Resources‎ > ‎Sunday For You‎ > ‎

စတုတၳအာဒ္၀င္တူးတနဂၤေႏြေန႔

အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၂၁)                     စတုတၳအာဒ္၀င္တူးတနဂၤေႏြေန႔              ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္

ပထမက်မ္း၊

ဒါ၀ိတ္၏ႏိုင္ငံေတာ္္သည္ သခင္ဘုရား၏ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ထာ၀ရတည္လိမ့္မည္၊

ဓမၼရာဇ၀င္ဒုတိယေစာင္    ( ၇  း  ၁ - ၅ ၊ ၈ခ မွ ၁၂၊ ၁၄က မွ ၁၆  အထိ )
    ဘုရားသခင္သည္ဒါ၀ိတ္မင္းႀကီးအားသူ ၏ ပတ္၀န္းက်င္႐ွိ ရန္သူအေပါင္းတို႔မွ၊- ၿငိ္မ္းခ်မ္းျခင္း ကို ေပးသျဖင့္ ဒါ၀တ္မင္းႀကီးသည္ မိမိနန္းေတာ္၌ ႐ွိစဥ္ပေရာဖက္နာသန္ကိုေခၚ၍ ငါသည္ အာရာဇ္သား ႏွင့္ေဆာက္ေသာ အိမ္တြင္ ေနထိုင္၍ဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္မူကား တဲ၌ေနရသည္ကို သင္ျမင္သည္ မဟုတ္ေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊- ပေရာဖက္နာသန္က လည္း ဘုရင္အား အ႐ွင္ဘုရားစိတ္တိုင္းက်ေဆာင္ ႐ြက္ေတာ္မူပါ၊- အေၾကာင္းမူကား သခင္ဘုရားသည္ အ႐ွင္မင္းႀကီးႏွင့္အတူ႐ွိပါ၏ဟုေလွ်ာက္ထားေလ၏၊- ထိုည၌ပင္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္သည္ နာသန္ထံသို႔ေရာက္လာ၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား သြား ၍ ငါ၏ကြၽန္ဒါ၀ိတ္အား သင္သည္ ငါ့အဖို႔က်ိန္း၀ပ္ ရန္ဗိမာန္ေတာ္ကိုေဆာက္မည္ေလာဟု သခင္ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းေျပာၾကားေလာ့၊- ငါသည္ငါ၏လူ မ်ိဳးအစၥေရးကို ဦးေဆာင္ရန္ သင့္ကိုသိုးေက်ာင္းရာစား က်က္မွ ေခၚယူခဲ့ၿပီ၊- သင္သြားေလရာရာ၌ ငါသည္ သင္ႏွင့္အတူ႐ွိခ့ဲၿပီ၊-သင္၏မ်က္ေမွာက္မွသင္၏ရန္သူ ဟူသမွ်တို႔ကို သုတ္သင္ခဲ့ၿပီ၊-ကမၠာေပၚတြင္႐ွိေသာ နာမည္ႀကီးပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အတူသင္၏နာမည္ကို ေက်ာ္ၾကားေစခဲ့ၿပီ၊-ငါ၏လူမ်ိဳးအစၥေရးအဖို႔ ေနရာကို သတ္မွတ္ေပး၍ သူတို႔အား ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပး မည္၊သူတို႔သည္လည္း ထိုေနရာ၌ ေနထိုင္ၾက၍ တည္ တည္ၿမဲၿမဲေနထိုင္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္၊- ေ႐ွးအထက္ကကဲ့ သို႔ သူတို႔အားဒဏ္ခပ္ရေလေအာင္ မေကာင္းဒုစ႐ိုက္ တို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကမည္မဟုတ္၊- ငါ၏လူမ်ိဳးအစၥေရးအ ေပၚမွာ တရားသူႀကီးမ်ားကို ခန႔္ထားေသာအခ်ိန္မွ စ၍ ရန္သူအေပါင္းတို႔မွ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ငါေပးမည္၊ ထိုမွ်မက သခင္ဘုရားသည္ သင့္အား အိမ္ေထာင္ ႀကီးအျဖစ္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သင့္အား ႀကိဳတင္အမိန္႔႐ွိ၏၊- သင္သည္အသက္ေစ့၍ သင္၏ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္အတူ မ်က္စိမွိတ္ရေသာအခါ သင္၏ အေသြးအသားမွျဖစ္ေသာသင္၏ရင္ေသြးကိုသင့္အား ဆက္ခံေစမည္၊- သူ၏ႏို္င္ငံကိုလည္း ငါသည္ခိုင္ခံေစ မည္၊- ငါသည္သူ႕အား အဖျဖစ္၍ သူသည္လည္း ငါ့အား သားျဖစ္လိမ့္မည္၊- သင္၏အိမ္ေတာ္ႏွင့္ သင္ ၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ငါ၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ အစဥ္ တည္ၿမဲလိမ့္မည္၊-သင္၏ရာဇပလ’င္သည္လည္း အစဥ္ တည္ၿမဲလိမ့္မည္၊-

      ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေပတည္း။
ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း-
(ဆာလံ -     ၈၉   း    ၂-၃ယ      ၄-၅ယ    ၂၇ယ   ၂၉ယ )

သံၿပိဳင္။    ။သခင္ဘုရား၏ က႐ုဏာေမတၱာေတာ္ကို ထာ၀ရသီဆိုခ်ီးက်ဴးပါမည္။

၁။    သခင္ဘုရား၏က႐ုဏာေတာ္ကို လူမ်ိဳးအစဥ္ အဆက္ ထာ၀ရသီဆိုခ်ီးက်ဴးပါမည္၊-ကြၽႏု္ပ္၏ႏႈတ္ ျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ သမၼာတရားေတာ္ကို ေၾကညာ ေဟာေျပာပါမည္၊-အေၾကာင္းမူကား က႐ုဏာေမတၱာ  ေတာ္ကို ထာ၀ရတည္ေစမည္၊- ကိုယ္ေတာ္၏သမၼာ တရားေတာ္ကို ေကာင္းကင္ဘံု၌ ၿမဲၿမံေစမည္ဟု ကိုယ္ေတာ္မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ၿပီ၊-(သံၿပိဳင္)

၂။    ငါေ႐ြးေကာက္ေသာသူႏွင့္ ပဋိညာဥ္ဖြဲ႕ခဲ့ၿပီ၊- ငါ၏ကြၽန္ဒါ၀ိတ္အားလည္း၊-က်ိန္ဆိုျခင္းကိုျပဳခဲ့ၿပီ၊- သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ကို ထာ၀ရတည္ေစမည္၊- သင္၏ရာဇပလ’င္ကိုလည္း လူမ်ိဳးအစဥ္အဆက္တည္ ေဆာက္ေပးမည္၊-(သံၿပိဳင္)

၃။     အိုကြၽႏ္ုပ္၏ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏အဖျဖစ္ေတာ္မူ၍ ကြၽႏ္ုပ္၏ ကယ္တင္႐ွင္လည္းျဖစ္၏ ဟုသူသည္င့ါအားေ<ကးေၾကာ္လိမ့္မည္၊-
ငါ၏ က႐ုဏာေမတၱာကိုလည္းေကာင္း၊ သူႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ပဋိညာဥ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါသည္ အစဥ္ထိန္းသိမ္းမည္၊-(သံၿပိဳင္)

ဒုတိယက်မ္း

ထာ၀ရ ၀ွက္ကြယ္လ်က္႐ွိေသာနက္နဲရာအခ်က္သည္ ယခုအခါထင္႐ွားေတာ္မူသည္

မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီးသံေပါလူး-ေရာမားၿမိဳ႕ သားတို႔-ေရးထားေသာ ဆံုးမစာ( ၁၆ း ၂၅ မွ ၂၇ အထိ )
ညီအစ္ကိုတို႔၊-
    ေယဇူးခရစၦတူးအေၾကာင္းကိုကြၽႏ္ုပ္ ေဟာ ေျပာေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္အတိုင္း သင္တို႔ လိုက္က်င့္ႏိုင္ၾကရန္၊ အားတန္ခိုးေက်းဇူးကို ေပးႏိုင္ ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္အား မဂၤလာ႐ွိပါေစေသာ္၊- ထိုဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္သည္  ထာ၀ရကာလဆက္ ဆက္၀ွက္ကြယ္ထားခဲ့ရာမွ ယခုအခ်ိန္ကာလ၌ ထာ ၀ရဘုရားသခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ လူမ်ိဳးတကာ တို႔သည္ တရားေတာ္ကို ၾကားနာၾကရ၍ ပေရာဖက္ မ်ားေရးထားေသာ က်မ္းခ်က္မ်ားအားျဖင့္ ထင္႐ွား ေအာင္ေဖၚထုတ္ေသာ နက္နဲရာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္၊ တစ္ဆူတည္းသာလွ်င္ ပညာအေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္ စံုေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္အား ေယဇူးခရစၦတူးအား ျဖင့္ ကာလအဆက္ဆက္  ဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္ ႐ွိပါ ေစေသာ၀္။    ။အာမင္။
      
       ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေပတည္း။
    ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။


ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမဖတ္မီေၾကြးေၾကာ္သံ၊
( သံလူကား  -၁   း   ၃၈  )
အာေလလူယား -အာေလလူယား
ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ကြၽန္မ ျဖစ္ပါသည္။သင္၏စကားအတိုင္းအကြၽႏ္ုပ္၌ ျဖစ္ပါေစေသာ၀္၊
အာေလလူယား -အာေလလူယား

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း

 သင္သည္ ၀မ္းေခါင္း၌  ပဋိသေႏၶစြဲယူ၍ သားေယာက်္ားကုိ ဖြားျမင္လိမ့္မည္။-

သံေယာဟန္ေရးထားေသာသန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း ( ၁ း ၂၆ မွ ၃၈ )အထိ
    ဆ႒မလတိုင္ေရာက္လွ်င္၊ ဂါလီေလအား နယ္၊နာဇရက္ဟုေခၚေသာ ၿမိဳ႕၌ ဒါ၀ိတ္အမ်ိဳးသား ဇူဇယ္အမည္ ႐ွိေသာ ေယာက်္ားႏွင့္ထိမ္းျမားထားေသာ သမီးကညာဆီသို႔ သခင္ဘုရားသည္ တမန္ေတာ္ဂါ ၿဗီအဲလ္ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူ၏၊- သမီးကညာ၏ အမည္ကား မာရီယားတည္း၊- ေကာင္းကင္တမန္ ေတာ္သည္ ၀င္လာ၍ သူ႔အား ဆိုသည္ကား ေက်းဇူး ေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာသခင္၊မဂၤလာျဖစ္ေစသ တည္း၊သခင္မႏွင့္ဘုရား႐ွင္သည္ ႐ွိေတာ္မူ၏၊      - မိန္း မတကာတို႔တြင္ သခင္မသည္ မြန္ျမတ္ေတာ္မူ၏၊- သူ သည္ၾကားလွ်င္ သူ၏စကားေၾကာင့္စိတ္မၿငိမ္မ၀ပ္ ႐ွိ ၍ ထိုႏႈတ္ဆက္ျခင္းသည္ အဘယ္ျဖစ္ပါအံ့နည္းဟု ေတြးေတာ္ဆင္ျခင္ ၍ေနေလ၏၊-  ေကာင္းကင္ တမန္ ေတာ္ကလည္းသူ႔အားဆိုသည္မွာ မာရီယားေၾကာက္ ႐ြံ႕ျခင္းမ႐ွိပါႏွင့္၊-အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕ ေတာ္၌ သင္သည္မ်က္ႏွာရၿပီ၊- သင္သည္၀မ္းေခါင္း ၌ ပဋိသေႏၶစြဲယူ၍ သားေယာက်္ားကိုဖြားျမင္လိမ့္မည္၊ သူ႔ကိုေယဇူးအမည္ျဖင့္ေခၚရမည္၊-ဤသူသည္ႀကီး ျမတ္ေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။-အျမင့္ဆံုးေသာ သူ၏သား ေတာ္ဟုေခၚေ၀ၚျခင္းခံရလိမ့္မည္၊- သူ၏အဖဒါ၀ိတ္ ၏ရာဇပလ’င္ကိုလည္း သခင္ဘုရားသည္ သူ႔အားေပး ေတာ္မူလိမ့္မည္၊-သူသည္လည္း ယာကုပ္၏အမ်ိဳးအ ႏြယ္ကို အစဥ္အၿမဲအုပ္စိုးေတာ္မူလိမ့္မည္၊-သူ၏ႏိုင္ငံ ေတာ္သည္လည္း အဆံုးမ႐ွိဘဲေနလိမ့္မည္၊မာရီယား က ဤအမႈအရာသည္ အဘယ္သို႔ျဖစ္လိမ့္မည္နည္း၊ အေၾကာင္းမူကား ကြၽႏ္ုပ္သည္ေယာက်္ားကိုမသိပါဟု ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္အားဆို၏၊- ေကာင္းကင္တ မန္ေတာ္က လည္း ျပန္ေျပာ၍သူ႔အားဆိုသည္ကား သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္၏အေပၚမွာ ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍ အျမင့္ဆံုးေသာသူ၏ တန္ခိုး ေတာ္သည္ သင့္ကိုလႊမ္းမိုးလိမ့္မည္၊- ထိုအေၾကာင္း ေၾကာင့္ သင္မွေမြးဖြားလတၱံ႕ေသာ သန္႔႐ွင္းေသာသူ သည္လည္း ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ဟုေခၚေ၀ၚျခင္း ကိုခံရလိမ့္မည္၊ထို႔အျပင္ၾကည့္ေလာ့၊ သင့္အေဆြအမ်ိဳး ဧလိဇဘက္သည္ အိုေသာအ႐ြယ္၌ပဋိသေႏၶစြဲ၍ အၿမံဳ မေခၚေသာသူသည္ ယခုဆ႒မလအ၀င္ျဖစ္၏၊-အ ေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္ႏွင့္မတတ္ႏိုင္ေသာအရာ တစ္စံုတစ္ခု-မ႐ွိ၊မာရီယားကလည္း ကြၽႏ္ုပ္သည္သခင္ ဘုရား၏ ကြၽန္မျဖစ္ပါ၏၊- သင္၏စကားအတိုင္း အ ကြၽႏ္ုပ္၌ ျဖစ္ပါေစေသာ္ဟုဆိုၿပီးမွ ေကာင္းကင္တမန္ ေတာ္သည္ သူ၏အထံမွခြာသြားေလ၏၊-
    ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေပတည္း။
အုိခရစၦတူးသခင္ကုိယ္ေတာ္အားခ်ီးမြမ္းေထာပနာ႐ွိပါေစ။
 

