Resources‎ > ‎Sunday For You‎ > ‎

ႏွစ္၏ (၃၃)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔

အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၁၆)         ႏွစ္၏ (၃၃)ႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔      ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္

ပထမက်မ္း၊


သူသည္ မိမိလက္တို႔ျဖင့္ ႏွစ္သက္သကဲ့သို႔ေဆာက္႐ြက္တတ္၏။

သုတၱံက်မ္း       (၃၁း ၁၀-၁၃၊  ၁၉-၂၀၊  ၃၀-၃၁အထိ )       
ပါရမီႏွင့္ျပည့္စံုေသာ မိန္းမကို မည္သူေတြ႔ မည္နည္း၊-ထိုမိန္းမသည္ ေက်ာက္ မ်က္ရတနာမ်ား ထက္ တန္ဖိုး႐ွိ၏၊- သူ၏လင္ေယာက်္ားသည္လည္း သူ၌ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႃ၍မည္သည့္အရာမွ် လိုေလေသး ႐ွိမည္မဟုတ္၊-သူသည္ အသက္႐ွင္သမွ် ကာလပတ္ လံုး မေကာင္းသည္ကိုေ႐ွာင္ၾကဥ္၍ အေကာင္းကိုသာ ေဆာင္႐ြက္လိမ့္မည္၊-သိုးေမႊးႏွင့္ ၀ါကို႐ွာ၍မိမိလက္ မ်ားျဖင့္ ႏွစ္သက္သကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္တတ္၏၊- သူ ၏လက္တို႔သည္ ဗိုင္းငင္ရာ၌ရစ္တံကိုကိုင္တြယ္၍ လက္ေခ်ာင္းတို႔ျဖင့္ ဗိုင္းငင္တတ္၏၊- ဆင္းရဲသားတို႔ အားမိမိလက္ကိုျဖန္႔၍ ငတ္မြတ္ေသာသူတို႔အားျပဳစု တတ္၏၊- မ႐ွိေသာသူတို႔အား စြန္႔ႀကဲတတ္၏၊-ႏွစ္ သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ဖြယ္ရာမႈသည္ လွည့္ျဖား တတ္၏၊- အဆင္းလွျခင္းသည္လည္း အခ်ည္းႏွီးသက္ သက္ျဖစ္၏၊- ဘုရားသခင္ကို ေၾကာင့္႐ြ႕ံေသာမိန္းမ သည္ သာလွ်င္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္၊-သူ႔လက္ ျဖင့္ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ေသာအရာတို႔၏ အက်ိဳးေက်း ဇူးကို သူ႔အားေပးၾကေလာ့၊- သူျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ ေသာလုပ္ငန္းတို႔သည္ ၿမိဳ႕တံခါး၀၌ သူ႔အား ဂုဏ္အ သေရထင္႐ွားေစလိမ့္မည္။
     ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေပတည္း။
ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း-
(ဆာလံ -     ၁၂၇     း    ၁ယ   ၂ယ   )

သံၿပိဳင္။    ။ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕႐ိုေသေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ မဂၤလာ႐ွိၾက၏၊-

၁။   သင္သည္ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕႐ိုေသ၍ ကိုယ္ေတာ္၏ပညတ္ေတာ္မ်ားကို လိုက္နာေသာ ေၾကာင့္ မဂၤလာ႐ွိ၏၊- အေၾကာင္းမူကား သင္သည္ သင္၏လက္ႏွင့္လုပ္ကိုင္ရ႐ွိေသာအစာကို စားရ လိမ့္မည္၊-ေပ်ာ္႐ႊင္ စြာေနရလိမ့္မည္၊- သင့္အဖို႔ အစစအရာရာ အဆင္ေျပ လိမ့္မည္၊- (သံၿပိဳင္)

