Resources‎ > ‎Sunday For You‎ > ‎

ပုဂၢိဳလ္သံုးပါး ဘုရားတစ္ဆူပြဲ

အတြဲ(၂)အမွတ္စဥ္( ၂၆ )              ပုဂၢိဳလ္သံုးပါး ဘုရားတစ္ဆူပြဲ                     ၃-၆-၂၀၁၂

 

ပထမက်မ္းစာ၊                                                                                                             

    အထက္ေကာင္းကင္ဘံု၌ျဖစ္ေစ ေအာက္ေျမႀကီးေပၚ၌ျဖစ္ေစ ကိုယ္ေတာ္အ႐ွင္သာလွ်င္ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၍ အျခားဘုရားမ႐ွိ။-

တရားေဟာရာက်မ္း                                                                                      (၄ း ၃၂   မွ  ၃၄ ႏွင့္ ၃၃ မွ ၄၀  အထိ )

မိုးဇယ္သည္ ဘူအေပါင္းတို႔အား ေျပာဆိုသည္ကား ဘုရားသခင္သည္ ေျမႀကီးေပၚ၌ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာေန႔မွစ၍ သင္မေပၚထြန္းမီ႐ွိခဲ့ေသာ ေရွးေခတ္ကာလမ်ားအေၾကာင္းကို မိုးေကာင္းကင္တစ္ဖက္စြန္းမွတစ္ျခားတစ္ဖက္စြန္းတိုင္ေအာင္ ေမးျမန္းၾကည့္ပါေလာ့၊-ဤမွ်ေလာက္ႀကီးမားေသာ အမႈတစ္ႀကိမ္တစ္ခါျဖစ္ဖူးပါသေလာ၊-သို႔တည္းမဟုတ္ ၾကားဖူးပါသေလာ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိးေတာက္အလယ္မွ စကားေျပာသံကိုသင္တို႔ၾကားရၿပီးေနာက္ အသက္႐ွင္ရသကဲ့သို႔ အသက္႐ွင္ေသာလူ မ်ိဳး႐ွိဖူးသေလာ၊သို႔တည္းမဟုတ္သင္တို႔၏အ႐ွင္ဘုရားသခင္သည္အီဂ်စ္ျပည္တြင္သင္တို႔၏မ်က္ေမွာက္၌နမိတ္လကၡဏာမ်ား တန္ခိုးအံ့ဖြယ္ရာမ်ား၊စစ္ပြဲမ်ား၊ လက္ရံုးတန္ခိုးႏွင့္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းအမ်ိဳး မ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ဘာသာပလူမ်ိဳးတို႔အထဲမွ မိမိလူအမ်ိဳးကို ၀င္ေရာက္ႏႈတ္ယူသကဲ့သို႔ ႏႈတ္ယူေသာဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၍ အ ျခားဘုရားမ႐ွိေၾကာင္းကို သင္၏ႏွလံုး၌သြင္း၍ ဤယေန႔အသိအမွတ္ျပဳပါေလာ့၊သင္၏အ႐ွင္ဘုရားသခင္ သင့္အားေပးလတၱံ႔ ေသာတိုင္းျပည္၌ သင္ႏွင့္တကြ သင္၏သားစဥ္ေျမးဆက္အသက္႐ွည္စြာေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ယေန႔သင့္အား ငါခ်မွတ္ေပးေသာပ ညတ္တရားမ်ားကို ေစာင့္ထိန္းပါေလာ့၊-

-ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း၊

ဆာလံ (၃၂) ၊

သံၿပိဳင္။                   ။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိအားအေမြခံရန္ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာလူမ်ိဳးသည္မဂၤလာ႐ွိ၏။

၁။         အေၾကာင္းမူကား သခင္ဘုရား၏ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူ၏။ကိုယ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုး သည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံုၾက၏။သခင္ဘုရားသည္ တရားမွ်တျခင္းကို ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။ေျမႀကီးသည္လည္း သခင္ဘုရား၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ျပည့္ေတာ္မူ၏။(သံၿပိဳင္)

