Resources‎ > ‎Sunday For You‎ > ‎

၀ါတြင္း ပဥၥမ တနဂၤေႏြေန႔

အတြဲ(၂)အမွတ္စဥ္( ၁၄ )              ၀ါတြင္း ပဥၥမ တနဂၤေႏြေန႔                         ၂၅-၃-၂၀၁၂

ပထမက်မ္းစာ၊                                                                                                             

 ငါသည္ ပဋိညာဥ္သစ္ကို ျပဳလုပ္၍ အျပစ္မ်ားကို အခြင့္လႊတ္မည္။

ပေရာ္ဖက္ေဂ်ေရမိယ အနာဂတၱိက်မ္း                                                                           ( ၃၁ း ၃၁  မွ  ၃၄ အထိ )

အစၥေရးငါသည္ အစၥေရးအမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ဂ်ဴဒအမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ပဋိညာဥ္သစ္ကိုဖြဲ႔ စည္းရန္ အခ်ိန္ေန႔ရက္တို႔သည္ေရာက္လာေလၿပီဟု ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူ၏၊-ယခုျပဳလုပ္မည့္ ပဋိညာဥ္ကား သူတို႔ဘုိးေလးတို႔၏ လက္ကို ဆြဲကိုင္လ်က္ အီဂ်စ္ျပည္မွ ငါထုတ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေန႔၌ ျပဳလုပ္ေသာ ပဋိညာဥ္မ်ိဳးမဟုတ္၊ထိုပ ဋိညာဥ္ကို သူတို႔သည္ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၾက၏၊ငါသည္သူတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းခဲ့ရ၏ဟုသခင္ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။သို႔ေသာ္ ေနာင္ကာလ၌ အစၥေရးလူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ျပဳလုပ္မည့္ ပဋိညာဥ္ကား ငါသည္ငါ၏ပညတ္တရားကို သူတို႔၏စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔သြင္းၿပီး လွ်င္သူတို႔၏ႏွလံုးသားေပၚမွာ ေရး၍ ထားမည္။ငါသည္ သူတို႔၏ဘုရားျဖစ္၍ သူတို႔သည္လည္း ငါ၏လူမ်ိဳးျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ဟုသခင္ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။သူတို႔သည္ ညီအစ္ကိုုအခ်င္းခ်င္းအိမ္နားနီးအခ်င္းခ်င္းဘုရားသခင္ကို အသိအမွတ္ျပဳေလာ့ဟု သင္ၾကားေပးရန္လိုေတာ့မည္မဟုတ္၊အေၾကာင္းမူကား သူတို႔တြင္အငယ္ဆံုးေသာသူမွ အႀကီးဆံုးေသာသူတိုင္ေအာင္ အား လံုးငါ့ကိုသိၾကလိမ့္မည္။-အေၾကာင္းမူကား ငါသည္သူတို႔၏ အျပစ္မ်ားကို အခြင့္ခ်မ္းသာေပး၍ သူတို႔၏အျပစ္မ်ားကိုေမ့ ေလ်ာ့ပစ္မည္ဟု သခင္ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

-ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း၊

ဆာလံ ၅၀၊

သံၿပိဳင္။                   ။ အိုဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္၌သန္႔႐ွင္းေသာစိတ္ႏွလံုးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူပါ။

၁။         အိုဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္၏ မဟာက႐ုဏာေတာ္ျမတ္အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္ကို သနားေတာ္မူပါ။ကိုယ္ေတာ္သည္  က႐ု ဏာေမတၱာေတာ္႐ွင္ျဖစ္သညႏွင့္အညီ ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္ကိုအခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ။ကၽြႏ္ုပ္၏ဒုစ႐ိုက္အညစ္အေၾကးကို အကုန္ အစင္ေဆးေၾကာ၍ အျပစ္မွ ကၽြႏ္ုပ္ကို သန္႔႐ွင္းေစေတာ္မူပါ။-(သံၿပိဳင္)

၂။         ကၽြႏ္ုပ္၌ သန္႔႐ွင္းေသာစိတ္ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူပါ။ထိုစိတ္ထဲ၌ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကာေသာသေဘာကို ေပးေတာ္မူပါ ကၽြႏ္ုပ္ကို ကိုယ္ေတာ္၏ အထံေတာ္မွ ႏွင့္ထုတ္ေတာ္မမူပါႏွင့္။ကိုယ္ေတာ္၏သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္မွ ႐ုတ္သိမ္းေတာ္မူမပါႏွင့္။- (သံၿပိဳင္)

