အတြဲဲ(၂ ) အမွတ္စဥ္( ၂ )                           မင္းသံုးပါးပြဲ                            ၈-၁-၂၀၁၂

 “ -၊ သခင္ဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္သည္ သင့္အေပၚ၌ ေပၚထြန္းေလၿပီ ၊-”

ပထမက်မ္း

ပေရာဖက္အီဇာအိယ    ၆၀ း( ၁ - ၆ ) အထိ၊

အခ်င္းေဂ်ရုဇလိင္ထေလာ့၊- ထြန္းလင္းေတာက္ပေလာ့၊-အေၾကာင္းမူကား သင္၏အလင္းေတာ္သည္ ေရာက္လာေလၿပီ၊- သခင္ဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္သည္ သင့္အေပၚ၌ ေပၚထြန္းေလၿပီ၊ၾကည့္ေလာ့၊၊ေမွာင္မိုက္သည္ ကမၠာေျမႀကီးကိုလည္းေကာင္း၊-ျမဴခိုးတို႔ သည္ လူမ်ိုးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ဖံုးလႊမ္းလိမ့္မည္၊-သင့္အေပၚ၌ မူကား သခင္ဘုရားေပၚထြန္းလိမ့္မည္၊-ကိုယ္ေတာ္၏ဘုန္းေတာ္ကို သင္တို႔ျမင္ၾကရလိမ့္မည္၊-လူမ်ိဳးတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏အလင္းေတာ္သို႔လည္းေကာင္း၊-႐ွင္ဘုရင္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ေပၚထြန္းေသာ ေရာင္ျခည္ေအာက္သို႔လည္းေကာင္း၊လာၾကလိမ့္မည္၊-သင္၏ပတ္၀န္းက်င္ကိုေမွ်ာ္လ်က္ၾကည့္ေလာ့၊ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔သည္စု႐ံုး၍ သင့္ ထံသို႔ လာၾက၏၊-သင္၏သားတို႔သည္ အေ၀းမွလာၾက၏၊-သင္၏သမီးတို႔သည္ ပတ္၀န္းက်င္မွေပၚထြန္းၾကလိမ့္မည္၊ထိုအခါသင္သည္ျမင္ ရ၍ ကံုလံုႂကြယ္၀လိမ့္မည္၊- သင္၏ႏွလံုးသည္ တုန္လႈပ္တက္ႂကြ၍ သင္သည္အံ့ဩလိမ့္မည္၊-အေၾကာင္းမူကား ပင္လယ္သမုဒၵရာ၏ႀကီး မားေသာအင္အားသည္ သင့္ဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲလာလိမ့္မည္၊-တန္ခိုးႀကီးေသာ လူမ်ိဳးတို႔သည္လည္း သင့္ထံသို႔လာၾကလိမ့္မည္၊-မာဒီ ယန္ႏွင့္ ေအဖါမွ ကုလားအုပ္မ်ားသည္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သင္၏ေနရာကို ဖံုးလႊမ္းၾကလိမ့္မည္၊ -  ေ႐ွဘျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ ေ႐ႊႏွင့္ ေလွာ္ဗန္ကိုယူေဆာင္လာ၍ သခင္ဘုရားအား ခ်ီးမြမ္းဩဘာေပးၾကလိမ့္မည္။-

                                                ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း၊-

ဆာလံ - ၇၁

သံၿပိဳင္။                အိုသခင္၊-ကမၻာေပၚ႐ွိလူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ကိုးကြယ္ၾကပါလိမ့္မည္၊-

၁။         ။ အိုဘုရားသခင္ ဘုရင့္သားေတာ္အား တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကိုေပးေတာ္မူ၍ ေျဖာင့္မတ္စြာ တရားစီရင္ေစေတာ္မူပါ၊-ထိုမင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူမ်ိဳးေတာ္တို႔ကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္လည္းေကာင္း၊ကိုယ္ေတာ္၏ ဆင္းရဲသားတို႔ကိုတရားမွ်တျခင္းျဖင့္လည္း ေကာင္း၊အုပ္စိုးေတာ္မူပါေစ။-(သံၿပိဳင္)

