Resources‎ > ‎Sunday For You‎ > ‎

ႏွစ္၏(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔

အတြဲ(၂)အမွတ္စဥ္( ၃၁ )      ႏွစ္၏(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔                ၈-၇-၂၀၁၂

 

ပထမက်မ္းစာ၊                                                                                                             

              ပုန္ကန္တတ္ေသာလူမ်ိဳးျဖစ္၍ သူတို႔၏ အလယ္တြင္ ပေရာဖက္တစ္ပါး႐ွိေၾကာင္းသိၾကပါေစ-

ပေရာဖက္ေအေဇခီအဲလ္အနာဂတၱိက်မ္း                                                                                  (၂ း ၂ မွ ၅  အထိ )

            ထိုကာလ၌ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ထံသို႔ ႄကြလာ၍ ကၽြႏ္ုပ္ကို မတ္တတ္ရပ္ေစၿပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္အား ေျပာေသာ စကားကို ၾကားရသည္ကား အခ်င္းလူသား-င့ါထံမွ ထြက္ခြာသြားၾက၍ ပုန္ကန္ေသာလူမ်ိဳးတည္းဟူေသာ အစၥေရးအမ်ိဳးသား တို႔ထံသို႔သင့္ကို ငါေစလႊတ္၏။ထိုသူတို႔၏ ဘိုးေဘးတို႔သည္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ငါ့ကိုပုန္ကန္ၾက၏။-သင့္ကို ငါေစလႊတ္ေသာ ထိုသူတို႔သည္ အလြန္ေခါင္းမာေသာအမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၾက၏။ဘုရားသခင္သည္ ဤကဲ့သို႔မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းသူတို႔အား ေျပာ ၾကားေလာ့၊- သူတို႔၏ အလယ္တြင္ ပေရာဖက္တစ္ပါး႐ွိခဲ့ေၾကာင္းသိၾကပါေစ။

-ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးဘုရျခင္း၊

ဆာလံ (၁၂၂) ၊

သံၿပိဳင္။         ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သနားေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ဘုရားကို ေမွ်ာ္လင့္ကိုးစားလ်က္ေန             ၾကပါ၏။

၁။         ကၽြႏ္ုပ္သည္ေကာင္းကင္ဘံု၌ စိုးစံေတာ္မူေသာကိုယ္ေတာ္အ႐ွင္ထံေတာ္သို႔ေမွ်ာ္ၾကည့္လ်က္႐ွိပါ၏။- ကၽြန္အေစခံတို႔ ၏မ်က္လံုးသည္ မိမိတို႔အ႐ွင္သခင္၏ လက္မ်ားကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနဘိသကဲ့သို႔ျဖစ္ေပ၏။-(သံၿပိဳင္)

၂။         ေက်းကၽြန္မ၏ မ်က္လံုးမ်ားသည္ မိမိအ႐ွင္သခင္မ၏ လက္မ်ားကို ေမွ်ာ္ၾကည့္သကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သနားေတာ္မူ သည့္တိုင္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မ်က္လံုးမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အ႐ွင္ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္လ်က္႐ွိပါ၏။(သံၿပိဳင္)

၃။         အိုသခင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို သနားေတာေ္မူပါ။ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို သနားေတာ္မူပါ။အေၾကာင္းမူကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္မ်ားစြာ ႐ႈတ္ ခ်ကဲ့ရဲ့ျခင္းခံရၾကပါသည္။အေၾကာင္းမူကားကၽြႏ္ုပ္သည္သူေဌးသူႄကြယ္တို႔၏ ရယ္ေမာျခင္းကိုလည္းေကာင္း-မာနေထာင္လႊား ေသာသူတို႔၏ ႐ႈတ္ခ်ကဲ့ရဲ့ျခင္းကိုလည္းေကာင္း မ်ားစြာခံရပါသည္။

ဒုတိယက်မ္း။

သင္တို႔၏ႄကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္းသည္ ဆင္းရဲသားညီအစ္ကိုတို႔အား အေထာက္အကူျဖစ္ပါေစ။-

မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီး သံေပါလူး ေကာ္ရင္သီၿမိဳ့သားတို႔ထံ ေရးထားေသာဆံုးမစာ ဒုတိယေစာင္။

( ၁၂ း ၇  မွ ၁၀  အထိ)

