အတြဲဲ(၁) အမွတ္စဥ္( ၂၄ )                             သန္႔႐ွင္းေသာ အိမ္ေထာင္စုပြဲ                                   ၃၀-၁၂-၂၀၁၁

“ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ေသာသူသည္ မိဘတို႔အား ႐ိုေသေလးစား၏”

ပထမက်မ္း

ဆီရပ္၏ ၾသ၀ါဒက်မ္း  ၃ း( ၃ - ၇ ) ႏွင့္ ( ၁၄ - ၁၇ ) အထိ

ဘုရားသခင္သည္ မိဘတို႔အား သားသမီးတို႔၌ ဂုဏ္ျပဳ၏၊ -သားသမီးမ်ားအေပၚျပဳအပ္ေသာ အမိ တာ၀န္ကိုလည္း အတည္ျပ ဳေတာ္မူ၏၊- ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာသူသသည္ အျပစ္ဒဏ္ဆပ္ေျဖ၏၊-မိမိကိုယ္ကို အျပစ္ဒုစ႐ိုက္မွထိန္းသိမ္း၏၊-ဆုေတာင္းပတနာျပဳေသာ အခါ၌ ေကာင္းသည့္ဆုျပည့္လိမ့္မည္။-မိမိအမိကို ႐ိုေသေလးစားေသာသူသည္ ရတနာမ်ားကို စုေဆာင္းသူႏွင့္တူ၏၊-အဖကို႐ိုေသေလးစား ေသာသူသည္ သားသမီးတို႔ႏွင့္ေပ်ာ္႐ႊင္စြာေနရလိမ့္မည္၊- ဆုေတာင္းေသာအခါ မိမိဆုေတာင္းျပည့္လိမ့္မည္။- မိမိအဖကို႐ိုေသေလးစားေသာ သူသည္ အသက္႐ွည္လိမ့္မည္၊- အဖကိုနာခံေသာသူသည္ အမိအား စိတ္ခ်မ္းသာေစလိမ့္မည္၊-

 ခ်စ္သား သင့္အဖအသက္ႀကီးရင့္ေသာအခါ ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေလာ့၊-အသက္႐ွင္သမွ်သင္သည္ သူ႔အား စိတ္ မခ်မ္းသာေအာင္ မ လုပ္ႏွင့္၊သူသည္ အာ႐ံုမ်ားခ်ိဳ႕တဲ့ေသာအခါ အခြင့္လႊတ္ေလာ့၊-သင္သည္ က်န္းမာသန္စြမ္းေနစဥ္ သူ႔အား ႐ႈတ္ခ်ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကို မျပဳႏွင့္၊-မိဘ အားၾကင္နာျခင္းကို မည္သည့္အခါမွ် ေမ့ေပ်ာက္ရမည္မဟုတ္၊-သင့္မိခင္၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ ဒဏ္ဆပ္ေျမရာျဖစ္လိမ့္မည္၊- သင့္အားေျဖာင့္ မတ္ျခင္းတရားပြားမ်ားလိမ့္မည္၊

                                                ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း၊-

ဆာလံ -၁၂၇

သံၿပိဳင္။                ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕႐ိုေသ၍ ကိုယ္ေတာ္၏ပညတ္ေတာ္မ်ားကို လိုက္နာသူအေပါင္းတို႔သည္ မဂၤလာ႐ွိၾက၏၊-

၁။         ။ သင္သည္ ဘုရားသခင္ကိုေၾကာက္႐ြံ႕႐ိုေသ၍ ကိုယ္ေတာ္၏ပညတ္ေတာ္မ်ားကို လိုက္နာေသာေၾကာင့္ မဂၤလာ႐ွိ၏၊- အေၾကာင္းမူ ကား သင္သည္ သင္၏လက္ႏွင့္လုပ္ကိုင္`ရ ႐ွိေသာအစာကို စားရလိမ့္မည္၊- ေပ်ာ္႐ႊင္စြာေနရလိမ့္မည္၊-သင့္အဖို႔ အစစအရာရာ အဆင္ေျပ လိ္မ့္မည္၊-(သံၿပိဳင္)