၃။         ကိုယ္ေတာ္၏ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူျခင္းျဖင၀မ္းေျမာက္ျခင္းကိုေပးသနားေတာ္မူပါ။-ကၽြႏ္ုပ္အားရက္ေရာေသာ ေစေတနာ စိတ္ကိုေပးေတာ္မူပါ။-ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဆိုးသြမ္းေသာသူတို႔အား ကိုယ္ေတာ္၏တရားလမ္းကို ျပသသြန္သင္ပါမည္။အျပစ္႐ွိသူ တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏အထံေတာ္သုိ႔ျပန္လာၾကပါလိမ့္မည္။-(သံၿပိဳင္)

 

 

ဒုတိယက်မ္း။

နားေထာင္ျခင္းပါရမီကို ဆည္းပူးေတာ္မူ၍ မိမိကိုနားေထာင္ေသာသူအားလံုးတို႔အား

ကယ္ဆယ္ျခင္းခ်မ္းသာရရာ အေၾကာင္းျဖစ္ေတာ္မူသည္။

မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီး သံေပါလူး ေဟၿဗဲလူမ်ိဳးတို႔ထံံေရးေသာစာ။                  ( ၅ း ၇  မွ -    အထိ)

ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကိုတို႔၊-

ခရစၧတူးသခင္သည္ဤေလာက၌႐ွိစဥ္ေသျခင္းမွ ကယ္ဆယ္ႏို္င္ေသာသူတို႔ထံမ်က္ရည္က်လ်က္ က်ယ္ေသာအသံ ျဖင့္ဆုေတာင္းေသာအခါ  ႐ိုေသကိုင္းၫြတ္ျခင္းႏွင့္ ေတာင္းေသာေၾကာင့္ သူ၏ဆုေတာင္းသံကို ဘုရားသခင္နားေညာင္း ေတာ္မူခဲ့သည္။ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုကၡမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ခံထမ္းလ်က္ နားေထာင္ ျခင္းပါရမီကိုဆည္းပူးေတာ္မူ၍စံုလင္ျခင္းသို႔ေရာက္ၿပီးေနာက္ မိမိကို နားေထာင္ေသာသူအားလံုးတို႔အား ကယ္တင္ျခင္းခ်မ္း သာရရာအေၾကာင္းျဖစ္ေတာ္မူသည္။

                                            ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမဖတ္မီ- ေႄကြးေၾကာ္သံ                                                          ( သံေယာဟန္က်မ္း  - ၁၂    ၂၆  )

                        ငါ၏အမႈေတာ္ကို ႐ြက္ေဆာင္ေသာသူျဖစ္လွ်င္-ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ေစ၊ငါ႐ွိရာအရပ္၌လည္း ငါ့အမႈကို ႐ြက္ေဆာင္ေသာသူ႐ွိလိမ့္မည္ဟု သခင္ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။

 ဂ်ံဳစပါးေစ့သည္ ေျမ၌က်၍ မပ်က္သည္႐ွိေသာ္ တစ္လံုးတည္း႐ွိ၏-

ေသလွ်င္မူကား မ်ားစြာေသာအသီးကို ျဖစ္ေစ၏။

သံေယာဟန္ေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။                             ( ၁၂ း ၂၀  မွ  ၃၃  အထိ )