ညီအစ္ကိုတို႔၊-

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ထူးျမတ္အံ့ဖြယ္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ျမင့္ေထာင္လႊားျခင္းမ႐ွိေစရန္-ကၽြႏ္ုပ္၏ အသားထဲ ၌ အဆိပ္ဆူးကို စာတန္၏ တမန္ေတာ္သဖြယ္ေပးထား၏။- ထိုအဆိပ္ဆူးကို ကၽြႏ္ုပ္မွ ဖယ္႐ွားေပးပါမည့္အေၾကာင္းသခင္ဘု ရားထံ သံုးႀကိမ္ကၽြႏ္ုပ္ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ ငါ၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ သင့္အဖို႔လံုေလာက္ၿပီ၊-အေၾကာင္းမူကား တန္ခိုးေတာ္သည္ အားနည္းျခင္းကို ျပည့္စံုျခင္းသို႔ေရာက္ေစ၏ဟု သခင္ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ထို႔ေၾကာင့္ ခရစၧတူးသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ေပၚသက္ေရာက္ေစျခင္းငွာ ကၽြႏ္ုပ္အားနည္းခ်က္မ်ားကိုပင္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါဂုဏ္ယူပါမည္။သို႔ျဖစ္၍ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ရင္ဆိုင္ရျခင္း-ၫွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း-အစားအေသာက္ဆင္းရဲျခင္း-႐ိုင္းေစာ္ကားျခင္းမ်ားကို ခရစၧတူးသခင္ အတြက္ ခံထမ္းရန္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွစ္သက္ပါသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခြန္အားနည္းေသာအခါ တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္႐ွိေသာေၾကာင့္တည္း။

                                            ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမဖတ္မီ- ေႄကြးေၾကာ္သံ                                                (သံလူကား  - ၄  း ၁၈ )

အာေလလူယား၊-

   -၊သခင္ဘုရား၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚ၌႐ွိ၏။ ဆင္းရဲေသာသူတို႔အား ၀မ္းေျမာက္ရာသတင္းကို ေဟာေျပာေစျခင္း ငွါ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။-

အာေလလူယား၊-

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။

 “-ပေရာဖက္သည္ မိမိၿမိဳ႕-မိမိအိမ္-မိမိအမ်ိဳး႐ွိရာမွ တစ္ပါး အဘယ္အျခားေသာအရပ္၌ အေသေရမ႐ွိပဲမေနရ-။-

သံမာရ္ကူး ေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။                                                     ( ၆ း ၁  မွ    အထိ )

ထိုကာလ၌ သခင္ေယဇူးသည္ မိမိၿမိဳ႕ သို႔ႄကြသြားေတာ္မူလွ်င္၊-တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ၾကေလ၏ ဥပုသ္ေန႔ေရာက္လွ်င္ တရားဇရပ္၌ စ၍ သြန္သင္ေတာ္မူ၏။မ်ားစြာေသာ သူတို႔သည္လည္း ၾကားရလွ်င္- ကိုယ္ေတာ္၏  ၾသ၀ါ ဒကို အံ့ၾသျခင္း႐ွိၾကသျဖင့္ ဤသူသည္ ဤအရာခပ္သိ္မ္းတို႔ကို အဘယ္မွာ ရသနည္း။သူရေသာပညာသည္ အဘယ္ပညာ နည္း၊-သူ႔လက္ျဖင့္ျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာ တန္ခိုးမ်ားသည္ အဘယ္သို႔နည္း၊သူသည္ မာရီယား၏သား-လက္သမား၏သား-ယာကုပ္-ဇူဇယ္-ယုဒ-စီမုန္တို႔၏ အစ္ကိုမဟုတ္ေလာ၊သူ၏ႏွမမ်ားလည္း ဤအရပ္မွာငါတို႔ႏွင့္႐ွၾကသည္မဟုတ္ေလာဟုဆိုၾက ၍ သူ႔ေၾကာင့္စိတ္ပ်က္ၾကေလ၏။ေယဇူးကလည္း ပေရာက္ဖက္သည္ မိမိၿမိဳ  ့-မိမိအိမ္-မိမိအမ်ိဳး႐ွိရာမွတစ္ပါး အဘယ္အျခား ေသာအရပ္၌ အသေရမ႐ွိဘဲမေနရဟု သူတို႔အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။အနည္းငယ္ေသာလူနာတို႔အေပၚ၌ လက္ေတာ္တင္သျဖင့္ ခ်မ္း သာေစေတာ္မူျခင္းမွတစ္ပါး၊- ထိုေနရာ၌ တန္ခိုးတစ္စံုတစ္ခုကိုမွ် ျပေတာ္မမူႏိုင္၊-သူတို႔၏စိတ္ယံုၾကည္ျခင္းကို အံ့ၾသေတာ္မူ ၏၊ပတ္လည္၌ ႐ွိေသာၿမိဳ  ့႐ြာမ်ားတို႔ကိုလွည့္လည္ေတာ္မူ၍ သြန္သင္ေတာ္မူ၏။

