏။ပဋိညာဥ္စာအုပ္ကိုလည္းယူ၍ ပရိသတ္၏မ်က္ ေမွာက္တြင္ ဖတ္ၾကားရာ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူေသာ အရာအားလံုးစံုတို႔ကို နာခံပါမည္။လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ပါမည္။ ဟုပရိ သတ္က ေႄကြးေၾကာ္ၾကေလ၏။မိုးဇယ္မူကား ေသြးကိုယူ၍ လူထုအေပၚ၌ ပက္ျဖန္းလ်က္ ဤေသြးသည္ကား သခင္ဘုရားမိန္႔ ေတာ္မူသည့္အတိုင္း သင္တို႔ႏွင့္ ဘုရားသခင္ျပဳလုပ္ေသာ ေသြးေတာ္ပဋိညာဥ္ျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

-ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးဘုရျခင္း၊

ဆာလံ (၁၁၅) ၊

သံၿပိဳင္။                   ။ ကယ္တင္ျခင္းခ်မ္းသာေပးေသာဖလားေတာ္ကို ကိုင္ေဆာင္၍ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ကိုေခၚတပါမည္။

၁။         ကၽြႏ္ုပ္အားေပးသနားေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးအေပါင္းတို႔အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဘုရားသခင္အား အဘယ္ကဲ့သို႔ေက်းဇူး ဆပ္ရပါမည္နည္း။ကယ္တင္ျခင္းခ်မ္းသာကိုေပးေသာ ဖလားေတာ္ကိုကိုင္ေဆာင္၍ဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ကိုေခၚတပါမည္။ ။ (သံၿပိဳင္၊)

၂။         ဘုရားသခင္၏ သားသမီးတို႔၏ေသျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ေရွ  ့မ်က္ေမွာက္၌ တန္ဖိုးႀကီးလွ၏။ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ ေတာ္၏ ကၽြန္-ကိုယ္ေတာ္၏ ကၽြန္မမွ ဖြားေသာသားျဖစ္ပါ၏။ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏အေႏွာင္အဖြဲ  ့မ်ားကိုေျဖလႊတ္ေတာ္ မူ၏။(သံၿပိဳင္)

၃။         ကိုယ္ေတာ္အား ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းရာပူေဇာ္သကၠာကို ဆက္ကပ္၍ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ကို ေထာမနာျပဳပါမည္ ဘုရားသခင္ထံျပဳခဲ့ေသာ ကတိသစၥာကို ကိုယ္ေတာ္၏လူအေပါင္းတို႔ေ႐ွ  ့ေမွာက္တြင္ ျဖည့္စြက္ပါမည္။(သံၿပိဳင္)

 

ဒုတိယက်မ္း။

ခရစၧတူး၏ ေသြးေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးကို သန္႔႐ွင္းေစေတာ္မူမည္။

မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီး သံေပါလူး ေဟေျဗအမ်ိဳးသားတို႔ထံ ေရးထားေသာဆံုးမစာ။ ( ၉ း ၁၁  မွ -  ၁၅  အထိ)

