Resources‎ > ‎Sunday For You‎ > ‎

မြန္ျမတ္ေသာကညာမာရီယားေကာင္းကင္ဘံုသို႔ပင့္ေဆာင္ခံရျခင္းပြဲ

အတြဲ(၂)အမွတ္စဥ္(၃၇)    မြန္ျမတ္ေသာကညာမာရီယားေကာင္းကင္ဘံုသို႔ပင့္ေဆာင္ခံရျခင္းပြဲ        (၁၉-၈-၂၀၁၂)

ပထမက်မ္းစာ၊                                                                                                             

  ေနကို၀တ္ဆင္လ်က္ လကိုမိမိ၏ ေျခမ်ားျဖင့္ နင္းထားေသာ မိန္းမတစ္ဦးသည္ ေပၚထြန္းေလ၏       

သံေယာဟန္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္က်မ္း                                                         ( ၁၁ း ၁၉က ႏွင့္ ၁၂း ၁ ႏွင့္ ၃ မွ ၆ႏွင့္ ၁၀က-ခ  အထိ )

ေကာင္းကင္ဘံု၌ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္သည္ ဖြင့္ထားလ်က္႐ွိ၍ ကိုယ္ေတာ္၏ဗိမာန္ေတာ္သည္ ပဋိညာဥ္  ေသတၱာေတာ္သည္ ျမင္ရ၏။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ နမိတ္လကၡဏာႀကီးတစ္ခုေပၚလာသည္ကား-ေနကို၀တ္ဆင္၍ သူ၏ ေျခ ေထာက္မ်ားေအာက္၌ လသည္တည္႐ွိလ်က္ ၾကယ္တစ္ဆယ့္ႏွစ္လံုးသရဖူေဆာင္းထားေသာမိန္းမတစ္ဦးျဖစ္၏။ ေကာင္း ကင္ဘံု၌ အျခားလကၡဏာတစ္ခုကိုျမင္ရသည္ကား ေခါင္းခုႏွစ္လံုး႐ွိ၍ ခ်ဳိဆယ္ေခ်ာင္းေပၚမွာ ေဗါင္းသရဖူ ခုႏွစ္ခုေဆာင္းထား ေသာ နဂါးနီႀကီးပင္ျဖစ္၏။သူ၏အၿမီးသည္ ေကာင္းကင္၌႐ွိေသာ ၾကယ္မ်ားတို႔၏ သံုးပံုတစ္ပံုကို ဆြဲငင္၍ ေျမႀကီးေပၚသို႔ပစ္ခ် ေလ၏။ နဂါးႀကီးသည္ သားဖြားလုဆဲဆဲ႐ွိေသာမိန္းမ၏ေ႐ွ  ့၌ သားကိုဖြားခဲ့လွ်င္ စားမ်ိဳရန္ရပ္၍ ေနေလ၏။သို႔ေသာ္သူ၏သား သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ပလႅင္ေတာ္သို႔ အလ်င္အျမန္ခ်ီပင့္ျခင္းခံရေလ၏။ထိုမိန္းမမူကား ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ ထားေသာ ေနရာေတာကႏၲာရ ထဲသို႔ ထြက္ေျပးေလ၏။ထိုအခါ ေကာင္းကင္ဘံု၌ အသံႀကီးတစ္ခုကၽြႏ္ုပ္ၾကားရသည္ကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္-ခရစၥတူးသခင္၏ အာဏာစက္ေတာ္-ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေတာ္ႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းခ်မ္း သာတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚေလၿပီဟူသတည္း။

-ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးဘုရျခင္း၊

ဆာလံ (၄၄) ၊

သံၿပိဳင္။                   ေအာ္ဖီးရ္တိုင္းျပည္မွ ေ႐ႊျဖင့္တန္ဆာဆင္ထားေသာ မိဘုရားႀကီးသည္ သင္၏ လက္ယာဘက္၌ ရပ္လ်က္႐ွိ၏။

၁။         သင္၏ဂုဏ္ျမင့္ျမတ္သူတို႔တြင္ ဘုရင္၏သမီးေတာ္မ်ားလည္းပါ၀င္ၾက၏။ေအာ္ဖီးရ္တိုင္းျပည္မွ ေရႊျဖင့္တန္ဆာဆင္ ထားေသာ မိဘုရားႀကီးသည္ သင္၏လက္ယာဘက္၌ ရပ္လ်က္႐ွိ၏။(သံၿပိဳင္)

