အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၁၃)         သာသနာျပန္႔ပြားေရးတနဂၤေႏြေန႔      ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္

ပထမက်မ္း၊

    မုဆိုးမမ်ားႏွင့္  မိဘမဲ့မ်ားအား  ေစာ္ကားလွ်င္  ငါ၏ အမ်က္ေတာ္သည္ သင္တို႔အေပၚသို႔  ေရာက္လိမ့္မည္။
ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း(  ၂၂ း ၂၀ မွ ၂၆ )          
 သခင္ဘုရားသည္ ဤသို႔အမိန္႔ေတာ္႐ွိ သည္၊- သင္သည္သူစိမ္းတို႔ကို မေႏွာက္ယွက္၊မဖိႏွိပ္၊ မၫွင္းဆဲႏွင့္၊-အေၾကာင္းမူကား သင္တို႔ကိုယ္တိုင္ အီ ဂ်စ္ျပည္၌ သူစိမ္းျဖစ္ခဲ့ၾကရ၏၊- မုဆိုးမႏွင့္ မိဘမဲ့တို႔ ကို မထိခိုက္ၾကေလႏွင့္၊-သင္တို႔သည္သူတို႔အား ထိ ခိုက္ၾကလွ်င္ သူတို႔သည္ ငါ့ထံသို႔ ေအာ္ဟစ္ၾကလိမ့္ မည္၊- ငါသည္လည္း သူတို႔၏ ေအာ္သံကို နားေညာင္း မည္၊-ငါသည္ အမ်က္ျပင္းစြာထြက္၍ သင္တို႔ကို ဓါးျဖင့္ ကြပ္မ်က္မည္၊- ငါတို႔မယားတုိ႔သည္ မုဆိုးမ မ်ားျဖစ္ၾက၍ သင္တို႔၏သားသမီးတို႔သည္ မိဘမဲ့ မ်ားျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊-သင္သည္ သင္ႏွင့္အတူေနေသာ ဆင္းရဲသား ငါ့လူမ်ိဳးအား ေငြေခ်းငွားလွ်င္ သူ႔အား ေ<ကး႐ွင္ကဲ့သို႔မျပဳႏွင့္၊- သူ႕ထံမွ အတိုးကိုမေတာင္းရ၊ သင္သည္ သင္၏ အိမ္နားနီးခ်င္းထံမွ ၿခံဳထည္ကိုအ ေပါင္ခံပစၥည္းအျဖစ္ယူထားခဲ့ေသာ္ ေနမ၀င္မီ သူ႔အား ျပန္ေပးေလာ့၊- သူ၏ကိုယ္ခႏၶာကိုဖံုးလႊမ္းရန္ ဤၿခံဳ ထည္ တစ္ခုတည္းသာ ႐ွိ၍ အိပ္ေသာအခါအသံုးျပဳရန္ အျခားၿခံဳထည္မ႐ွိ၊-သူသည္လည္း ငါ့ထံသို႔ေအာ္ဟစ္ လွ်င္ သူ႔ကို ငါနားေညာင္းမည္၊-အေၾကာင္းမူကား ငါ သည္ က႐ုဏာ႐ွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊-

ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေပတည္း။
ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။  

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း-
(ဆာလံ -     ၁၈     း    ၁-၂ယ    ၃-၄ယ    ၄၇ယ     ၅၁)

သံၿပိဳင္။    ။အိုသခင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ခြန္ အားျဖစ္ေတာ္မူ၏၊-ကိုယ္ေတာ္အား ကြၽႏ္ုပ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါမည္။

၁။    အိုသခင္ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ခြန္အား ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊-ကိုယ္ေတာ္အား ကြၽႏ္ုပ္ခ်စ္ျမတ္ႏို္းပါ မည္၊- အိုသခင္ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ခိုကိုးရာ ေက်ာက္ေဆာင္ျဖစ္ေတာ္မူ၍ ကြၽႏ္ုပ္၏ကယ္တင္႐ွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊-(သံၿပိဳင္)

၂။   အိုကြၽႏ္ုပ္၏ဘုရားသခင္  ကြၽႏ္ုပ္၏ခိုကိုးရာ ကြၽႏ္ုပ္အား မႈိင္းမေသာသခင္၊-ကြၽႏ္ုပ္ကယ္တင္ျခင္း ၏ ခြန္အားကြၽႏ္ုပ္၏ရဲတိုက္၊ကိုယ္ေတာ္၌ ကြၽႏ္ုပ္ေမွ်ာ္ လင့္ကိုးစားပါမည္၊-ခ်ီဳးက်ဴးထိုက္ေသာသခင္ဘုရားထံ ေတာ္သို႔ ကြၽႏ္ုပ္ေတာင္းေလွ်ာက္သျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္သည္ လည္း ကြၽႏ္ုပ္ရန္သူတို႔၏ လက္မွ လြတ္ေျမာက္လိမ့္ မည္၊-(သံၿပိဳင္)

