Resources‎ > ‎Sunday For You‎ > ‎

ရဟႏၱာအေပါင္းပြဲေန႔

အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၁၅)         ရဟႏၱာအေပါင္းပြဲေန႔      ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၆ ရက္

ပထမက်မ္း၊

 ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေျပာဆိုၾကေသာ
လူမ်ိဳးေပါင္းစံုမွ  မည္သူမွ် မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္မ်ား ျပားလွေသာ လူထုပရိသတ္ႀကီးကို ငါျမင္ရ၏။

မြန္ျမတ္ေသာ တပည့္ေတာ္ႀကီးသံေယာဟန္၏ဗ်ာဒိတ္ေတာ္က်မ္း(၇ း ၂-၄ း ၉-၁၄အထိ )               
    ကြၽႏ္ုပ္ေယာဟန္သည္ အသက္႐ွင္ေတာ္ မူေသာဘုရား၏၊တံဆိပ္ေတာ္႐ွိေသာ အျခားေကာင္းကင္ တမန္ေတာ္တစ္ပါး ေနထြက္ရာအရပ္မွ တက္လာ သည္ကိုျမင္ရ၏။-ထိုသူကလည္း က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံႏွင့္ ေျမႀကီးကိုလည္းေကာင္း၊ပင္လယ္ကိုလည္းေကာင္း ဒုကၡေပးႏိုင္ေသာ အာဏာရ႐ွိ သူေကာင္းကင္တမန္ ေတာ္ေလးဦးအား ေအာ္ဟစ္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏နဖူးေပၚ ၌ တံဆိပ္ခပ္ မၿပီးမခ်င္း သစ္ပင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ပင္လယ္ႏွင့္ေျမႀကီးကိုလည္းေကာင္း၊ဒုကၡမေပးၾကႏွင့္ ဟုဆိုေလ၏၊- ထို႔ေနာက္ အစၥေရးအမ်ိဳးသားအေပါင္း တို႔မွ တံဆိပ္ခပ္ျခင္းခံရေသာ သူတို႔၏အေရအတြက္ သည္ တစ္သိန္းေလးေသာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္ၾကား ရ၏၊ထို႔ေနာက္ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျပာဆို ၾကေသာလူမ်ိဳးေပါင္းစံုမွ မည္သူမွ်မေရမတြက္ႏိုင္ ေအာင္မ်ားျပားလွေသာ လူထုပရိသတ္ႀကီးသည္ ျဖဴ ေသာလည္ဆြဲမ်ားကို ၀တ္ဆင္ၾကကာ သူတို႔၏ လက္ ထဲ၌ ေမတၱာပန္းမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ၾကလ်က္ ပလ’င္ ေတာ္ေ႐ွ႕ သိုးငယ္ေတာ္၏ ေ႐ွ႕ေမွာက္၌ ရပ္ေနၾက သည္ကို ငါျမင္ရ၏၊- သူတို႔ကလည္းကယ္တင္ျခင္း ခ်မ္းသာသည္ ပလ’င္ေတာ္၌ စံပယ္ေတာ္မူေသာ ကြၽႏ္ုပ္ တို႔၏ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သိုးငယ္ေတာ္တို႔သာ ပိုင္ဆိုင္ ၾကသတည္းဟု က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ ဆို၍ ေ<ကး ေၾကာ္ၾကေလ၏၊- ပလ’င္ေတာ္၊အသက္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ သတၱ၀ါေလးပါးတို႔ကို၀ိုင္းရံ၍ ရပ္ေနၾကေသာ ေကာင္း ကင္တမန္ေတာ္အေပါင္းတို႔သည္ ပလ’င္ေတာ္ေ႐ွ႕၌၊ ပ်ပ္၀ပ္လ်က္ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ၾကကုန္၏၊- အာမင္၊ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အ႐ွင္ဘုရားသခင္အား ေကာင္း ခ်ီးမဂၤလာဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္၊ဥာဏ္ပညာ၊ေက်းဇူး ဆပ္တင္ျခင္း၊ ဂုဏ္အသေရ၊ခြန္အားတန္ခိုးေတာ္အ ေပါင္းတို႔သည္ ကာလအဆက္ဆက္႐ွိေစသတည္း၊ အာမင္၊ ဟုေၾကြးေၾကာ္ၾကေလ၏၊- အသက္ႀကီးသူ တို႔တြင္ တစ္ေယာက္ကလည္း၊ကြၽႏု္ပ္အား လည္ဆြဲ မ်ားကို၀တ္ဆင္ၾကေသာ ဤသူတို႔သည္ မည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသနည္း၊မည္သည့္အရပ္မွ လာၾကသနည္း၊-} ဟုေမးေလ၏၊ကြၽႏ္ုပ္ကလည္း အုိကြၽႏ္ုပ္၏သခင္ ကိုယ္ေတာ္သိပါ၏၊-ဟုေလွ်ာက္၏၊-သူကလည္း ဤ သူတို႔သည္ ႀကီးစြာေသာ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းခံထမ္း၍ မိမိတို႔၏လည္ဆြဲမ်ားကို သိုးသူငယ္၏ ေသြး၌ ေဆး ေၾကာသျဖင့္ ျဖဴစင္ၿပီးလွ်င္ ေရာက္လာၾကေသာသူ မ်ားျဖစ္ၾက၏၊ ဟုဆိုေလ၏၊-

    ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေပတည္း။
ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း-
(ဆာလံ -     ၁၃၁     း    ၁ယ   ၂ယ   )

သံၿပိဳင္။    ။အုိသခင္ ဤလူမ်ိဳးသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ႐ွာေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္၏၊

၁။   ကမၻာေျမႀကီးႏွင့္ေျမႀကီး၌႐ွိေသာအရာမ်ား၊ ေလာကႏွင့္ေလာက၌ ေနထိုင္သူဟူသမွ်တို႔သည္ ဘု ရားသခင္ပိုင္ေတာ္မူရာမ်ားျဖစ္ၾကကုန္၏၊-အေၾကာင္း မူကား ကို္ယ္ေတာ္သည္ကမၻာေျမႀကီးကို သမုဒၵရာ ေပၚ၌တည္ေဆာက္ေတာ္မူ၍ ျမစ္မ်ားေပၚမွာ ခိုင္ၿမဲ ေစေတာ္မူၿပီ၊-(သံၿပိဳင္)
၂။    ဘုရား၏ေတာင္ေပၚသို႔ မည္သူတက္မည္နည္း ကိုယ္ေတာ္၏သန္႔႐ွင္းရာဌာန၌ မည္သူရပ္မည္နည္း၊ အေကာက္ဥာဏ္ႏွင့္ က်ိန္ဆိုျခင္းကို မျပဳ၊ပကာသန ကိုမလိုက္စား၊စိတ္ႏွလံုးျဖဴစင္သန္႔႐ွင္း၍ အျပစ္ကင္း  မဲ့ေသာသူသာလွ်င္ တက္လိမ့္မည္။-(သံၿပိဳင္)
၃။   ထိသူသည္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာကိုလည္းေကာင္း၊ကယ္တင္႐ွင္ ဘုရားသခင္ထံ ေတာ္မွ ဆုလာဘ္ေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ခံယူရလိမ့္မည္၊ ဤလူမ်ိဳးသည္ ဘုရားသခင္ကို ႐ွာေသာလူမ်ိဳး၊ကိုယ္ ေတာ္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ႐ွာေသာယာကုတ္၏ အမ်ိဳးျဖစ္ ၏၊-(သံၿပိဳင္)

ဒုတိယက်မ္း

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို အ႐ွိအတိုင္းျမင္ၾကရလိမ့္မည္၊


မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီးသံေယာဟန္ေရးထားေသာဆံုးမ စာ ပထမေစာင္-            (၃ း ၁ မွ  ၃)


