Resources‎ > ‎Sunday For You‎ > ‎

ႏွစ္၏ ဆဌမသာမန္တနဂၤေႏြေန႔

အတြဲ(၂)အမွတ္စဥ္( ၇ )      ႏွစ္၏ ဆဌမ အႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔         ၁၂-၂-၂၀၁၂

ပထမက်မ္းစာ၊                                                                                                             

 ႏူနာစြဲေသာသူသည္  တစ္ဦးတည္း စခန္းအျပင္ဘက္မွာ  ေနရလိမ့္မည္။

၀တ္ျပဳရာဳက်မ္း။                                                                                      ( ၁၃ း ၁  မွ  ၂ ႏွင့္ ၄၄ မွ ၄၆ အထိ )

ဘုရားသခင္သည္ မိုးဇယ္ႏွင့္ အာ႐ံုတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ လူသည္ မိမိအသားအရည္၌  အဖုအထစ္သို႔မဟုတ္ အႏူေရာဂါကဲ့သို႔ေသာ အကြက္မ်ားေပၚခဲ့လွ်င္  ထိုသူကို ရဟန္းအာ႐ံုသို႔ျဖစ္ေစ ရဟန္းတစ္ပါးပါးထံျဖစ္ေစ ေခၚေဆာင္ သြားရမည္။သူသည္ ႏူနာေရာဂါစြဲ၍  ရဟန္းသည္ သူ႔အား မစင္ၾကယ္ေသာသူဟု လံုး၀ဆံုးျဖတ္လွ်င္ သူသည္ ႏူနာေရာဂါဆြဲ သည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္၊-ဤကဲ့သို႔ ႏူနာေရာဂါဆြဲေသာသူသည္  စုတ္ေသာအ၀တ္မ်ားကို ၀တ္၍ ဆံပင္မ်ားဖားလ်ားခ်လ်က္ မုတ္ဆိတ္ကို ဖံုးအုပ္ၿပီးလွ်င္ မစင္ၾကယ္ေသာသူ၊မစင္ၾကယ္ေသာသူဟု ေအာ္ဟစ္ရမည္၊-ႏူနာေရာဂါျဖင့္ မစင္ၾကယ္ေသာသူ ျဖစ္၍ တစ္ဦးတည္းစခန္းအျပင္ဘက္၍ ေနရမည္။-

-ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း၊

ဆာလံ ၃၁၊

သံၿပိဳင္။      ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ခိုလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူ၍ ကၽြႏ္ုပ္အား ကယ္တင္ျခင္းျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ေစေတာ္မူ၏။

၁။         အျပစ္မ်ားတို႔သည္     ဖံုးအုပ္ျခင္းခံရ၍ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို အခြင့္ခ်မ္းသာရေသာ သူသည္ မဂၤလာ႐ွိ၏၊-စိတ္ႏွလံုး၌ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈမ႐ွိ၊-သခင္ဘုရားကလည္း အျပစ္အခြင့္လႊတ္ေတာ္မူေသာသူသည္ မဂၤလာ႐ွိ၏။-(သံၿပိဳင္)

၂။         ကိုယ္ေတာ္အား ကၽြႏ္ုပ္က်ဴးလြန္မိေသာအျပစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳပါ၏။-ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္ကို ကၽြႏ္ုပ္၀ွက္မထားပါ။-ကၽြႏ္ုပ္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္မ်ားကို သခင္ဘုရားအား ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပါမည္ဟုဆိုေသာ ကိုယ္ေတာ္သည္လည္း ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္မ ေကာင္းမႈကို အခြင့္လႊတ္ေတာ္မူေပသည္။-(သံၿပိဳင္)

၃။         ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔ သခင္ဘုရား၌ ၀မ္းေျမာက္႐ႊင္လန္းၾကေလာ့၊စိတ္ႏွလံုးေျဖာင့္မတ္ေသာသူအေပါင္းတို႔ ေပ်ာ္႐ႊင္ ၾကေလာ့။-(သံၿပိဳင္)

ဒုတိယက်မ္း။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခရစၧတူးသခင္ကို အတုယူလိုက္က်င့္သကဲ့သို႔ သင္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္ကိုအတုယူ၍ လိုက္က်င့္ၾကေလာ့။

မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီး သံေပါလူး ေကာ္ရင္းသီၿမိဳ႕ သားတို႔ထံ ေရးေသာစာ ဒုတိယေစာင္ ( ၁၀ း ၃၁ မွ - ၁၁း ၁  အထိ)

ညီအစ္ကိုတို႔၊-

သင္တို႔သည္ စားၾကသည္ျဖစ္ေစ၊ေသာက္ၾကသည္ျဖစ္ေစ၊အျခားမည္သည့္ကိစၥမ်ိဳးကို ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္ျဖစ္ေစ၊ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္တိုးတက္ရန္သာ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ၾကကုန္၊-ဂ်ဴးလူမ်ိဴးတို႔ႏွင့္ ဂရိတ္ လူမ်ိဳးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ဘုရားသခင္၏အသင္းေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊မျပစ္မွားၾကေလႏွင့္၊-အမ်ားတို႔ကယ္တင္ျခင္းခ်မ္း သာရေစျခင္းငွာ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္္၏အက်ိဳးကို မငဲ့ကြက္ဘဲ အမ်ားတို႔၏အက်ိဳးကိုသာ ေရွ႕  ရႈလ်က္ အရာခပ္သိမ္းတို႔၌လူ အားလံုးတို႔အား ႏွစ္သက္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္သကဲ့သို႔ သင္တို႔သည္လည္း ေဆာင္႐ြက္ၾကေလာ့၊-ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခရစၧတူးသခင္ ကို အတုယူလိုက္က်င့္သကဲ့သို႔၊- သင္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္ကို အတုယူ၍ လိုက္က်င့္ၾကေလာ့၊-

                                            ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

အာေလလူယား။                                                                                              ( သံလူကား  - ၇    ၁၆ )

                        ငါတို႔တြင္ ႀကီးေသာဖေရာဖက္ ေပၚထြန္းေလၿပီ၊-ဘုရားသခင္သည္ မိမိလူမ်ားကို ၾကည့္႐ႈေတာ္မူၿပီ၊-

အာေလလူယား။       

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။

ႏူနာသည္ သူမွထြက္သြား၍ စင္ၾကယ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေလ၏။ 

သံမာရ္ကူးေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။                                                     ( ၁ း ၄၀  မွ  ၄၅ အထိ )

ထုိကာလ၌ ႏူနာစြဲေသာ လူတစ္ေယာက္သည္ အထံေတာ္သို႔လာ၍ ဒူးေထာက္သျဖင့္ အ႐ွင္အလိုေတာ္႐ွိပါလွ်င္  ကၽြန္ေတာ့္ကို သန္႔႐ွင္းစင္ၾကယ္ေစႏိုင္ေတာ္မူပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေတာင္းပန္ေလ၏။-ေယဇူးမူကား သူ႔ကို သနားေတာ္မူ၍ လက္ေတာ္ကိုဆန္႔ေတာ္မူသျဖင့္ သူ႔ကိုတို႔လ်က္၊-ငါအလို႐ွိ၏၊-စင္ၾကယ္ျခင္းသို႔ေရာက္ေလ၏၊-ကိုယ္ေတာ္သည္လည္း သူ႔ကို ၾကပ္တည္းစြာၿခိမ္းေျခာက္၍မဆိုင္းမငဲ့ဘဲႏွင့္လႊတ္လိုက္သျဖင့္အဘယ္သူကိုမွ် မေျပာမည့္အေၾကာင္းသတိျပဳေလာ့၊သို႔ရာတြင္ သြား၍ သင့္ကိုယ္ကို ရဟန္းတို႔၏အႀကီးအကဲကိုျပေလာ့။-သင္၏စင္ၾကယ္ျခင္းအတြက္လည္း သူတို႔အား သက္ေသ ျဖစ္ေစ ျခင္း ငွာ မိုးဇယ္စီ ရင္ထားခဲ့ေသာအရာမ်ားကို ပူေဇာ္ေလာ့ဟုသူ႔အား မိန္႔ေတာ္မူူ၏။-သူမူကား ထြက္သြား ၿပီး ေနာက္ ထိုအေၾကာင္းကို ေၾကာ္ျငာေစ၍ သတင္းလႊင့္သျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထင္႐ွားစြာၿမိဳ႕ထဲသိုု႔မ၀င္ႏိုင္ဘဲ အျပင္ေတာအရပ္မ်ား၌ သာေနေတာ္မူေသာ္လည္း အရပ္ရပ္မွ အထံေတာ္သို႔   စု႐ံုးလာၾကကုန္၏။-

