Resources‎ > ‎Sunday For You‎ > ‎

ႏွစ္၏ (၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္ တနဂၤေႏြေန႔

အတြဲ(၂)အမွတ္စဥ္( ၃၉)     ႏွစ္၏    (၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔               (၉-၉-၂၀၁၂)

 

ပထမက်မ္းစာ၊                                                                                                             

  နားပင္းေသာသူတတို႔သည္ ၾကားရၾကလိမ့္မည္။ ဆြံ႔အေသာသူတို႔သည္ စကားေျပာႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ ။ - 

ပေရာဖက္အီဇာအိယအနာဂတၱိက်မ္း-                                                                    ၃၅       မွ     အထိ

            စိတ္အားငယ္ေသာသူတို႔ မေၾကာက္ၾကႏွင့္ ၊ စိတ္တင္းထားၾကေလာ့၊ ၾကည့္ေလာ့၊ သင္၏ဘုရားသခင္သည္ လက္ စားေခ်ျခင္း၊ ဆုခ်ျခင္းကို သက္ေရာက္ေစလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္ႄကြလာေတာ္မူ၍ သင္တို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူလိမ့္ မည္ ဟုေျပာဆိုၾကေလာ့ ၊ ထိုအခါ မ်က္စိကန္းေသာသူတို႔သည္ ျမင္ၾက၍ နားမၾကားေသာသူတို႔သည္နားၾကားၾကလိမ့္မည္။ ေျခဆြံ႔ေသာသူတို႔သည္ သမင္ကဲ့သို႔ ခုန္၍ ဆြံ႔အေသာသူတို႔သည္ ေပ်ာ္႐ႊင္၍ သီခ်င္းဆိုၾကလိမ့္မည္။ ေတာ္ကႏၲာရထဲ၌ ေရမ်ားစီးထြက္၍ သဲကႏၲာရထဲ၌ ေခ်ာင္းမ်ားေပၚထြန္းလိမ့္မည္။ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ေျမမ်ားတို႔သည္ ေရကန္မ်ားျဖစ္၍ ေရငတ္ ေနေသာေျမႀကီးမွ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားေပၚထြက္လိမ့္မည္။

-ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးဘုရျခင္း၊

ဆာလံ (၁၄) ၊

သံၿပိဳင္။                   အိုငါ့၀ိညာဥ္ သခင္ဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းေလာ့၊

၁။         ကိုယ္ေတာ္သည္ သစၥာေတာ္ကို အၿမဲေစာင့္ထိန္းေတာ္မူသည္။ ဖိႏွိပ္ခံရေသာ သူတို႔အား အခြင့္အေရးေပးေတာ္မူ၏။ ငတ္မြတ္ေသာသူတို႔အား အစာကို ေကၽြးေမြးေတာ္မူ၏။ အက်ဥ္းခံရေသာ သူတို႔အား ေျဖလႊတ္ေတာ္မူ၏။-(သံၿပိဳင္)

၂။         သခင္ဘုရားသည္ မ်က္စိကန္းေသာသူတို႔အား ျမင္ေစေတာ္မူ၏။ ကုန္းေကြးၫႊတ္ကိုင္းေသာ သူတို႔အား မတ္ေစ ေတာ္မူ၏။ - ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူ၏။ ဧည့္သည္အာဂႏၲဳတို႔ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေတာ္မူ၏။-(သံၿပိဳင္)

၃။         မုဆိုးမမ်ားႏွင့္ မိဘမဲ့မ်ားကိုေထာက္မေတာ္မူ၏။ မတရားေသာသူတို႔၏ လမ္းစဥ္မ်ားကိုလည္းဖ်က္ဆီးေတာ္မူ၏။ အိုဇီအံုၿမိဳ ႔ သင္၏အ႐ွင္ဘုရားသခင္သည္ လူမ်ိဳးအဆက္ဆက္အစဥ္အၿမဲ အုုပ္စိုးေတာ္မူလိမ့္မည္။-(သံၿပိဳင္)

ဒုတိယက်မ္း။

ဘုရားသခင္သည္ ဆင္းရဲသားတို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေမြခံမ်ားျဖစ္ေစျခင္းငွာ