ညီအစ္ကိုတို႔၊-

ခရစၧတူးသခင္သည္ ေနာက္ခံစားအံ့ေသာ ေကာက္းက်ိဳးမ်ားအတြက္ ရဟန္းခ်ဳပ္အျဖစ္ျဖင့္ ႄကြလာေတာ္မူေသာ အခါ လူ၏လက္ျဖင့္မလုပ္(၀ါ)ဤေလာကႏွင့္မဆိုင္-သာ၍ႀကီးျမတ္စံုလင္ေသာတဲေတာ္ကိုျဖတ္၍ဆိတ္ေသြး-ႏြားေသြးတို႔ျဖင့္မဟုတ္  မိမိေသြးေတာ္အားျဖင့္ သန္႔႐ွင္းေသာဌာနသို႔တစ္ႀကိမ္ ၀င္ေတာ္မူ၍-ထာ၀ရကယ္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ၿပီးေျမာက္ေစေတာ္မူ သည္။အကယ္၍ ဆိတ္ေသြး-ႏြားေသြး-ႏွင့္ႏြားမတန္းျပာမႈန္႔ကို ပက္ျဖန္းျခင္းသည္ မသန္႔႐ွင္းေသာ သူတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာကိုသန္႔ ႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္အား ပူေဇာ္ေတာ္မူေသာ ခရစၧတူး၏ေသြးေတာ္သည္ အသက္႐ွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္အား ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းငွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးကို အျပစ္ဒုစ႐ိုက္တို႔မွသာ၍ သန္႔႐ွင္းေစမည္မဟုတ္ေလာ။ထို႔ ေၾကာင့္ ဓမၼေဟာင္းလက္ထက္၌ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေသာ အျပစ္မ်ားကို အခြင့္လႊတ္ရန္အေသခံေတာ္မူၿပီးေနာက္-ေခၚေတာ္မူျခင္း ခံရေသာသူတို႔သည္ ကတိထားေသာ ထာ၀ရအေမြေတာ္ကုိခံစားေစျခင္းငွာ-ကိုယ္ေတာ္သည္ ဓမၼသစ္တရားေတာ္၏ၾကား၀င္ ျဖန္ေျဖသူျဖစ္ေတာ္မူသည္။

                                            ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမဖတ္မီ- ေႄကြးေၾကာ္သံ                                                ( ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ - ၆  း ၅၁-၅၂  )

အာေလလူယား၊-

   -၊ေကာင္းကင္မွဆင္းလာေသာ ငါသည္ အသက္႐ွင္ေသာ မုန္႔ျဖစ္သတည္း။ဤမုန္႔ကိုစားေသာသူူမည္သည္ကား အ စဥ္မ ျပတ္အသက္႐ွင္လိမ့္မည္ဟု သခင္ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္။-

အာေလလူယား၊-

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။

 “-။ ဤအရာသည္ ငါ၏အသားျဖစ္၏။- ဤအရာသည္ ငါ၏ေသြးျဖစ္၏။-

သံမာရ္ကူး ေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။                               ( ၁၄ း ၁၂  မွ  ၁၆  ႏွင့္   ၂၂  မွ  ၂၆  အထိ )