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္။

 

ကမၼဌာန္းေထာက္႐ႈခ်က္၊-

                                           မသန္႔႐ွင္းသူကား  အဘယ္သူနည္း

                ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔-၊တစ္ခါတုန္းက အိမ္တစ္အိမ္ကို ကၽြန္ေတာ္ အလည္ေရာက္ေနစဥ္ မိသားစုနဲ႔ စကားေတြ တစ္၀ႀကီးေျပာေနတံုး -အိမ္ေထာင္ဦးစီးလုပ္သူ ဟာအလုပ္ကေန မူးၿပီးျပန္လာပါတယ္၊-အရက္နံ႔ကလည္းေထာင္း လို႔ေပါ့၊-ကၽြန္ေတာ္တို႔စကား၀ိုင္းမွာ လာထိုင္တာနဲ႔ သူ႔သားမီးေတြဟာ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္အလွ်ိဳလွ်ိဳနဲ႔ စကား၀ိုင္းက ေန ထသြားၾကပါေတာ့တယ္၊-ေနာက္ဆံုးမေတာ့ သူနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္ဦးထဲပဲက်န္ခဲ့ပါေတာ့တယ္၊-ေနာက္မွ ျပန္ၾကားတာက ေတာ့ သူမူးလာရင္ သူ႔နား တစ္ေယာက္မွ မကပ္ၾကဖူးတဲ့၊-အရပ္ထဲကလူေတြဆို သူမူးလာတာ အေ၀းကေနေတြ႔ရင္ ပံုးေနၾက ေတာ့တာတဲ့၊ဘယ္အိမ္ကမွလည္း သူ႔ကို လက္မခံၾကဖူးတဲ့၊

            ေနာက္ထပ္အိမ္တစ္အိမ္အေၾကာင္းကိုလည္း ေဖါက္သည္ခ်ပါရေစအံုး၊အတင္းေျပာတာေတာ့မဟုတ္ပါဖူး၊အဲ့သည့္ အိမ္က်ေတာ့ မိခင္ျဖစ္သူက သူ႔သားငယ္ကို ဆံုးမေနပါတယ္၊-ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့- အရပ္ထဲက လက္ေဆာ့တတ္တဲ့ ကေလးေတြနဲ႔ အတူကစားလို႔တဲ့၊အေပါင္းအသင္းမိတ္ဖြဲ႔လို႔တဲ့၊-

            ေနာက္တစ္အိမ္က်ျပန္ေတာ့- အရပ္ထဲက ေအ့စ္ေရာဂါသည္အိမ္သြားလည္မိလို႔ မိဘရဲ႕ အဆူအပူေတြကို ခံလိုက္ရ တဲ့ လူငယ္တစ္ဦးကိုေတြ႔ရျပန္ပါတယ္၊

            ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ အရက္သမားေတြ၊လူဆိုးသူခိုးဓါးျမေတြဟာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ မေပါင္းအပ္တဲ့ လူမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္၊အားလံုးေသာလူေတြက ထိုသူတို႔ကို ေတြ႔ရင္ ကြင္းသြား-ေ႐ွာင္သြား-မေပါင္းၾက-နဲ႔ မေပါင္းအပ္မသင္း အပ္တဲ့ သူေတြ-ကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါသည္ေတြ၊နဲ႔ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးစိတ္အေထြေထြကိုေတြ႔ၾကရျပန္ပါတယ္၊-

            သည္ကေန႔ၾကားနာၾကရမယ့္ ဧ၀ံေဂလိတရားက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲမွာ - ႏူနာစြဲေနတဲ့သူကို ခရစ္ေတာ္ဘုရားက ကု သ-ေပးခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကို ၾကားနာခဲ့ၾကရပါတယ္။-ထိုေခတ္ထိုအခါက ႏူနာေရာဂါသည္ဟာ လူစဥ္မမွီေတာ့ပါဖူး၊-လူ႔အသိုင္း အ၀ိုင္းရပ္ထဲ႐ြာထဲမွာ- ေရာဂါကင္းသူမ်ားနဲ႔ အတူေရာေႏွာေနထိုင္လို႔မရပါဖူး၊-႐ြာအျပင္ေတာစပ္တစ္ေနရာမွာ ေနရပါတယ္၊- သက္ဆိုင္ရာ-သားခ်င္းေဆြမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ မိတ္ေဆြမ်ားက သူ႔အတြက္ အစားအစာကို ေန႔စဥ္လာပို႔ၾကရပါတယ္၊-သည္ေရာဂါသည္ မ်ားကို အေ၀းကေန ဆက္ဆံရပါတယ္၊သူတုိ႔နဲ႔ထိလို႔တို႔လို႔မရပါဖူး၊ေရာဂါသည္မ်ားနဲ႔ ထိတို႔မိတဲ့သူဟာလည္း မစင္ၾကယ္ျခင္း ဘ၀သို႔ေရာက္သြားရပါေတာ့တယ္-သည္အခါ ျပန္လည္စင္ၾကယ္တဲ့ဘ၀ကိုျပန္ရဖို႔ မိုးဇယ္ရဲ႕ စီရင္ထံုးအတိုင္း ပူေဇာ္ပသမႈကို ေဆာင္႐ြက္ရပါတယ္၊-ဒါ့ေၾကာင့္လည္း သူတို႔ဟာ မိမိတို႔သည္မစင္ၾကယ္သူမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ မစင္ၾကယ္သူ-မစင္ၾကယ္ သူ လို႔ မိမိတို႔သြားတဲ့ေနရာတိုင္းမွာ ေအာ္ဟစ္ၾကရပါတယ္၊

            ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ၊-လူေတြရဲ႕ က်ဥ္ဖယ္ျခင္းခံရသူေတြ၊-အေပါင္းအသင္းစာရင္းအသြင္းမခံရသူေတြေတြ၊-လူေတြရဲ႕  အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာေနခြင့္မရသူေတြဟာ မစင္ၾကယ္သူေတြျဖစ္ၾကတယ္ဆိုရင္- သည္ကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသိုင္း အ၀ိုင္းမွာ က်င္လည္ေနၾကတဲ့ အရက္သမားေတြ-အမူးသမားေတြ-သူခိုးဓါးျမေတြ-ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲ -လိမ္လည္ေနၾကသူ ေတြ၊-ေလာင္းကစားသမားေတြ၊-စတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဘယ္လို အဆင့္သတ္မွတ္ၾကမလဲ-သည္ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာလည္း ႏူနာ သည္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနေပဖူးလား၊-ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ သူတို႔ဟာလည္း လူေတြရဲ႕ အသိုင္းအ၀ိုင္းကေန က်ဥ္ဖယ္ခံေနၾကရလို႔ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

