Resources‎ > ‎Sunday For You‎ > ‎

ၾကာသပေတးေန႔ႀကီး

အတြဲ(၂)အမွတ္စဥ္( ၁၆ )              ၾကာသပေတးေန႔ႀကီး                                  ၅-၄-၂၀၁၂

ပထမက်မ္းစာ၊                                                                                                             

             ပါစကားပြဲေတာ္ကို ဥပေဒသတ္မွတ္ျခင္း။

ထြက္ေျမာက္ရာ က်မ္း                                                                           ( ၁၂ း ၁ မွ ၈  ႏွင့္   ၁၁ - ၁၄ အထိ )

သခင္ဘုရားသည္ အီဂ်စ္ျပည္၌ မိုးဇယ္ႏွင့္ အ ာ႐ုန္တို႔အား-မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ဤလသည္ သင္တို႔အဖို႔ - လ-ဦး တည္းဟူေသာ ေသာလတို႔တြင္ ပထမလျဖစ္ရမည္။သင္တို႔သည္ အစၥေရးအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔အား ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ စကားဟူမူကား ဤလဆယ္ရက္ေန႔၌ သင္တို႔႐ွိသမွ်သည္ မိမိအိမ္ေထာင္အသီးသီးအတိုင္း တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ သိုးငယ္ တစ္ေကာင္ယူရမည္။သိုးငယ္ကို စားေသာက္ရန္ အိမ္သူအိမ္သားနည္းလွ်င္-သိုးငယ္ကိုစားေသာက္ႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ သိုးငယ္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္စုေပါင္းၾကရမည္။-ဆိတ္သူငယ္ျဖစ္ေစ၊-သင္တို႔ယူေသာအေကာင္သည္ အျပစ္မပါ တစ္ႏွစ္သား႐ွိအထီးျဖစ္ရမည္။ထိုသိုးသူငယ္တို႔ကိုဤလဆယ့္ေလးရက္တိုင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီးမွ အစၥေရးအမ်ိဳးသား  အေပါင္းတို႔သည္ ညဦးယံအခ်ိန္တြင္ သတ္ရမည္။သိုးငယ္၏အသားကို စားေသာအိမ္၏တံခါးတိုင္ႏွစ္ဘက္၌ သိုးသူငယ္၏ အေသြးကို ယူ၍ သုတ္လိမ္းေပးရမည္။-အသားကိုမီးႏွင့္ကင္ၿပီးမွ ထိုညတြင္းခ်င္းတေဆးမပါေသာမုန္႔-ခါးေသာဟင္းသီးအ ဟင္း႐ြက္ႏွင့္စားရမည္။အဘယ္သို႔စားရမည္ဟူမူကားခါးစည္းကိုစည္းၿပီး ေျခနင္းကိုစီးလ်က္ ေတာင္ေ၀ွးကို ကိုင္ကာအလ်င္ အျမန္စားရမည္။ဤသည္ကား သခင္ဘုရား၏ ဖါးေစျဖစ္၏။(အဓိပၸါယ္ကား ျဖတ္သြားျခင္ဟူ၏။)ထိုညတြင္ အီဂ်စ္ျပည္ကို ငါ သည္ ေက်ာ္ျဖတ္သြား၍ အီဂ်စ္ျပည္၌႐ွိေသာ လူမွစ၍ တိရစၧာန္တိုင္ေအာင္ သားဦးဟူသမွ်ကို ေသေစမည္။-အီဂ်စ္ျပည္၏ ဘုရားတို႔ကို တရားစီရင္မည္။သိုးသူငယ္ေသြးသည္ သင္တို႔ေနရာအိမ္၌ သင္တို႔၏ လကၡဏာသက္ေသျဖစ္၍ ထိုေသြးကိုငါ  ျမင္ေသာအခါ သင္တို႔ကို ငါလြန္သြားမည္။ထိုသို႔အီဂ်စ္ျပည္ကို ဒဏ္ခတ္ေသာအခါ ဖ်က္ဆီးျခင္း ေဘးဥပဒ္သည္ သင္တို႔ကို မသင့္မေရာက္ရ၊-ဤေန႔သည္လည္းသင္တို႔ေအာက္ေမ့စရာအဖို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔၏ အမ်ိဳးအဆက္မျပတ္ ဤေန႔၌ သခင္ဘုရား  ကိုဂုဏ္ျပဳပြဲ တခမ္းတနားက်င္းပရမည္။

-ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း၊

ဆာလံ ၁၁၅ ၊

သံၿပိဳင္။     ။ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာဖလားေတာ္သည္ ခရစၧတူးသခင္၏ ေသြးေတာ္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္သတည္း။

၁။         ကၽြႏ္ုပ္အားေပးသနားေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးအေပါင္းတို႔အတြက္ ကၽြန္ုပ္သည္ ဘုရားသခင္အားအဘယ္ကဲ့သို႔ ေက်း ဇူးဆပ္ရပါမည္နည္း။ကယ္တင္ျခင္းခ်မ္းသာကို ေပးေသာဖလားေတာ္ကို ကိုင္ေဆာင္၍ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ကို ေခၚတ ပါမည္။-(သံၿပိဳင္)

၂။         ဘုရားသခင္၏သားသမီးတို႔၏ ေသျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ေရွ  ့ေမွာက္၌ တန္ဖိုးႀကီးလွ၏။ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ ေတာ္၏ကၽြန္-ကိုယ္ေတာ္၏ကၽြန္မမွ ဖြားေသာသားျဖစ္ပါ၏။ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏အေႏွာင္အဖြဲ႔မ်ားကို ေျဖလႊတ္ေတာ္မူ ၏။(သံၿပိဳင္)

၃။         ကိုယ္ေတာ္အားေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကို ဆက္ကပ္၍ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ကို ေထာမနာျပဳပါ မည္။-ဘုရားသခင္ထံျပဳခဲ့ေသာ ကတိသစၥာကို ကိုယ္ေတာ္၏ လူအေပါင္းတို႔ေရွ  ့ေမွာက္တြင္ ျဖည့္စြတ္ပါမည္။(သံၿပိဳင္)

 

 

ဒုတိယက်မ္း။

ဤမုန္႔ကိုစား၍ ဤခြက္ကိုေသာက္သည့္အခါတိုင္း-ကိုယ္ေတာ္၏ေသျခင္းအေၾကာင္းကို

ေၾကညာေဟာေျပာၾကေလာ့။

မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီး သံေပါလူး ေကာ္ရင္သီၿမိဳ  ့သားတို႔ထံံေရးေသာစာ။                  ( ၁၁ း ၂၃  မွ -  ၂၆  အထိ)

ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကိုတို႔၊-

သခင္ဘုရားထံမွ ကၽြႏ္ုပ္ခံယူရေသာအရာတို႔ကို သင္တို႔အား အပ္ေပးခဲ့ၿပီ-အေၾကာင္းမူကား ေယဇူးသခင္သည္ ရန္ သူလက္သို႔အပ္ႏွံျခင္းခံရေသာည၌ မုန္႔ကို ယူ၍ ဘုရားသခင္အားေက်းဇူးတင္ေတာ္မူၿပီး-ဖဲ့၍ ဤအရာသည္ သင္တို႔အဖို႔ ပူ ေဇာ္ရမည့္ငါ၏ ကိုယ္ျဖစ္သည္။-ယူ၍စားၾကေလာ့။-ငါ့ကိုသတိရေအာက္ေမ့ျခင္းငွာ ဤအရာကို ျပဳၾကေလာ့ဟုမိန္႔ေတာ္မူ သည္။ထိုနည္းတူ ညစာ-စားၿပီးေနာက္ ခြက္ကိုယူေတာ္မူ၍ ဤခြက္သည္ ငါ၏ေသြး၌ဖြဲ႔ေသာ ပဋိညာဥ္သစ္ျဖစ္သည္။သင္တို႔ ေနာင္ေသာက္မည့္အခါတိုင္း ငါ့ကိုသတိရေအာက္ေမ့ျခင္းငွာ ဤအရာကို ျပဳၾကေလာ့-ဟုမိန္႔ေတာ္မူသည္။-ထို႔ေၾကာင့္ သင္ တို႔သည္ ဤမုန္႔ကိုစား၍ ဤခြက္ကိုေသာက္သည့္အခါတိုင္း ကိုယ္ေတာ္ ၏ေသျခင္းအေၾကာင္းကိုသခင္ဘုရားတစ္ဖန္ႄကြလာ ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ ေၾကညာေဟာေျပာၾကေလာ့။