ပါစကားကိုပူေဇာ္ေသာ အာဇီမူးပြဲ ပထမေန႔၌ တပည့္ေတာ္တို႔က ပါစကားကို စားဖို႔ရန္အဘယ္အရပ္၌ တပည့္ေတာ္တို႔သြား ၍ ျပင္ဆင္ေစျခင္းငွာအလိုေတာ္႐ွိသနည္းဟု ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္-ကိုယ္ေတာ္သည္ တပည့္ေတာ္ႏွစ္ဦးတို႔ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူ၍ သူ တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား သင္တို႔သည္ ၿမိဳ႕ထဲသို႔သြားၾက၍ ေရအိုးေဆာင္ေသာလူကို ေတြ႔ၾကလိမ့္မည္။ထိုသူ၏ ေနာက္သို႔ လိုက္၍ သူ၀င္ေသာေနရာ၌ အိမ္႐ွင္အားဆရာက အမိန္႔႐ွိသည္။ငါ၏တပည့္မ်ားႏွင့္ပါစကားစားဖို႔ ငါ၏စားခန္းကား အဘယ္ မွာ႐ွိသနည္းဟုဆိုၾကေလာ့။-သူသည္ျပင္ဆင္ခင္းက်င္းထားလ်က္႐ွိေသာ ညစာခန္းႀကီးကို သင္တို႔အား ျပလိမ့္မည္။ထိုေနရာ ၌ ငါတို႔အဖို႔ျပင္ဆင္ၾကေလာ့။တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း သြားၾက၍ ၿမိဳ  ့ထဲသို႔ေရာက္လွ်င္-မိမိတို႔အား ကိုယ္ေတာ္မိန္႔ေတာ္မူ သည့္အတိုင္း ေတြ႔ၾက၍ ပါစကားကို ျပင္ဆင္ၾက၏။သူတို႔သည္ စားလ်က္ေနၾကစဥ္၊ေယဇူးသည္ ေပါင္မုန္႔ကိုယူေတာ္မူ၍ ေကာင္းခ်ီးေပးေတာ္မူၿပီးလွ်င္-ဖဲ့၍ ဤအရာသည္ငါ၏ကိုယ္ျဖစ္၏။သင္တို႔ယူပင့္ၾကေလာ့ဟုမိန္႔ေတာ္မူလ်က္-သူတို႔အားေပး ေတာ္မူ၏။ကာလစ္ခြက္ကိုယူေတာ္မူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ သူတို႔အား ေပးေတာ္မူ၏။႐ွိသမွ်လူတို႔သည္လည္း ေသာက္ၾက၏။ကိုယ္ေတာ္ကလည္း ဤအရာသည္ ပဋိညာဥ္သစ္ႏွင့္္ဆိုင္၍ အမ်ားတို႔အဖို႔ငွာ သြန္းလတၱံ  ့ေသာ ငါ၏ေသြးျဖစ္ ၏။သင္တို႔အား ငါ အမွန္ဆိုသည္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္၌ ငါသည္စပ်စ္ႏြယ္အသီးမွ အသစ္ကိုငါေသာက္မည့္ေန႔တိုင္ ေအာင္ ယခုမွစ၍ ငါမေသာက္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ထို႔ေနာက္ေက်းဇူးတင္ေမတၱာဆိုၿပီးမွ သံလြင္ေတာင္ေပၚသို႔ ထြက္ႄကြသြား ေတာ္မူ၏။

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္။

 

ကမၼဌာန္းေထာက္႐ႈခ်က္၊-

                                                          အခ်ိန္ပိုေလး ဆင္းၾကည့္ပါ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀။

            ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-ယေန႔ေခတ္အခ်ိန္၌ အစစအရာရာ႐ွားပါးၿပီး တန္ဖိုးႀကီးေပးေနရတဲ့ကာလမွာ သာမန္၀င္ေငြ႐ွိတဲ့ မိသားစုအတြက္ စားအိုးကႀကီး-ကေလးကမ်ား-ေက်ာင္းစရိတ္ကထု-လာတဲ့အခါ မိဘမ်ားေခါင္းကိုက္လာ ရပါေတာ့တယ္။ပံုမွန္လာစာေလးနဲ႔မလံုေလာက္တဲ့အခါ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အခ်ိန္ပိုဆင္းၾကရပါေတာ့တယ္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနနဲ႔နည္း က်က္မွတ္ရမယ့္စာေပေတြမ်ားလာတဲ့အခါ-သာမန္ေက်ာင္းခ်ိန္နဲ႔တင္မလံုေလာက္ ေတာ့တဲ့အခါ-က်ဴ႐ွင္ဆိုတဲ့ စာသင္ခန္းျပင္ပအခ်ိန္ေတြကို႐ွာၿပီး ပညာဆည္းပူးၾကရပါေတာ့တယ္။  တနည္းအားျဖင့္ဆိုရရင္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ သာမန္အခ်ိန္မ်ားနဲ႔ မလံုေလာက္တဲ့အခါ အခ်ိန္ပိုေတြ ဆင္းၾကရပါေတာ့တယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တန္ဖိုး။

