အတြဲ(၂)အမွတ္စဥ္( ၂၄ )     သခင္ေယဇူးေကာင္းကင္ဘံုသို႔တက္ေတာ္မူေသာပြဲ       ၂၀-၅-၂၀၁၂

 

ပထမက်မ္းစာ၊                                                                                                             

              သူတို႔သည္ၾကည္႐ႈလ်က္ေနၾကစဥ္ သူသည္ အထက္သို႔ေဆာင္ယူျခင္းခံေတာ္မူ၏။-

တမန္ေတာ္၀တၴဳက်မ္း                                                                                                         (၁ း ၁   မွ  ၁၁  အထိ )

အိုေသအိုဖိေလ-ေယဇူးသည္ မိမိေရြးေကာက္ေတာ္မူခဲ့ေသာ တမန္ေတာ္ႀကီးတို႔ကို သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အား ျဖင့္မိန္႔မွာထားေတာ္မူၿပီးေနာက္ အထက္သို႔ေဆာင္ေတာ္မူျခင္းကို ခံေတာ္မူေသာေန႔တိုင္ေအာင္ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာအရာ  မ်ားႏွင့္သြန္သင္ေတာ္မူသမွ်တို႔ကို ထုတ္ေဖာ္၍ ေရးထားခဲ့ၿပီးျဖစ္၏။ဒုကၡစရိယာခံၿပီးေနာက္ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ရက္ေလးဆယ္ ပတ္လံုးအထင္အ႐ွားေနထိုင္ေတာ္မူ၍ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအရာတို႔ကို သင္ၾကားေတာ္မူလ်က္ မိမိအ သက္႐ွင္သည့္အေၾကာင္းကို ခိုင္ခံ့ေသာ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကိုျပေတာ္မူ၏။-သူတို႔ႏွင့္အတူစားပြဲစားေနစဥ္ သူတို႔ကို    ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ  ့မွထြက္ခြာမသြားၾကဘဲ ခမည္းေတာ္ဘုရားကတိထားေတာ္မူေသာအရာကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကရန္မွာ ၾကားေတာ္မူ၏။-ထိုကတိကို ငါ့ထံမွ သင္တို႔ၾကားသိၾကၿပီျဖစ္၏။-ေယာဟန္သည္ ေရျဖင့့္ေဆးေၾကာေသာ္လည္း မၾကာမျမင့္မီ သင္တို႔သည္ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ ေဆးေၾကာျခင္းခံၾကရလိမ့္မည္။သို႔ျဖစ္၍ သူတို႔သည္အတူ ေတြ႔ဆံုၾကေသာအခါ သခင္ဘုရားဤအခ်ိန္၌ အစၥေရးအမ်ိဳးသားတို႔အား ႏိုင္ငံကိုျပန္လည္အပ္ေပးမည္ေလာဟု ကိုယ္ေတာ္အားေမးၾကေလ၏။- ကိုယ္ေတာ္ကလည္း ခမည္းေတာ္သည္ အာဏာေတာ္ျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူေသာ အခ်ိန္ကာလကို သိရေသာအခြင့္သည္ သင္တို႔ ၌ မ႐ွိ၊သို႔ရာတြင္ သင္တို႔အေပၚသို႔ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္ေသာအခါ သ င္တို႔သည္ခြန္အား တန္ခိုးကိုခံရၾက၍ ေဂ်႐ုဇလိင္ၿမိဳ  ့မွစ၍ ယူေဒအာျပည္-ဆာမာရီျပည္ႏွင့္ ကမၻာအစြန္းတိုင္ေအာင္ငါ၏ သက္ေသ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ ၏။ဤအရာမ်ားကို ေျပာၿပီးေနာက္တမန္ေတာ္တို႔သည္ ၾကည့္႐ႈလ်က္ေနၾကစဥ္ ကိုယ္ေတာ္သည္တက္သြားသျဖင့္ သူတို႔၏ မ်က္ေမွာက္မွ တိမ္တို႔သည္ ဖံုးလႊမ္းေလ၏။ထိုသို႔ကိုယ္ေတာ္ တက္သြားသည္ကို ေကာင္းကင္သို႔စိုက္ၾကည့္ေနၾကစဥ္ အျဖဴ ၀တ္ထားေသာ လူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ သူတို႔အနီးတြင္ ေပၚလာ၍ အိုဂါလီေလအာလူတို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ရပ္လွ်က္ေကာင္း ကင္ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္ လ်က္ေနၾကသနည္း။သင္တို႔ထံမွ ေကာင္းကင္သို႔ေဆာင္ယူျခင္းကို ခံေတာ္မူေသာ ေယဇူးႄကြသြားေတာ္မူ သည္ကို သင္တို႔ျမင္ၾကရသည့္ နည္းတူ ကိုယ္ေတာ္သည္ တစ္ဖန္ႄကြလာေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆိုေလ၏။

-ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း၊

ဆာလံ (၄၆) ၊

သံၿပိဳင္။   ။ ဘုရားသခင္သည္ ေႄကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ တက္ေတာ္မူ၏။ သခင္ဘုရားသည္  တံပိုးမႈတ္သံႏွင့္တက္ေတာ္ မူ၏။ (သို႔)အာေလလူယား၊

၁။         လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔ လက္ခုပ္တီးၾကေလာ့၊- ဘုရားသခင္အား ႐ႊင္လန္းဧက်ဴးသံျဖင့္ ေႄကြးေၾကာ္ၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူ ကား အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ သခင္ဘုရားသည္ ကမၻာတစ္၀န္းလံုး၌ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ မဟာဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊(သံၿပိဳင္)

၂။         ဘုရားသခင္သည္ ေႄကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္ တက္ေတာ္မူ၏။သခင္ဘုရားသည္ တံပိုးမႈတ္သံႏွင့္တက္ေတာ္မူ၏။ဘုရား သခင္အားခ်ီးမြမ္း ဧက်ဴးၾကေလာ့၊-ခ်ီးမြမ္းဧက်ဴးၾကေလာ့၊-ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘုရင္အား ခ်ီးမြမ္းဧက်ဴးၾကေလာ့၊-ခ်ီးမြမ္းဧက်ဴးၾကေလာ့၊ (သံၿပိဳင္)

၃။         အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာတစ္၀န္းလံုး၏ ဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။သတိပညာျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းဧက်ဴးၾကေလာ့၊ ဘုရားသခင္သည္ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔ကို အုပ္စိုးေတာ္မူ၏။ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၏ သန္႔႐ွင္းေသာပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ထိုင္ေတာ္ မူ၏။-(သံၿပိဳင္)

 

ဒုတိယက်မ္း။

ေကာင္းကင္ဘံု၌ ကိုယ္ေတာ္၏ လက္ယာဘက္မွာ စံပယ္ရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူသည္။

မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီး သံေပါလူး ေအေဖဆီၿမိဳ ့သားတို႔ထံ ေရးထားေသာဆံုးမစာ ပထမေစာင္။ ( ၁ း ၁၇  မွ -  ၂၃  အထိ)