                                            ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမဖတ္မီ- ေႄကြးေၾကာ္သံ                                                          ( သံေယာဟန္က်မ္း  - ၁၃    ၃၄  )

                        ငါသည္ သင္တို႔ကို ခ်စ္သကဲ့သို႔ သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းတစ္ဦးကို တစ္ဦးခ်စ္ၾကမည့္အေၾကာင္းသင္တို႔

အား ပညတ္ေတာ္သစ္ကို ငါေပး၏။ ဟု သခင္ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္။

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။

 ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတို႔ကို အဆံုးတိုင္ေအာင္ ခ်စ္ေတာ္မူသည္။

သံေယာဟန္ေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။                             ( ၁၃ း ၁  မွ  ၁၅  အထိ )

ပါစကားပြဲေန႔မတိုင္မီ ေယဇူးသည္ ဤေလာကမွ ခမည္းေတာ္ထံသိုပ ေျပာင္းသြားရေသာ  မိမိအခ်ိန္နာရီ ေရာက္ သည္ကို သိေတာ္မူ၍ ဤေလာက၌႐ွိေသာ မိမိလူတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူသည္မွာ အဆံုးတိုင္ေအာင္ ခ်စ္ေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။ည စာစားၿပီးေသာအခါ နတ္ဆိုးသည္ စီမုန္၏သား ယုဒအီစကာ႐ုတ္၏ ႏွလံုး၌ ကိုယ္ေတာ္ကို အပ္ႏွံေစျခင္းငွာ သြင္းထားၿပီး သည္႐ွိေသာ္-မိမိလက္ထဲသို႔ အားလံုးစံုကို  ခမည္းေတာ္သည္အပ္ေပးေတာ္မူသည္ကို လည္းေကာင္း၊မိမိသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ ထြက္လာသည္ကို လည္းေကာင္း၊ဘုရားသခင္ထံသို႔ ႄကြေတာ္မူမည္ကိုလည္းေကာင္း-သိေတာ္မူလ်က္-စားပြဲမွ ထေတာ္မူ၍ -၀တ္လံုေတာ္မ်ားကို ထားၿပီးမွ ပု၀ါကိုယူ၍ မိမိကိုယ္ကို စည္းေတာ္မူ၏။ထို႔ေနာက္ ေရကို အင္တံု၌ ေလာင္း၍ စသျဖင့္ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ေျခကိုေဆးၿပီးမွ စည္းထားလ်က္႐ွိေသာပု၀ါႏွင့္သုတ္ေတာ္မူ၏။စီမုန္ေပတရူးဆီသို႔ လာေတာ္မူေသာအခါ ေပတ႐ူးက-အ႐ွင္ဘုရား-ကိုယ္ေတာ္သည္ တပည့္ေတာ္၏ေျခကိုေဆးေတာ္မူအံ့ေလာတကားဟု ကိုယ္ေတာ္အားေလွ်ာက္၏။-ေယဇူးက ငါျပဳေသာအမႈကို ယခုသင္ နားမလည္-ေနာက္မွသင္နားလည္လိမ့္မည္-ဟုျပန္ေျပာ ၍မိန္႔ေတာ္မူ၏။ေပတရူးက တပည့္ေတာ္၏ေျခကို ကိုယ္ေတာ္အလ်ဥ္း မေဆးရဟု ကိုယ္ေတာ္အားေလွ်ာက္လွ်င္ ေယဇူးက ငါသည္ သင့္ကို မေဆးရလွ်င္ သင္သည္ ငါႏွင့္မပါ၀င္ရဟု သူ႔အား ေျပာေတာ္မူ၏။စီမုန္ေပတ႐ူးက အ႐ွင္ဘုရား တပည့္ ေတာ္ေျခကိုသာမဟုတ္-လက္ကိုလည္းေကာင္း-ဦးေခါင္းကို လည္းေကာင္း-ေဆးေတာ္မူပါဟု ကိုယ္ေတာ္အား ေလွ်ာက္၏။- ေဆးၿပီးေသာသူတို႔သည္ ေျခမွတပါး ေဆးစရာအေၾကာင္းမ႐ွိ၊-တစ္ကိုယ္လံုးစင္ၾကယ္၏၊-သင္တို႔သည္လည္း စင္ၾကယ္ၾက ၏။-သို႔ရာတြင္အားလံုးမဟုတ္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။-အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္ကို အပ္ႏွံမည့္သူအဘယ္သူ ျဖစ္သည္ကို သိ ေတာ္မူ၏။ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ သင္တို႔အားလံုးတို႔သည္ စင္ၾကယ္ၾကသည္မဟုတ္ဟုဆိုေတာ္မူ၏။ထိုသို႔သူတို႔၏ ေျခကို ေဆးၿပီး သည္ေနာက္မိမိ၀တ္လံုမ်ားကို ယူေတာ္မူ၍ တစ္ဖန္ေလ်ာင္းျပန္ လွ်င္ သူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ထိုသို႔ သူတို႔၏ေျခကို ေဆးၿပီးသည့္ေနာက္ မိမိ၀တ္လံုမ်ားကို ယူေတာ္မူ၍ တစ္ဖန္ေလ်ာင္းျပန္လွ်င္ သူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား- သင္တို႔၌ငါ ျပဳခဲ့သည့္အမႈကို သင္တို႔သိၾက၏ေလာ့။သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုဆရာဟူ၍လည္းေကာင္း။သခင္ဟူ၍လည္းေကာင္းေခၚၾက၏။ငါ သည္လည္း ထိုသို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင္ သင္တို႔ေခၚသင့္လွေပ၏။- ငါသည္သင္တို႔၏သခင္-သင္တို႔၏ဆရာျဖစ္လ်က္ သင္တို႔၏ ေျခကို ငါေဆးလွ်င္ သင္တို႔သည္လည္း တစ္ဦး၏ေျခကို တစ္ဦးေဆးရမည္။ အေၾကာင္းမူကား သင္တို႔၌ငါျပဳသကဲ့သို႔ သင္တို႔ သည္လည္း ျပဳေစျခင္းငွာ သင္တို႔ အားငါသည္ ပံုသက္ေသေပးခဲ့ၿပီ။-