ေရြးေကာက္ေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ့၊ -

မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီး သံယာကုပ္ ေရးထားေသာဆံုးမစာ ။                                                 ( ၂ း ၁  မွ ၅ အထိ )

ကၽြႏ္ုပ္ခ်စ္လွေသာ ညီအစ္ကိုတို႔ ၊ -

ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သခင္ေယဇူး ခရစၧတူး၏ တရားေတာ္ကို လိုက္နာၾကရာ၌ မ်က္ႏွာလိုက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကေလာ့၊အကယ္၍ သင္တို႔၏ တရားဇရပ္သို႔ ေ႐ႊလက္စြပ္ႏွင့္ တင့္တယ္လွပေသာ အ၀တ္အစားမ်ား၀တ္ဆင္ထား ေသာလူတစ္ဦးႏွင့္ အတူ ေဟာင္းႏြမ္းညစ္ေပေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကို ၀တ္ဆင္ထားေသာ ဆင္းရဲသားတစ္ဦး၀င္လာခဲ့လွ်င္ သင္တို႔သည္ ထယ္၀ါလွပစြာ၀တ္ဆင္ထားသူကို ဂ႐ုတစိုက္ ခင္ဗ်ားဤေကာင္းေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ပါ ဟုဆို၍ ဆင္းရဲသားကို မူကား ခင္ဗ်ားိုေနရာ၌ ရပ္ေနပါသို႔မဟုတ္ကၽြႏ္ုပ္ေျခတင္ခံနားေအာက္မွာထိုင္ပါ ဟုဆိုလွ်င္ သင္တုိ႔သည္ မ်က္ႏွာလိုက္ ၍ ခြဲျခားမႈ ျပဳလုပ္ၾကသည္မဟုတ္ေလာ၊ ကၽြႏ္ုပ္ခ်စ္ေသာ ညီအစ္ကိုတို႔ နားေထာင္ၾကေလာ့၊ ဘုရားသခင္သည္ ဆင္းရဲသားတို႔ ကို ဤေလာက၌ ႐ွိစဥ္ ယံုၾကည္ျခင္း၌ ႄကြယ္၀ခ်မ္းသာသူမ်ားျဖစ္ၾက၍ မိမိကိုခ်စ္ေသာသူတို႔အား ကတိထားေသာႏိုင္ငံေတာ္ ၏အေမြခံမ်ား ျဖစ္ေစျခင္းငွာ ေရြးေကာက္ေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ့၊-

                                            ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမဖတ္မီ- ေႄကြးေၾကာ္သံ (သံယာကုပ္္  ၁ း ၁၈ )                                              

အာေလလူယား၊-

   -၊ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရာသတၱ၀ါတို႔တြင္ အဦးအဖ်ားျဖစ္ေစျခင္းငွာ ႏႈတ္ကပါဌ္တရားေတာ္ အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အလိုေတာ္ျမတ္အတိုင္းသားသမီးမ်ား ျဖစ္ေစေတာ္မူသည္။

အာေလလူယား၊-

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။

 “-ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္ကို ပယ္ထားၾက၍ လူတို႔၏ နည္းဥပေဒကိုေစာင့္ေ႐ွာက္ၾက၏။ ။-

သံမာရ္ကူး ေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။                ( ၇ း ၁  မွ  ၈ က ႏွင့္ ၁၄ မွ ၁၅ ႏွင့္ ၂၁ မွ ၂၃  အထိ )