၂။         ခ်စ္သမီးနားေထာင္ေလာ့၊သင္၏နားကို စြန္႔၍ ၾကည့္ေလာ့၊သင္၏လူမ်ိဳးႏွင့္ သင္၏မိဘအိမ္ကိုေမ့ေလ်ာ့ေလာ့၊ဘုရင္ သည္လည္း သင္၏လွပေသာ အဆင္းသ႑ာန္ကို ႏွစ္သက္စြဲလမ္းလိမ့္မည္။အေၾကာင္းမူကား သူသည္ သင္၏သခင္ျဖစ္၏။ သူ႔ကို က်ိဳးႏံြနာခံေလာ့၊-(သံၿပိဳင္)

၃။         သူတို႔သည္ ႐ႊင္လန္း၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖင့္ ေခၚေဆာင္ျခင္းခံၾကရ၍ သူတို႔သည္လည္း ဘုရင္၏ နန္းေတာ္သို႔ ၀င္ၾကလိမ့္ မည္။-(သံၿပိဳင္)

ဒုတိယက်မ္း။

သားဦးျဖစ္ေသာ ခရစၥတူးသည္ပထမ-ထို႔ေနာက္ ခရစၥတူး၏ေနာက္လိုက္တပည့္မ်ား-

မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီး သံေပါလူး ေကာ္ရင္းသီၿမိဳ့သားတို႔ထံ ေရးထားေသာဆံုးမစာ ။(၁၅ း ၂၀ မွ ၂၆ )

ညီအစ္ကိုတို႔၊-

ခရစၥတူးသခင္သည္ ေသသူတို႔အစုမွ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူ၍ ေသသူတို႔တြင္ အဦးသီးေသာ အသီးကဲ့သို႔ ျဖစ္ ေတာ္မူသည္။အေၾကာင္းမူကား လူတစ္ေယာက္အားျဖင့္ ေသျခင္းတရားျဖစ္ေပၚလာသကဲ့သို႔ လူတစ္ေယာက္အားျဖင့္ ေသျခင္းမွ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေပၚလာရသည္။လူအားလံုးတို႔သည္ အာဒံေၾကာင့္ေသၾကရသည့္နည္းတူ လူအား လံုးတို႔သည္ ခရစၥတူးသခင္အားျဖင့္ အသက္႐ွင္ျခင္းခ်မ္းသာကို ရၾကလိမ့္မည္။-ထို႔ေနာက္ ခရစၥတူးသခင္သည္ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာတန္ခိုး႐ွိသမွ်တို႔ကို  ခ်ိဳးႏွိမ္ဖ်က္ဆီးေတာ္မူၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကို အဖခမည္းေတာ္ဘုရားအား အပ္ႏွင္းေတာ္မူေသာအခါ အရာခပ္သိမ္းအဆံုးသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ရန္သူအားလံုးတို႔ကို ေျခဖ၀ါးေတာ္ ေအာက္သို႔ ေရာက္ေစသည့္တိုင္ေအာင္ ခရစၥတူးသခင္သည္ အုပ္စိုးေတာ္မူလိမ့္မည္။ေနာက္္ဆံုးဖ်က္ဆီးပစ္ရမည့္ရန္သူကား ေသျခင္းးပင္ျဖစ္သည္။အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို ခရစၥတူးသခင္၏ေျခဖ၀ါးေတာ္ေအာက္သို႔ ေရာက္ ေစေတာ္မူသည္။

                                            ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမဖတ္မီ- ေႄကြးေၾကာ္သံ                                               

အာေလလူယား၊-

   -၊မာရီယားသည္ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ပင့္ေဆာင္ခံရေလၿပီ။ေကာင္းကင္တမန္ ဗိုလ္ေျခအေပါင္းတို႔သည္လည္း ႐ႊင္လန္း၀မ္း ေျမာက္ၾကကုန္၏ -

အာေလလူယား၊-

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။

 “-တန္ုခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ သူသည္ ငါ၌ႀကီးျမတ္ေသာ အရာကို ျပဳေတာ္မူၿပီ ႏွိမ္ခ်ေသာသူတို႔ကိုခ်ီးေျမာက္ ေတာ္မူၿပီ။-

သံမာရ္ကူး ေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။                                                     ( ၁ း ၃၉  မွ  ၅၆  အထိ )