၂။         ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ အားျဖင့္ မိုးေကာင္းကင္ကိုလည္းေကာင္း၊ကိုယ္ေတာ္၏ႏႈတ္ေတာ္မွထြက္သက္အား ျဖင့္မိုးေကာင္းကင္၌႐ွိေသာ အရားအားလံုးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္ႃမြတ္ဆိုလွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏။ ကိုယ္ေတာ္အမိန္႔ေပးေတာ္မူလွ်င္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရၾကကုန္၏။(သံၿပိဳင္)

၃။         ကိုယ္ေတာ့္ကို ႐ိုေသေလးစားေသာသူတို႔ႏွင့္ေမတၱာတရားကို ေမွ်ာ္လင့္သူတို႔အား က႐ုဏာသက္ေတာ္မူ၏။ေသျခင္း မွကယ္ဆယ္ေတာ္မူ၍ အစာငတ္မြတ္ခ်ိန္တြင္ ေကၽြးေမြးျပဳစုေတာ္မူ။(သံၿပိဳင္)

၄။         ကၽြႏ္ုပ္၏၀ိညာဥ္သည္ သခင္ဘုရားကို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ေန၏။အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ကာ ကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္သူႏွင့္ ကူညီသူျဖစ္ေတာ္မူ၏။အိုသခင္-ကိုယ္ေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည့္အတိုင္းကိုယ္ေတာ္၏ခ်စ္ ျခင္းေမတၱာေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚသို႔ သက္ေရာက္ပါေစ။(သံၿပိဳင္)         

 

ဒုတိယက်မ္း။

အဗၺ၊အဖဟုေခၚပိုင္ခြင့္ကို ေပးေသာသားတို႔ႏွင့္ဆိုင္ရာ စိတ္၀ိညာဥ္ ကိုခံယူခဲ့ၿပီ ။

မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီး သံေပါလူး ေရာမားၿမိဳ ့သားတို႔ထံ ေရးထားေသာဆံုးမစာ။ ( ၈ း ၁၄  မွ -  ၁၇  အထိ)

ညီအစ္ကိုတို႔၊-

ဘုရားသခင္၏၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။သင္တို႔သည္ တစ္ဖန္ ေၾကာက္႐ြံ႕  ျခင္း၌႐ွိေနၾကရန္-ကၽြႏ္ုပ္၏စိတ္၀ိညာဥ္ကို ခံယူခဲ့သည္မဟုတ္၊အဗၺ-အဖဟုေခၚပိုင္ခြင့္ကိုေပးေသာသားတို႔ႏွင့္ဆိုင္ ရာစိတ္၀ိညာဥ္ကိုခံခဲ့ၾကၿပီ၊-ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္းသန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ႏွင့္အတူ သက္ေသခံေတာ္မူသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္မွန္လွ်င္-အေမြခံအေမြစား မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ထိုမွ်မက ခရစၧတူးႏွင့္တကြ ဘုန္းစည္းစိမ္ကိုစံစားခြင့္ရႏိုင္ရန္-ကိုယ္ေတာ္၏ဒုကၡစရိယာေတာ္၌ ပါ၀င္ၾကပါ လွ်င္ ဘုရားသခင္၏  အေမြခံမ်ားျဖစ္၍ ခရစၧတူးသခင္ႏွင့္လည္း အေမြခံဘက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

                                            ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမဖတ္မီ- ေႄကြးေၾကာ္သံ                                                ( ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ - ၁  း ၈  )

အာေလလူယား၊-

   -၊ခမည္းေတာ္-သားေတာ္-သန္႔႐ွင္းေသာ-၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ပစၥဳပၸန္၊အတိတ္၊အနာဂတ္၊ကာလတည္႐ွိေတာ္မူ ေသာ ဘုရားသခင္အား ဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္႐ွိေစသတည္း။-