၂။   အိမ္တြင္း၌ သင္၏မယားသည္ အသီးသီး ေသာစပ်စ္ႏြယ္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ သင္၏သားသမီး မ်ားတို႔သည္စားပြဲပတ္လည္၌သံလြင္ပင္ေပါက္ ကေလး  မ်ားကဲ့သို႔လည္းေကာင္းျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။-(သံၿပိဳင္)

၃။   ဘုရားသခင္ကိုေၾကာက္႐ြံ႕႐ိုေသာေသာသူ သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို ခံရလိ္မ့္ မည္၊ဘုရားသခင္သည္ဆီအုန္ေတာင္မွသင့္ကို ေကာင္း ခ်ီးေပးသျဖင့္သင္အသက္႐ွင္သမွ်ကာလပတ္လံုး ေဂ်႐ု ဇလိင္ၿမိဳ႔ ၏သာယာ၀ေျပာျခင္းကို ျမင္ရလိမ့္မည္။-(သံၿပိဳင္)

ဒုတိယက်မ္း

သခင္ဘုရား၏ေန႔ရက္သည္ သင္တို႔အေပၚသို႔ သူခိုးကဲ့သို႔မေရာက္ေစႏွင့္၊

မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီးသံေပါလူး-သက္ဆာေလာနီ ၿမိဳ႕သားတို႔ထံေရးထားေသာဆံုးမစာ၊- (၅ း ၁ မွ  ၆)

ညီအစ္ကိုတို႔၊-
    ေန႔ရက္အခ်ိန္ကာလတို႔အေၾကာင္း ကိုသင္ တို႔ ထံစာေရးေပးရန္မလို၊အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သခင္ဘုရား ၾကြလာေတာ္မူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သင္တို႔ ေကာင္းစြာသိၾကသည္၊-ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိန္းမ၌ နာက်င္ျခင္းေ၀ဒနာ႐ုတ္တရက္ ဆိုက္ေရာက္သကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာသည္ လံုၿခံဳသည္ဟုလူတို႔ယူဆေျပာ ဆိုခ်ိန္၌ သူတို႔အေပၚသို႔ ေဘး ဒုကၡအလ်င္အျမန္ ေရာက္လာ၍ ထိုေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္၊- ညီအစ္ကိုတို႔၊-ထိုေန႔ရက္တို႔သည္ သင္တို႔ အေပၚသို႔မေရာက္ေစရန္ သင္တို႔သည္ အမိုက္ ေမွာင္ ၌ မေနၾကႏွင့္၊-သင္တို႔အားလံုးတို႔သည္ ည၏သား မ်ား အမိုက္ေမွာင္၏ သားမ်ားမဟုတ္၊- အလင္းေတာ္ ၏သားမ်ား၊ေန႔၏သား မ်ားျဖစ္ၾကသည္၊- သို႔ျဖစ္၍ အျခား ေသာသူတို႔ကဲ့သို႔ အိပ္ေပ်ာ္ မေန ၾကဘဲ၊-  ၿခိဳးၿခံျခင္းကို က်င့္ၾကလ်က္ေစာင့္ေမွ်ာ္ ေနၾက ကုန္စို႔၊-

 ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေပတည္း။
    ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။


ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမဖတ္မီေၾကးေၾကာ္သံ၊
( သံေယာဟန္-   ၁၅  း   ၄-၅)

အာေလလူယား -အာေလလူယား
ငါ၌ တည္ေနၾကေလာ၊-ငါသည္လည္း သင္တို႔၌ တည္ေနမည္၊- အၾကင္သူသည္ ငါ၌ တည္ေန၏၊- ဤသူ သည္ အသီးမ်ားစြာသီးတတ္၏ဟု သခင္ဘုရားမိန္႔ေတာ္ မူသည္။၊-

 အာေလလူယား - အာေလလူယား


ဧ၀ံေဂလိက်မ္း
သင္သည္ အနည္းငယ္ေသာအမႈ၌ သစၥာ႐ွိေသာ ေၾကာင့္ သင့္သခင္၏  စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို စံစားေလာ့