၂။         ။ အိမ္တြင္း၌သင္၏ မယားသည္ အသီးသီးေသာ စပ်စ္ႏြယ္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊သင္၏သားသမီးမ်ားတို႔သည္ စားပြဲပတ္လည္၌ သံ လြင္ပင္ေပါက္ကေလးမ်ားကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊-(သံၿပိဳင္)

၃။         ။ ဘုရားသခင္ကိုေၾကာက္႐ြံ႕႐ိုေသေသာသူသည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကိုခံရလိမ့္မည္-ဘုရားသခင္သည္ ဇီအုန္ေတာင္ မွသင့္ကို ေကာင္းခ်ီးေပးသျဖင့္ သင္အသက္႐ွင္သမွ်ကာလပတ္လံုးေဂ်႐ုဇလိင္ၿမိဳ႕၏ သာယာ ၀ေျပာျခင္း ကို ျမင္ရလိ္မ့္မည္။--(သံၿပိဳင္)

 

ဒုတိယက်မ္း၊-

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္  လိုက္က်င့္အပ္ေသာ   လမ္းစဥ္အေၾကာင္း”

မြန္ျမတ္ေသာ တပည့္ေတာ္ႀကီးသံေပါလူး-ေကာေလာသဲၿမိဳ႕သားတို႔ထံ ေရးေသာစာ။  (၃ ၊ ၁၂ မွ ၂၁ အထိ)

ညီအစ္ကိုတို႔၊-

သန္႔႐ွင္း၍ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ေ႐ြးေကာက္ေတာ္မူေသာ သူတို႔ကဲ့သို႔ ေထာက္ထားၫွာတာ တတ္ျခင္း၊- ေက်းဇူးျပဳတတ္ ျခင္း၊ -စိတ္ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊-ႏူးၫံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္း၊ သည္းခံျခင္းအစ႐ွိေသာ ပါရမိတို႔ကို ဆည္းပူးၾကေလာ့၊- တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ တျခားတစ္ေယာက္ အေပၚ အျပစ္တင္စရာအေၾကာင္း႐ွိလွ်င္ သည္းခံ၍  တစ္ေယာက္အျပစ္ကို တစ္ေယာက္ခြင့္လႊတ္ၾကေလာ့၊- ခရစၧတူးသခင္သည္ သင္တို႔ကို အခြင့္လႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ သင္တို႔သည္လည္း အခြင့္လႊတ္ ၾကရမည္၊- စံုလင္ျခင္း၏ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ခရစၧတူးသခင္၏ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ လႊမ္း မိုးပါေစ၊-သင္တို႔သည္ ထိုၿငိမ္သက္ျခင္းရရန္ ခႏၶာေတာ္တစ္ခုတည္းသို႔ေခၚေတာ္မူျခင္းခံၾကရသည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးသိတတ္ေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾက ေလာ့၊-ခရစၧတူးသခင္ ၏ ႏႈတ္ကပါ႒္တရားေတာ္သည္ သင္တို႔၌ အျပည့္အ၀႐ွိပါေစ၊သင္တို႔အခ်င္းခ်င္း ပညာသတိ႐ွိ တစ္ေယာက္ကို တစ္ ေယာက္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ႏိႈးေဆာ္သတိေပးျခင္းကိုျပဳၾကေလာ့၊-သင္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ဘုရားသခင္ အား ေက်းဇူးသိတတ္ေသာသေဘာျဖင့္  ဆာလံသီခ်င္းမ်ား၊ဓမၼသီခ်င္းႏွင့္ အျခား၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ သီခ်င္းမ်ားကို သီဆိုၾကေလာ့၊- သင္တို႔သည္ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊အျပဳအမူေဆာင္႐ြက္ ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊-အဘယ္အရာကို မဆိုျပဳလုပ္ၾကေသာ အခါ၊ အဖခမည္းေတာ္ ဘုရားကို ေက်းဇူးတင္ၾကလ်က္ ေယဇူးခရစၧတူး၏ နာမေတာ္၌ အားလံုးေဆာင္႐ြက္ၾကေလာ့၊- အခ်င္းအိမ္သူဇနီးမ်ားတို႔ သင္တို႔ ခင္ပြန္းမ်ားကို ဘုရားသခင္၌ သင့္ေလ်ာ္သည့္အတိုင္း နာခံၾကေလာ့၊အခ်င္း ခင္ပြန္းသည္တို႔၊- သင္တို႔၏ဇနီးမ်ားကို ခ်စ္ခင္ၾကေလာ့၊- သူတို႔စိတ္မခ်မ္းသာေအာင္ မျပဳလုပ္ၾကေလႏွင့္၊- အခ်င္းသားသမွးအေပါင္းတို႔ အရာ ရာ၌ မိဘတို႔၏စကားကို နားေထာင္ ၾကေလာ့၊-မိဘတို႔အား နားေထာင္ျခင္းကို သခင္ဘုရားႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏၊-အခ်င္းဖခင္တို႔ အားမေလ်ာ့ စိတ္မပ်က္ေစ ရန္ ႏွိပ္စက္ကလူျပဳ၍ သူတို႔အား ေဒါသအမ်က္မထြက္ေစၾကႏွင့္၊-