အာေလလူယား၊-

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။

 “-။ ခမည္းေတာ္-သားေတာ္-သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္-၏နာမေတာ္ျမတ္၌ေဆးေၾကာၾကေလာ့။-

သံမာေတဦး ေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။                             ( ၂၈ း ၁၆  မွ  ၂၀  အထိ )

ထိုကာလ၌ တစ္က်ိပ္တစ္ပါးေသာတပည့္ေတာ္ႀကီးတို႔သည္ ဂါလီေလအားျပည္သို႔ေယဇူးခ်ိန္းခ်က္ထားေတာ္မူေသာေတာင္ ေပၚသို႔သြားၾက၍ ကိုယ္ေတာ့္ကိုျမင္ၾကလွ်င္ ပ်က္၀ပ္႐ွိခိုးၾကေလ၏။ အခ်ိဳ႕ တို႔မူကား စိတ္၌ဇ၀ိုးဇ၀ါး႐ွိၾက၏။ ေယဇူးသည္လည္း အနီးအပါးသို႔ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၍ သူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ေကာင္းကင္ဘံု၌လည္းေကာင္း၊ေျမႀကီးေပၚ၌လည္းေကာင္း အခြင့္အာဏာ႐ွိသမွ်တို႔ကို ငါ့အားေပးအပ္လ်က္႐ွိ၏။ထို႔ေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ သြားၾက၍  လူမ်ိဳးတကာတို႔ကို သြန္သင္လ်က္ ခမည္းေတာ္-သားေတာ္-သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ျမတ္၌ ေဆးေၾကာၾကေလာ့၊သင္တို႔အား ငါမိန္႔မွာထားသမွ် ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေစျခင္းငွာသူတို႔ကို သြန္သင္ၾကေလာ့၊-ငါသည္ကား ကမၻာကုန္မည့္တိုင္ေအာင္ သင္တို႔ႏွင့္အတူအစဥ္မျပတ္ ႐ွိသတည္း။   

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္။

 