သံမာေတဦးေရးထားသည့္ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း ( ၂၅ း ၁၄ မွ  ၃၀  )အထိ
    ထိုကာလ၌ သခင္ေယဇူးသည္ မိမိတပည့္ ေတာ္ႀကီးတို႔အား ဤဥပမာကို မိန္႔ေတာ္မူသည္၊-လူ တစ္ဦးသည္ ေ၀းေသာအရပ္သို႔ သြားမည္ျဖစ္၍ မိမိ အေစခံမ်ားကို ေခၚၿပီးလွ်င္ မိမိဥစၥာမ်ားကို အပ္ေပး ေလ၏၊- ထိုသူအသီးသီးအစြမ္း႐ွိသည့္အတိုင္း တစ္ ဦးကို ေငြငါးဋာလင္၊တစ္ဦးကိုႏွစ္ဋာလင္၊တစ္ဦးကိုတစ္ ဋာလင္၊ အပ္ေပးၿပီးမွ ခ်က္ျခင္းထြက္သြားေလ၏၊- ေငြငါးဋာလင္ခံရေသာ သူသည္ကား သြားၿပီးလွ်င္ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းကိုျပဳသျဖင့္ အျခားေသာ ေငြငါးဋာ လင္ကို အျမတ္ရ၏၊- ႏွစ္ဋာလင္ခံရေသာသူသည္ လည္း ထို႔အတူအျခားေသာႏွစ္ဋာလင္ကို အျမတ္ရ ေလ၏၊-တစ္ဋာလင္ခံရေသာသူမူကား ထြက္သြားၿပီး လွ်င္ ေျမ၌တြင္းကိုတူး၍ အ႐ွင္၏ေငြကို ၀ွက္ထားေလ၏၊ ကာလၾကာျမင့္ၿပီးမွ ထိုအေစခံတို႔၏အ႐ွင္သည္ ျပန္ လာလွ်င္ သူတို႔ကို စာရင္းေတာင္းေလ၏၊ -ေငြငါးဋာလင္ ကိုခံရေသာသူသည္ ခ်ဥ္းကပ္၍ အျခားေသာေငြငါး ဋာလင္္ကို ထုတ္ေပးလ်က္ အ႐ွင္ကိုယ္ေတာ္သည္  ကြၽန္ေတာ့္အား ေငြငါးဋာလင္ကို အပ္ေပးေတာ္မူ၏၊ အျခားေငြငါးဋာလင္ကို ကြၽန္ေတာ္အျမတ္ရခဲ့ပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ေလ၏၊- သူ၏သခင္ကလည္း သာဓု၊ သစၥာ ႐ွိေသာငယ္သားေကာင္းသင္သည္အနည္းငယ္ေသာ အမႈ၌သစၥာ႐ွိေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာ ေသာအမႈ အခြင့္ ကို သင္၌ငါအပ္ေပးမည္၊-သင့္သခင္ ၏စည္းစိမ္ခ်မ္း သာ ကို စံစားေလာ့ဟု အမိန္႔႐ွိ၏၊- ေငြ ႏွစ္ဋာလင္ခံရ ေသာ သူသည္လည္း ခ်ဥ္းကပ္၍ အ႐ွင္ ကိုယ္ေတာ္ သည္ ေငြႏွစ္ဋာလင္ကို ကြၽန္ေတာ္အား