ညီအစ္ကိုတို႔၊-

ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိသခင္ေယဇူး ခရစၧတူး၏ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေတာ္႐ွင္ အဖ ခမည္းေတာ္ ဘုရား သည္ကိုယ္ေတာ္ကို သင္တုိ႔ အျပည့္အ၀ သိနားလည္ေစျခင္းငွာ- ဥာဏ္ပညာကိုလည္းေကာင္း-ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ားထိုးထြင္းနား လည္ခြင့္ကိုလည္းေကာင္း၊သင္တို႔အားေပးသနားေတာ္မူပါေစ။သင္တို႔အား ကိုယ္ေတာ္ေခၚေတာ္မူျခင္းသည္ အဘယ္ကဲ့သို႔ ေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေပးသည္ကိုလည္းေကာင္း၊သန္႔႐ွင္းေသာသူတို႔အား ကတိထားေသာ အေမြေတာ္ ဘုန္းစည္းစိမ္သည္ မည္မွ်ေလာက္ႀကီးျမတ္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ခရစၧတူးသခင္၌ျပဳလုပ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ယံုၾကည္သူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ ျပဳေတာ္မူေသာ တန္ခိုးေတာ္သည္ မည္မွ် ႀကီးမားလွသည္ကိုလည္းေကာင္း၊သိနားလည္ေစျခင္းငွာ သင္တို႔၏ ဥာဏ္မ်က္စိကို အလင္းေပးေတာ္မူပါေစ၊-ထိုတန္ခိုးေတာ္ကား ခရစၧတူးသခင္ကို ေသသူတို႔အစုမွ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေစ၍ အထြက္အထိပ္-အာဏာစက္-တန္ခိုးေတာ္-အုပ္စိုးျခင္း-တည္းဟူေသာ    တမန္ေတာ္ထက္လည္းေကာင္း၊- ဤဘ၀၌ျဖစ္ေစ-ေနာင္ဘ၀၌ျဖစ္ ေစ-ေပးႏိုင္ေသာဘြဲ႔နာမအေပါင္းတို႔ထက္ လည္းေကာင္း-သာလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာျဖစ္ေသာ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ကိုယ္ေတာ္ ၏ ေျခဖ၀ါးေအာက္သို႔ ေရာက္ေစ၍ အုပ္စိုးခြင့္ကို ေပးေတာ္မူသည္။ကိုယ္ေတာ္၏ ခႏၶာေတာ္တည္းဟူေသာ အသင္းေတာ္၏ ဦးေခါင္းလည္း ျဖစ္ေစေတာ္မူသည္။ထိုအသင္းေတာ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔၍ အားလံုးၿပီးေျမာက္ေအာက္ေဆာင္႐ြက္ေတာ္မူ ေသာ ခရစၧတူး၏ ျပည့္စံုျခင္းျဖစ္သတည္း။

                                            ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမဖတ္မီ- ေႄကြးေၾကာ္သံ                                        ( သံမာေတဦးက်မ္း  - ၂၈  း ၁၉-၂၀  )

အာေလလူယား၊-

   -၊သြားၾက၍ လူမ်ိဳးတကာတို႔အား သင္ၾကားၾကေလာ့။ကမၻာကုန္သည့္တိုင္ေအာင္ ငါသည္သင္တို႔ႏွင့္႐ွိမည္ဟုသခင္ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ၊-

အာေလလူယား၊-

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။

 “-။ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ေဆာင္ယူျခင္းကိုခံေတာ္မူ၍ ဘုရား၏ လက္ယာဘက္မွာ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏ ။-

သံမာရ္ကူး ေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။                               ( ၁၆ း ၁၅  မွ  ၂၀  အထိ )

ထိုကာလ၌ သခင္ေယဇူးသည္ ဆယ့္တစ္ပါးေသာတပည့္ေတာ္ႀကီးတို႔အား ထင္႐ွားျပ၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား-

            သင္တို႔သည္ ေျမႀကီးအရပ္ရပ္သို႔ သြားၾက၍ သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔အား ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ကို ေဟာၾကေလာ့၊ယံု ၾကည္၍ ေဆးေၾကာျခင္းခံေသာသူသည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္လိမ့္မည္။မယံုၾကည္ေသာသူမူကား အျပစ္စီရင္ျခင္းကို ခံရ လိမ့္မည္။ယံုၾကည္ေသာသူတို႔၌ ဤတန္ခိုးလကၡဏာမ်ားျဖစ္လတၱံ႔တည္း။-ငါ၏နာမႏွင့္နတ္ဆိုးမ်ားကို ႏွင့္ထုတ္ၾကလိမ့္မည္။ ေသေစတတ္ေသာအရာကို ေသာက္မိလွ်င္လည္း-ေဘးဥပဒ္မထိဘဲ ႐ွိၾကလိမ့္မည္။ သူနာတို႔အေပၚ၌လက္ကိုတင္၍ သူတို႔ကို ခ်မ္းသာေစလိမ့္မည္။ေယဇူးကိုယ္ေတာ္သည္သူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူၿပီးသည့္ေနာက္-ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ေဆာင္ယူျခင္းကိုခံ ေတာ္မူမူ၍ ဘုရား၏လက္ယာဘက္မွာ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏။သူတို႔မူကား   ထြက္သြားၾက၍ သခင္ဘုရားေထာက္ပင့္မစေတာ္မူ သည္ႏွင့္လည္းေကာင္း-သူတို႔၌ ျဖစ္ေစေသာ တန္ခိုးလကၡဏာတို႔ျဖင့္ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ကိုတည္ေစေတာ္မူသည္ႏွင့္လည္း ေကာင္း-အရပ္ရပ္တို႔၌ ေဟာေျပာေလ၏။