ထိုေန႔ရက္တို႔၌ မာရီယားထ၍ ေတာင္ကုန္းအရပ္၌႐ွိေသာ ယုဒၿမိဳ႕သို႔အလ်င္အျမန္သြားၿပီးလွ်င္၊ဇာခရီအိမ္သို႔၀င္၍ ဧလိဇဘက္ကို ႏႈတ္ဆက္ေလ၏။မာရီယား၏ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းကိုဧလိဇဘက္ၾကားလွ်င္ၾကားျခင္း မိမိ၀မ္းေခါင္း၌ သားငယ္သည္ ခုန္ျမဴးေလ၏။ဧလိဇဘက္သည္လည္း သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀လ်က္႐ွိ၍ ႀကီးေသာအသံႏွင့္ဟစ္ေၾကာ္၍ဆို သည္ကား သင္သည္မိန္းမတို႔တြင္ ျမတ္ေသာမဂၤလာ႐ွိေသာသူျဖစ္၏။သင့္၀မ္းေခါင္း၏အသီးေတာ္သည္လည္း ျမတ္ေသာ မဂၤလာ႐ွိ၏။ကၽြႏ္ုပ္သခင္၏ မယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ဆီသို႔ ႄကြလာေသာေက်းဇူးကို ကၽြႏ္ုပ္အဘယ့္ေၾကာင့္ခံရပါသနည္း။အ ေၾကာင္းမူကားသင္၏ႏႈတ္ဆက္ျခင္းအသံသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏နား၌ေရာက္႐ံုႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္၀မ္းထဲ၌ သူငယ္သည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖင့္ ခုန္ေလၿပီ။သင္သည္လည္း ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ မဂၤလာ႐ွိ၏။အေၾကာင္းမူကား သင့္အား သခင္ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူေသာ အ ေၾကာင္းအရာတို႔သည္ ျပည့္စံုလိမ့္မည္။ထိုအခါ မာရီယားဳမြတ္ဆိုသည္ကားငါ၏ ၀ိညာဥ္သည္ သခင္ဘုရားကို ခ်ီးမြမ္း၏။ငါ၏ စိတ္ႏွလံုးသည္ ငါ့ကိုကယ္တင္ေတာ္မူေသာ  အ႐ွင္ဘုရား၌ ႐ႊင္လန္းျခင္း ႐ွိ၏။အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္  မိမိကၽြန္မ ၏ႏွိမ့္ခ်ေသာ အျဖစ္ကို ၾကည့္မွတ္ေတာ္မူၿပီ-ယခုမွစ၍ ခပ္သိမ္းေသာ လူအစဥ္အဆက္တို႔သည္ ငါ့ကို မဂၤလာ႐ွိေသာသူဟု ေခၚေ၀ၚလတၱံ ့၊အေၾကာင္းမူကား တန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ သူသည္ ငါ၌ ႀကီးျမတ္ေသာ အရာမ်ားကို ျပဳေတာ္မူၿပီ၊ကိုယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္သည္ သန္႔႐ွင္း၏။ကိုယ္ေတာ္၏က႐ုဏာေတာ္သည္ စိတ္၌ မာနေထာင္လႊားေသာသူတို႔ကို ကြဲလြင့္ေစေတာ္မူၿပီ။- တန္ခိုးႀကီးေသာ သူတို႔ကို အရာမွခ်တာ္မူ၍ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာသူတို႔ကို ခ်ီးေျမာက္တာ္မူၿပီ၊- ငတ္မြတ္ေသာ သူတို႔ကို ေကာင္း ေသာအရာတို႔ႏွင့္ ျပည့္၀ေစေတာ္မူၿပီး ရတတ္ေသာ သူတို႔ကို လက္ခ်ည္းလႊတ္လိုက္ေတာ္မူၿပီ၊-မိမိက႐ုဏာေတာ္ကို ေအာက္ ေမ့ေတာ္မူ၍ မိမိကၽြန္အစၥေရးကို ေထာက္မေတာ္မူၿပီ-ငါတို႔ဘိုးေဘး အာၿဗံဟမ္မွ စေသာ သူ၏ အမ်ိဳးအႏြယ္တို႔အား အစဥ္အ ဆက္အဖို႔ငွာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ထားေတာ္မူသည့္အတိုင္းတည္း။- မာရီယားသည္လည္း သူႏွင့္အတူ သံုးလခန္႔ေနၿပီးမွ မိမိအိမ္သို႔ ျပန္ေလ၏။

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္။

 