၂။         ။ ထိုဘုရင္၏ လက္ထက္ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားထြန္းကားလိမ့္မည္၊-လသာသမွ်ကာလပတ္လံုး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္း႐ွိ လိမ့္မည္၊- ပင္လယ္မွ ပင္လယ္သို႔လည္းေကာင္း ျမစ္ႀကီးမွသည္ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္လည္းေကာင္း၊-အုပ္စိုးေတာ္မူလိမ့္မည္၊-(သံၿပိဳင္)

၃။         ။ တာဆီဘုရင္ႏွင့္ ကၽြန္းငယ္မ်ား၏ ဘုရင္တို႔သည္ အခြန္ေတာ္မ်ားဆက္သၾကလိမ့္မည္၊-အာရပ္ဘုရင္မ်ားႏွင့္ ေရွးဘုရင္မ်ားတို သည္လည္း လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ားဆက္သၾကလိမ့္မည္၊-ထိုမွ်မက ဘုရင္အေပါင္းတို႔သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ ပ်ပ္၀ပ္၍ ခပ္သိ္မ္းေသာလူမ်ိဳးတို႔ သည္ အမႈေတာ္ကိုထမ္းၾကလိမ့္မည္၊-(သံၿပိဳင္)

၄။           အေၾကာင္းမူကား ငတ္မြတ္၍ ေတာင္းေလွ်ာက္သူကိုလည္းေကာင္း၊ခိုကိုးရာမဲ့ဆင္းရဲသားကိုလည္းေကာင္း၊ကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူ လိမ့္မည္၊-ဆင္းရဲေသာသူႏွင့္ ငတ္မြတ္ေသာသူကိုသနား၍ ငတ္မြတ္ေသာသူတို႔၏ အသက္ကို ကယ္တင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။-(သံၿပိဳင္)

 

ဒုတိယက်မ္း၊-

“ -၊ ဘုရားသခင္ သည္ ကတိထားေသာအရာတို႔ကို ဘာသာပတို႔သည္လည္းအေမြခံဘက္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူၿပီ-”

မြန္ျမတ္ေသာ တပည့္ေတာ္ႀကီးသံေပါလူးေအေဖစီၿမိဳ႕သားတို႔ထံ ေရးေသာစာ။                                 (၃ ၊ ၂ မွ ၃ ႏွင့္ ၅ မွ ၆ အထိ)

ညီအစ္ကိုတို႔၊-

ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔အား မိမိေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ေ၀ငွေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္အား တာ၀န္ေပးခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊- ဗ်ာ ဒိတ္ေတာ္ေပးျခင္းျဖင့္နက္နဲရာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊-သင္တို႔အသိပင္ျဖစ္ၾကသည္၊-ယခု သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ မိမိတပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပေရာဖက္တို႔အား ဗ်ာဒိတ္ေပး၍ ဖြင့္ျပခဲ့ေသာနက္နဲရာအခ်က္တို႔ကို မည္သည့္လူမ်ိဳးကို မွ်မျပခဲ့ေပ၊- ထိုနက္နဲရာအခ်က္ဟူမူူကား ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အတူ အျခားလူမ်ိဳးတို႔သည္လည္း ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္အားျဖင့္ အေမြခံဘက္ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ခႏၶာေတာ္တစ္ခုတည္း၏ အဂၤါအစိပ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္ကတိထားေတာ္မူေသာ အရာမ်ားကိုခရစၧတူး သခင္၌ ခံယူရမည့္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းဟူသတည္း၊-

                                                ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း၊

 

အာေလလူယား                                                                                             (မာေတဦး  ၂ း၂)

အာေလလူယား-အာေလလူယား- ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အေ႐ွ႕အရပ္မွသခင္ဘုရား၏ ၾကယ္ကိုျမင္ၾက၍ ကိုယ္ေတာ္ကို-ကိုးကြယ္ရန္လာခဲ့ၾကၿပီ၊