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္။

 

ကမၼဌာန္းေထာက္႐ႈခ်က္၊-

                                                          အစားထိုးမရေသာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀။

            ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-တစ္ခ်ိန္တုန္းက သုေတသနာျပဳအဖြဲတစ္ဖြဲ႔က လူအေယာက္တစ္ေထာင္ကို ေမး ခြန္းေလးတစ္ခုေမးၿပီး သုေတသနျပဳ ဆန္းစစ္ၾကည့္ခဲ့ၾကပါတယ္။သူတို႔ေမးတဲ့ ေမးခြန္းက လြယ္ၿပီး ႐ိုးစင္းလွတဲ့ေမးခြန္းေလး တစ္ခုပါ။အဲ့သည့္ေမးခြန္းကေတာ့ အကယ္၍ သင့္ေနအိမ္ကို မီးေလာင္ေနတယ္ဆိုၾကပါစို႔၊-သင့္အိမ္ထဲက ဘယ္ပစၥည္းကို အ ေရးႀကီးတဲ့ ပစၥည္းအျဖစ္-မျဖစ္မေန သယ္ေဆာင္မည္နည္း၊

            သိၾကတဲ့အတိုင္းပါပဲ- အေျဖေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။တစ္ခ်ိဳ ့က လက္၀တ္္လက္စားနဲ႔ ႐ွိစုမဲ့စုေငြစေလးမ်ား တစ္ခ်ိဳ  ့ကေတာ့  အိမ္ေမြးသတၱ၀ါေလးမ်ား၊ တစ္ခ်ိဳ  ့ကေတာ့ မွတ္စုစာအုပ္ေတြနဲ႔ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေလးေတြ၊စသျဖင့္ အမ်ိဳး မ်ိဳးကိုယ္သန္ရာ သန္ရာေျပာၾက-ေျဖၾကပါတယ္။သည္အထဲမွာ အမ်ားစုကေတာ့  မဂၤလာေဆာင္စဥ္က ႐ိုက္ခဲ့ၾကတဲ့ ဓါတ္ပံု ေတြ-မိသားစုအမွတ္တရ ဓါတ္ပံုေတြကို ဘာ့ေၾကာင့္ မျဖစ္မေနသယ္ေဆာင္ၾကမယ္လို႔   ေျပာၾကတာလည္း ဆိုတာကို  အံ့အား သင့္စြာနဲ႔ၾကားၾကရပါတယ္။ေဖၚျပပါပစၥည္းေတြကို ဘာ့ေၾကာင့္ မျဖစ္မေနသယ္ေဆာင္လိုၾကပါသနည္း လို႔ျပန္ေမး ၾကည့္ၾကပါတယ္။သည္အခါမွာ ယင္းပစၥည္းေတြက ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မရႏိုင္တဲ့ အစားထိုးမရတဲ့ အမွတ္တရ ပစၥည္းေတြျဖစ္ ေနလို႔ပါဟု ျပန္ေျဖၾကပါတယ္၊မွန္ပါတယ္၊ယင္းပစၥည္းမ်ားဟာ သက္ဆိုင္ရာ ကာယကံ႐ွင္မ်ားအေနနဲ႔  ျပန္မရႏိုင္တဲ့ အရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ေငြေၾကးဥစၥာမ်ားဆံုး႐ႈံးသြားခဲ့ရင္ အစားျပန္ရႏိုင္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တန္ဖိုး။