ထိုကာလ၌ဖါရီေဇဦးတို႔ႏွင့္ ေဂ်႐ုဇလင္ၿမိဳ ႔ကလာၾကေသာ က်မ္းတတ္ဆရာအခ်ိဳ ႔တို႔သည္ မသန္႔ေသာလက္ျဖင့္ လက္မေဆးဘဲ အစာစားၾကသည္ကိုမျမင္လွ်င္ အျပစ္တင္ၾကေလ၏။-အေၾကာင္းမူကား ဖာရီေဇဦးႏွင့္ဇူေဒဦးလူအေပါင္းတို႔ သည္ ေရွးလူႀကီးတို႔မွ ဆက္ခံေသာထံုးကိုလုိက္ၾက၍ လက္ကို အဖန္ဖန္မေဆးဘဲ အစာစားေလ့မ႐ွိ-ေစ်းအျပင္မွ ျပန္လာ ေသာ အခါလည္း ေရမခ်ဳိးဘဲ အစာမစားၾက၊-ထို႔အျပင္ခြက္ဗူးေၾကး၀ါပန္းကန္ေလ်ာင္းရာမ်ားကို ေဆးျခင္းမွစ၍ မိမိတို႔ေစာင့္ ထိန္းျခင္းငွာ ခံယူထားေသာ အျခားမ်ားစြာထံုးတမ္း႐ွိေသး၏၊-ထို႔ေၾကာင့္ ဖာရီေဇဦးတို႔ႏွင့္က်မ္းတတ္ဆရာတို႔က အဘယ္ ေၾကာင့္ကိုယ္ေတာ္၏တပည့္တို႔သည္ ေ႐ွးလူႀကီးတို႔၏ နည္းဥပေဒအတိူင္းမက်ငၾ့္ကဘဲ မသန္႔ေသာလက္ျဖင့္ အစာစားၾကသ နည္းဟု ကိုယ္ေတာ္အားေမးေလွ်ာက္ၾက၏၊- ကိုယ္ေတာ္ကမူကား ျပန္ေျပာ၍ သူတို႔အား မိန္႔ေတာ္ေေမူသည္မွာ ဤလူမ်ိဳးသည္ ငါ့ကိုႏႈတ္ခမ္းျဖင့္ ႐ိုေသၾက၏၊- သူတို႔၏ ႏွလံုးမူကား ငါ့ထံမွ ေ၀းေလစြဟု က်မ္းစာလာသည့္အတိုင္း အိဇာအီ ယသည္ သင္တို႔ဟိပိုခရိတ္တို႔၏အေၾကာင္းကို  သင့္ေလ်ာ္စြာပေရာဖက္ဥာဏ္ျဖင့္ ေဟာထားႏွင့္၏၊- လူတို႔၏အယူမ်ားႏွင့္ ပညတ္မ်ားကို သြန္သင္ၾကလ်က္ င့ါကိုအခ်ည္းႏွီးကိုးကြယ္ၾကသတည္း၊အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္ကို ပယ္ထားၾက၍ လူတို႔၏ နည္းဥပေဒကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾက၏၊- ထိုအခါ လူအစုအေ၀းကို တစ္ဖန္ေခၚေတာ္မူ၍ သူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား သင္တို႔႐ွိသမွ်သည္ င ့ါကိုနာခံၾက၍ နားလည္ၾကေလာ့၊-လူ႔အျပင္မွ သူ၏အတြင္းသို႔၀င္၍ သူ႔ကို ညစ္ၫူး ေစႏိုင္ေသာအရာမည္သည္မ႐ွိ၊-လူမွ ထြက္လာေသာအရာမ်ားမူကား လူကိုညစ္ၫူးေစၾက၏၊-အေၾကာင္းမူကား အတြင္းလူ၏ ႏွလံုးထဲက မေကာင္းအႀကံအစည္-သူ႔သား-သူ႔မယား-ႏွင့္ျပစ္မွားျခင္း-မတရားေသာေမထုန္မွီ၀ဲျခင္း-လူ႔အသက္သတ္ျခင္း-သူ႔ ဥစၥာကိုခိုးျခင္း-ေလာဘႀကီးျခင္း-မတရားျပဳျခင္း-လိမ္လည္ျခင္း-ကိေလသာစိတ္ႏွင့္ညစ္ၫူးျခင္း-ျငဴစူျခင္း-ဘုရားကိုအျပစ္တင္ ျခင္း -မာနေထာင္လႊာျခင္း-ေလ်ာ့ေပါ့ျခင္း-ဤမေကာင္းအရာခပ္သိမ္းတို႔သည္ အတြင္းကထြက္၍ လူကိုညစ္ၫူးေစသည္။

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္။

 