                                                ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း၊

အာေလလူယား(ေကာ္ေလာသဲ    ၃ း (  ၁၅က - ၁၆က )

အာေလလူယား-အာေလလူယား-

သင္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ခရစၧတူးသခင္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ လႊမ္းမိုးပါေစ၊ ခရစၧတူးသခင္၏ ႏႈတ္ ကပါ႒္ တရားေတာ္သည္ သင္တို႔၌ အျပည့္အ၀႐ွိပါေစ၊

အာေလလူယား-အာေလလူယား

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း၊-

                        “ -၊  သူငယ္ေတာ္ႏွင့္ သူ၏မယ္ေတာ္ ကိုယူၿပီးလွ်င္ အီဂ်စ္ျပည္သို႔ေျပးေလာ  ၊-”

သံမာေတဦးေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။( ၂  း (၁၃ မွ ၁၅ ) ႏွင့္( ၁၉  မွ  ၂၃  အထိ )

                        ထိုသူတို႔သည္သြားၾကသည္ေနာက္၊-ဘုရားသခင္၏တမန္ေတာ္သည္ ဇူဇယ္အား အိပ္မက္၌ ထင္႐ွားျပ၍၊ ထေလာ့၊-သူငယ္ ေတာ္ႏွင့္သူ၏ မယ္ေတာ္ကို ယူၿပီးလွ်င္အီဂ်စ္ျပည္သို႔ေျပး၍၊-ထိုေနရာ၌ ငါေျပာသည္တိုင္ေအာင္ေနေလာ့၊-အေၾကာင္းမူကားေဟ႐ုဒ္သည္သူ ငယ္ေတာ္ကို သတ္အံ့ေသာငွာ ႐ွာလိမ့္မည္ဟုဗ်ာဒိတ္ေပးေလ၏၊-ဇူဇယ္လည္းထၿပီးလွ်င္ သူငယ္ေတာ္ႏွင့္သူ၏မယ္ေတာ္ကို ညဥ့္အခ်ိန္၌ ပင္ ေဆာင္ယူ၍ အီဂ်စ္ျပည္သို႔ ထြက္သြားသျဖင့္ ၊ေဟ႐ုဒ္အနိစၥေရာက္သည္ တိုင္ေအာင္ ထိုေနရာ၌ ေနေလ၏၊- ဤအေၾကာင္းအရာကား၊-င့ါသား ကိုအီဂ်စ္ျပည္က ငါေခၚခဲ့ေလၿပီဟု ဘုရားသခင္သည္ ပေရာဖက္ႏႈတ္ျဖင့္ထားေတာ္မူေသာ ဗ်ာဒိတ္ခ်က္ျပည့္စံုမည့္အေၾကာင္းတည္း၊-ေဟ႐ုဒ္ အနိစၥေရာက္ၿပီးေနာက္ ဘုရားသခင္၏ တမန္ေတာ္သည္ အီဂ်စ္ျပည္၌ ဇူဇယ္အား အိပ္မက္၌ ထင္႐ွား၍ ထေလာ့၊သူငယ္ေတာ္ႏွင့္သူ၏မယ္ ေတာ္ကို ယူၿပီးလွ်င္ အစၥေရးျပည္သို႔လာေလ၏၊-သို႔ရာတြင္ ခမည္းေတာ္ေဟ႐ုဒ္အရာ၌ သားေတာ္အာရ္ေခလာဦး-သည္ ယုဒျပည္တြင္ နန္းစံ သည္ကိုၾကားေသာေၾကာင့္ ထိုျပည္သို႔မသြား၀ံ့ဘဲေနစဥ္ အိပ္မက္၌ ဗ်ာဒိတ္ကိုခံရၿပီးေနာက္ ဂါလိေလအာနယ္သို႔ဆုတ္သြားသျဖင့္ နာဇရက္အ မည္႐ွိေသာၿမိဳ႕လာ၍ အၿမဲေနေလ၏၊- ထိုအေၾကာင္းအရာသည္ကား ကိုယ္ေတာ္ကို နာဇေရဦး ဟုေခၚေ၀ၚၾကလတၱံ႕ ဟူေသာ ပေရာဖက္တို႔၏ ေဟာခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည့္စံုမည့္အေၾကာင္းျဖစ္သတည္း။-