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ -ေလာကႀကီးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေတြမ႐ွိေတာ့ဖူးဆိုရင္၊-သည္ေလာကႀကီး အတြက္ အမွတ္တရအေနနဲ႔ ဘာေတြ ခ်ိန္ထားခဲ့ၾကမွာလည္း-သိပၸံပညာ႐ွင္ႀကီး ဂါလိေလယို  ကေတာ့ လူအမ်ားမွီတင္းေန ထိုင္ရာ ကမၻာႀကီးဟာ လံုး၀န္းေသာပံုသ႑ာန္႐ွိတဲ့အေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ပါတယ္။ျမန္မာ့စာေပပညာ႐ွင္ႀကီးဆရာ ေဇာ္ဂ်ီ ကေတာ့ ေဗဒါလမ္း ကဗ်ာေတြကို ေနာင္လာေနာင္သားေတြ အတြက္ ခ်ိန္ထားခဲ့ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္။

ခ်စ္လွစြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔-သည္ကေန႔ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ တက္ေတာ္မူေသာပြဲ  ကိုက်င္းပေနၾကပါတယ္၊-ခရစ္ေတာ္ဘုရားဟာ သည္ေလာက ကမၻာႀကီးကေန မထြက္ခြာမီ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ထားခဲ့တဲ့ အေမြအႏွစ္ကေတာ့ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူး ပင္ျဖစ္ပါတယ္။သည္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးရဲ  ့ထူးျခားမႈကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ရဲ  ့အမွတ္တရပစၥည္းသက္သက္မဟုတ္ပဲ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဘုရားအျဖစ္ေတာ္အေနနဲ႔  စံပယ္ေနျခင္း ပင္ျဖစ္ပါတယ္၊ဒါ့ေၾကာင့္လည္း သည္ကေန႔ ဖတ္ရမဲ့ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲမွာ  ငါသည္ကား ကမၻာကုန္သည့္တိုင္ ေအာင္  သင္တို႔ႏွင့္အတူအစဥ္ ႐ွိေတာ္မူမည္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊

ဒါ့အျပင္ ယင္းကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ၀ိညာဥ္ရိကၡာျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္.။ဒါ့ေၾကာင့္ လည္းငါ၏အသားသည္ စားစရာအမွန္ျဖစ္၏။ငါ၏အေသြးသည္ ေသာက္စရာအမွန္ျဖစ္၏၊ ဤငါ၏သားကိုမစား-ငါ၏အေသြး ကိုမေသာက္ေသာသူတို႔သည္ ထာ၀ရအသက္ကို မရႏိုင္ လို႔မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္ တူးကို အဘယ္အရာႏွင့္မွ် အစားထိုး၍မရႏိုင္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႐ွင္သန္မႈ ။-

ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-သံေယာဟန္ေရးထားတဲ့ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာကို ဖတ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးဟာ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ကို ပိုမိုယံုၾကည္သက္၀င္လာၾကရပါတယ္။ပိုမိုအားကိုးလာၾကပါတယ္။ထို႔အတူ သံမာရ္ကူးက်မ္းစာကိုဖတ္ ၿပီး ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္အားကိုးလာၾကရပါတယ္။ထိုနည္းတူစြာပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ေရးတဲ့ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ရဲ  ့ အေၾကာင္းကို ဖတ္ၿပီး လူဘယ္ႏွစ္ဦးကို အက်င့္ေျပာင္းလဲေစခဲ့ပါသလဲ-ဘယ္ႏွစ္ဦးကို အေမွာင္ထဲကေန အလင္းထဲကိုလမ္းျပ ႏိုင္ခဲ့ပါသလဲ၊အျပစ္သားဘယ္ႏွစ္ဦးကို ေနာင္တရေစခဲ့ပါသလဲ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဘ၀အသက္တာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ  ့လႈပ္႐ွားမႈတိုင္းဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ  ့အထုပၸတၱိကိုေရးသားေနတယ္ဆို တာကို သတိျပဳဆင္ျခင္ေစလိုပါတယ္။ မာသာထေရဇားရဲ  ့က႐ုဏာလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကည့္ၿပီး လူေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ကို ပိုမို ၾကည္ၫိုေလးစားလာၾကပါတယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဂၽြန္ေပါလ္(၂)ကိုၾကည့္ၿပီး ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ကို လူအမ်ားပိုမို ေလးစားတန္ဖိုးထားလာၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာင္လာေနာင္သားေတြအတြက္  ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြထား ရစ္ခဲ့ၾကမလဲဆိုတာကို အေလးအနက္ စဥ္းစားၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။