ေထာက္႐ႈစဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္၊

အေျချပဳက်မ္း =  ဒု-ဓမၼရာဇ၀င္ ( ၇  း  ၁ - ၅ ၊ ၈ခ မွ ၁၂၊ ၁၄က မွ ၁၆ )   -ေရာမားၿမိဳ႕ သားတို႔ထံဆံုးမစာ( ၁၆ း ၂၅ မွ ၂၇ ) သံေယာဟန္ ၁ း ၂၆ မွ ၃၈။

 အနစ္နာခံျခင္း
    ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-ခ်ာတိတ္ေလးတစ္ေယာက္ကသူ႔မိခင္ထံလာၿပီး စာရင္းစာ႐ြက္ေလးတစ္႐ြက္ေပးလိုက္ပါ တယ္၊-စာရင္းရဲ႕ေခါင္းစဥ္က``နစ္နာေၾကး´´၊မိခင္အလုပ္ေတြကို လုပ္ေပးရတဲ့အတြက္ သူ႔ရဲ႕ကစားခ်ိန္ေတြနစ္နာမႈျဖစ္ရလို႔ ေတာင္းခံတဲ့ နစ္နာေၾကး စာရင္းမ်ားတဲ့၊-အိပ္ယာသိမ္းခ=၂၀၀၊ၾကမ္းတိုက္ခ=၂၀၀၊ေစ်းသြား၀ယ္ေပးခ=၂၀၀၊ၿခံတဲတံျမက္စည္းလွဲခ=၂၀၀၊စုစုေပါင္း ၁၀၀၀-က်ပ္လို႔ေရးထား ပါတယ္၊-သည္အခါမွာ မိခင္ျဖစ္သူကလည္းအားက်မခံ စာရင္းစာ႐ြက္ေလးတစ္ခုျပဳစုၿပီးသားေတာ္ေမာင္ကိုျပန္ေပးလိုက္ပါတယ္၊-စာရင္းထဲမွာ သားရဲ႕ အ၀တ္ေတြေလွ်ာ္ဖြတ္ခ=အခမဲ့၊သားအတြက္ထမင္းခ်က္ခ=အခမဲ့၊စာက်က္ဖို႔ဖေယာင္းတိုင္ဖိုး=အခမဲ့၊သားစီးဖို႔စက္ဘီး၀ယ္ခ-အခမဲ့၊စာသင္ ေက်ာင္းကိုေန႔စဥ္ထမင္းသြားဖို႔ခ=အခမဲ့၊လို႔ေရးသားထားပါတယ္၊-ဒီစာရင္းကိုဖတ္ၿပီသားျဖစ္သူဟာ အံ့ၾသသြားခဲ့ရတဲ့အျပင္-႐ွက္မိလိုက္ပါတယ္။
    ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-``အနစ္နာခံျခင္း´´ကို အေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ဆံုး႐ႈံးျခင္း၊သတိၱမ႐ွိျခင္း၊လို႔အမ်ားကခံယူတတ္ၾက ပါတယ္၊ တကယ္ေတာ့္ ``အနစ္နာခံျခင္း´´ဟာ အမ်ားထင္သလို၊အထင္ေသးရမယ့္ အရာတစ္ခုမဟုတ္ပါဖူး၊သူရဲေကာင္းစိတ္ထားတစ္မ်ိဳး၊ပါရမီတစ္ခုျဖစ္ ပါတယ္၊-လူတိုင္းလိုက္နာက်င့္သံုးသင့္တဲ့ က်င့္၀တ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္၊-
    အခုအခ်ိန္ဟာ ခရစ္စမတ္အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္၊တကယ္ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္၊ခရစ္စမတ္ဟာ]အနစ္နာခံျခင္း}မွာ အေျခခံထား တားကိုေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္၊-ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ဟာ]အနစ္နာခံ}ကာ ဘုရားအျဖစ္ေတာ္ကေန လူ႔အျဖစ္ကိုေဆာင္ယူၿပီး ေလာက- ကမၻာႀကီးထဲကို ၾကြလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္၊-အုပ္ထိန္းသူ `ဇူဇယ္´ဟာလည္း``အနစ္နာခံ´´ ၿပီးမယ္ေတာ္ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ပါတယ္၊-အမိမယ္ေတာ္ကလည္း မိမိရဲ႕ ဆႏၵေတြကို စြန္႔ပစ္ကာ မိခင္ဘ၀ကို