Resources‎ > ‎Sunday For You‎ > ‎

ႏွစ္၏ (၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၁၄)         ႏွစ္၏ (၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔      ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္

ပထမက်မ္း၊

သင္တို႔သည္ လမ္းစဥ္မွခြဲထြက္ခဲံၾက၍ လူအမ်ားတို႔အား တရားေတာ္၌ မေကာင္းလမ္းကိုျပခဲ့ၾကၿပီ။

ပေရာဖက္မာလာခိအနာဂတၱတိက်မ္း (၁း ၁၄ခ မွ ၂း ၁မွ၂ခ ႏွင့္ ၈မွ ၁၀အထိ )           
ငါသည္ႀကီးျမတ္ေသာဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူ ၏ ငါ၏နာမေတာ္သည္ လူမ်ိဳးတို႔တြင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းလွ၏ဟု ဗိုလ္ေျခတို႔၏အ႐ွင္ ဘုရားသခင္မိန္႔ ေတာ္မူ၏၊- ယခုမူကား အသင္ရဟန္းတို႔ ဤပညတ္ ေတာ္မ်ားသည္ သင္တို႔အဖို႔ျဖစ္၏၊- ငါ၏နာမေတာ္ ကို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးမြမ္းရန္ သင္တို႔သည္ မၾကားလိုၾက၊-ႏွ လံုးမသြင္းလိုၾကလွ်င္ သင္တို႔ထံသို႔ ဆင္းရဲျခင္းေဘး ဒုကၡကို ေစလႊတ္မည္၊- သင္တို႔သည္ လမ္းစဥ္မွခြဲထြက္ ခဲ့ၾက.၍ လူအမ်ားတို႔အား တရားေတာ္၌ မေကာင္း လမ္းကိုျပခဲ့ၾကၿပီ၊- ေလ၀ီအမ်ိဳးသားႏွင့္ဖြဲ႕ေသာ ပဋိညာဥ္ ကိုသင္တို႔ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကၿပီဟု ဗိုလ္ေျခတို႔အ ႐ွင္ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူ၏၊- သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ ငါ၏ လမ္းစဥ္မ်ားကို မလိုက္၊တရားဥပေဒ၌ လူ႔မ်က္ႏွာ ကိုသာ လိုက္ေသာေၾကာင့္ လူအားလံုးတို႔၏ မ်က္ ေမွာက္၌ ႐ႈတ္ခ်ခံရသူမ်ား၊ ႏွိမ့္ခ်ခံရသူမ်ားျဖစ္ေစမည္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလံုး၏ အဖသည္ တစ္ဦးတည္း႐ွိသည္ မဟုတ္ေလာ၊- ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို တစ္ပါးတည္းေသာဘုရား သခင္ဖန္ဆင္းခဲ့သည္မဟုတ္ေလာ့၊-သို႔ျဖစ္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါတို႔ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ပဋိညာဥ္ကိုခ်ိဳးေဖာက္၍ ငါတို႔သည္ ညီအစ္ကိုခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး႐ႈတ္ခ်ကဲ့ရဲ႕ၾကသနည္း၊-
    
    ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေပတည္း။
ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း-
(ဆာလံ -     ၁၃၁     း    ၁ယ   ၂ယ   )

သံၿပိဳင္။    ။အိုသခင္ ကိုယ္ေတာ္၏အထံေတာ္၌ ကြၽႏ္ုပ္၏၀ိညာဥ္ကို ထိန္းသိမ္းေတာ္မူပါ၊


၁။   အိုသခင္၊ကြၽႏ္ုပ္၏ႏွလံုးသည္ ေထာင္လႊား ေမာက္မာျခင္းမ႐ွိပါ၊- မ်က္လံုးတို႔သည္လည္း အျမင့္ သို႔ မေမွ်ာ္မွန္းပါ၊-ကြၽႏ္ုပ္သည္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ အရာမ်ား၌လည္းေကာင္း၊- ထင္႐ွားအံ့ၾသဖြယ္ေကာင္း ေသာအရာမ်ား၌လည္းေကာင္း မေလွ်ာက္လွမ္းပါ။
(သံၿပိဳင္)