၃။    ဘုရားသခင္သည္ အသက္႐ွင္ေတာ္မူ၏၊- ကြၽႏ္ုပ္ကိုေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာသခင္အား မဂၤလာ႐ွိေစ သတည္း၊-ကြၽႏ္ုပ္၏ကယ္တင္႐ွင္ဘုရားသခင္အား ခ်ီးမြမ္းေထာမနာ႐ွိေစသား၊- မိမိဘုရင္အား ခ်ီးေျမႇာက္ ေတာ္မူ၍ မိမိဘိသိက္မဂၤလာေပးထားေသာသူအား က႐ုဏာေမတၱာေတာ္ကိုျပေတာ္မူ၏၊-(သံၿပိဳင္)

ဒုတိယက်မ္း

ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ရန္ႏွင့္ကိုယ္ေတာ္၏ သားေတာ္ ကို   ေစာင့္ေမွ်ာ္ရန္ သင္တို႔သည္ ႐ုပ္တုဆင္းတုကိုးကြယ္ျခင္းကို စြန္႔ပစ္ခဲ့ၾကၿပီ 
မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီးသံေပါလူးသက္ဆာေလာ္နီၿမိဳ႔သား တို႔ ထံေရးေသာဆံုးမစာ၊-    (၁ း ၅  မွ  ၁၀)

ညီအစ္ကိုတို႔၊-
    ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္တို႔ႏွင့္ အတူ႐ွိခဲ့ၾကစဥ္  သင္တို႔အဖို႔အဘယ္ကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သင္တို႔အသိပင္ျဖစ္ၾကသည္၊- သင္တို႔သည္ ဒုကၡအမ်ိဳး မ်ိဳးႏွင့္ရင္ဆိုင္ရေသာ္လည္း သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ေပးေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖင့္ ႏႈတ္ကပါ႒္တရားေတာ္ကို ခံယူၾက၍ သခင္ဘုရားႏွင့္ ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔အဖို႔ သင္တို႔သည္ စံနမူနာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။- အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္၏တရားေတာ္သည္ သင္တို႔ထံမွ မာ ေဆေဒါနိယားျပည္ႏွင့္အာခါယျပည္သို႔သာ ေက်ာ္ၾကား သည္မဟုတ္၊ဘုရားသခင္ကို သင္တို႔ယံုၾကည္ျခင္းသတင္း သည္အရပ္ရပ္သို႔ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ေလၿပီ၊-သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔ အေၾကာင္း သူတစ္ပါးတို႔ထံသို႔ အဘယ္ကဲ့သို႔၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ကို လည္းေကာင္း၊သင္တို႔သည္ဟုတ္မွန္၍ အသက္႐ွင္ေတာ္ မူေသာ ဘုရားကို ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရန္ႏွင့္ ေနာက္ေရာက္ လတၱံ႕ေသာဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္မွ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ ေယဇူးသခင္တည္းဟူေသာ ေသသူတို႔အစုမွ ဘုရားသခင္႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေစေသာ သားေတာ္ေကာင္းကင္ဘံုမွ<ကလာေတာ္မူျခင္းကို ေစာင့္ ေမွ်ာ္ၾကရန္ ႐ုပ္တုဆင္းတုမ်ားကို ကိုးကြယ္ျခင္းမွ အဘယ္ ကဲ့သို႔ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ သင္တို႔ေျပာင္းလဲခဲ့ၾက ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ထိုအရပ္၌႐ွိေသာ သူတို႔ကပင္ သတင္းလႊင့္ လ်က္႐ွိၾကသည္၊-
 ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေပတည္း။
    ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမဖတ္မီေၾကြးေၾကာ္သံ
( သံေယာဟန္-   ၁၄   း   ၂၃  )

အာေလလူယား -အာေလလူယား

အၾကင္သူသည္ င့ါကိုခ်စ္လွ်င္ ငါ၏စကားကို ေစာင့္ေ႐ွာက္လိမ့္မည္။ငါ၏ခမည္းေတာ္သည္လည္း ထို သူကို ခ်စ္လိ္မ့္မည္။-ထိုသူ႔ဆီသို႔လည္း ငါတို႔လာၾက၍ သူ၌ ငါတို႔တည္ေနရာကို ျပဳၾကမည္။