ထိုကာလ၌ ပြဲေန႔တြင္ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ျခင္းငွာ တက္ၾကေသာသူတို႔တြင္ သာသနာပလူအခ်ိဳ  ့တို႔ပါ၏။သူတို႔သည္  ဂါလီေလအာနယ္ဗက္ေစဒၿမိဳ  ့သားျဖစ္ေသာ ဖိလိပုထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ၾက၍ သခင္။ကၽြန္ုပ္သည္ ေယဇူးကိုျမင္ခ်င္ပါသည္ဟု ဆို ၍ သူ႔ကိုေတာင္းပန္ၾက၏။ဖိလိပုသည္လာ၍အႁႏၵယ္ကို ေျပာၾကား၏အႁႏၵယ္ကလည္း တစ္ဖန္ပိလိပုႏွင့္တကြ ေယဇူးအား ေလွ်ာက္ၾက၏၊ေယဇူးကလည္း သူတို႔အားျပန္ေျပာေတာ္မူသည္ကား-လူသား၏ဘုန္းေတာ္ထင္႐ွားေစရေသာအခ်ိန္ေရာက္ လာၿပီ၊သင္တို႔အား ငါဧကန္အမွန္ဆိုသည္ကား-ဂ်ံဳစပါးေစ့သည္ ေျမ၌က်၍ မပ်က္သည္႐ွိေသာ္၊တစ္လံုးတည္း႐ွိ၏။ေသလွ်င္ မူကားမ်ားစြာေသာ အသီးကိုျဖစ္ေစ၏။မိမိအသက္ကို ခ်စ္ေသာသူသည္။အသက္ဆံုးျခင္းသို႔ေရာက္လိမ့္မည္။ဤေလာက၌ မိမိအသက္ကိုမုန္းေသာသူသည္ထာ၀ရအသက္ဖို႔ထား၏၊-ငါ၏အမႈေတာ္ကို႐ြက္ေဆာင္ေသာသူျဖစ္လွ်င္ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ ေစ၊-ငါ႐ွိရာအရပ္၌လည္း ငါ့အမႈကို႐ြက္ေဆာင္ေသာသူ႐ွိလိမ့္မည္။ငါ၏အမႈကို ႐ြက္ေဆာင္ေသာသူျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ထိုသူကို ငါ၏ ခမည္းေတာ္သည္ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ယခုမွာငါသည္ စိတ္မၿငိမ္မသက္႐ွိ၏။-အဘယ္သို႔ငါဆိုအံ့နည္း။-အိုအဖ၊ကၽြႏ္ုပ္ ကိုဤအခ်ိန္နာရီမွ ကယ္ေတာ္မူပါ။သို႔ရာတါင္ ဤအခ်ိန္နာရီအတြက္ေၾကာင့္သာ ငါလာခဲ့ၿပီ၊အိုအဖ၊-ကိုယ္ေတာ့္နာမေတာ္၏ ဘုန္းေတာ္ကိုထင္႐ွားေစေတာ္မူပါ။ထိုခဏျခင္းပင္သင္၏ ဘုန္းေတာ္ကိုတင္႐ွားေစဦးမည္ဟု ေကာင္း ကင္မွအသံလာ၏။ရပ္ေန၍ ၾကားေသာလူအစုအေ၀းက မိုးခ်ဳန္းသည္ဟုဆိုၾက၏။-အခ်ိဳ  ့တို႔က ေကာင္းကင္တမန္ ေတာ္တစ္ပါးသူ႔အား စကားေျပာသည္ဟု ဆိုၾက၏။ေယဇူးျပန္ေျပာေတာ္မူ၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ငါ၏အဖို႔အလို႔ငွာမဟုတ္ သင္တို႔၏အဖို႔အလို႔ငွာသာ ထိုအသံသည္လာ၏။ယခုတြင္ ဤေလာကသည္ တရားစီရင္ျခင္းခံရ၏။ဤေလာက၏မင္းသည္ အျပင္သို႔ ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံရလိမ့္မည္။ငါသည္လည္း ေျမႀကီးမွ ေျမွာက္ထားျခင္းခံၿပီးေသာအခါ ႐ိွေလသမွ်ကို ငါ့ဆီသို႔ဆြဲမည္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ကိုယ္ေတာ္သည္ အဘယ္သိုဳ႔ေသာ ေသျခင္းျဖင့္ ေသေတာ္မူမည္ကို ျပလိုေတာ္ မူသတည္း။

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္။

 

ကမၼဌာန္းေထာက္႐ႈခ်က္၊-

                                       ကိုယ္ေတာ့္ကို ေတြ႔ျမင္လိုၾကပါသည္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀။

            လြန္ခဲ့တဲ့အပတ္ေလာက္က လူတစ္ေယာက္ ကၽြန္ေတာ့္စီေရာက္လာပါတယ္၊-ဆရာေတာ္နဲ႔ေတြ႔ခ်င္လို႔တဲ့၊-ဆရာ ေတာ္ႀကီး ရန္ကုန္သြားခိုက္နဲ႔ႀကံဳေနလို႔-ဆရာေတာ္ႀကီးရန္ကုန္ကို သြားပါတယ္၊လို႔ျပန္ေျဖလိုက္ပါတယ္၊-အဲ့သည့္မိတ္ေဆြ က ရန္ကုန္မွာ ဆရာေတာ္ႀကီးကို ေတြ႔ႏိုင္မယ့္-ဆက္သြယ္ႏိုင္မယ့္   ဖုန္းနံပါတ္ကို ေတာင္းပါတယ္။-ကၽြန္ေတာ္လည္း တည္းခိုေနက် ရန္ကုန္လိပ္စာနဲ႔ ဖုန္းနံပါတ္ ကိုေပးလိုက္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တန္ဖိုး။

