Resources‎ > ‎Sunday For You‎ > ‎

ေယဇူးေရႊႏွလုံးေတာ္ပြဲ

အတြဲ(၂)အမွတ္စဥ္( ၂၈ )              ေယဇူးေ႐ႊႏွလံုးေတာ္ပြဲ                               ၁၅-၆-၂၀၁၂

ပထမက်မ္းစာ၊                                                                                                             

                                           ငါ၏ႏွလံုးသားသည္ ငါ၏အတြင္း၌ ေျပာင္းလဲေလ၏-

ပေရာဖက္ဟိုေဆးရာအနာဂတၱိက်မ္း                                                       (၁၁ း ၁ခ ၊၃ ႏွင့္၄  ၊၈ ႏွင့္ ၉  အထိ )

သခင္ဘုရားသည္ ဤသို႔အမိန္႔ေတာ္႐ွိသည္။

            အစၥေရးသည္ ကေလးသူငယ္ျဖစ္၍ သူ႔ကိုငါခ်စ္ျမတ္ႏိုးသျဖင့္ ငါ၏သားကို အီဂ်စ္ျပည္မွေခၚေဆာင္ခဲ့ၿပီ၊-ငါသည္ ေအဖရာအင္အား ပဲ့ကိုင္လမ္းၫႊန္ေပး၍ သူတို႔ကို ငါ၏လက္မ်ားျဖင့္ေပြ႔ပိုက္ခဲ့၏။သို႔ေသာ္ငါသည္ သူတို႔ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ခဲ့ ေၾကာင္းနားမလည္ၾက။ငါသည္သူတို႔ကိုယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေသာႀကိဳးတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ေမတၱာေႏွာင္ႀကိဳးျဖင့္လည္း ေကာင္း ဆြဲေဆာင္ခဲ့၏။ငါသည္ ကေလးသူငယ္အား ပါးနားသို႔ ပင့္ေျမွာက္ကပ္ဘိသကဲ့သို႔ သူတို႔အား ျပဳလုပ္ခဲ့၏။သူတို႔ကို ေကၽြးေမြးျပဳ စုရန္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့၏။ငါ၏ႏွလံုးသားသည္ ငါ၏အတြင္း၌ ေျပာင္းလဲ၍ ငါ၏သနားက႐ုဏာသည္ ပြားမ်ားေလ၏။ငါ၏ေဒါသကို ေပါက္ကြဲေစမည္မဟုတ္၊-ေအဖရာအင္ကို ဖ်က္ဆီးရန္ ျပန္လွည့္မည္မဟုတ္၊အေၾကာင္းမူကား ငါသည္လူမဟုတ္၊ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။သင္တို႔၏ အလယ္တြင္ သန္႔႐ွင္းသူျဖစ္၍ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္ျခင္း၍ႄကြလာမည္မဟုတ္၊-

-ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးဘုရျခင္း၊

ဆာလံ (၁၂) ၊

သံၿပိဳင္။                   ။ သင္တို႔သည္ ကယ္တင္႐ွင္၏စမ္းေရတြင္းမွ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ေရမ်ားကို ခပ္ယူရလိမ့္မည္။

၁။         ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကယ္တင္႐ွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ေၾကာက္႐ြံ  ့ျခင္းမ႐ွိပဲ အားကိုးအားထားျခင္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ မည္။အေၾကာင္းမူကား- ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြန္ုပ္၏ခြန္အားသတၱိ-ကၽြႏ္ုပ္ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သင္တို႔သည္ ကယ္တင္ ႐ွင္၏စမ္းေရကို ခပ္ယူရလိမ့္မည္။-(သံၿပိဳင္)

၂။         သခင္ဘုရားအား႐ွိခိုးကိုးကြယ္ၾကေလာ့၊-ကိုယ္ေတာ္၏နာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳၾကေလာ့၊ကိုယ္ေတာ္ေဆာင္ ႐ြက္ေတာ္မူသမွ်ကို လူမ်ိဳးတို႔အား ေၾကညာေဟာေျပာၾကေလာ့၊-ကိုယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္သည္ ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို သိမွတ္၀န္ခံၾကေလာ့၊-(သံၿပိဳင္)