ခ်စ္သားတို႔၊-
    ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ား ဟုေခၚေ၀ၚျခင္းခံရ႐ံုမွ်မက၊သားသမီးအစစ္အမွန္ျဖစ္ ရေသာအခြင့္ရသည္တိုင္ေအာင္ ခမည္းေတာ္ဘုရားသည္  ကြၽႏ္ုပ္တိုဳ႔အေပၚ အဘယ္မွ်ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႀကီးမားလွ သည္ကို ဆင္ျခင္ၾကကုန္။-ဤေလာကသည္ ဘုရားသခင္ ကို အသိအမွတ္မျပဳေသာေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုလည္း အသိအမွတ္မျပဳ၊-ခ်စ္သားတို႔ ယခုကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရား သခင္၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီ၊- သို႔ေသာ္ ေနာင္ကာ၌  အဘယ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ရမည္ကိုကား မထင္႐ွားေသး၊- ကိုယ္ ေတာ္သည္ <ကလာေတာ္မူေသာအခါ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ တူၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိပင္ျဖစ္ ၾကသည္၊- အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကိုယ္ ေတာ္ကို အ႐ွိအတိုင္းျမင္ၾကရလိမ့္မည္၊ဤေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ကိုရေသာ သူဟူသမွ်သည္ ဘုရားသခင္သည္ သန္႔႐ွင္းေတာ္မူသကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကိုသန္႔႐ွင္းေစတတ္၏၊-
 ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေပတည္း။
    ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမဖတ္မီေၾကြးေၾကာ္သံ၊
( သံမာေတဦး-   ၁၁  း   ၂၈)

အာေလလူယား -အာေလလူယား

၀န္ေလး၍ ပင္ပန္းေသာသူအေပါင္းတို႔၊ ငါ့ထံသို႔ လာၾကေလာ့၊ငါသည္ သင္တို႔ကို အားျဖည့္ေပးမည္ဟု သခင္ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္၊

  အာေလလူယား - အာေလလူယား


ဧ၀ံေဂလိက်မ္း
ေဟာေျပာေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္မက်င့္ၾက၊


သံမာေတဦးေရးထားသည့္ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း ( ၅ း ၁ မွ  ၁၂  )အထိ
    ထိုကာလ၌ သခင္ေယဇူးသည္ လူအစု အေ၀းတို႔ကိုျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊-ေတာင္ေပၚသို႔တက္ ေတာ္မူ၍ ထိုင္ေနေတာ္မူေသာအခါ တပည့္ေတာ္တို႔ သည္ အထံေတာ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္ၾက၍၊ကိုယ္ေတာ္သည္ ႏႈတ္ေတာ္ကို ဖြင့္ေတာ္မူသျဖင့္ သူတို႔ကို ဆံုးမသြန္ သင္ေတာ္မူလ်က္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား
အတြင္းစိတ္ ျဖင့္ ဆင္းရဲေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာ႐ွိၾက၏၊- အ ေၾကာင္းမူ ကား ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထိုသူတို႔ ၏ႏိုင္ငံျဖစ္၏၊
-ႏူးၫံ့သိမ္ေမြးေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာ ႐ွိၾက၏၊-အေၾကာင္းမူကား ထိုသူတို႔သည္ ေျမကိုပိုင္ ၾကလိမ့္မည္၊-ငိုေ<ကးေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာ႐ွိၾက၏၊
အေၾကာင္းမူကား ထိုသူတို႔သည္ ႏွစ္သိမ့္ ျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္၊
-ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို ဆာငတ္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာ႐ွိၾက၏၊အေၾကာင္း မူကား ထိုသူတို႔သည္ ျပည့္၀ၾကလိမ့္မည္၊- သနားျခင္း ႐ွိေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာ႐ွိၾက၏။အေၾကာင္းမူကား ထိုသူတို႔သည္ သနားျခင္းခံရၾကလိမ့္မည္၊-
စိတ္ႏွလံုး ျဖဴစင္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာ႐ွိၾက၏၊-အေၾကာင္း မူကား ထိုသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ဖူးျမင္ၾကရလိမ့္ မည္၊-
ခိုက္ရန္ကို အလိုေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာ႐ွိၾက ၏၊-အေၾကာင္းမူကား ထိုသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သားဟုအေခၚခံရၾကလိမ့္မည္။
-ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား ေၾကာင့္ ေႏွာက္ယွက္ၫႇဥ္းဆဲျခင္းကိုခံရေသာသူတို႔ သည္ မဂၤလာ႐ိွၾက၏၊- အေၾကာင္းမူကား ေကာင္း ကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထိုသူတို႔၏ ႏိုင္ငံျဖစ္၏၊-
ငါ့ အတြက္ေၾကာင့္သင္တို႔ကို  ဆဲေရးၫႇဥ္းဆဲ၍ မဟုတ္ မမွန္ဘဲလ်က္ အျပစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး တင္ၾကေသာ အခါ သင္တို႔သည္ မဂၤလာ႐ွိၾက၏၊- ၀မ္းေျမာက္႐ႊင္လန္း ျခင္း႐ွိၾက ေလာ့၊အေၾကာင္းမူကား ေကာင္းကင္ဘံု၌ သင္တို႔၏ အက်ိဳးသည္ ႀကီးလွေပ၏၊

    ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေပတည္း။
အုိခရစၦတူးသခင္ကုိယ္ေတာ္အားခ်ီးမြမ္းေထာပနာ႐ွိပါေစ။
 

ေထာက္႐ႈစဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္၊

အေျချပဳက်မ္း =  ဗ်ာဒိတ္ေတာ္က်မ္း( ၇ း ၂-၄ း ၉-၁၄) ပ ေယာဟန္ဆံုးမစာ(၃ း ၁ မွ  ၃) သံမာေတဦး ၅ း ၁ မွ  ၁၂  အထိ၊

 စံထားရမည့္  စံျပ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
    ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-သည္ကေန႔သည္ ရဟႏၲာအေပါင္းတို႔ပြဲ ျဖစ္ပါသည္၊- ရဟႏၲာဟူသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အရင္ေရာက္႐ွိေနၾကသည့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စံထားအတုယူၾကရမည့္ ဓမၼသူရဲေကာင္းႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္၊-ထို သို႔ဆိုသည့္အခါ သည္ကေန႔ ကိုရီယားအႏုပညာ႐ွင္မ်ား၏၀တ္စားပံု၊စတိုင္မ်ားကိုအတူယူသနည္းအတုယူျခင္းမ်ားကိုဆိုလိုပါသလား၊-မဟုတ္ပါ၊-ထိုသူရဲေကာင္းတို႔၏ ၀တ္စားဆင္ယဥ္ပံုထက္၊ သူရဲေကာင္းတို႔၏ ေနထိုင္က်င့္ႀကံအားထုတ္ပံု၊ဘုရားကို ယံုၾကည္ကိုးစားပံု၊လူသားအခ်င္းခ်င္းအေပၚစာနာေထာက္ထားပံု၊စတဲ့ ထိုရဟႏၲာတို႔၏စိတ္ေနသေဘာထား ႏွင့္ တရား က်င့္ၾကံအားထုတ္ပံုတို႔အား ပံုအတုယူျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္၊        
    ရဟႏၲာဟူသည္ကား မည္သူမ်ားနည္း၊အဘယ္ေၾကာင့္ထိုသူတို႔အား}သူေတာ္စဥ္မ်ား}ဟုသတ္မွတ္ၾကရသနည္း၊သူတို႔၏ကုသိုလ္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကား အဘယ္အရာမ်ားနည္း၊-ယင္းေမးခြန္းမ်ားအားလံုး၏ အေျဖမ်ားကို သည္ကေန႔ၾကားနာၾကရမယ့္ ဧ၀ံေဂလိတရားက်မ္း စာေတာ္ျမတ္တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
၁။    ရဟႏၲာမ်ားသည္ကား ေလာက၌ မိမိတို႔အသက္႐ွင္စဥ္တြင္ အားအထားဆံုးအရာမ်ားကား မိမိ၏အစြမ္းအစမ်ားမဟုတ္၊မိမိပိုင္ဆိုင္ ရာမ်ားမဟုတ္၊မိမိအသိုင္းအ၀ိုင္းမဟုတ္၊ဘုရား႐ွင္ေတာ္ျမတ္၌သာ အရာရာအတြက္ အားကိုးအားထားရာျဖစ္သည္၊-သို႔အတြက္လည္း သူတို႔သည္ ယေန႔အခ်ိန္၌ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၏စည္းစိမ္မ်ားကို စံစား၊ခံစားခြင့္ရေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
၂။    ရဟႏၲာမ်ားသည္ကား ေလာက၌ မိမိတို႔အသက္႐ွင္စဥ္တြင္ မိမိႏွင့္တကြ ကမၻာသူကမၻာသားမ်ားအားလံုးက်ဴးလြန္မိုက္မ်ားျပစ္မႈ မ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲစြာ အျပစ္ဒဏ္ဆပ္ေျဖခဲ့ၾကသည္၊-သို႔အတြက္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ သူတို႔သည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၌ ႏွစ္သိမ္းျခင္း ေက်းဇူးေတာ္မ်ားခံစားေနရျခင္းျဖစ္သည္၊-