ကမၼဌာန္းေထာက္႐ႈခ်က္၊-

                                                          အစားထိုးမရေသာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀။

            ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-တစ္ခါတုန္းက လူတစ္ဦးဟာ    ခရီးသြားရင္း ဆာေလာင္မြတ္သိပ္လာတာနဲ႔အ နီးအနားမွာ႐ွိတဲ့ ေျပာင္းခင္းထဲက ေျပာင္းဖူးတစ္ခ်ိဳ႕  ကိုခ်ိဳးစားလိုက္ပါတယ္၊-ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ သူခ်ိဳးလိုက္တဲ့ ေျပာင္းဖူးေတြဟာ အဆံမေအာင္တဲ့ေျပာင္းေတြျဖစ္ေနေလေတာ့စိတ္တိုၿပီးေျပာင္းမ်ိဳးကလည္းဒီေလာင္ေတာင္ညံ့ရသလားလို႔ ျမည္တြန္ေတာက္  တီးလိုက္ပါတယ္။-သည္အခါ အခင္းထဲက ေျပာင္းဖူးေတြက မခံႏိုင္ျဖစ္ၿပီး သည္မယ္မိတ္ေဆြ က်ဳပ္တို႔ေျပာင္းမ်ိဳးေတြကို အျပစ္မတင္ပါနဲ႔-မိတ္ေဆြရပ္ေနတဲ့ေျမႀကီးကိုလည္းၾကည့္လိုက္ပါအံုး-သည္ေလာက္ပတ္ၾကားအက္ေနတဲ့ေျမမွာ အဆံေအာင္ တဲ့အသီးေတြကို ဘယ္လိုသီးပြင့္ႏိုင္ပါ့မလဲ၊-သည္အခါ အဲ့သည့္လူလည္း ပတ္ၾကားအက္ေနတဲ့ေျမႀကီးကိုအျပစ္တင္ျပန္ေရာ၊- ပတ္ၾကားအပ္ေနတဲ့ေျမႀကီးကလည္းသည္းမခံႏိုင္ေတာ့ သည္မယ္မိတ္ေဆြ-မိုးမ႐ြာပဲ သည္ေလာက္ေတာင္ျခစ္ျခစ္ေတာက္ပူ ေနတဲ့ ေနေရာင္ေအာက္မွာ က်ဳပ္တို႔ေျမႀကီးေတြပတ္ၾကားအက္တာ ဘာဆန္းလို႔လည္း - သည္အခါမွာအဲ့သည့္လူလည္းမိုး ေပၚကိုေမာ့ၾကည့္ၿပီး-ေနကလည္းသည္ေလာက္ေတာင္ရက္ရက္စက္စက္ပူရသလား၊လို႔ေနမင္းႀကီးကိုေ၀ဖန္ျပန္ေရာ၊-သည္အ ခါမွာ ေနမင္းႀကီးကလည္း ေနဆိုတာပူရမယ့္တာ၀န္မဟုတ္လား-ေျမသားေတြပတ္ၾကားအက္တာ မိုးမ႐ြာတဲ့ကိစၥ-က်ဳပ္ကိုရန္ မ႐ွာပါနဲ႔-လို႔ျပန္ေျပာလိုက္ပါတယ္။သည္အခါမွာ အဲ့သည့္လူငယ္လည္း မိုးနတ္မင္းႀကီးကိုအျပစ္တင္လိုက္ပါတယ္၊သည္အခါ မွာ မိုးနတ္မင္းႀကီးက သူမ်ားေတြကို အၿမဲတန္းအျပစ္႐ွာေ၀ဖန္ေနတဲ့သည္ပုဂၢိဳလ္ကိုေတာ့ ပညာေပးမွပဲဆိုၿပီး-သည္မွာမိတ္ ေဆြ ဘာလို႔အမ်ားတကာကို အျပစ္႐ွာေနရတာလည္း သင္ကို႔သင္လည္း ျပန္စစ္ေဆးၾကည့္ပါအံုး-တစ္ပါးသူရဲ႕  ေျပာင္းခင္းထဲ ကိုက်ဴးေက်ာ္၀င္-ပိုင္႐ွင္ရဲ့ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ေျပာင္းဖူးေတြကို ပိုင္ဆိုးပိုင္နင္းခ်ိဳးစား-သည္ေလာက္ေတာင္သီလသမာဓိအားနည္း ေနတဲ့ သူေတြမ်ားေနတဲ့ ေလာကႀကီးအတြက္ ေအးခ်မ္းမႈေတြသယ္ေဆာင္ေပးမယ့္ မိုးေတြကို ႐ြာခ်မေပးတာ ဘယ္သူ႔အျပစ္ လည္း - လို႔ေျပာလိုက္ေတာ့မွ အဲ့သည္ခရီးသြားဧည့္သည္လည္း ေျပာင္းခင္းထဲကေန ကုပ္ကုပ္ကေလးနဲ႔ ထြက္ခါြသြားပါေတာ့ တယ္၊-

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တန္ဖိုး။

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ - ေလာကႀကီးမွာ  ေျပာင္းဖူးေလးတစ္ဖူး အရသာ႐ွိတဲ့ေျပာင္းဖူးျဖစ္ဖို႔အတြက္ အားလံုးမွာ တာ၀န္႐ွိတယ္ဆိုရင္-ေျပာင္းဖူးတဲ့ တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ အရာေတြအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ ပိုၿပီးတာ၀န္မႀကီးေပဖူးလား။

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္။

ခ်စ္လွစြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔-သည္ကေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြပုဂၢိဳလ္သံုးပါး-ဘုရားတစ္ဆူပြဲ ကိုက်င္းပၾက သည္ပြဲေတာ္ကို က်င္းပျခင္းျဖင့္ အမိကက္သလစ္သာသနာေတာ္ႀကီးက ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ဦးစီကို ဘယ္လို တရားေတြအသိ ေတြကို ေပးေနပါသလဲ၊