ခံယူျခင္းဟာလည္း ``အနစ္နာခံ´´ျခင္းတစ္မ်ိဳးပင္မဟုတ္ပါလား၊-သည္ကေန႔ၾကားနာၾကရမဲ့ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း စာေတာ္ျမတ္ထဲမွာ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ဟာ မယ္ေတာ့္ထံ ၾကြလာၿပီး၊ဘုရားရဲ႔မိခင္အျဖစ္ခံယူဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊-တကယ္ေတာ့္မယ္ေတာ္ ဟာ မိမိရဲ႕ဘ၀တစ္သက္တာကို အိမ္ေထာင္မျပဳပဲ ေနေတာ့မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္၊-သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က ဘုရား ရဲ႕မိခင္ျဖစ္ရမယ္လို႔မိန္႔ေတာ္တဲ့အခါ မိမိရဲ႕ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵေတြကို အနစ္နာခံကာ ကိုယ္ေတာ္၏အလိုေတာ္အတိုင္းျဖစ္ပါေစဆိုၿပီးလက္ခံခဲ့ပါတယ္၊-
    ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊- ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေန႔စဥ္ဘ၀အသက္တာထဲမွာ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးမွာ ႐ွိရမယ့္စိတ္ဓါတ္မ်ိဳး ဟာ``အနစ္နာခံ´´ခင္းစိတ္ထားပင္ျဖစ္ပါတယ္၊-ဒါေပမယ္လို႔ လူသိထင္႐ွား]အနစ္နာခံ}မွ သူရဲေကာင္းလို႔ထင္တတ္ၾကပါတယ္၊တကယ္ေတာ့ အထက္ ကတင္ျပခဲ့သလို မိဘေတြရဲ႕ သားသမီးေတြအေပၚအနစ္နာခံတဲ့စိတ္ထားမ်ိဳးကိုေတာ့ဘယ္သူမွ သိၾက-ျမင္ၾက-မွာမဟုတ္ပါဖူး၊-သည္လိုအနစ္နာခံ ျခင္းမ်ိဳးစိတ္ထားေတြအမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိပါတယ္၊-သူငယ္ခ်င္းအေပၚအနစ္နာခံျခင္း၊မိမိရဲ႕အိမ္ေထာင္ဘက္အေပၚအနစ္နာခံျခင္း၊ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအေပၚအနစ္နာခံ ျခင္း၊ စတဲ့အနစ္နာခံျခင္းမ်ိဳးေတြကိုေတာ့ သိသူ-ျမင္သူ-အသိအမွတ္ျပဳသူ နည္းပါးလွပါတယ္၊-
    ဒါ့ေၾကာင့္ တစ္ပါးသေတြရဲ႕ မိမိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အနစ္နာခံမႈေတြကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္တတ္ၾကပါစို႔၊- အနစ္နာခံျခင္းဟာ လူတိုင္း က်င့္ႀကံအားထုတ္ရမယ့္ ပါရမီတစ္ပါးျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုလည္းခံယူၾကပါစို႔၊-မိမိရဲ႕ အနစ္နာခံျခင္း ကိုအ႐ႈံးတစ္ခုလို႔ မျမင္ပဲ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ ခုလို႔ျမင္ေအာင္၊ဘုရားထံမွာဆုေတာင္းၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္၊-
 


(georgemdy2011@gmail.com)

(gkhinmghtwemdy2011@mandalayarchdiocese.com)

Comments