၃။    ရဟႏၲာမ်ားသည္ကား ေလာက၌ မိမိတို႔အသက္႐ွင္စဥ္တြင္ မိမိအျပစ္မ်ားအတြက္ ႏွိမ့္ခ်စြာ၀န္ခံခဲ့ၾကသည္၊-ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ တြင္ သူတို႔သည္ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၏အေမြခံမ်ားအျဖစ္ ထာ၀ရအေမြမ်ားကို ခံစားေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္၊-
၄။    ရဟႏၲာမ်ားသည္ကား ေလာက၌ မိမိတို႔အသက္႐ွင္စဥ္တြင္ မွန္ကန္ျခင္း၊တရားမွ်တျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တို႔ကို ဆာလာမြတ္ သိပ္ခဲ့ ၾကသည္၊-သို႔အတြက္ ယေန႔တြင္သူတို႔သည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၏စားပြဲေတာ္၌ ၀င္ေရာက္စားသံုးခြင့္ ရေနၾကၿပီျဖစ္သည္၊-
၅။    ရဟႏၲာမ်ားသည္ကား ေလာက၌ မိမိတို႔အသက္႐ွင္စဥ္တြင္ အျပစ္သားမ်ား၊ဆင္းရဲသားမ်ားကို စာနာေထာက္ထားခဲ့ၾကသည္၊သို႔ အတြက္ ယေန႔သူတို႔သည္ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၌ ဘုရား႐ွင္ထံမွ ထာ၀စဥ္သနားၾကင္နာမႈကို ခံစားေနၾကရၿပီျဖစ္သည္၊-
၆။    ရဟႏၲာမ်ားသည္ကား ေလာက၌ မိမိတို႔အသက္႐ွင္စဥ္တြင္ ေကာက္က်စ္စင္းလဲမႈကင္းစြာႏွင့္႐ိုးသားစြာအသက္႐ွင္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသူ မ်ားျဖစ္ၾကသည္၊- သို႔အတြက္ သူတို႔သည္ ယေန႔တြင္ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၌ ဘုရား႐ွင္၏ေ႐ႊမ်က္ႏွာကို ဖူးခြင့္ရေနၾကၿပီးျဖစ္သည္၊-
၇။    ရဟႏၲာမ်ားသည္ကား ေလာက၌ မိမိတို႔အသက္႐ွင္စဥ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကိုျမတ္ႏိုးၿပီး၊ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္၊ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔သူတို႔သည္ ဘုရား႐ွင္၏သားသမီးမ်ားဟုအေခၚခံၾကရသည္၊-
၈။    ရဟႏၲာမ်ားသည္ကား ေလာက၌ မိမိတို႔အသက္႐ွင္စဥ္တြင္ ဘုရား႐ွင္အတြက္ ၫႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ အသက္ေပးခဲ့ရျခင္းမ်ား ျဖင့္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္၊ထို႔ေၾကာင့္သူတို႔သည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ ထာ၀ရႏိုင္ငံေတာ္သူႏိုင္ငံေတာ္သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္၊-     

                                                           ဘုန္းေတာ္ႀကီးေဂ်ာဦးခင္ေမာင္ေထြး

       (georgemdy2011@gmail.com)

Comments