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ - ၁၃-ရာစုႏွစ္ေလာက္တုန္းက ရဟႏၲာ စိန္ဂ်ဴလီယံနားစီကို ခရစ္ေတာ္ဘုရား ႐ွင္  ကိုယ္ထင္႐ွားျပၿပီး ေကာင္းကင္က သာေနတဲ့ လမင္းႀကီးကိုၫႊန္ျပကာ ဘာေတြထူးျခားမႈ႐ွိလည္းလို႔ေမးခဲ့ပါတယ္၊-စိန္ဂ်ဴ လီယံနားကလည္း လမင္းႀကီးကထိန္ထိန္သာေနတာ-က်က္သေရ႐ွိေသာ္လည္း လမင္းႀကီးနဲ႔ မ်က္ႏွာျပင္မွာ အမဲစက္ကေလး က အႀကီးတန္ေနတယ္လို႔ျပန္ေျဖလိုက္ပါတယ္။ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ကလည္း မွန္ပါတယ္၊ငါ့ရဲ  ့အသင္းေတာ္ႀကီးမွာလည္း ဘု ရား႐ွင္ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ႔ပြဲေတြ-ရဟႏၲာမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ပြဲေတြ အေျမာက္အမ်ား႐ွိေသာ္လည္း- ငါကိုယ္ေတာ္ရဲ ႔ အေသြးအသား ေတာ္ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ပြဲ မ႐ွိျခင္းဟာ ေကာင္းကင္ကသာေနတဲ့ လမင္းႀကီးမွာ အမဲစက္ေလးထင္ေနသလို အလွဖ်က္ေနတယ္လို႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊ဒါ့ေၾကာင့္ ၁၃ ရာစုကတည္းက ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပြဲ ကိုႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္။

ခ်စ္လွစြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔-မာသာထေရဇားဟာ သူ႔ရဲ  ့ဆင္းရဲသားေတြအၾကားက႐ုဏာလုပ္ငန္းနဲ႔သာသ နာျပဳျခင္းအမႈကို စတင္တုန္းက လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြက မ်ား-လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြက နည္းနဲ႔ အေတာ္ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရပါ တယ္၊- လမ္းေဘးက လူမမာေန-ေျမာင္းႀကိဳ-ေျမာင္းၾကား-ခ်ံဳႀကိဳ-ခ်ံဳၾကား-လမ္းႀကိဳ-လမ္းၾကား-ေတြမွာ စြန္႔ပစ္ခံခဲ့ရတဲ့ မိဘမဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြ-ကူညီသူမဲ့ေနၾကတဲ့-သက္ႀကီး႐ြယ္အိုေတြ-စားရမဲ့-ေသာက္ရမဲ့ ဘ၀ကိုေရာက္ေနၾကရသူ-စသျဖင့္ဂရုဏာ ပြားကာ ကူညီေပးရမယ့္သူေတြမ်ားေနေတာ့ မာသာထေရဇားစိတ္ပူခဲ့ရပါတယ္၊-ဒါေပမယ္ မာသာထေရဇားတို႔အဖြဲ႔ဟာ ေန႔စဥ္ နံနက္မစၧားမနာယူမီတစ္နာရီကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကိုးကြယ္ျခင္းအမႈကိုေန႔စဥ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါတယ္၊-ဒါ့ေၾကာင့္လည္း မ်ားမၾကာ မီႏွစ္မ်ားအတြင္းမွာ မာသာထေရဇားနဲ႔စိတ္တူကိုယ္တူ လက္တြဲေဖၚ သီလ႐ွင္ဦးေရတစ္စတစ္စမ်ား လာပါေတာ့တယ္၊ ယေန႔ မွာဆိုရင္ကမၻာအႏွံ႔မွာ မာသာထေရဇားဂုိဏ္း၀င္သီလ႐ွင္မ်ားကို ႏိုင္ငံတိုင္း-လူမ်ိဳးတိုင္း-အၾကားမွာ အေသြးအေရာင္မခြဲျခားပဲ ဘုရား႐ွင္ရဲ ႔ ေရႊမ်က္ႏွာကိုေထာက္ၿပီး ေမတၱာေစတနာကို ေရွ႕တန္းတင္ကာ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးလ်က္႐ွိျခင္းဟာ ပံုမွန္ မစၧားတရား နာယံုတင္မလံုေလာက္ပဲ-ေန႔စဥ္တစ္နာရီကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးေမွ်ာ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း မာသာထေရဇား ကအၿမဲ၀န္ခံခဲ့ပါတယ္။