ကမၼဌာန္းေထာက္႐ႈခ်က္၊-

                                                   ‘‘ သည္႐ုပ္ နဲ႔ သည္ခႏၶာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀။

            ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ သူေတာ္စဥ္အေပါင္းကို ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါတယ္၊-က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ လိုအင္ဆႏၵအ၀၀ျပည့္စံုႏိုင္ပါေစ-ဆႏၵနဲ႔ဘ၀ တစ္ထပ္ထဲ က်ႏိုင္ပါေစလို႔ ေမတၱာပို႔သလိုက္ပါတယ္၊-

            သည္ကေန႔ ကမၻာ့သတင္းရပ္ကြက္မွာ အေတာ္အတန္ေနရာယူေနတဲ့ သတင္းေတြကေတာ့ လူကုန္ကူးျခင္းသတင္း ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။-လူေတြကို ကုန္ပစၥည္းပမာသေဘာထားၿပီး ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေနၾကတာကို ၾကားရတိုင္း ၾကက္သီးထမိ သလို-စိတ္မေကာင္းလဲျဖစ္ရပါတယ္၊-တစ္ခ်ိဳ႕သတင္းေတြၾကားရဖတ္ရတဲ့အခါ လူမဆန္ၾကပါတကားလိုု႔ၿငီးျငဴးမိရပါတယ္။-ထူး ဆန္းတဲ့သတင္းတစ္ပုဒ္ကဆို-အျခားႏိုင္ငံကိုေရာင္းစားခံရတဲ့အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ  ့သက္္ဆိုင္ရာလူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရးက ဖမ္းမိၿပီး သူတို႔ရဲ  ့ရပ္႐ြာေဒသကို ျပန္ပို႔ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္၊-တစ္ခ်ိဳ  ့မိမိေဒသ-မိဘေဆြမ်ိဳးညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားနဲ႔ျပန္ ေတြ႔တဲ့အခါ-ေပ်ာ္ ႐ႊင္ၾကသူေတြ႐ွိသလို-မေပ်ာ္ႏိုင္-တမႈိင္မႈိင္ျဖစ္ေနသူေတြလည္း႐ွိၾကတဲ့အေၾကာင္းဖတ္လိုက္ရပါတယ္၊-မေပ်ာ္ႏိုင္သူေတြရဲ  ့အ ေၾကာင္းကေတာ့-တစ္ျခားႏိုင္ငံမွာ သူတို႔ေရာင္းစားခံလိုက္ရၿပီး-အဲ့သည့္ႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသားေတြရဲ  ့ေမွာင္ခိုဇနီးအျဖစ္ေနၾက ရင္း သားသမီးေတြ ရၾကသူေတြ႐ွိၾကေတာ့-အခုသူတို႔တစ္ေတြဟာ မိမိရဲ  ့ေသြးသား-သားသမီးအရင္းအခ်ာေတြကိုထားခဲ့ၾက ရတဲ့အတြက္ က်န္ခဲ့တဲ့ လင္ေယာက်္ားထက္-က်န္ခဲ့တဲ့ မိမိတို႔ရဲ  ့ရင္ေသြးေလးေတြကို ပိုသတိရလြမ္းဆြတ္ေနၾကလိုျဖစ္ပါ သတဲ့၊

            သည္လို စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတဲ့သတင္းတစ္မ်ိဳးက-အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ  ့ ႐ုပ္ခႏၶာလွလွေလးေတြကို ၀ံပုလြ တို႔ရဲ  ့လက္ထဲ၀ကြက္အပ္ကာ-တစ္ညတာေပ်ာ္ပါးဖို႔အတြက္ အႆျပာေငြေၾကးနဲ႔-ေနေပးဖို႔ခြင့္ျပဳၾကတ ညငွက္မေလးေတြအ ေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္၊-မိမိတို႔ရဲ  ့ခႏၶာကိုယ္ကိုမ်ားအေရာင္းအ၀ယ္ပစၥည္းသေဘာထားေနေလေရာ့သလားမေျပာတတ္ပါ-ခႏၶာ  ကိုယ္ကို အရင္းျပဳေနၾကတဲ့အျဖစ္ကေတာ့ ၀မ္းနည္းဖို႔ေကာင္းလွပါတယ္။