အာေလလူယား-အာေလလူယား၊-

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း၊-

                        “ -၊  ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရင္မင္းျမတ္ကို ကိုးကြယ္ရန္ အေ႐ွ႕အရပ္မွ လာခဲ့ၾကၿပီ  ၊-”

သံမာေတဦးေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။        း (၁ မွ  ၁၂ )

                        ယုဒျပည္ဘက္သေလဟင္ၿမိဳ႕၌ ေဟ႐ုဒ္မင္းႀကီးလက္ထက္ ေယဇူးဖြားေတာ္မူၿပီးေနာက္ မင္းပညာ႐ွိတို႔သည္ အေ႐ွ႔ ၿပည္က ေဂ်႐ုဇလိင္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္လာၾကလွ်င္ ယခုဖြားေတာ္မူေသာ ယုဒဘုရင္အဘယ္မွာ႐ွိသနည္း၊သူ၏ၾကယ္ကို အေ႐ွ႕ျပည္၌ ငါတို႔ျမင္ ရေသာေၾကာင့္ သူ႔ကို ႐ွိခိုးအံ့ေသာငွာ ေရာက္လာၾကသည္ဟုေျပာဆိုၾက၏၊- ထိုစကားကို ေဟ႐ုဒ္မင္းႀကီးၾကားလွ်င္ ကိုယ္တိုင္မွစ၍ ေဂ်႐ု စလိင္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လံုးစိတ္မသာပူပန္ျခင္းသို႔ေရာက္သျဖင့္၊-ရဟန္းအႀကီးအကဲတို႔ႏွင့္လူတို႔တြင္က်မ္းတတ္ဆရာ႐ွိသမွ်တို႔ကို စု႐ံုး၍အဘယ္ အရပ္၌ ခရစၧတူးဖြားအံ့နည္းဟုေမးျမန္းေလ၏၊- ထိုသူတို႔ကလည္း ယုဒျပည္ဘက္သေလဟင္ၿမိဳ႕၌ဖြားေတာ္မူလိမ့္မည္၊-အေၾကာင္းမူကား ပေရာဖက္ေရးထားခ်က္ဤသို႔႐ွိသည္၊အခ်င္ယုဒ-ဘက္သေလဟင္ၿမိဳ႕-ယုဒၿမိဳ႕ေတာ္တို႔တြင္ သင္သည္ အငယ္ဆံုးမဟုတ္၊-အေၾကာင္းမူ ကား သင္၏အထဲမွ ငါ၏လူမ်ိဳးအစၥေရးကို အုပ္စိုးရေသာအ႐ွင္ေပၚထြန္းလတၱံ႕ဟု ေလွ်ာက္ထားၾက၏၊-ထိုအခါေဟ႐ုဒ္သည္ မင္းပညာ ႐ွိတို႔ကို မထင္မ႐ွားေခၚ၍ ထိုသူတို႔ျမင္ရေသာၾကယ္ေပၚထြန္းသည့္အခ်ိန္ကို ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးၿပီးမွ သင္တို႔သြား၍ သူငယ္ေတာ္ အေၾကာင္း ကိုေမျမန္းၾကေလာ့၊-ေတြ႔ျမင္ရလွ်င္ ငါသည္လည္းသြား၍ သူ႔ကို႐ွစ္ခိုးရမည့္အေၾကာင္း င့ါထံၾကားေျပာၾကေလာ့၊ဟုမွာထား လ်က္သူတို႔ကို ဘက္သေလဟင္ၿမိဳ႕သို႔ ေစလႊတ္ေလ၏၊- ထိုသူတို႔သည္ မင္းႀကီးစကားကို နာခံၿပီး ထြက္သြားၾကေလသည္၊-အေရွ႕ျပည္၌ ျမင္ရေသာၾကယ္သည္ သူတို႔ေရွ႕က သြားသျဖင့္ သူငယ္ေတာ္႐ွိရာအရပ္သို႔ေရာက္၍ အေပၚ၌ ရပ္လ်က္တည္ေနေလ၏၊-ၾကယ္ကိုျမင္ရမွ အလြန္၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျခင္း႐ွိၾကေလ၏၊-အိမ္သို႔၀င္ၾကေလေသာ္ မယ္ေတာ္မာရီယားႏွင့္အတူ သူငယ္ေတာ္ကိုေတြ႔ျမင္ရ၍ ပ်ပ္၀ပ္ လ်က္ ကိုယ္ေတာ့္ကို႐ွိခိုးၿပီးမွ မိမိတို႔ဘ႑ာထုပ္ကိုဖြင့္ၾက၍ ေ႐ႊ၊ေလာ္ဗန္၊မီးရား-အလွဴကို ကပ္လွဴပူေဇာ္ၾကေလ၏၊-ထို႔ေနာက္ေဟရုဒ္ထံ သို႔ မျပန္ရမည့္အေၾကာင္း  အိပ္မက္တြင္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ခံရ၍ မိမိတို႔ျပည္သို႔ အျခားေသာ လမ္းျဖင့္ျပန္သြားေလကုန္၏၊-