၂။   ကြၽႏ္ုပ္သည္္ ကြၽႏ္ုပ္၏၀ိညာဥ္ကို ၿငိမ္သက္စြာ ထားပါသည္၊- မိမိအမိ၏ ရင္ခြင္၌ ႏို႕စို႔သူငယ္ကဲ့သို႔ ကြၽႏု္ပ္၏၀ိညာဥ္သည္လည္း ကြၽႏ္ုပ္အတြင္း၌ျဖစ္ ေတာ့သည္၊- အစၥေရးသည္ သခင္ဘုရား၌ ခုမွစ၍ ကာလအဆက္ဆက္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေစ၊-(သံၿပိဳင္)

ဒုတိယက်မ္း

ဘုရားသခင္၏ ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ကိုသာမက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္ကိုပင္ သင္တို႔အား အပ္ႏွံရန္ဆႏၵျပင္းျပလွၾကသည္၊

မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီးသံေပါလူးသက္ဆာေလာ္နီၿမိဳ႔သား တို႔ ထံေရးေသာဆံုးမစာ၊-    (၂ း ၇ မွ ၉ ႏွင့္ ၁၃)

ညီအစ္ကိုတို႔၊-
    မိခင္သည္ မိမိသားတို႔ကို ေကြၽးေမြးျပဳစုသကဲ့ သို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း သင္တို႔အေပၚေစတနာစိတ္ထား ႐ွိသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္၊- သင္တို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ခ်စ္ ခင္ရင္းနီးလာၾကၿပီျဖစ္၍သင္တို႔အေပၚေစတနာေမတၱာ ထားလ်က္ ဘုရားသခင္၏ ဧ၀ံေဂလိ တရားေတာ္ကိုသာမက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္ကိုပင္သင္တို႔အား အပ္ႏွံရန္ ဆႏၵျပင္းျပ လွၾကသည္၊- ညီအစ္ကိုတို႔၊- ကြၽႏ္ုပ္တို႔အလုပ္လုပ္ကိုင္ ရ၍ အဘယ္မွ်ေလာက္ပင္ပန္းၾကသည္ကို သင္တို႔ အသိ ပင္ျဖစ္ၾကသည္၊- သင္တို႔တြင္ မည္သူအားမွ် တာ၀န္မ ျဖစ္ေစရန္၊- ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေန႔ေရာ ညပါ ကိုယ္တိုင္အလုပ္လုပ္ၾကရင္း သင္တို႔အား ဧ၀ံေဂလိ တရားေတာ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္၊- ဘုရားသ ခင္၏ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထံမွ သင္တို႔ၾကားနာ ရ၍ လက္ခံခဲ့ၾကေသာအခါ လူ၏ႏႈတ္ထြက္စကားကဲ့သို႔ မခံယူၾကဘဲ၊- ယံုၾကည္ေသာသင္တုိ႔အား ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေစေသာ ဘုရားသခင္ ၏ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ အမွန္ျဖစ္ သည့္အတိုင္း လက္ခံခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္အား အစဥ္မျပတ္ေက်းဇူးတင္လ်က္႐ွိၾက သည္။-
 ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေပတည္း။
    ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမဖတ္မီေၾကြးေၾကာ္သံ၊
( သံမာေတဦး-   ၂၃  း   ၉-၁၀)

အာေလလူယား -အာေလလူယား

ကာင္းကင္ဘံု၌႐ွိေသာ သင္တို႔၏အဖတစ္ ပါးတည္းသာ ႐ွိေတာ္မူ၏၊ သင္တို႔ဆရာသည္ ခရစၦတူး တစ္ပါးတည္းသာ ျဖစ္၏၊

  အာေလလူယား - အာေလလူယား

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း
 ေဟာေျပာေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္မက်င့္ၾက၊

သံမာေတဦးေရးထားသည့္ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း ( ၂၃ း ၁ မွ  ၁၂  )အထိ
   