၃။         သခင္ဘုရားသည္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ အမႈမ်ားကို ျပဳေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္အား သီခ်င္းမ်ားကို သီဆို ၾကေလာ့- ဤအေၾကာင္းကို ကမၻာတစ္၀န္းလံုးသိပါေလေစ၊ဇီအံု၌ ေနထိုင္ေသာသူတို႔ ေပ်ာ္ျမဴးခ်ီးက်ဴးၾကေလာ့၊အေၾကာင္းမူ ကား အစၥေရးလူမ်ိဳး၏ သန္႔႐ွင္းေသာသူ သည္ သင္တို႔အလယ္၌ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ၏။-(သံၿပိဳင္)

 

ဒုတိယက်မ္း။

အတတ္ပညာ႐ွိသမွ်တို႔ထက္ ထူးကဲေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ကို နားလည္ၾကပါေစ။

မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီး သံေပါလူး ေအေဖဆီၿမိဳ  ့သားတို႔ထံ ေရးထားေသာဆံုးမစာ။ ( ၃ း ၈ မွ ၁၂ ႏွင့္ ၁၄ မွ -  ၁၉  အထိ)

ညီအစ္ကိုတို႔၊-

ဘာသာ၀င္အားလံုးတို႔တြင္ အနိမ့္ညံ့ဆံုးျဖစ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္အား ေပးသနားေတာ္မူေသာ ဤေက်းဇူးေတာ္ကား ခရစၧတူး သခင္၏ အတိုင္းမသိႄကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္းအေၾကာင္းကို အျခားအမ်ိဳးသားတို႔အား ေဟာေျပာရန္ႏွင့္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို   ဖန္ ဆင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၌ ကာလအဆက္ဆက္မွ ၀ွက္ကြယ္လ်က္႐ွိေသာ နက္နဲဖြယ္ရာအႀကံအစည္ေတာ္ကို လူအေပါင္းတို႔အား သိေစရန္ျဖစ္သည္။ေကာင္းကင္ဘံု၌ ႐ွိၾကေသာ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ တန္ခိုးေတာ္႐ွင္မ်ားတို႔ အားလည္း-အသင္းေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ထူးေထြမ်ားျပားေသာ ပညာေတာ္ကို သိေစရန္ျဖစ္သည္။ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ရျခင္း အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔သခင္ေယဇူးခရစၧတူးကို ရည္မွန္း၍ ေ႐ွးကနဦးက ႀကံစည္ထားေတာ္မူေသာ ပံုစံအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုသခင္ထံေတာ္သို႔ရဲ  ့ရင္ျခင္းႏွင့္ အားကိုးလ်က္ စိတ္ခ်လက္ခ်၀င္ေရာက္ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ၾကသည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္သခင္ ေယဇူးခရစၧတူး၏အဖခမည္းေတာ္ေ႐ွ  ့၌ကၽြႏ္ုပ္ဒူးေထာက္ၫြတ္တြားဆုေတာင္းပါသည္။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ျဖစ္ေစ ၊ေျမႀကီးေပၚ၌ျဖစ္ေစ ႐ွိသမွ်ေသာ အိမ္ေထာင္စုတို႔သည္ ထိုခမည္းေတာ္ထံမွ နာမည္ခံၾကရသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္  မိမိႄကြယ္၀ေသာ ဘုန္းစည္းစိမ္မွ သင္တို႔အား ေက်းဇူးမ်ားကို ေပးသနားေတာ္မူပါေစ၊-သင္တို႔၏ အတြင္း စိတ္၀ိညာဥ္ကိုလည္း သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ခြန္အားတန္ခိုးျဖင့္ ျဖည့္တင္းေပးပါေစ၊-ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ တို႔၏စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ခရစၧတူးသခင္က်ိန္းေအာင္ေတာ္မူပါေစ၊ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္အနံ-အလ်ား-အျမင့္-အနက္တို႔ကို သန္႔႐ွင္း ေသာသူအေပါင္းတို႔ႏွင့္အတူအျပည့္အ၀နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ၾကပါေစ၊-ဘုရားသခင္ျပည့္စံုေတာ္မူသည့္အတိုင္းသင္တို႔  ျပည့္စုံ ႏိုင္မည့္အေၾကာင္း-အတတ္ပညာ႐ွိသမွ်တို႔ထက္ထူးျမတ္ေသာ ထိုခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ကို သိနားလည္ၾကပါေစေသာ္။