            မွန္ပါတယ္၊-လူတစ္ေယာက္ကိုေတြ႔ခ်င္တယ္ဆိုရင္ သူ႐ွိႏိုင္မယ့္-သူ႔ကိုေတြ႔ႏိုင္မယ္၊သူသြားေနၾကေနရာေတြမွာ ႐ွာ ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္၊-ကူလီအထမ္းသမားတစ္ေယာက္ကို ေတြ႔ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကုန္သည္ပြဲစားေတြရဲ  ့အစည္းအေ၀းေတြမွာ သြား႐ွာလို႔မရႏိုင္ပါဖူး၊-ထို႔အတူ စားဖိုမႈးတစ္ဦးကို ေတြ႔လိုတယ္ဆိုၿပီး အားကစားကြင္းေတြမွာ လည္းမေတြ႔ႏိုင္သလို၊အားက စားသမားတစ္ဦးကိုေတြ႔လိုတယ္ဆိုရင္လည္း မီးဖိုေခ်ာင္ေတြမွာ ေတြ႔ႏိုင္ၾကမွာမဟုတ္ပါဖူး၊ခရမ္းခ်ဥ္သီးတို႔-ခ်ဥ္ေပါင္႐ြက္တို႔ ၀ယ္လိုတယ္ဆိုၿပီေတးသံသြင္းဆိုင္ထဲ၀င္သြားလို႔ကေတာ့  အရူးလို႔အေျပာမခံရရင္ ကံေကာင္းတယ္လို႔ ဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္။

ခ်စ္လွစြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔- သည္ကေန႔ ၾကားနာၾကရမယ့္ ဧ၀ံေဂလိတရားက်မ္းမွာ ဂရိလူမ်ိဳးအခ်ိဳ  ့က တပည့္ေတာ္ႀကီး ဖိလိပုထံခ်ဥ္းကပ္ၿပီးကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေယဇူးကို ဖူးေတြ႔လိုၾကပါ၏လို႔ဆိုလာၾကပါတယ္၊ထို႔အတူ တစ္စံု တစ္ဦးကမ်ားကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုခရစ္ေတာ္ကို ဖူးေတြ႔လိုၾကပါတယ္ လို႔ဆိုလာခဲ့သည္႐ွိေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုအေျဖ ေပးၾကမလဲ၊-ခရစ္ေတာ္႐ွိတဲ့ ေနရာကို ဘယ္လိုၫႊန္းၾကမလဲ၊-

ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာထဲမွာ အေ႐ွ  ့တိုင္းျပည္က လာၾကတဲ့ မင္းႀကီးသံုးပါးကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို ႏြားစားခြက္ထဲ မွာ ျမင္ေတြ႔ဖူးေျမာ္ခဲ့ၾကရပါတယ္၊(မာေတဦး ၂း၁၁) အမ ိမယ္ေတာ္က သားေတာ္ေလးကို ေဂ်႐ုစလိင္ဘုရားေက်ာင္းထဲက က်မ္းတတ္္္္္ဆရာမ်ားအၾကားမွာ ဖူးေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။(လုကား ၂ း ၄၆)ထို႔အျပင္လူသူေလးပါးအၾကားမွာလည္း ကိုယ္ေတာ့္ ကို ႐ွာေတြ႔ႏိုင္ပါေသးတယ္၊ဒါ့ေၾကာင့္လဲ ေယာဟန္ဗတၱိဇံက ေလာကရဲ  ့အျပစ္ကိုခၽြတ္ေတာ္မူေသာ သိုးငယ္ေတာ္ကိုၾကည့္ ၾက ေလာ့(ေယာဟန္ ၁း၄၆)၊တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားဟာ ကိုယ္ေတာ့္ကို ေပ်ာက္လို႔လိုက္႐ွာၾကတဲ့အခါ တိတ္ဆိတ္ရပ္၀န္းမွာ ဆု ေတာင္းျခင္းအမႈျပဳေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္၊-(မာကု ၁ း ၃၅)၊-အခြန္ခံသူေတြနဲ႔ အျပစ္႐ွိသူေတြအၾကားမွာလည္း ကိုယ္ေတာ့္ ကိုေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။(မာကု ၂း၁၅)အေမွာင္စိုးမိုးၿပီး မုန္တိုင္းထန္ေနတဲ့ၾကားထဲမွာလည္း ခရစ္ေတာ္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္(မာကု ၆း၄၅-၅၂)ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ကို သူခိုးဓါးျပေတြအၾကားမွာလည္းေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္၊(မာေတဦး ၂၇း၃၈)၊-ခရီးသြားသူေတြနဲ႔အ တူ ကိုယ္ေတာ္တည္႐ွိေတာ္မူပါတယ္။ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အတိဒုကၡေရာက္ေနၾကသူေတြအၾကားမွာလည္း ကိုယ္ေတာ္႐ွင္ တည္႐ွိ ေတာ္မူပါတယ္။(မာေတဦး ၂၅း၄၁-၄၆)