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္။

 

ကမၼဌာန္းေထာက္႐ႈခ်က္၊-

                                       ပို၍ခ်ိဳေသာ တစ္ဘက္ၿခံက သစ္သီးမ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀။

            ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-ကေလးဘ၀ငယ္႐ြယ္စဥ္အခါက ၾကားဖူးခဲ့ေသာ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္႐ွိပါသည္။မိမိၿခံ တြင္း႐ွိ စပ်စ္သီးထက္ တစ္ဖက္ၿခံတြင္း႐ွိစပ်စ္သီးက ပိုခ်ိဳသည္ဟု အထင္႐ွိေသာ ေျမေခြးတစ္ေကာင္အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။- ထိုသို႔အထင္႐ွိေသာေၾကာင့္တစ္ဖက္ၿခံသို႔-က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ကာစပ်စ္သီးကို စားသံုးမိသျဖင့္ ထိုၿခံပိုင္႐ွင္၏ အဆိပ္လူးျမွား  သင့္၍ ေသပြဲ၀င္ခဲ့ရေလ၏။-မိမိၿခံတြင္း႐ွိ ပစၥည္းအေပၚ အထင္ေသးမိျခင္း၏ ရလဒ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တန္ဖိုး။

            ေလာက႐ွိလူတိုင္း  စြမ္းရည္ကိုယ္စီ႐ွိၾကပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္လည္းကဗ်ာဆရာတင္မိုးက မိးတိုင္ငယ္လည္း သူ႔အ႐ြယ္ ႏွင့္အစြယ္ႏွင့္- မဖိုးလမင္းလည္း သူ႔အဆင္းႏွင့္အခ်င္းႏွင့္ လို႔စပ္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ လူတိုင္း-အရာတိုင္းမွာကိုယ္ စီစြမ္းရည္မ်ား-အရည္အခ်င္းမ်ား ႐ွိၾကပါသည္။သို႔ေသာ္ ထိုအရည္အခ်င္းမ်ား-စြမ္းရည္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပည့္အ၀အ သံုးမျပဳၾကေသးပါ။မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ယံုၾကည္မႈအားနည္းေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ေလာကတြင္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ ၾကားေနၾကသူမ်ားကား မိမိတို႔ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈအျပည့္႐ွိၾကၿပီး-မိမိတြင္႐ွိ စြမ္းရည္မ်ားကိုလည္း အစြမ္းကုန္ထုတ္သံုးတတ္ ၾကေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။တကယ္တန္းဆိုရပါမူ လူတိုင္းကို ေအာင္ျမင္မႈ သရဖူေဆာင္းႏိုင္ဖို႔ လံုေလာက္ေသာေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ဘုရား႐ွင္က ေပးထားပါသည္။သို႔ေသာ္ လူသည္ ထိုေက်းဇူးေတာ္မ်ား-စြမ္းရည္မ်ားကို မသိအမွတ္မျပဳၾကတာကတစ္ေၾကာင္း-မိမိတြင္ထိုေက်းဇူးေတာ္မ်ား ႐ွိမွန္းမသိတာကတစ္ေၾကာင္း-မိမိတြင္႐ွိေသာ ယင္းေက်း  ဇူးမ်ားကိုယံုၾကည္မႈနည္းပါးေနတာကတစ္ေၾကာင္း စေသာအေၾကာင္းေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မေအာင္ျမင္ျဖစ္ေန ၾကျခင္းပင္တည္း။

အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရတြင္(Genius) ကို ပါရမီ႐ွင္ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။မူရင္းအနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ (Geni-in- us) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တြင္း႐ွိ ဂ်င္နီဆိုေသာ မီးခြက္ေစာင့္နတ္သမီးေလး ဟူ၍ နားလည္ရပါမည္။ဆိုလိုသည္မွာ မိမိကိုယ္တြင္း ႐ွိ မီးခြက္ေစာင့္နတ္သမီးေလး၏ အကူအညီႏွင့္ အရာရာကုိ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္ ဟုနားလည္ႏိုင္ပါသည္။