                                            ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမဖတ္မီ- ေႄကြးေၾကာ္သံ                                                ( သံမာေတဦး - ၁၁  း ၂၉  )

အာေလလူယား၊-

   -၊ငါထမ္းပိုးကိုယူ၍ ထမ္းၾကေလာ့၊-ငါသည္ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့ႏွိမ့္ခ်ေသာ ႏွလံုး႐ွိသည္ကို ငါ့ထံ၌ သင္ယူၾကေလာ့-

အာေလလူယား၊-

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။

 “-နံေဘးေတာ္ကို လွံႏွင့္ဖြင့္လွ်င္ ေသြးႏွင့္ေရသည္ ခ်က္ခ်င္းထြက္လာ၏။-

သံေယာဟန္ ေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။                                   ( ၁၉ း ၃၁  ၃၇  အထိ )

ထိုကာလ၌  ဇူေဒဦးတို႔သည္ အဖိတ္ေန႔ျဖစ္၍ အေလာင္းေတာ္ကို လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚမွာ မေနေစျခင္းငွာ(အ ေၾကာင္းမူကား ဥပုသ္ႀကီးသည္ ျမတ္ေသာဥပုသ္ျဖစ္၏၊) သူတို႔၏ေျခေထာက္ကို ခ်ိဳး၍ ယူသြားပါရမည့္အောကာင္းပီလာတူး ကို ဇူေဒဦးတို႔သည္ ေလွ်ာက္ေတာင္းၾက၏၊-ထိုအခါ စစ္သူရဲမ်ားလာၾက၍  ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္တကြ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ ႐ိုက္ထား ေသာပထမတစ္ဦးႏွင့္ အျခားေသာသူတစ္ဦး၏ ေျခေထာက္ကို ခ်ိဳးၾက၏၊-ေယဇူးထံသို႔လာၾကေသာအခါ အသက္ကုန္ ေၾကာင္း ကိုျမင္လွ်င္ ေျခေထာက္ကိုမခ်ိဳးၾက-သို႔ရာတြင္ စစ္သူရဲတစ္ဦးသည္ နံေဘးေတာ္ကို လွံႏွင့္ဖြင့္လွ်င္ ေသြးႏွင့္ေရသည္ ခ်က္ခ်င္းထြက္လာ၏။ ျမင္ေသာသူသည္လည္း သက္ေသခံ၏။သူ၏သက္ေသခံခ်က္သည္လည္း သင္တို႔သည္ ယံုႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းတည္း။တစ္ဖန္ထိုးေဖာက္ေသာ သူကို သူတို႔ျမင္ၾကလိမ့္မည္ဟု က်မ္းခ်က္ျပည့္စံုမည့္အ ေၾကာင္းတည္း။

    ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း

 

ကမၼဌာန္းေထာက္႐ႈခ်က္၊-

                                                အခ်စ္သေကၤတ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀။

            ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အမွတ္သေကၤတေလးေတြကို ေနရာ အႏွံ႔မွာေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္၊ဥပမာ-ေလာင္စာဆီအေရာင္းဆိုင္က၀န္ထမ္းေတြဟာမိမိတို႔ဆိုင္ေ႐ွ႕ကျဖတ္သြားတဲ့ကားေတြကိုမိမိတို႔ ရဲ႕  လက္သီးဆုပ္အေနအထားကေနလက္မကိုေအာက္ဆိုက္ေထာင္ထားတဲ့ သေကၤတအမွတ္ကိုျပတတ္ၾကတာကို သတိျပဳ မိၾက မယ္ထင္ပါတယ္၊-အဲ့သည့္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ သင့္ကားအတြက္ ေလာင္စာဆီကို သည္ဆိုင္မွာ ျဖည့္ႏိုင္ပါတယ္၊တနည္း အားျဖင့္ေျပာရရင္ သည္ဆိုင္မွာ ဓါတ္ဆီ(သို႔)ဒီဇယ္ဆီေရာင္းတယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္၊