အပ္ေပး ေတာ္ မူ ၏၊- အျခားေငြႏွစ္ဋာလင္ကို ကြၽန္ေတာ္ အျမတ္ရခဲ့ၿပီဟုေလွ်ာက္ေလ၏၊- သခင္ကလည္း သာဓု သစၥာ႐ွိေသာငယ္သားေကာင္း သင္သည္ အနည္း ငယ္ေသာအမႈ၌သစၥာ႐ွိေသာေၾကာင့္မ်ားစြာေသာအမႈ အခြင့္ကို သင္၌ အပ္ေပးမည္၊- သင့္သခင္၏စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာကိုစံစားေလာ့ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏၊- ေငြတစ္ဋာ လင္ခံရေသာသူမူကား ခ်ဥ္းကပ္၍ အ႐ွင္ကိုယ္ေတာ္ သည္   ၾကပ္တည္းေသာသူျဖစ္သည္ႏွင့္ မစိုက္မပ်ိဳး ေသာအရပ္မွာ ရိတ္၍မႀကဲေသာအရပ္မွာ ေကာက္ သိမ္းတတ္ေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္သိပါ၍ ေၾကာက္ ေသာေၾကာင့္ အျခားသို႔သြား၍ ကိုယ္ေတာ္၏ေငြတစ္ ဋာလင္ကို ေျမႀကီးထဲ၌ ၀ွက္ထားပါသည္၊- ယခုကိုယ္ ေတာ္၏ ေငြ႐ွိပါ၏ေလွ်ာက္၏၊- အ႐ွင္ကလည္း ထို သူအားျပန္၍ ဆိုးယုတ္ပ်င္းရိေသာ ငယ္သား၊ ငါမစိုက္ ေသာေနရာမွာ ငါရိတ္၍ ငါမႀကဲေသာေနရာမွာ ငါ ေကာက္သိမ္းတတ္ေၾကာင္းကို   သင္သိ၏၊- သို႔ျဖစ္ လွ်င္ ငါ၏ေငြကိုေခ်းငွားေသာသူတို႔လက္သိုဳ႔ သင္အပ္ သင့္၏၊- သို႔မွ ငါျပန္လာေသာအခါ ေငြရင္းႏွင့္တကြ အတိုးကိုလည္း ငါရႏိုင္လိမ့္မည္၊- ထို႔ေၾကာင့္ေငြတစ္ ဋာလင္ကို ထိုသူ၏လက္မွ ႏႈတ္၍ ဋာလင္တစ္ဆယ္ ရေသာသူအား ေပးၾကေလာ့၊-အေၾကာင္းမူကား အ ၾကင္သူသည္ရတတ္၏၊- ထိုသူအား ေပး၍<ကယ္၀ လိမ့္မည္၊-အၾကင္သူမူကား မရတတ္၊ထိုသူ၌ရရန္႐ွိ သည္ကိုလည္း ႏႈတ္သိမ္းလိမ့္မည္၊-ထိုအသံုးမရေသာ ကြၽန္ကိုလည္း အျပင္အရပ္ေမွာင္မိုက္ထဲသို႔ ႏွင္ထုတ္ ခ်လိုက္ေလာ့၊ထိုေနရာ၌   ငိုေ<ကးျခင္း၊အံသြားခဲႀကိတ္ ျခင္း ႐ွိလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊-

    ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေပတည္း။
အုိခရစၦတူးသခင္ကုိယ္ေတာ္အားခ်ီးမြမ္းေထာပနာ႐ွိပါေစ။
 

ေထာက္႐ႈစဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္၊

အေျချပဳက်မ္း =  သုတၱံက်မ္း (၃၁း ၁၀-၁၃၊ ၁၉-၂၀၊  ၃၀-၃၁အထိ ) သက္ဆာေလာနီဆံုးမစာ(၅ း ၁ မွ  ၆) သံမာေတဦး ၂၅ း ၁၄ မွ  ၃၀ အထိ၊

 ဖန္ဆင္းျခင္း၌ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား႐ွိသည္
    ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-မႏၲေလးၿမိဳ႕တစ္၀ိုက္က လူေတြ `` ေတာက္တဲ့´´ဆိုတဲ့ သတၱ၀ါကို သဲႀကီးမဲႀကီးလိုက္႐ွာေနၾကပါတယ္၊တဖက္ ႏိုင္ငံက ေစ်းေကာင္းေပး၀ယ္ေနႀကလို႔ျဖစ္ပါတယ္၊``ေတာက္တဲ့´´ဆိုတဲ့သတၱ၀ါမ်ားဟာ ရံဖန္ရံခါဆိုသလို ပါးစပ္မွ အျမႇဳပ္မ်ားထုတ္တတ္ပါတယ္၊-အဲ့သည့္အ ျမႇဳပ္ဟာ ေအ့စ္ေရာဂါသည္မ်ားအတြက္ေဆးေဖၚဆပ္ရာမွာ အဓိကၾကလွတဲ့အတြက္ ၀ယ္ယူေနၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊-
    ေလာကမွာ ဘုရား႐ွင္ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူတဲ့သက္႐ွိသက္မဲ့အားလံုးဟာ }}ဒူးေနရာဒူး-ေတာ္ေနရာေတာ္}} ဆိုသလို သူ႔ေနရာႏွင့္သူအသံုး၀င္ေနၾက ပါတယ္၊-ဘယ္အရာမွ အသံုးမ၀င္ဖူးဆိုတာမ႐ွိပါဖူး၊-ဒ့ါေၾကာင့္လည္း သည္ကေန႔သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ားဟာ ေတာေတာင္ေရေျမသစ္ပင္ပန္းမာလာမ်ားကိုသူ႔သဘာ၀ အတိုင္း႐ွင္သန္ရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းေရၾကျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္၊-
    ဒ့ါေၾကာင့္ ဘုရား႐ွိဖန္ဆင္းထားေတာ္မူေသာအရာအားလံုးမွာ ရည္မွန္းခ်က္ကိုယ္စီ႐ွိၾကပါတယ္၊-အထူးသျဖင့္ ``လူသတၱ၀ါ´´မွာပုိလို႔ပင္ရည္႐ြယ္ ခ်က္မ်ား႐ွိပါသည္၊-မည္သူမွ ရည္႐ြယ္ခ်က္မဲ့ ဖန္ဆင္းထားသည့္လူသား တစ္ဦးမွ်မ႐ွိပါ၊-အေရးႀကီးသည္ကေတာ့ မိမိကိုဖန္ဆင္းထားသည့္အတိုင္း ေလာက မွာေျပာင္ေျမာက္စြာ အသက္႐ွင္သန္ႏိုင္ဖို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္၊- ``သၾကား´´သည္ခ်ိဳဖို႔အတြက္ျဖစ္သျဖင့္ ``ခ်ိဳ´´ ေသာအရာသာကိုဖန္တီးေပးရပါမည္၊-သူ၏အရသာသည္ မ``ခ်ိဳ´´ပါက သူ႔တာ၀န္မေက်ဟုဆိုရမည္သာျဖစ္ပါတယ္၊- သံပုရာသီးသည္ အခ်ဥ္ဓါတ္ကိုေပးရန္အတြက္ဖန္ဆင္းထားသျဖင့္ ခ်ဥ္ေသာအရာသာသည္သာသူ၏ ကိုယ္ပိုင္အရာသာျဖစ္ပါသည္၊-ထို႔ေၾကာင့္ သူသည္ အခ်ဥ္ဓါတ္ကို မေပးႏိုင္ပါကတာ၀န္မေက်ဟုဆိုရမည္ပင္ျဖစ္သည္၊