လူတိုင္း မိမိတြင္႐ွိ စြမ္းရည္မ်ား-အရည္အခ်င္းမ်ား-သတၱိမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္အေရာက္ခ်ီ တက္ႏိုင္ရပါမည္။သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္မႈ လူတိုင္းမိမိတြင္႐ွိ အရည္အခ်င္းမ်ားကို မျမင္တတ္ၾကပဲ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္တြင္႐ွိ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို အားက်ကာ အထင္ႀကီးေလးစားေနၾကပါသည္။ယင္းသည္ပင္လူ မိမိမွာ တစ္ပါး သူထက္ တဆင့္နိမ့္ေနသည္ကိုေတာ့ သတိမျပဳမိတတ္ၾကပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္။

ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔-သည္ကေန႔ၾကားနာၾကရမည့္ဧ၀ံေဂလိတရားက်မ္းမွာခရစ္ေတာ္ဘုရား ႐ွင္သည္  မိမိ ေမြးရပ္ဇာတိျဖစ္ေသာ နာဇရက္ၿမိဳ  ့သို႔ ေခတၱျပန္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းၾကားနာၾကရမည္ျဖစ္သည္။-ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္သည္ အျခားၿမိဳ  ့-႐ြာမ်ားသို႔ ႄကြခ်ီသည့္အခါ လူအုပ္ႀကီးသည္ တိုးမေပါက္ေအာင္ ခရစ္ေတာ္အား၀ိုင္းအုံထားတတ္ၾကပါသည္။ထို႔ ေၾကာင့္လည္း ကုသေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာခံလိုေသာ ကိုယ္လက္ေသေနသည့္လူနာကို ထမ္းစဥ္ႏွင့္တကြ ခရစ္ေတာ္တရားေဒ သနာေတာ္ေဟာၾကားေနေသာ အိမ္၏အမိုးမွ သြပ္မ်ားကို လွန္ကာ ထိုလူမမာအား ထမ္းစဥ္ႏွင့္တကြ ခရစ္ေတာ္ေရွ  ့သို႔ခ်ေပး ၾကသည့္အေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသိပင္ျဖစ္သည္။ထို႔အတူ ေသြးသြန္နာဆြဲကပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးက လူအုပ္ၾကားထဲမွ တိုး ေ၀ွ႔က ခရစ္ေတာ္၏ ၀တ္႐ံုေတာ္ကို တို႔ထိခဲ့သည့္အေၾကာင္းကိုလည္း ၾကားဖူးခဲ့ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ မိမိ၏ ေမြးရပ္ဇာတိကို ျပန္ေရာက္သည့္အခါမွာေတာ့ အျခားၿမိဳ  ့႐ြာမ်ားႏွင့္မတူ ကြဲျပားကာ ေဒသခံမ်ားက ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္၏ အံ့ဖြယ္တန္ခိုးေတာ္မ်ားကို လက္မခံ-႐ႈပ္ခ်-ပုပ္ခပ္ခဲ့ၾကသည္။တစ္ဖက္ၿခံက သစ္သီးက ပိုခ်ိဳသည္ဟု အထင္႐ွိေသာ ပံုျပင္ထဲက ေျမေခြးႏွင့္တူၾကသည္။ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကိုယ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္က မည္သည့္တန္ခိုးလကၡဏာကိုမွ မျပခဲ့ေခ်၊-

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႐ွင္သန္မႈ ။-

ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊ ေအာင္ျမင္ေနသူတိုင္းကို အားက်ပါ။အတုယူပါ။စံထားပါ။သို႔ေသာ္ မိမိ၌လည္း အစြမ္းထက္ေသာမီးခြက္ေစာင့္နတ္သမီး႐ွိသည္ကိုလည္း လံုး၀ေမ့မထားပါႏွင့္။ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ ၀ိရိယ႐ွိ႐ွိအသံုးျပဳဖို႔သာ  လိုပါသည္။-တစ္ပါးသူ၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကိုအားက်ၿပီး- မိမိကိုယ္ကို မိမိစိတ္ပ်က္အားငယ္မေနပါႏွင့္-တစ္ပါးသူကို အထင္ ႀကီးၿပီး မိမိကိုယ္ကို မိမိအထင္းေသးေနျခင္းသည္ မိမိအၫႊန္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ခ်ိဳးေနရာလည္းေရာက္ပါသည္။ထို႔အျပင္ မိမိကို အပ္ႏွင္းထားသည့္ ဘုရား႐ွင္၏ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ရာလည္းေရာက္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဖက္ၿခံကို ေက်ာ္၍ၾကည့္ကာ  အားက်ေနမည့္အစား ၿခံတြင္း႐ွိ အရာမ်ားအေပၚ  တန္ဖိုးထားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းႏႈိး ေဆာင္လိုက္ရပါသည္။

 

Comments