            ေနာက္သေကၤတ-တစ္ခုကေတာ့ ျမန္မာ့ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႔ထဲက မေဟာသဓာဇာတ္ေတာ္ႀကီးထဲမွာ-မေဟာသဓာ ဟာခရီးသြားရင္ အမရာဆိုတဲ့အမ်ိဳးသမီးကို ျမင္ျမင္ခ်င္းခ်စ္မိသြားပါေတာ့တယ္၊-ဒါ့ေၾကာင့္ အမရာ ဆိုတဲ့အမ်ိဳးသမီးကို လက္ သီးစုပ္ျပလိုက္ပါတယ္၊-ဆိုလိုတဲ့အဓိပၸါယ္ကေတာ့ သင့္မွာ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္  ကာမပိုင္လင္ေယာက်္ား႐ွိပါသလား လို႔ေမး လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊-အမရာ ဆိုတဲ့အမ်ိဳးသမီးကလည္း ေခသူမဟုတ္ေတာ့ ျပန္ၿပီး အေျဖေပးတဲ့အေနနဲ႔ လက္၀ါးျဖန္႔ျပလိုက္ ပါတယ္၊အဓိပၸါယ္က က်မဟာ  လြတ္လပ္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္၊

            ေလာကမွာ ဘာသာလူမ်ိဳးမေ႐ြး တူညီေသာ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔လက္ခံေနတဲ့ သေကၤတေလးတစ္ခု ႏိုင္ငံတိုင္း လူမ်ိဳးတိုင္းမွာ ႐ွိပါတယ္၊အဲ့သည့္အမွတ္သေကၤတကေတာ့ အသဲႏွလံုးပံုျဖစ္ပါတယ္၊အဲ့သည့္အသဲႏွလံုးပံုကိုျမင္ၾကသူတိုင္းက အခ်စ္ကို-ကိုယ္စားျပဳတဲ့အမွတ္လကၡဏာသေကၤတ ဆိုတာ ေျပာစရာမလိုပဲသိၾကပါတယ္၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တန္ဖိုး။

ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ - သည္ကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ေယဇူးေ႐ႊႏွလံုးေတာ္ပြဲ ေတာ္ႀကီးကိုက်င္းပ ေနၾကပါတယ္၊-တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ေယဇူးဘုရား႐ွင္ရဲ့အခ်စ္ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ပြဲေတာ္ျဖစ္ပါတယ္၊ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားအား လံုးကို ခ်စ္ခင္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱဂါရ၀ျပဳတဲ့ပြဲေတာ္ပင္ျဖစ္ပါတယ္၊

မွန္ပါတယ္၊ေလာကမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္၊ဒါ့ေၾကာင့္လည္း သံေပါလူးက (၁-ေကာရိန္သု ၁၃း၁-၃)မွာ သည္လိုဆံုးမထားပါတယ္၊ ငါသည္လူ႔ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္တို႔၏ဘာသာစကားမ်ာကို ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ႐ွိလွ်င္ ဆူညံေသာ ေမာင္းသံကဲ့သို႔လည္းေကာင္း-အသံျမည္ေသာ လင္းကြင္းကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း-ျဖစ္္၏။ငါသည္ပေရာဖက္ဥာဏ္ကို ရ            ၍ နက္နဲေသာအရာ႐ွိသမွ်ႏွင့္အတတ္ပညာ႐ွိသမွ်တို႔ကို နားလည္တတ္ ကၽြမ္းၿပီးေတာင္မ်ားကို ေရႊ  ့ႏိုင္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း႐ွိေသာ္လည္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ႐ွိလွ်င္ ငါသည္ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ျဖစ္၏ ငါ၌႐ွိသမွ်ဥစၥာတို႔ကို  ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲ၍ ငါ၏ကိုယ္ခႏၶာကို မီး႐ႈိ  ့ေစျခင္းငွာ အပ္ႏွံပူေဇာ္ေသာ္လည္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ႐ွိလွ်င္ ငါ ၌အက်ိဳးမခံစားရ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ေလာကမွာ အေရးႀကီးလွပါတယ္၊ဒ့ါေၾကာင့္လည္း သည္ကေန႔ၾကားနာခဲ့ၾကရတဲ့သံ ေပါလူးရဲ့ဧဖက္ၿမဳိ့သားတို႔ထံေရးတဲ့ဆံုးမစာမွာအတတ္ပညာ႐ွိသမွ်တို႔ထက္ထူးျမတ္ေသာ ထိုခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ကို သိနား လည္ၾကပါေစေသာ္။လို႔ဆုေတာင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္။