ဤသည္ကား ခရစၧတူးသခင္၏ ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း၊

အုိခရစၧတူးသခင္-ကိုယ္ေတာ္အား ဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္႐ွိေစသတည္း။

ကမၼ႒ါန္းေထာက္႐ႈျခင္း၊

“လက္စြပ္ေလးကြင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု”

တစ္ခါက ဖိနပ္ခ်ဳပ္သမား တစ္ဦး႐ွိ၏၊ -သူသည္တရားေဟာ ဆရာတစ္ဦးျဖစ္လိုေသာ္လည္း ပညာဥဏ္နည္းပါးသျဖင့္ သူ၏ ဆႏၵမ်ား မျပည့္ခဲ့ရေခ်၊-သို႔ေသာ္ သူသည္ စိတ္ဓါတ္မက်ခဲ့၊ တရားေဟာဆရာတစ္ဦးထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ဖိနပ္တစ္ရံ လွဴလိုေၾကာင္း-ယင္း ဖိနပ္ကိုလည္း တရားေဟာဆရာ-တရားေဟာတိုင္း စီးေစလိုေၾကာင္း- ဤနည္းအားျဖင့္ သူသည္လည္း တရားေဟာေနဘိသည့္အလား စိတ္၌ ခံစားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ွင္းျပကာ ဖိနပ္တစ္ရံ အလွဴျပဳခဲ့သည္၊

တစ္ခ်ိန္က ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး ႐ွိခဲ့၏၊ -အိမ္ေထာင္မျပဳမွီက သူတို႔အသီးသီးသည္္ ရဟန္း သီလ႐ွင္ျဖစ္လိုခဲ့ၾကသည္၊-သို႔ေသာ္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ ရဟန္း ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း၊ သီလ႐ွင္ျဖစ္ သင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ကိုယ္စီ-ကိုယ္စီ ျပန္လာခဲ့ၾကရသည္၊ သူတို႔ႏွစ္ ဦးအိမ္ေထာင္က်ၿပီးေနာက္ သူတို႔ ရင္ေသြးရက “သား”ျဖစ္လွ်င္ ရဟန္း၊“သမီး”ျဖစ္လွ်င္ သီလ႐ွင္ ျဖစ္ေစရန္ ဆႏၵ႐ွိခဲ့ၾကသည္၊ -သမီးမိန္းက ေလးရလာသည့္အခါ သီလ႐ွင္ျဖစ္ေစခဲ့၏၊ ဤနည္းအားျဖင့္ သူတို႔သည္လည္း သီလ႐ွင္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု စိတ္၌ ခံစားခဲ့ၾကရသည္၊-