ႏူနာသည္မ်ားအၾကားမွာ အမႈေတာ္ထမ္းခဲ့တဲ့ ရဟႏၲာေဒးမီယန္းကို သူ႔ရဲ့အေပါင္းအသင္းေတြက ဘာ့ေၾကာင့္သည္လို ႏူနာသည္ေတြအၾကားေနႏိုင္ခဲ့ရတာလဲလို႔ေမးခဲ့ၾကပါတယ္၊-ရဟႏၲာေဒးမီယန္းက-သူဟာေန႔စဥ္ပံုမွန္ေမတၱာမ်ားကို႐ြတ္ဆိုယံု ေလာက္နဲ႔ေတာ့ ေနႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဖူးတဲ့-သို႔ေသာ္ ေန႔စဥ္တစ္နာရီမွ် ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးနဲ႔စကားေျပာႏိုင္ခဲ့လို႔သာ ေနႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့ပါတယ္၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႐ွင္သန္မႈ ။-

ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြဟာ ဘာသာ၀တၱရားမ်ားကို ေက်ပြန္ၾကပါတယ္ ၊ေကာင္း မႈကုသိုလ္မ်ားကိုလည္း တတ္အားသေ႐ြ ႔ဒါနျပဳလွဴဒါန္းၾကပါတယ္၊အကယ္၍မ်ား ဤကဲ့သို႔ေကာင္းမႈကုသုိလ္ေတြေဆာင္႐ြက္ ေနပါလ်က္ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါက-ဓမၼမိတ္ေဆြကို အႀကံျပဳပါရေစ-အခ်ိန္ပိုေလးဆင္းတဲ့အေနနဲ႔ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးၾကည့္ပါလားမိတ္ေဆြ-သည္လိုကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးဖို႔အတြက္ အေထြအထူး အခ်ိန္ေပးစရာမလိုေသးပါဖူး၊တစ္လတစ္ခါ တစ္နာရီကိုယ္ေတာ္ျမဖူးေမွ်ာ္ျခင္းေတြမွာ တစ္ပတ္တစ္ခါ ကိုယ္ ေတာ္ျမတ္ဖူးျခင္းေတြမွာပါ၀င္ၿပီးဆုေတာင္းလိုက္ဖို႔ပဲလိုပါတယ္၊ သည္ကေန႔ေခတ္မွာေတာ့-ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ အခမ္းအနား ကိုလာစရာမလိုတဲ့ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း အမႈတစ္ခုလို႔ ဘာသာ၀င္အမ်ားပိုင္းက ထင္ေနၾကပါတယ္၊

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔-စၾက၀ဠာတစ္၀ွန္းလံုးရဲ ႔အ႐ွင္သခင္က သင္တို႔ေတာင္းလိုရာေတာင္းပါ-ေပးသ နားေတာ္မူမယ္-သင္တို႔ရဲ ႔၀န္ထုပ္၀န္ပိုးေတြကိုလည္း ေပါ့ပါးသြားေစမယ္လို႔ကတိေပးခဲ့ပါတယ္၊အဲ့သည့္အ႐ွင္-အဲ့သည့္သခင္ ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးရဲ ႔လက္တစ္ကမ္းမွာ ႐ွိပါတယ္၊-အျပစ္ဒုစ႐ိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြထူေပါလွနဲ႔ယေန႔ေခတ္သမယမွာ ပံုမွန္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းယံုနဲ႔တင္အတင္းတိမ္ပဲ အခ်ိန္ပို တစ္နာရီေလာက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးၾကည့္ပါလို႔ ဓမၼမိတ္ေဆြကို တိုက္တြန္း လိုက္ပါရေစ၊-ဓမၼမိတ္ေဆြကို ဘုရား႐ွင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။

Comments