            ေနာက္ထပ္စိတ္မေကာင္းစရာေကာင္းတာေလးကေတာ့-အရက္သမားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္၊-မူးၿပီး ပုဆိုးမႏိုင္-ပု၀ါမႏိုင္ လမ္းေဘးမွာ -ဖုန္ကိုကုတင္-သဲကိုေမြ  ့ယာအမွတ္နဲ႔ လွဲေလ်ာင္းေနေတာ္မူၾကတဲ့ ကိုေ႐ႊအရက္သမားအျဖစ္ကလည္း စိတ္မ ေကာင္းစရာအမွန္ပါ။

            ညဘက္ မႏၲေလးဘူတာႀကီး ေပၚမွာ ပတ္၀န္းက်င္ကို လံုး၀လစ္လ်ဴ႐ႈကာ စက္ေတာ္ေခၚေနၾကတဲ့- လမ္းေပၚကမင္း သားေတြကလည္း တစ္ေမွာက္ပါ၊သူတို႔ရဲ  ့ အင္မတန္မွ တန္ဖိုး႐ွိ လွတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးကို လံုး၀တန္ဖိုးထားရေကာင္းမွန္းမသိ ျဖစ္ခ်င္သလိုျဖစ္-ေနခ်င္သလိုေန-အိပ္ခ်င္သလိုအိပ္ နဲ႔ ေခါင္းရင္းကိုေ႐ွ  ့ေနာက္ေတာင္ေျမာက္မခြဲပဲ ႀကံဳသလိုပစ္အိပ္ေနၾက တာကလည္း စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းလွပါတယ္။

            သူတို႔ၿပီး ေနာက္ထပ္စိတ္ပ်က္ဖို႔ေကာင္းတာကေတာ့-မိမိတို႔ရဲ  ့ခႏၶာကိုယ္ႀကီးကို အနံ႔အသက္ကင္းေအာင္-သန္႔ျပန္႔ ေအာင္ မထားၾကတဲ့ သူေတြအေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္၊သူတို႔အနားကပ္မိရင္ ျပင္းလွတဲ့အန႔ံကို႐ႈမိတဲ့အတြက္ မူးမသြားေအာင္ ထိန္းထားရေလာက္ေအာင္ မိမိကိုယ္ကို သန္႔သန္႔ေလးန႔ဲသပ္သပ္ရပ္ရပ္မ႐ွိၾကျခင္းဟာလည္း တစ္မ်ိဳးစိတ္ညစ္ရျပန္ပါတယ္၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တန္ဖိုး။

            ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ-ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ  ့ ခႏၶာကိုယ္ဟာ တန္ဖိုး႐ွိလွပါတယ္၊-တစ္ခ်ိဳ  ့ကေျပာၾကပါလိမ့္မယ္-ပုပ္ သြားမဲ့ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးကို ဘာအေရးစိုက္စရာလိုေသးလဲ-လို႔၊

            သည္ကေန႔ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ထုတ္ထားတဲ့ ပက္ကင္ေပပါလို႔ေခၚတဲ့-ပါဆယ္ထုပ္တဲ့ေရာင္စံုစကၠဴေလးေတြက အေရာင္အေသြးစံုစံုနဲ႔ အင္မတန္မွ ၾကည့္လို႔ ေကာင္းလွပါတယ္။ေစ်း၀ယ္သူေတြကလည္း လွပၿပီးသန္႔႐ွင္းသပ္ရပ္တဲ့ထုပ္ပိုး ပစၥည္းေလးေတြကိုပဲၾကည့္တတ္ၾကပါတယ္၊အတြင္းက ဘယ္လိုျဖစ္ေနေန ထုပ္ပိုးပစၥည္းေလးေတြက လွပသပ္ရပ္ေနျခင္းဟာ အျခားပစၥည္းမ်ားနဲ႔ႏိုင္းယွဥ္ရင္ တန္ဖိုးတက္လာတာေတြ႔ရပါတယ္၊-

            ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ  ့ခႏၶာကိုယ္ဟာလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ၊-အတြင္းမွာ မေသႏိုင္တဲ့ ၀ိညာဥ္သက္႐ွိပါတယ္၊အဲ့ သည့္ အသက္၀ိညာဥ္ကို ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ပက္ကင္ထုပ္လိုက္ေတာ့ ပိုၿပီးတန္ဖိုး႐ွိလာပါတယ္၊-