သည္ကေန႔ၾကားနားခဲ့ၾကရတဲ့ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲမွာ သူတို႔သည္ကိုယ္ေတာ့္ကိုဖူးေတြ႔လိုၾက ပါသည္ ဟု တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို ကိုယ္ေတာ့္ကို ေလွ်ာက္ထားေတာ္မူခဲ့ၾကပါတယ္။ထိုအခါ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္က ငါ႐ွိ ရာအရပ္မွာ ငါ၏အေစခံမ်ား႐ွိၾကလိမ့္မည္။ ဟုျပန္ေျဖေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊သည္အေျဖကို ေျပာင္းျပန္အခ်ိဳးျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ငါ၏ အေစခံမ်ား ႐ွိရာအရပ္မွာ ငါသည္တည္႐ွိေတာ္မူ၏။ လို႔အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႐ွင္သန္မႈ ။-

ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ကို ေတြ႔ႏိုင္တဲ့ေနရာေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ အေ၀းႀကီးမွာ မ႐ွိပါဖူး၊-ျမင္တတ္မယ္-႐ွာေဖြတတ္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကားထဲမွာပဲ လြယ္ကူစြာေတြ႔ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ  ့အနီး၀န္းက်င္က ခရစ္ေတာ္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုၾကရတဲ့သူေတြမွာ ဘယ္လိုအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားခံစားၾကရမလဲ၊ မင္းႀကီးသံုးပါးကေတာ့ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ ေတြ႔ၿပီးတဲ့ေနာက္ သူတို႔ရဲ  ့အျပန္လမ္းဟာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း႐ွင္းခဲ့ၾကရပါတယ္။ကာ နန္လက္ထပ္မဂၤလာပြဲမွာအခက္အခဲအၾကပ္အတည္းေတြကို ခရစ္ေတာ္က ေျဖ႐ွင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ခရစ္ေတာ္နဲ႔ ေတြ႔သမွ်လူ နာအားလံုးဟာ က်န္းမာျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကို ခံစားခဲ့ၾကရပါတယ္။ခရစ္ေတာ္သူတို႔နဲ႔အတူ႐ွိခဲ့တဲ့အတြက္ တပည့္ေတာ္ႀကီး ေတြဟာ မုန္တိုင္းေဘးကေနလြတ္ကင္းခဲ့ၾကရပါတယ္။ေသၿပီးသံုးရက္ေတာင္ၾကာေနတဲ့ လာဇ႐ူးဟာ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ တဲ့အတြက္ ျပန္႐ွင္ခဲ့ပါတယ္။ဧမာဦး႐ြာေလးကို ခရီးျပဳေနတဲ့ တပည့္ေတာ္ႀကီးႏွစ္ဦးဟာ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ စကားေျပာေနစဥ္သူ တို႔ရဲ  ့စိတ္ႏွလံုးဟာေအးခ်မ္းလို႔ေနပါတယ္။

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ  ့ဘ၀ကိုယ္စီမွာ ေအးခ်မ္းသာယာမႈေတြ ခံစားရဖို႔၊ဘ၀ရဲ  ့မုန္ တိုင္းေတြကို ၿငိမ္သက္ေစဖို႔-ဘ၀ရဲ  ့ၾကမ္းတမ္းတဲ့ခရီးေတြကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ  ့ပတ္ ၀န္းက်င္မွာ႐ွိတဲ့ ခရစ္ေတာ္ကို ေတြ႔ေအာင္႐ွာေဖြၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။


Comments