    သည္ကေန႔ပထမက်မ္းစာေတာ္၌ မိန္းမေကာင္းမိန္းမျမတ္သည္ ေက်ာက္သံပတၱျမားထက္တန္ဖိုး႐ွီ၏လိုဆိုထားပါတယ္၊ဘာ့ေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ သူ႔တာ၀န္သူေက်ျပြန္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္၊-သူမသည္ မိမိ၏ဇနီး၀တၱရားမ်ားကိုေက်ျပြန္သူ၊-ဆင္းရဲသားတို႔အား သနားၾကင္နာတတ္သူ၊အခ်ိန္ကို ေကာင္းစြာအက်ိဳး ႐ွိ႐ွိအသံုးျပဳသူ၊လူတိုင္းအားယဥ္ေက်းျပဴငွာစြာဆက္ဆံတတ္သူ၊ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္႐ြ႔ံ ႐ိုေသသူျဖစ္သည္၊ထို႔ေၾကာင့္သူသည္ မိမိတာ၀န္ကိုေက်>ပန္သျဖင့္ တန္ဖိုး႐ွိေသာဇနီးေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္၊
    ဒုတိယက်မ္းစာေတာ္ျမတ္တြင္လည္း သံေပါလူးက သက္ဆာေလာနီၿမိဳ႕သားတို႔အား သတိေပးထားပါသည္၊ သင္တို႔ အားလံုးတို႔သည္ ည၏သားမ်ား မဟုတ္၊အလင္း၏သားမ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ ည၌မေနၾကပဲ အလင္း၌ အသက္႐ွင္ၾကေလာ့၊ လို႔မိန္႔ဆိုေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊
    သည္ကေန႔ၾကားနာၾကရမယ့္ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲမွာလည္း သူေဌးတစ္ဦးဟာ မိမိတပည့္မ်ားရ႕ဲ အရည္အခ်င္းအလိုက္ ေငြဋာလင္မ်ား ကိုေပးခဲ့ကာ ခရီးေ၀းသို႔ထြက္သြားခဲ့ပါတယ္၊ ခရီးေ၀းကျပန္ေရာက္လာတဲ့အခါ၊ မိမိ၏တပည့္မ်ားကို ျပန္ေခၚၿပီးသူတို႔ရဲ႕ အရည္အခ်င္းအလိုက္ေပးခဲ့ေသာေငြဋာလင္ မ်ားကို ျပန္ေတာင္းတဲ့အခါ၊တပည့္ႏွစ္ဦးကေတာ့ သူ႔ဆရာေပးခဲ့တဲ့ေငြဋာလင္အျပင္ အျမတ္အစြန္းကိုပါျပန္အပ္ႏိုင္တဲ့အတြက္သခင္ရ႔ဲခ်ီးက်ဴးစကားကိုၾကားနာခဲ့ရတဲ့ အျပင္ ဆုလာတ္ခ်ီးျမင့္ျခင္းကိုပင္ခံခဲ့ရပါတယ္၊-သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးတစ္ဦးကေတာ့ မိမိအားအပ္ႏွံခဲ့တဲ့ေငြဋာလင္ကို မိမိလည္းအသံုးမျပဳ၊တစ္ပါးသူအား လည္းအက်ိဳး မျပဳ၊ေျမတြင္တူး၍ ျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့သျဖင့္ မိမိသခင္ရဲ႔ အျပစ္တင္မႈကိုခံရတဲ့အျပင္ မိမိအားအပ္ႏွံထားေသာ ေငြဋာလင္ကိုပင္ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္၊
    ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-ကြၽန္ေတာ္တို႔အသီးသီးကို ဘုရား႐ွင္ဟာ ရည္႐ြက္ခ်က္မဲ့စြာျဖင့္မဖန္ဆင္းခဲ့ဖူးဆိုတာယံုၾကည္ေစလိုပါတယ္၊
ထို႔အတူ၊-မိမိရဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ားဟာလည္း ဘုရားအတြက္၊အမ်ားအတြက္ဆိုတာကိုလည္းယံုၾကည္ေစလိုပါတယ္၊ဒ့ါေၾကာင့္ သည္ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားအတိုင္းဆက္လက္ အသက္႐ွင္သန္သြားၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္၊-


(georgemdy2011@gmail.com)

(gkhinmghtwemdy2011@mandalayarchdiocese.com)

Comments