            ဒါေပသည့္ -သည္ေနရာမွာ ခႏၶာကိုယ္ မစင္ၾကယ္သူနဲ႔-စိတ္ႏွလံုး မစင္ၾကယ္သူႏွစ္ဦးတို႔ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္ကေလးကို ေတာ့ သတိျပဳေစလိုပါတယ္၊-သည္ႏွစ္ဦးရဲ႕  ကြာျခားခ်က္ကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္မစင္ၾကယ္သူေရာ-စိတ္ႏွလံုးမစင္ၾကယ္သူပါ-လူ႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းကလက္မခံၾကတာျခင္းတူေသာ္ျငားလည္း-ခႏၶာကိုယ္မစင္ၾကယ္သူကိုေတာ့ ဘုရားကလက္ခံေနပါေသးတယ္- ဒါေပသိ စိတ္ႏွလံုးမစင္ၾကယ္သူကိုေတာ့ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းကသာမက-နတ္သိၾကားနဲ႔ဘုရားကလက္မခံၾကပါဖူး-ဒါဟာ စိုးရိမ္ ရပါတယ္။-ခႏၶကိုယ္မသန္႔႐ွင္းျခင္းဆိုတာ - မေသခင္ခဏသာျဖစ္ပါတယ္၊စိတ္ႏွလံုးမသန္႔႐ွင္းမႈကေတာ့ -ေလာကီ-ေလာ ကုတၱရာႏွစ္ျဖာမွာအထိ အပယ္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္၊-

            ဒါ့ေၾကာင့္ သည္ကေန႔ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္မွာ ႏူနာသည္ဟာ ခရစ္ေတာ္ထံလာၿပီး ကိုယ္ေတာ္အလိုေတာ္ ႐ွိပါက သူ႔အားသန္႔႐ွင္းသူတစ္ဦးအျဖစ္ကု သေပးပါရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္၊ဒါ့ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္က ငါအလိုေတာ္႐ွိသည္ သန္႔႐ွင္းေစ  ေလာလို႔ မိ္န္႔ဆိုကာ ကုသေပးခဲ့ပါတယ္၊

            သည္ကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ဦးစီရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးမစင္ၾကယ္မႈကို ခရစ္ေတာ္ဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး အခြင့္ကည လႊတ္ ေတာ္ မူပါမည့္အေၾကာင္း ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကပါစို႔၊

            တနဂၤေႏြရဲ႕ ဆာလံက်မ္းစာမွာ အျပစ္မ်ားတို႔သည္     ဖံုးအုပ္ျခင္းခံရ၍ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို အခြင့္ခ်မ္းသာရေသာ သူ သည္ မဂၤလာ႐ွိ၏၊-စိတ္ႏွလံုး၌ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈမ႐ွိ၊-သခင္ဘုရားကလည္း အျပစ္အခြင့္လႊတ္ေတာ္မူေသာသူသည္ မဂၤလာ႐ွိ၏၊-ကိုယ္ေတာ္အား ကၽြႏ္ုပ္က်ဴးလြန္မိေသာအျပစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳပါ၏။-ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္ကို ကၽြႏ္ုပ္၀ွက္မထားပါ။-ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္မ်ားကို သခင္ဘုရားအား ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပါမည္ဟုဆိုေသာ္-ကိုယ္ေတာ္သည္လည္း ကၽြႏ္ုပ္၏ အျပစ္မေကာင္းမႈကို အခြင့္လႊတ္ေတာ္မူေပသည္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဘုရား႐ွင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးကို အစဥ္အခြင့္လႊတ္ေတာ္မူေသာ အ႐ွင္သခင္ျဖစ္ပါတယ္၊-ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ဦးစီရဲ႕ အျပစ္အမွားမ်ားကို အခြင့္လႊတ္ပါရန္အသနားခံရင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ဦးစီသည္ စိတ္ႏွလံုးသားျဖဴစင္ သန္႔႐ွင္းသူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။


Comments