ကမၼဌာန္းေထာက္႐ႈခ်က္၊-

                        ‘‘ အျပစ္အေပၚထားေသာ ဖာရီေဇဦးမ်ား၏ အေတြးအေခၚႏွင့္သေဘာထားမ်ား

ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ၊-

            သခင္ေယဇူးဟာ ဖာရီေဇဦးမ်ားနဲ႔ က်မ္းတတ္ဆရာမ်ားရဲ႕ အျပစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးထားေသာ ၎တို႔ရဲ  ့သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အၿမဲတမ္းဆန္႔က်င္ေလ့႐ွိပါတယ္၊- ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သခင္ေယဇူးအတြက္ကေတာ့ မ်ားယြင္းမႈကို   ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ လူ႔စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ လက္ခံထားလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အစားအစာေတြကိုဘယ္လိုစားေသာက္ရမယ္္္္္္ဆို တဲ့ အခ်က္ကို အလိုက္နာပ်က္က။ါက္ျခင္းဟာ အျပစ္လို႔မသတ္မွတ္ပါဘူး။လက္မေဆးဘဲစားတာေတြဟာ အျပစ္လို႔ မသတ္ မွတ္ပါဘူး၊- အျပစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သခင္ေယဇူးရဲ  ့အျမင္ကေတာ့ ဥပုသ္ေန႔အေပၚမွာထားတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ အျမင္နဲ႔ တထပ္တည္း တစ္သေဘာတည္းတူပါတယ္၊-

            သနားၾကင္နာျခင္းမပါတဲ့ ဥပေဒသေတြဟာ လူသားမတန္တဲ့အရာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သခင္ေယဇူးဘုရား ႐ွင္က ဖာရီေဇဦးေတြ က်မ္းတတ္ဆရာေတြ ၊ သူ႔ရဲ႕  တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြနဲ႔ ဘာသာတူေတြအားလံုး တရားနာသူေတြအားလံုး ကို  ဒါေတြသိေစခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္၊ ဘုရားသခင္က ဥပေဒသက္သက္လိုက္နာျခင္း-ေမတၱာမပါတဲ့-ႏွလံုးသားမပါတဲ့ ဥပေဒ သက္သက္ကိုမႏွစ္သက္ျခင္းဆိုတဲ့အခ်က္ကကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးအတြက္ သတင္းေကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္၊ ၎အစား အဘခမည္း ေတာ္ ဘုရားက သားေတာ္ဘုရားအားျဖင့္ အသစ္ေသာ ဘာအသက္တာကိုေပးခဲ့ပါတယ္၊

            ဒါ့ေၾကာင့္ ဥပေဒသေတြကို နာခံျခင္း-တစ္ကိုယ္ေရတစ္ကာယသန္႔စင္ျခင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘယ္ ေလာက္ထိလိုက္နာရမယ္ဆိုတာကို စိတ္ပူစရာမလိုဘူးဆိုတာကို ေဖာ္ျပျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ သန္႔႐ွင္းစင္ၾကယ္ ျခင္း႐ွိတဲ့ စိတ္ႏွလံုးသားမ်ား၊သန္႔႐ွင္းစင္ၾကယ္တဲ့လက္မ်ားနဲ႔ အျခားသူမ်ားကို အေစခံၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

            ဘုရားသခင္က ဥပေဒေတြကို ေပးထားသလို လြတ္လပ္ျခင္းကိုလည္းေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္၊ ဘုရားသခင္က ေက်း ဇူးေတာ္ကိုလည္းေပးထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒၾကားမွာ လြတ္လပ္ျခင္း၊ေက်းဇူးေတာ္ကို ဥပေဒ၀ါဒီ သမားေတြ၊ ဖာရီေဇဦးေတြ၊က်မ္းတတ္ဆရာေတြ၊ တပည့္ေတာ္ႀကီး ေတြနဲ႔ လူအခ်င္းခ်င္းမွ်ေ၀သြားၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

            အားလံုးအေပၚဘုရား႐ွင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ၊

(ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕  ၊ေ႐ႊႏွလံုးေတာ္ကာသီျဒယ္ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးFr.ဂၽြန္ဦးေအးေက်ာ္-က Sunday For You မွ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ေ၀မွ်ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

 

 

Comments