ခမည္းေတာ္ဘုရား-သားေတာ္ဘုရား-သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးဟာ မိမိတို႔တာ၀န္ကိုေက် ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္၊ခမည္းေတာ္ဘုရားဟာ ဖန္ဆင္းျခင္းအလုပ္ကို ေဆာင္႐ြက္တဲ့အတြက္ သည္ကေန႔ ကမၻာ့လူဦးေရဟာ တစ္ေန႔တစ္ျခားတိုးပြားေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္၊-သားေတာ္ဘုရားဟာကယ္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းကိုေဆာင္႐ြတ္ ေနတဲ့အတြက္ အာပတ္ေျဖျခင္းစကၠရမင္တူးျဖင့္ လူတိုင္းကို အျပစ္ကေနကယ္တင္ေပးေနပါတယ္၊-ထို႔အတူ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိ ညာဥ္ေတာ္ဘုရားကလည္း မိမိရဲ့တာ၀န္ျဖစ္တဲ့ ဥာဏ္အလင္းေက်းဖူးေတာ္ကိုေပးလွ်က္႐ွိတာေၾကာင့္-ယေန႔ ကြန္ျပဴတာေတြ၊ အင္တာနက္ေတြ-ဆဲလ္ဖုန္းေတြ-စသျဖင့္ တည္ထြင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လူအမ်ားတည္ထြင္ႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့သည္လို မိမိတာ၀န္ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ္လည္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ဘယ္ေတာ့မွ အျပစ္မတင္ၾကပါဖူး၊ သားေတာ္ဘုရားကလည္း ငါကဘယ္လိုပဲ လူေတြကိုကယ္တင္ေနေန-ယေန႔တိုးတက္မႈေတြေၾကာင့္ လူေတြပ်က္စီးကုန္ၿပီလို႔ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကိုျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈ မျပဳပါဖူး၊ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးအတြက္ သင္ခန္းစာယူဖို႔ေကာင္းတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႐ွင္သန္မႈ ။-

ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊သည္ကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ေန႔စဥ္အသက္တာမွာ တစ္ခုခုအစဥ္မေျပရင္ တစ္ပါး သူကိုအျပစ္တင္လက္ၫိႈးထိုးတတ္ၾကပါတယ္၊ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ခရစ္ေတာ္ဘုရားက သူတစ္ပါးရဲ့ မ်က္စိထဲက အမႈိက္ကိုျမင္ၿပီး မိမိမ်က္စိထဲက သစ္တံုးကိုေတာ့ ဘာ့ေၾကာင့္မျမင္တတ္ၾကတာလည္း လို႔ ဖာရီေဆဦးေတြကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္၊အဲ့သည့္ ေမးခြန္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုအေျဖေပးၾကမလဲ၊

အဲ့ဒါေၾကာင့္ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးကို အတုယူၾကပါစို႔၊-မိသားစုထဲမွာပဲျဖစ္ျဖစ္-အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊အသင္းေတာ္ထဲမွာ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊-အစဥ္မေျပမႈေလးေတြ-စိတ္တိုင္းမက်မႈေလးေတြ-ေတြ႔ရျမင္ရ-ၾကားရရင္ အထက္ကတင္ျပခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလး ကိုေျပးၿပီးသတိရၾကည့္လိုက္ပါ။ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးကိုလည္းဦးထိပ္ထားၾကည့္လိုက္ပါ။မိတ္ေဆြတို႔ရဲ့ဘ၀ေလးေတြ စိုေျပမႈအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာမႈအေပါင္း-ျပည့္၀ပါလိမ့္မည္လို႔အာမခံပါေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္မိတ္ေဆြ၊


 

Comments