    ထိုကာလ၌ သခင္ေယဇူးသည္ လူအစု အေ၀းတို႔ႏွင့္ တပည့္ေတာ္တို႔အား ေဟာေျပာေတာ္ မူ၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား က်မ္းတတ္ဆရာတို႔ႏွင့္ ဖါ ရီေဇဦးတို႔သည္ မိုးဇယ္၏တရားေဟာပလ’င္ေပၚမွာ ထိုင္ၾက၏၊- ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ေဟာေျပာသမွ်ကို ထိန္း သိမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကကုန္၊သူတို႔က်င့္ေသာအက်င့္အတိုင္ မက်င့္ၾကကုန္လင့္၊သူတို႔သည္ ေဟာေျပာေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္မက်င့္ၾက၊-အေၾကာင္းမူကား သူတို႔သည္ ေလးလံ၍မထမ္းႏိုင္ေသာ ၀န္ကို ခ်ည္ထုတ္၍ လူတို႔ ၏ပုခံုးေပၚမွာ တင္တတ္ၾက၏၊- ကိုယ္တိုင္မူကား လက္ဖ်ားျဖင့္မေ႐ြ႕လိုၾက၊- သူတို႔က်င့္ျပဳသမွ်မ်ာ လူ မ်ားျမင္ေစျခင္းငွာက်င့္ၾက၏၊- ထို႔ေၾကာင့္ ပညတ္စာ လႊာမ်ားကို ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ပန္းပြားမ်ားကို ဖါး ဖါးရားရားေဆာင္ၾက၏၊-စားေသာက္ပြဲမ်ား၌ အဦး ေသာေနရာကိုလည္းေကာင္း၊ တရားဇရပ္မ်ား၌ ျမင့္ ျမတ္ေသာ ထိုင္ရာကိုလည္းေကာင္း၊ေစ်းအျပင္၌ ႏႈတ္ ဆက္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊-ရာဗိဟု လူတို႔ေခၚျခင္းကို လည္းေကာင္း၊-ႏွစ္လိုၾက၏၊-သင္တို႔မူကား ရာဗိ ေခၚေ၀ၚျခင္းကို မခံလိုၾကႏွင့္၊-အေၾကာင္းမူကား သင္ တို႔၏ ဆရာတစ္ပါးတည္းသာ ႐ွိ၏၊ သင္တို႔အားလံုးမူကား ညီအစ္ကိုခ်င္းျဖစ္ၾက၏၊- ေျမႀကီးေပၚမွာလည္းမည္ သူ႔ကိုမွ် သင္တို႔၏ အဖမေခၚၾကႏွင့္၊- အေၾကာင္းမူ ကား ေကာင္းကင္ဘံု၌႐ွိေသာ သင္တို႔၏အဖတစ္ပါး တည္းသာျဖစ္၏၊- ဆရာေခၚေ၀ၚျခင္းကိုလည္း မခံ လိုၾကႏွင့္၊အေၾကာင္းမူကား သင္တို႔ဆရာသည္ ခရစၦတူးတစ္ပါးတည္းသာျဖစ္၏၊- သင္တို႔တြင္ အႀကီး ျဖစ္ေသာသူသည္ သင္တို႔၏ အေစခံျဖစ္ရမည္၊- မိမိ ကိုယ္ကို ခ်ီးျမႇင့္ေသာသူသည္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကိုခံရလိမ့္ မည္၊- မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ေသာသူသည္ကား ခ်ီးျမႇင့္ ျခင္းကိုခံရလိမ့္မည္။

    ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေပတည္း။
အုိခရစၦတူးသခင္ကုိယ္ေတာ္အားခ်ီးမြမ္းေထာပနာ႐ွိပါေစ။
 

ေထာက္႐ႈစဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္၊

အေျချပဳက်မ္း =  မာလာခိ( ၁း ၁၄ခ မွ ၂း ၁မွ၂ခ ႏွင့္ ၈မွ ၁၀အထိ ) သက္ဆာေလာနီဆံုးမစာ(၂ း ၇ မွ ၉ ႏွင့္ ၁၃) သံမာေတဦး ၂၃ း ၁ မွ  ၁၂အထိ၊

  မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
    ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕တပည့္တပန္းမ်ားက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မခ့ံေလးစား၊မေထ့ တစ္ေထ့၊ မေထမဲ့ျမင္၊ဆက္ဆံသည့္အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘယ္လိုခံစားရပါသလဲ၊-စိတ္ထဲ တယားယားႏွင့္ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ကာ ေဒါသထြက္ၾက မည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္၊-
    တကယ္တန္းဆိုရပါမူ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ သည္လိုအျပဳအမူမ်ားသည္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုပမာ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္၊- သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္၏ေနာက္လိုက္တပည့္မ်ားအသိုင္းအ၀ိုင္း၌မူကား ေဒါသႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ကလဲ့စားေခ်ျခင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္လဲ မတုန္႔ျပန္ရပါ၊-ထိုသူမ်ားက မိမိအား တမင္ရည္႐ြယ္၍ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊-မေတာ္တဆ လုပ္မိလွ်င္ျဖစ္ေစ ၊မည္သည့္အခါမွ် ျပန္လည္လက္ စားေခ်ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ မတုန္႔ျပန္ၾကရန္ ခရစ္ေတာ္ကအၿမဲသြန္သင္ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ပါသည္၊-
    မိမိသည္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေနလွ်င္ ထိုအျပဳအမူမ်ားကို မည္သို႔ တုန္႔ျပန္ၾကမည္နည္း၊- ထိုအျပဳအမူမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရပါ က ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ မည္သည့္စိတ္ထားမ်ိဳးေမြးျမဴထားၾကရမည္နည္း၊-မိမိသည္ ထိုသူတို႔အား ဦးေဆာင္ ေနျခင္းမွာ  မိမိလက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားထံမွ ၾကည္ၫိုေလးစားမႈ၊အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ခံယူလိုသျဖင့္ ဦးေဆာင္ေနျခင္းေလာ့၊-သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုလက္ ေအာက္ငယ္သားမ်ားေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာအတြက္ မိမိကအနစ္နာခံကာ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သူတို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ေလာ့၊-
    အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒတြင္ အဆင့္အတန္းခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ဇာတ္နိမ့္ဇာတ္ျမင့္ သတ္မွတ္ျခင္းကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီး ျဖစ္သည္၊သို႔တိုင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ဦးခ်င္း၏ ႏွလံုးသားဥပေဒစာအုပ္ႀကီးထဲမွာေတာ့ အဆင့္ခြဲျခာျခင္း ဥပေဒကား တည္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္၊
    အလုပ္႐ံုစက္႐ံု႒ာနမ်ားတြင္ အရာ႐ွိမ်ားသည္ အျဖဴေရာင္၀တ္စံု၊-လက္ေအာက္ငယ္သားလုပ္သားမ်ားသည္ အျပာေရာင္၀တ္စံု စသျဖင့္ အေရာင္ႏွင့္သတ္မွတ္ကာ အဆင့္ခြဲျခားထားျပန္သည္၊-ထုိသို႔ခြဲျခားသည္ အလုပ္တာ၀န္ေၾကာင့္ေလာ့၊-သို႔မဟုတ္ ဂုဏ္သိကၡာေၾကာင့္ ေလာ့၊-စဥ္းစားဖို႔ေကာင္းလွပါသည္၊-အျပာေရာင္၀တ္စံုႏွင့္ ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား အျဖဴေရာင္၀တ္စံုႏွင့္အရာ  ႐ွိမ်ားက မည္သို႔ေသာသေဘာထားမ်ိဳးျဖင့္ ဆက္ဆံၾကသနည္း၊ဆက္ဆံၾကမည္နည္း။
    လူတစ္ဦး၏ဂုဏ္သိကၡာဆိုသည္မွာ ထုိသူ၏၀င္ေငြျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ထိုသူ၏ရာထူးတာ၀န္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ပညာႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ပိုင္ဆိုင္သည္ဥစၥာရတနာမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တိုင္းတာသတ္မွတ္ၾကျခင္းေလာ့၊-သို႔တည္းမဟုတ္ လူမ်ိဳး၊အသားအ ေရာင္၊ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ၊လိင္ကြဲျပားျခားနားမႈေၾကာင့္ေလာ၊-မိမိကိုယ္တိုင္ မက်င့္ႏိုင္ပါပဲႏွင့္ တစ္ပါးသူအား အျပစ္မတင္ပါႏွင့္၊ထိုသုိ႔ မိမိ ကိုယ္တိုင္  မလိုက္နာႏိုင္ပါလ်က္ႏွင့္တစ္ပါးသူကို လိုက္က်င့္ရန္တိုက္တြန္းေနပါက မိမိသည္လည္း သမၼာက်မ္းစာပါ က်မ္းတတ္ဆရာမ်ား၊ ဖါရီေဇဦးမ်ား ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္၊-ထို႔ေၾကာင့္ မိမိေျပာသည့္အတိုင္း လိုက္က်င့္ႏိုင္သူျဖစ္ေအာင္က်ိဳးစားၾကပါစို႔လိုက္တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္၊

                                                           ဘုန္းေတာ္ႀကီးေဂ်ာဦးခင္ေမာင္ေထြး

  


(georgemdy2011@gmail.com)

(gkhinmghtwemdy2011@mandalayarchdiocese.com)

Comments