    ဤသည္ကား ခရစၧတူးသခင္၏ ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း၊

အုိခရစၧတူးသခင္-ကိုယ္ေတာ္အား ဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္႐ွိေစသတည္း။ကမၼ႒ါန္းေထာက္႐ႈျခင္း၊

“ လမ္းၫႊန္ၾကယ္ေလးမ်ား ”

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊- ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၾကယ္ေလးမ်ားကို ေကာင္းကင္ယံထက္မွာ မၾကာမၾကာေတြ႔ဖူးၾကေပလိမ့္ မည္၊-အထူးသျဖင့္ လကြယ္ညမ်ိဳးတြင္ ၾကယ္ေလးမ်ား၏ေရာင္စဥ္မ်ားမွာ ပိုမိုေတာက္ပလွ်က္႐ွိတတ္ၾကပါသည္၊-ေကာင္းကင္မွထိုၾကယ္ ေလးမ်ား၏ အေနအထား-ကမၻာၿဂိဳလ္ႏွင့္အနီးအေ၀း၊-အရပ္ေဒသအေျပာင္းအေရြ႕ စသည္တို႔ကို ေလ့လာအကဲခတ္ကာ နကၡပညာ႐ွင္မ်ား က ကမၻာေျမႀကီး၏ ကံၾကမၼာကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္တတ္ၾကပါသည္၊-အေၾကာင္းမွာ ထိုၾကယ္ေလးမ်ားသည္ လူ႔ေလာကႀကီးႏွင့္ ဆက္စပ္ လ်က္႐ွိၾကေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္၊

မွန္ပါသည္၊-ေ႐ွးယခင္က သဲကႏၲာရ၌ ခရီးသြားၾကေသာ သူတို႔သည္ ေန႔အခ်ိန္တြင္ ခရီးမသြားၾကပါ၊အေၾကာင္းမွာ သဲကႏၲာရ၏ အပူဒါဏ္ကျပင္းထန္လြန္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္၊-ထို႔ေၾကာင့္ညအခ်ိန္ခရီးသြားၾကရပါသည္၊ထိုအခါ သဲကႏၲာရ၌ လမ္းမေပ်ာက္ရေအာင္ ေကာင္းကင္မွ  ၾကယ္တာရာေလးမ်ားကို အမွတ္အသားျပဳကာ ခရီးသြားၾကရပါသည္၊- ထိုသို႔ေသာ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔သည့္ သဲကႏၲာရမ်ိဳး ၌ ေကာင္းကင္မွ ၾကယ္တာရာမ်ားသည္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ လိုရာခရီးကို အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္လမ္းၾကယ္ေလးမ်ားပင္ မဟုတ္ပါ လား၊

ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကလည္း ေကာင္းကင္မွ ထူးဆန္းအံ့ဖြယ္ေကာင္း ေသာၾကယ္တံခြန္ေတာ္ႀကီးတစ္လံုးေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္၊ယင္းအံ့ဖြယ္ၾကယ္တံခြန္ႀကီး၏လမ္းၫႊန္မႈေၾကာင့္ အေ႐ွ႔အရပ္မွမင္းပညာ႐ွိသံုးပါး သည္ေလာက၏ဘုရင္ကယ္တင္႐ွင္ခရစ္ေတာ္ဘုရားကိုဖူးေတြ႔ခြင့္ရၾကပါသည္၊

လူတိုင္းမိမိသြားလိုရာခရီးကိုေခ်ာေမာစြာေရာက္႐ွိေစဖို႔အတြက္ လမ္းၫႊန္မႈေတြလိုအပ္ပါသည္၊-ထိုလမ္းၫႊန္မႈသည္ လူပုဂၢိဳလ္သို႔ မဟုတ္လမ္းၫႊန္စာအုပ္၊ေျမပံုအစ႐ွိသည္တို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္၊-ထိုသို႔ေသာလမ္းၫႊန္မႈမ်ား မိမိလက္၀ယ္ထား႐ွိပါက၊-မိမိသြားလိုရခရီးကို အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ အခက္အခဲကင္းေ၀းကာ ေရာက္ႏိုင္ပါသည္၊-

ယေန႔သည္ကား မင္းပညာ႐ွိသံုးပါးပြဲကို က်င္းပၾကပါသည္၊-မင္းပညာ႐ွိတို႔သည္ ေကာင္းကင္မွၾကယ္တာရာ၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြားရာကို အေရာက္သြားၾကပါသည္၊- သို႔ေသာ္ လမ္းခုလပ္တြင္ ေကာင္းကင္ကၾကယ္တာရာႀကီးသည္ မိမိတို႔၏ျမင္ကြင္းမွ ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ပါသည္၊သို႔ေသာ္ မင္းပညာ႐ွိသံုးပါးတို႔ကမူ စိတ္ဓါတ္မက်ပဲ ဆက္လက္က်ိဳးစားခဲ့ၾကပါသည္၊-ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၾကယ္ တံခြန္၏လမ္းၫႊန္မႈကို ျပန္လည္ရ႐ွိၾကကာ ကယ္တင္႐ွင္ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို ဖူးေတြ႔ခြင့္ရခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္၊

ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-ၾကယ္တံခြန္ကလည္း မင္းပညာ႐ွိတို႔အား ကယ္တင္႐ွင္ေမြးဖြားရာေနရာကို  တိတိက်က် လမ္းၫႊန္မႈေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္၊-ထို႔အတူ ေဟ႐ုဒ္ဘုရင္ႀကိးသည္လည္း ကယ္တင္႐ွင္ဖြားျမင္ေတာ္မူေသာေနရာကို တိက်စြာ လမ္းၫႊန္မႈေပး ႏိုင္ခဲ့ပါသည္၊သို႔ေသာ္ ေကာက္က်စ္သည့္ စိတ္ထားဓါတ္ခံ႐ွိသည့္အတြက္ ကယ္တင္႐ွင္သည္ မိမိ၏လက္တစ္ကမ္းတြင္ေရာက္ေနပါလ်က္ ဖူးေတြ႔ခြင့္မရလိုက္ခဲ့ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤ မင္းပညာ႐ွိသံုးပါးပြဲေန႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူတိုင္းအား ကယ္တင္႐ွင္ကို ဖူးေတြ႔ႏိုင္ေသာအခြင့္ထူးေလးမ်ားကို   ဖန္တည္းေပးေသာ ၾကယ္တာရာေလးမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ က်ိုးစားေစခ်င္ပါသည္၊-ထို႔အတူ ကယ္တင္႐ွင္တည္႐ွီရာ ေနရာကို မေကာင္းေသာ စိတ္ထားအခံႏွင့္ လမ္းၫႊန္မႈေပးသည့္ ေဟရုဒ္ဘုရင္ႀကီးကဲ့သို႔ မျဖစ္ရေအာင္လည္း က်ိဳးစားၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရ ပါသည္။