ခ်စ္လွစြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔- ခရစ္ေတာ္ဟာ မိမိရဲလူသားေတြအေပၚထားတဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုလူတိုင္းက နားမလည္ၾကတဲ့အခါ-အေတာ္ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ဒါ့ေၾကာင့္လည္း(၁၆၇၃) ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၇)ရက္ေန႔မွာ စိန္မာဂရက္ ေမရီထံကိုယ္ထင္႐ွားျပၿပီ လူသားေတြကို ခ်စ္လြန္းတဲ့အတြက္ မိမိအသဲႏွလံုးဟာ ခ်စ္ျခင္းမီးလၽွ်ံမ်ားျဖင့္ေတာက္ပေနေၾကာင္း ေျပာက-မိမိရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ားျဖင့္မီးေတာက္ေလာင္ေနတဲ့ အသဲႏွလံုးကို ဖြင့္ထုတ္ေဖၚျပခဲ့ပါတယ္၊အဲ့သည့္လိုမီးေတာက္ ေလာင္ေနတဲ့ အသဲႏွလံုးကိုျပသၿပီး မိမိရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ဂါရ၀ျပဳအားကိုးၾကည္ၫိုၾကသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါေက်းဇူးေတာ္ မ်ားကို ခံစားရွိၾကမယ္လို႔ ကတိျပဳလိုက္ပါတယ္၊

၁။         ငါသည္ ငါ၏ႏွလံုးေတာ္ကို - ကိုးစားသူတို႔အား ထာ၀ရခ်မ္းသာႏွင့္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ေသာေက်းဇူးေတာ္မ်ားကိုေပးမည္။

၂။         ငါသည္ ငါ၏ႏွလံုးေတာ္ကို - ကိုးစားသူတို႔၏ အိမ္သူအိမ္သားတို႔အား ၿငိမ္သက္ျခင္းျဖစ္ေစမည္။

၃။         စိတ္ပူပင္ျခင္းႏွင့္ေတြ႔ႀကံဳရေသာအခါ သူတို႔၏စိတ္ကို ေျပေစ၍ ႏွစ္သိမ့္မႈ႔ကို ငါေပးမည္။

၄။         ငါသည္ သင္တို႔အား ယခုအသက္႐ွင္ေနစဥ္၌လည္းေကာင္း-အထူးသျဖင့္ေသဆံုးခ်ိန္၌လည္းေကာင္း၊သူတို႔၏စိတ္ခ် ဖြယ္ျဖစ္ေစမည္။

၅။         ငါသည္ သူတို႔လုပ္ကိုင္ႀကံစည္သမွ်ကို ေကာင္းခ်ီးေပးမည္။

၆။         ငါသည္ အတိုင္းအ႐ွည္မ႐ွိေသာ မဟာက႐ုဏာေတာ္အားျဖင့္ အျပစ္ျပဳေသာ သူတို႔ကို ၾကည္႐ႈ၍ အခြင့္ခ်မ္းသာေပးမည္။