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္။

 

ကမၼဌာန္းေထာက္႐ႈခ်က္၊-

                                       ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ တိုးပြားမ်ားျပားလာျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀။

            ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတိုုု႔၊-ငယ္ငယ္က သင္ၾကားခဲ့ရတဲ့ သခ်ၤာပုဒ္စာ တစ္ပုဒ္ကို သတိရမိပါတယ္။-လိေမၼာ္သီး ပုဒ္စာေလးပါ။ေတာင္းတစ္ေတာင္းထဲမွာ လိေမၼာ္သီး(၁၀)လံုး႐ွိတယ္ဆိုၾကပါစို၊-သံုးလံုးကို စားပစ္လိုက္ရင္ မူလ ေတာင္းထဲမွာ လိေမၼာ္သီး ဘယ္ႏွလံုး က်န္ရစ္မလဲ-ဆိုတဲ့ပုဒ္စာေလးပါ။ထိုပုဒ္စာ၏ အေျဖ၌ ေတာင္းထဲတြင္ က်န္ေနရမည့္ လိေမၼာ္သီးအေရအတြက္သည္ မူလ -လိေမၼာ္သီးအေရအတြက္ထက္ မပိုရပါဖူး

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တန္ဖိုး။

တကယ္ေတာ့္လည္းသည္ေမးခြန္းေလးက လြယ္ကူေသာေမးခြန္းေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္၊-အႏႈတ္သေဘာ ေဆာင္ပါ တယ္၊-ေပးလိုက္တယ္ဆိုရင္ေလ်ာ့သြားရမယ္-နည္းသြားရမယ္ေပါ့၊ဒါေပမယ့္လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲလက္ေတြ႔ေနထိုင္ၾကည့္တဲ့ အခါ ေပးလိုက္တိုင္း ေလ်ာ့သြားတာေတြ႐ွိသလို- တိုးပြားလာတာေတြလည္း ႐ွိတတ္ၾကပါတယ္။တစ္ခါတစ္ရံမွာ  သဘာ၀ ႀကီးက သခ်ၤာသီအိုရီမ်ားနဲ႔ ေျပာင္းျပန္အခ်ိဳးက်ေန တတ္ျပန္ပါတယ္။

ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးဟာမိမိရဲ ့တပည့္ေတြကိုပညာေပးလိုက္တဲ့အခါ-မိမိရဲ့ပညာေတြေလ်ာ့မသြားပါဖူး-ပိုလို႔ ေတာင္ တိုးပြားလာပါတယ္။တစ္ပါးသူကို မိမိရဲ  ့ေဖၚေ႐ြမႈအၿပံဳးေလးတစ္ခ်က္ေပးလိုက္မိလို႔-မိမိမွာ အၿပံဳးပန္းေလးေတြ ေလ်ာ့နည္းမ သြားပါဖူး-ပိုလို႔ေတာင္တိုးပြားလာပါတယ္။

ဓမၼေဟာင္းကာလမွာ မုဆိုးမႀကီးတစ္ဦးက သူစားမယ့္ဂ်ဳံနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ မုန္႔ကို ပေရာဖက္ဧလိယကို ကုသိုလ္ျပဳခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကို သတိရေစခ်င္ပါတယ္၊-အဲ့သည္လို မုန္႔ကုသိုလ္ျပဳခဲ့တဲ့အတြက္ သူ႔ရဲ  ့မုန္႔အိုးထဲမွာ မုန္႔ေတြမျပတ္ပဲစားလို႔မ ကုန္-ေ၀လို႔မေလ်ာ့ျဖစ္ခဲ့ရသလို-သူ႔ရဲ  ့ဆီအိုးထဲက ဆီေတြကလည္း ခပ္လို႔မခမ္းေအာင္ ပြားမ်ားေနတာတဲ့ ေက်းဇူးကိုခံစား ခဲ့ရပါတယ္။-ထိုနည္းတူပင္ မုန္႔ငါးလံုးနဲ႔ ငါးႏွစ္ေကာင္ကို ခ်ာတိတ္ေလးတစ္ေယာက္က ခရစ္ေတာ္ကို ရက္ရက္ေရာေရာ ေပး လွဴခဲ့တဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးေတြကို မေရမတြက္ပဲ ေယာက်ာၤးသားခ်ည္း ငါးေထာင္ကို ေကၽြးႏိုင္တဲ့အျပင္ ႄကြင္းအ က်န္အက််ိဳးအပဲ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ေတာင္းအျပည့္က်န္ေနခဲ့ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ သခ်ၤာသေဘာနဲ႔တြက္ၾကည့္လိုက္ရင္ ေပးလိုက္ တိုင္း ေလ်ာ့နည္းရမွာျဖစ္ေသာ္လည္း-လက္ေတြ႔အသက္တာမွာေတာ့ ေပးလိုက္တိုင္း တိုးပြားလာတာကိုေတြ႔ၾကရမွာျဖစ္ပါ တယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္။

ခ်စ္လွစြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔- စိန္ဖရန္စစ္အစီစီရဲ  ့ဆုေတာင္းေမတၱာထဲမွာ ေပးကမ္းျခင္းအားျဖင့္သာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မ်ားျပားစြာ လက္ခံရ႐ွိၾကပါသည္။-အေသခံျခင္းအားျဖင့္သာ - ႐ွင္သန္ျခင္းေက်းဇူးကို ရ႐ွိၾကပါ၏ လို႔ဆု ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ကလည္း ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳလိုေသာသူသည္ အားလံုး၏အေစခံျဖစ္ရမည္ လို႔မိန္႔ေတာ္ မူခဲ့ပါတယ္။(မာေတဦး ၂၀း၂၅-၂၈)-ထို႔အတူ တစ္ပါးသူေတြရဲ  ့ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈကို လိုခ်င္ေသာသူဟာ-မိမိကိုယ္တိုင္ တစ္ပါးသူေတြကို ဦးစြာေလးစားတန္ဖိုးထားတတ္သူျဖစ္ဖို႔လိုအပ္လွပါတယ္။-