            အုတ္က်ိဳး-အုတ္ပဲခ်င္းအတူတူ၊ဘုရားေက်ာင္းကန္ကပ်က္ခ်-ဖ်က္ခ်လိုက္တဲ့-အုတ္က်ိဳးအုတ္ပဲ့က၊တိုက္တာအိုးအိမ္ ေတြကို ဖ်က္ခ်လိုက္တ့ဲ အုတ္က်ိဳးအုတ္ပဲ့ထက္ပိုၿပီးလူေတြ တန္ဖိုးထားတတ္ၾကပါတယ္။တိုက္တာအိုးအိမ္ေတြက ဖ်က္ခ် လိုက္တဲ့ အုတ္က်ိဳးအုတ္ပဲ့ကို-လမ္းတံတားခင္းတဲ့ေနရာမွာ အသံုးျပဳလို႔ရေသာ္လည္း၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္ေတြက ဖ်က္သိမ္း လိုက္တဲ့ အုတ္က်ိဳးအုတ္ပဲ့မ်ားကိုေတာ့တေလးတစားနဲ႔တန္ဖိုးထားၾကရပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္။

ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔-ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ  ့ခႏၶာကိုယ္ဟာ တန္ဖိုး႐ွိတဲ့အတြက္ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ကိုယ္ တိုင္ တန္ဖိုးထားခဲ့ပါတယ္၊-ဒါ့ေၾကာင့္လည္း မိမိတပည့္ေတာ္ႀကီးေတြရဲ  ့ေျခမ်ားကို ေဆးေၾကာေပးခဲ့ပါတယ္၊ မိမိရဲ  ့ေျခကိုလာ ေရာက္ၿပီးဆီေမႊးနဲ႔ပက္ဖ်န္းေဆးေၾကာေပးတဲ့ မာရီယားမာဒေလနားရဲ  ့အျပဳအမူကို မဟန္႔တားခဲ့ပါဖူး၊လူဆိုးသူခိုးတို႔ရဲ  ့လက္ ထဲက်ေရာက္ခဲ့တဲ့ ခရီးသြားတစ္ဦးရဲ  ့ခႏၶာကိုယ္ေပၚက အနာမ်ားကို ေဆး၀ါးကုသေပးခဲ့သူကို အတုယူထိုက္သူလို႔ မွတ္ခ်က္ ျပဳခဲ့ျပန္ပါတယ္၊ေနာက္ဆံုး မိမိရဲ  ့ခႏၶာကိုယ္ကို စားစရာအဟာရအျဖစ္နဲ႔ လူသားေတြကို ေကၽြးေမြးခဲ့ျပန္ပါတယ္၊

သည္ကေန႔ဆို အမိမယ္ေတာ္ဟာ ေလာကမွာ မိမိေနရမယ့္ေန႔ရက္ေတြကုန္ဆံုးၿပီး ဘုရားသခင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ၀င္စား ခဲ့တဲ့အခါ မယ္ေတာ္ဟာ မိမိရဲ  ့အသက္နဲ႔ခႏၶာပူးတြဲၿပီးေကာင္းကင္သို႔ ပင့္ေဆာင္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

သည္အျဖစ္သနစ္ေတြကို ေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားေတြရဲ  ့ခႏၶာမ်ားဟာ တန္ဖိုး႐ွိလွတယ္ဆိုိတာ ထင္႐ွားလွပါတယ္။-တန္ဖိုးကို သိၿပီးၿပီဆိုရင္ -တန္ဖိုး႐ွိ႐ွိထားတတ္ဖို႔-တန္ဖိုး႐ွိ႐ွိအသံုးျပဳဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႐ွင္သန္မႈ ။-

ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊ သည္ကေန႔ အမိမယ္ေတာ္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ပင့္ေဆာင္ခံရျခင္းပြဲေတာ္ကို က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ တပည့္ေတာ္ႀကီမ်ားသြန္သင္ခဲ့တဲ့ ယံုၾကည္ရာ (၁၂) ခ်က္ထဲက(၁၁)ခ်က္ေျမာက္ျဖစ္တဲ့ ကိုယ္ခႏၶာ ႐ွင္ ျပန္ထေျမာက္ရမည္ကိုလည္းယံုၾကည္ပါ၏၊

ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးမိမိတို႔ရဲ  ့ခႏၶာကိုယ္မ်ားကို တန္ဖိုးထားၾကပါစို႔၊မိမိတို႔ရဲ  ့ ခႏၶာကိုယ္မ်ားကို တန္ဖိုးက် တန္ဖိုးယုတ္ေလွ်ာ့သြားေစမယ့္ အေျပာအဆို-အျပဳအမူ-အေနအထိုင္မ်ားကို ဆင္ျခင္ၾကပါစို႔လို႔တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။


Comments