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ အေပါင္းတို႔၊-ယေန႔သည္ကား သန္႔႐ွင္းေသာ  အိမ္ေထာင္စုပြဲေတာ္ႀကီးျဖစ္သည္ ၊ေလာက-ကမၻာႀကီးကို ဦးေဆာင္ေနၾကသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကား တစ္ခ်ိန္က သက္ဆိုင္ရာ မိသားစုအတြင္းေျခကုတ္ယူကာ ႀကီးျပင္းခဲ့ၾကရသူ မ်ားျဖစ္သည္၊-  ကေလးမ်ား၏ ဘ၀စတင္ရာ မိသားစုသည္ အေရးႀကီး-အေရးပါလွပါသည္၊ ဤမွ် အေရး ပါလွေသာ မိသားစုေသာ မိသားစုကို အေကာင္းဆံုး၊ အခိုင္မာဆံုး၊ အတည္ၿငိမ္ဆံုး၊ အေအာင္ျမင္ ဆံုး ႏွင့္ ေပ်ာ္႐႔ႊင္ဆံုး မိသားစုျဖစ္ေအာင္ မည္သို႔ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၾကမည္နည္း၊-

ပညာ႐ွင္မ်ားကေလာ့ အေအာင္ျမင္ဆံုး မိသားစုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအတိုင္းအႀကံျပဳထားပါသည္၊-မိသားစုတိုင္း၌ လက္ထပ္ လက္စြပ္ေလးကြင္းလိုအပ္ပါသည္၊

(၁) တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေလ့လာသည့္ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္း လက္စြပ္က တစ္ကြင္း(Engagement Ring)

(၂) တစ္ဦးကို တစ္ဦး ပိုင္ဆိုင္သည့္ လက္ထပ္လက္စြပ္က တစ္ကြင္း (Marriage Ring)

(၃) တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတြဲ လက္မျဖဳတ္ဘဲ-ေတြ႔ ႀကံဳရသည့္ ဘ၀အခက္အခဲေတြကို ရင္ဆိုင္ရမယ့္ (Suffe-Ring )

(၄) တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေအးအတူပူအမွ် အရာရာကို အတူတကြ ေ၀မွ်ခံစားမယ့္(Sha-Ring) ကတစ္ကြင္း၊ ၏

အိမ္ေထာင္စုတိုင္းတြင္ ယင္းလက္စြပ္ေလးကြင္း ကဲ့သို႔ေသာ္ ဓိတ္ဓါတ္မ်ား တည္႐ွိေနမည္ဆိုပါက ေပ်ာ္၇ႊင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု မ်ား  ျဖစ္လာၾကမည္မွာ ဧကန္ မုခ်ပင္ျဖစ္ပါသည္၊ ထိုသို႔ေသာ မိသားစုမွလည္း တိုင္းျပည္အက်ိဳး-သာသနာအက်ိုး-မိသားစုအက်ိဳးကို  ငယ္ ပိုးေဆာင္႐ြက္မည့္ သားေကာင္း သမီးေကာင္းမ်ားေပၚထြန္းမည္ျဖစ္ပါသည္၊-

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-ဤသန္႔႐ွင္းေသာ အိမ္ေထာင္စုပြဲေန႔တြင္ ေယဇူး-မာရီယား-ဇူဇယ္တို႔ထံတြင္ ဆုပန္ၾကပါစို႔၊ မိသားစုတိုင္းသည္ ေယဇူး၊မာရီယား၊ဇူဇယ္ကဲ့သို႔ သန္႔႐ွင္းေသာမိသားစုျဖစ္ေစရန္ မိမိတို႔၏ ရင္ေသြးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူတို႔ေ႐ွ႕ တြင္ မ်က္ႏွာရေသာ မ္ိသားစုျဖစ္လာရန္အတြက္ ဆုေတာင္းၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္၊