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-သည္ကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး သန္႔႐ွင္းေသာရက္သတၱပတ္ရဲ  ့ပထမဦး ဆံုးေန႔ျဖစ္တဲ့-သန္႔႐ွင္းေသာ ၾကာသပေတးေန႔ႀကီးကို က်င္းပေနၾကပါတယ္။သည္ကေန႔ပြဲေတာ္ႀကီးကို အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ ႏွစ္ခ်က္နဲ႔က်င္းပၾကပါတယ္။-ပထမရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ဘုရားဟာ မိမိတပည့္ေတာ္ႀကီးေတြရဲ  ့ေျခမ်ားကိုေဆး ေၾကာေပးခဲ့ပါတယ္။-ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးကို တည္ေထာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ပထမရည္႐ြယ္ခ်က္အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးဟာ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးအေစခံ၀တ္ကိုျပဳျခင္းျဖင့္ ခ်စ္ၾကရမွာျဖစ္ပါ တယ္။-သည္ကေန႔ အိမ္ေတြမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့ သင္ေကာင္းလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္မဆိုးပါ ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ေလးနဲ႔ ဆန္႔က်င့္ဘက္ ျဖစ္ပါတယ္။-သင္တို႔၏သခင္လည္းျဖစ္ဆရာလည္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ ငါသည္ပင္လွ်င္ သင္ တို႔၏ေျခမ်ားကို ေဆးေၾကာေပးခဲ့ ပါလွ်င္ သင္တို႔သည္လည္း တစ္ဦး၏ေျခကို တစ္ဦးကေဆးေၾကာေပးၾကေလာ့၊-ဤသည္ကား သင္တို႔အဖို႔ ငါေပးခဲ့မည္-ပညတ္အသစ္ျဖစ္သည္ လို႔မိန္႔ေတာ္မူပါခဲ့တယ္။

ထို႔အတူပင္ ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးကိုတည္ေထာင္ျခင္းအပိုင္းမွာ ကိုယ္ေတာ္႐ွင္ဟာ မိမိတပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အစဥ္အတူ႐ွိေနေစရန္အတြက္ မိမိ၏အ႐ွိန္-အာဏာ-ပါ၀ါေတြကို ခ၀ါခ်ၿပီး-ႏွိမ့္ႏွိမ့္ခ်ခ်နဲ႔ သာမန္ မုန႔္အသြင္ကိုေဆာင္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္၊-မိမိတပည့္ႀကီးမ်ားနဲ႔အတူ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းျဖစ္ဖို႔အတြက္ မိမိကိုယ္ကိုစား စရာအျဖစ္ဖန္တည္းေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ - ေပးဆပ္ျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ခ်စ္ၾကဖို႔သြန္သင္ေတာ္မူခဲ့ပါ တယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႐ွင္သန္မႈ ။-

ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-သခ်ၤာသေဘာအရ ေပးလိုက္ရင္ ေလွ်ာ့နည္းျခင္း ဆိုတာျဖစ္ရေတာ့လည္း- တကယ့္လူ႔ဘာ၀လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ေပးလိုက္တိုင္း မေလွ်ာ့တဲ့အျပင္ တိုးလို႔ေတာင္ရခဲ့ပါလားဆိုတဲ့အသိနဲ႔ က်ိဳစားၾကဖို႔လို အပ္လွပါတယ္။ဒ့ါေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေပးဆပ္ျခင္းမွာ မတြန္႔တိုၾကဖို႔-တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေစခံျခင္းဟာ အႏိုင္ယူျခင္းမ ဟုတ္-ခ်စ္ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပသႏိုင္ေအာင္က်ိုးစားၾကပါစို႔လို႔တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။

 

 

 

 

 

Comments