  အာေလလူယား - အာေလလူယား

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း
 သင္၏အ႐ွင္ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေလာ့၊သင္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာသူကို သင့္ကိုယ္ကဲ့သို႔ခ်စ္ေလာ့၊


သံမာေတဦးေရးထားသည့္ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း ( ၂၂ း ၃၄ မွ  ၄၀  )အထိ
    
    ထိုကာလ၌စဒုေစဦးတို႔၏စကားကို အျပန္ အလွန္မ႐ွိေအာင္ ေယဇူးသည္ေခ်ေတာ္မူသည္ကို ဖါ ရီေဇဦးတို႔ၾကားလွ်င္ စုေ၀းၾကၿပီးမွ က်မ္းတတ္ဆရာ တစ္ဦးက ေကာက္ေသာအႀကံႏွင့္ ေမးေလွ်ာက္သည္ ကားဆရာေတာ္ဘုရား တရားက်မ္း၌ အဘယ္ပညတ္ သည္သာ၍ႀကီးသနည္း၊ေယဇူးကလည္း သင္၏အ႐ွင္  ဘုရားသခင္ကို သင္၏ႏွလံုးအ<ကင္းမဲ့၊စိတ္အား႐ွိသမွ် ဥာဏ္႐ွိသမွ်ႏွင့္ခ်စ္ေလာ့၊-ဤသည္ကား အႀကီးဆံုး ပညတ္၊ပထမပညတ္လည္းျဖစ္၏၊- ဒုတိယမူကား ဤပညတ္ႏွင့္တူ၏၊- ကိုယ္ႏွင့္နီးစပ္ေသာသူကို သင္ ကဲ့သို႔ခ်စ္ေလာ့၊-ဤပညတ္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ကား တရား က်မ္းႏွင့္ ပေရာဖက္က်မ္း႐ွိသမွ်တို႔၏ အခ်ဳပ္ျဖစ္ သတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ  ၏၊-

    ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေပတည္း။
အုိခရစၦတူးသခင္ကုိယ္ေတာ္အားခ်ီးမြမ္းေထာပနာ႐ွိပါေစ။
 

ေထာက္႐ႈစဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္၊

အေျချပဳက်မ္း =  ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း(  ၂၂ း ၂၀ မွ ၂၆ ) သက္ဆာေလာနီဆံုးမစာ(၁ း ၅  မွ  ၁၀) သံမာေတဦး ၂၂ း ၃၄ မွ  ၄၀ အထိ၊