၇။         သဒၶါတရားနည္းပါးေသာသူတို႔အား သဒၶါၾကည္ၫိုစိတ္ပြားမ်ားေပးမည္။

၈။         သဒၶါတရားႀကီးေသာ သူတို႔အား ပါရမီစံုလင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစမည္။

၉။         ငါ၏ႏွလံုးေတာ္ပံုကားခ်ပ္ကို မိမိတို႔အိမ္၌ ၀တ္ျပဳရန္တင္ေျမွာက္ထားေသာ သူတို႔၏ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားကို ေကာင္း ခ်ီးေပးမည္။

၁၀။      ႏွလံုးမာေသာသူတို႔အား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစႏိုင္ေသာ အားတန္ခိုးကို ရဟန္းတိုင္းအား ငါေပးမည္။

၁၁။      ဤသဒၶါၾကည္ၫိုျခင္း၀တ္ျပဳရန္ သူတစ္ပါးအား တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာင္-ႀကံေဆာင္သူတို႔၏ အမည္မ်ားကို ငါ၏ႏွလံုးေပၚ ၌ မေပ်ာက္မပ်က္ေရးမွတ္ထားမည္။

၁၂။      ကိုးလဆက္၍ ပထမေသာၾကာေန႔တိုင္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပင့္-အာပတ္ေျဖသူတိုင္းအား ေကာင္းေသာေသျခင္းျဖင့္ ေသေစမည္။

            အထက္ပါအခ်က္မ်ားဟာ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ စိန္မာဂရက္ေမရီကတဆင့္  လူသားအားလံုးကို ကတိေပးခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္၊-ေယဇူးေ႐ႊႏွလံုးေတာ္ကို အထူးသဒၶါၾကည္ၫိုသူေတြခံစားရမယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ျဖစ္ပါတယ္၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႐ွင္သန္မႈ ။-

ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ပြဲေန႔မွာေရႊႏွလံုးေတာ္ကို အထူးဂုဏ္ျပဳဖို႔-အထူးသဒၶါၾကည္   ၫိုဖို႔ နည္းလမ္းမ်ားကို အႀကံျပဳလိုပါတယ္၊

(က)ေယဇူးေ႐ႊႏွလံုးေတာ္ကို မိမိတို႔အိမ္တိုင္းမွာ ပလႅင္တင္ျခင္းအခမ္းအနားျဖင့္ သဒၶါၾကည္ၫိုျခင္းျပဳႏိုင္ပါတယ္၊

(ခ)ေယဇူးေ႐ႊႏွလံုးေတာ္ထံ မိမိတို႔မိသားစုအလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း-တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊အပ္ ႏွံပူေဇာ္ျခင္းျပဳႏိုင္ပါတယ္၊(ေယဇူးေ႐ႊႏွလံုးေတာ္ထံအပ္ႏွံပူေဇာ္ျခင္းေမတၱာကို လမ္းျပတာရာေမတၱာစာအုပ္တြင္ေတြ႔ႏိုင္သည္)

(ဂ)ေယဇူးေ႐ႊႏွလံုးေတာ္ကို ခ်စ္သည့္စိတ္ျဖင့္-လစဥ္ပထမေသာၾကာေန႔တြင္ မစၥာပူေဇာ္ျခင္းတြင္ပါ၀င္ျခင္း-အာပတ္ ေျဖျခင္း-ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပင့္ျခင္း-မ်ားျပဳလုပ္လ်က္မိမိတို႔အျပစ္မ်ားအတြက္ ဒါဏ္ဆပ္ေျဖျခင္းျပဳႏိုင္ပါသည္။

ေဖၚျပပါ အခ်က္မ်ားအျပင္ မိမိတို႔အစဥ္ေျပသလို-ေယဇူးေ႐ႊႏွလံုးေတာ္အား ထိခိုက္ေစာ္ကားခဲ့သည့္ အျပစ္မ်ားအ တြက္ မိမိတို႔အစဥ္ေျပသလို ဒါဏ္ဆပ္ေျဖျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကပါရန္တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လိုက္ပါသည္။

 

Comments