သာသနာျပဳျခင္း
    ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ ယခုအပါတ္သည္ (သာသနာျပန္႔ပြားေရး တနဂၤေႏြေန႔}အျဖစ္က်င္းပရေသာ တနဂၤေႏြျဖစ္ပါသည္၊- သည္လိုအခါေတာ္ေန႔ေရာက္တိုင္း မ႐ိုးႏိုင္၊ မညီးႏိုင္ေသာ ပံုျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ကို ေ၀မွ်လိုပါသည္၊-အားလံုးၾကားဖူး နား၀႐ွိၾကမည္ကိုလည္း ႀကိဳ တင္တြက္ဆထားပါသည္၊-သို႔ေသာ္ သာသနာျပန္႔ပြားေရးအတြက္အေကာင္းဆံုး ပံုဥပ မာ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ျပန္လည္ေ၀မွ်လိုပါသည္၊ခြင့္ျပဳ ေတာ္မူၾကပါကုန္လို႔ ကနဦးခြင့္ပန္လိုက္ပါရေစ၊
    ဘာသာသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မ႐ွိေသးေသာေက်း႐ြာတစ္႐ြာကို မည္ကဲ့သို႔ သာသနာျပဳၾကမည္နည္း၊လို႔ သာသနာျပဳမ်ား ေခါင္းခ်င္းဆိုင္နည္းလမ္း႐ွာၾကပါသည္၊တစ္ဦးက ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားကို သမၼာက်မ္းစာမ်ားေ၀ငွျခင္းသည္ နည္းလမ္းေကာင္းျဖစ္မည္ဟုအႀကံျပဳ ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ထိုအႀကံျပဳခ်က္သည္ လက္ေတြ႔တြင္မျဖစ္ႏိုင္ဟု အားလံုးက တညီတစ္ညြတ္တည္း ဆံုးျဖတ္ၾကသည္၊ေနာက္တစ္ဦးက ႐ြာ သူ႐ြာသားအားလံုးကို ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ကူညီလွ်င္ပိုေကာင္းမည္ဟုအႀကံျပဳျပန္သည္၊ထိုအႀကံသည္လည္း လက္ေတြ႔ မစံဟုဆိုျပန္သည္၊-ေနာက္ဆံုးေတာ့ အသက္ႀကီးသူတစ္ဦးကသည္လိုအႀကံျပဳပါတယ္၊-အဲ့သည့္႐ြာမွာ ေကာင္းေသာခရစ္ယန္ဘာသာ၀င္မိသား စုတစ္စုထားလွ်င္ ပိုေကာင္းမြန္မည္အႀကံျပဳပါသည္၊ ထိုအႀကံသည္ လက္ေတြ႕ စံေသာေၾကာင့္အားလံုးက လက္ခံလိုက္ၾကပါသည္၊-မ်ားမၾကာမီွ ထို႐ြာသည္ ဘာသာ႐ြာတစ္႐ြာျဖစ္လာပါေတာ့သည္၊-အေၾကာင္းမွာ ထိုကက္သလစ္မိသားစုအတြင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေလးစားကာခ်စ္ခ်စ္ခင္ ခင္ဆက္စံၾကျခင္း၊တစ္ဦးကို တစ္ဦး တန္ဖိုးထားၾကျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္တတ္ ျခင္း၊သည္းခံတတ္ျခင္း၊ ခိုက္ရန္မျဖစ္ပြားၾကျခင္း၊ စသည့္ေကာင္းေသာ စံနမူနာေကာင္းမ်ားေၾကာင့္၊ ပတ္၀န္းက်င္က လူသားအားလံုး ဘာသာသာသနာထဲသို႔ ကူးေျပာင္းလာၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
    ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြ၊-သည္ကေန႔သည္ ]သာသနာပ်ံ႕ ပြားေရးေန႔}ျဖစ္ပါသည္၊-သာသနာပ်ံ႕ ေရးသည္ ဘာသာ၀င္တိုင္းတြင္ တာ၀န္ကိုယ္စီ႐ွိၾကပါသည္၊သို႔ဆိုလွ်င္ သင္တို႔ကြၽႏ္ုပ္တို႔မည္ကဲ့သို႔သာသနာျပဳၾကမည္နည္း၊-တကယ္ေတာ့ သာသနာျပဳျခင္းဟုဆိုရာတြင္ ဘာသာ သနာအေၾကာင္းကို လူတိုင္းသိ႐ွိနားလည္ၾကရန္၊အထူးသျဖင့္ လူသားအားလံုးကို အဖခမည္းေတာ္ဘုရားသည္ တန္းတူညီတူခ်စ္ေတာ္မူေၾကာင္း လူတိုင္းအတြက္ အေသခံေတာ္မူေၾကာင္း၊အစ႐ွိသည္တို႔ကို သိေအာင္ေၾကျငာျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္၊-
    သည္ေနရာမွာ စံနမူနားထားဖို႔ေကာင္းေသာ အာဂအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအေၾကာင္းေျပာ လိုပါသည္၊ထိုသူမွာအျခားမဟုတ္ပါ၊ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၊ကာလကၠတားၿမိဳ႕ က]မာသာထေရဇား}အေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္၊ထိုအမ်ိဳးသမီးႀကီးသည္ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကို မည္သည့္အခါမွ် မေၾကျငာ မေဟာေျပာခဲ့ပါ၊သို႔ေသာ္ မာသာထေရဇားေၾကာင့္ပင္ လူသားတိုင္း ကက္သလစ္ဘာသာသနာကို သိနားလဲခဲ့ၾကပါသည္၊ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ မာသာ ထေရဇားအေဟာအေျပာေကာင္းေသာေၾကာင့္မဟုတ္လွပါ၊-မာသာထေရဇား၏ ထူးကဲေသာ စံနမူနာေကာင္းမ်ား၊လူသားတိုင္းကို အျဖဴအမဲ မခြဲျခားပဲ ဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္းသက္ေသခံတင္ျပအပ္ပါသည္။

                                                           ဘုန္းေတာ္ႀကီးေဂ်ာဦးခင္ေမာင္ေထြး

                   (georgemdy2011@gmail.com)

(gkhinmghtwemdy2011@mandalayarchdiocese.com)