အတြဲ(၂)အမွတ္စဥ္( ၁၃)           ၀ါတြင္းစတုတၳ တနဂၤေႏြေန႔                                ၁၈-၃-၂၀၁၂

ပထမက်မ္းစာ၊                                                                                           

 သခင္ဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္ႏွင့္ က႐ုဏာေတာ္သည္ လူတို႔ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံရစဥ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းရေသာအခါ၌ ထင္႐ွားေလ၏။ ”

ဓမၼရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ ဒုတိယေစာင္-                                                             ( ၃၆ း ၁၄  မွ  ၁၆ ႏွင့္ ၁၉ မွ ၂၄ အထိ )

ထိုကာလ၌ ရဟန္းခ်ဳပ္အေပါင္းတို႔ႏွင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဘာသာပလူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔ျပဳလုပ္ေသာ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ရာမ်ားအတိုင္း-မေကာင္းဒုစ႐ိုက္မ်ားပြားမ်ားၾက၍ ေဂ်႐ုဇလိင္ၿမိဳ  ့၌ သခင္ဘုရားသန္႔႐ွင္းစင္ၾကယ္ေစေတာ္မူေသာ ဗိမာန္ ေတာ္ကို ညစ္ၫူးေစၾက၏။-ဘိုးေဘးတို႔၏အ႐ွင္ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၏ဗိမာန္ေတာ္ႏွင့္ လူမ်ိဳးကို သနားေတာ္ မူေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ညအခ်ိန္၌ ထ၍သူတို႔အား ႏိႈးေဆာ္သတိေပးရန္ မိမိသံတမန္မ်ားကို သူတို႔ထံသို႔ေစလႊတ္ခဲ့၏၊-သို႔ေသာ္ ဘုရား သခင္၏ သံတမန္မ်ားကို ပ်က္ရယ္ျပဳၾက၍ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏိႈးေဆာ္သံကို အေလးမထားၾက။ပေရာဖက္မ်ားကိုလည္း မ ထီမဲ့ျမင္ျပဳလာၾက၏။ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္သည္ မိမိ၏လူမ်ိဳးအေပၚသို႔ ျပဳျပင္၍ မရသည့္တိုင္ေအာင္ျဖစ္ေလ၏။-ရန္သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္ကို မီး႐ိႈ  ့ၾက၍ ေဂ်႐ုစလိင္ၿမိဳ  ့႐ိုးကိုလည္း ဖ်က္ဆီးၾက၏။-နန္းေတာ္အေဆာင္႐ွိ သမွ်ကို မီး႐ိႈ  ့ၾက၍ အဖိုးထိုက္ တန္ေသာ အရာ႐ွိသမွ်တို႔ကို ဖ်က္ဆီးၾကေလ၏။-ဓါးေဘးမွ လြတ္ေျမာက္သူကို ဘာဘီလံုၿမိဳ  ့ သို႔ေခၚေဆာင္သြား၍ ပါ႐ွားဘုရင္ စိုးစံေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ ဘုရင္ႏွင့္သူ၏သားသမီးတို႔အား ကၽြန္ခံေစ၏။- ေဂ်ေရမိယ ႏႈတ္ျဖင့္ သခင္ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းအရာျပည့္စံုမည့္အေၾကာင္း တိုင္းျပည္၌ မိမိတို႔ဥပုသ္မ်ားကို ေစာင့္ႏိုင္ သည့္တိုင္ေအာင္ ဒုကၡဆင္းရဲ ခံရေသာေန႔မ်ား တို႔၌ ႏွစ္ေပါင္း(၇၀)ျပည့္သည့္တိုင္ေအာင္ ဥပုသ္ေန႔ကို ေစာင့္ႏိုင္ခဲ့ၾက၏။- သခင္ ဘုရားသည္ ေဂ်ေရမိယႏႈတ္ျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားမ်ားျပည့္စံုမည့္ အေၾကာင္း ပါ႐ွားဘုရင္စီ႐ူးနန္းစံပထမႏွစ္ တြင္  သခင္ဘုရားသည္ ပါ႐ွားဘုရင္စီ႐ူး၏ စိတ္ကို လႈံေဆာ္သျဖင့္ သူသည္ မိမိႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၌ အမိန္႔စာခၽြန္ေတာ္ထုတ္ျပန္ သည္ကား ပါ႐ွားဘုရင္သည္ ဤသို႔အမိန္႔႐ွိသည္။ -ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္ ဘုရားသခင္သည္ ေျမႀကီးေပၚ႐ွိ တိုင္းႏိုင္ငံဟူသမွ်ကို ငါ့အားေပး၍ဂ်ဴေဒအာျပည္၊ေဂ်႐ုဆလိင္ၿမိဳ  ့၌ ကိုယ္ေတာ့္အဖို႔ ဗိမာန္ေတာ္ ကိုေဆာက္လုပ္ ရန္ ကၽြႏ္ုပ္အား အမိန္႔႐ွိေတာ္မူ သည္ကိုယ္ေတာ္၏လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔တြင္ ပါ၀င္ေသာသူ-သင္တို႔တြင္ အဘယ္သူ ႐ွိသနည္း။ ထိုသူႏွင့္အတူ-ဘုရားသခင္႐ွိသ ေတာ္မူပါေစ။ထုိသူသည္ ေဂ်႐ုဆလိင္ၿမိဳ  ့သို႔သြားပါေစ။

-ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း၊

ဆာလံ ၁၃၆၊

သံၿပိဳင္။                ။ အိုေဂ်႐ုဆလိင္-သင့္ကို ကၽြႏ္ုပ္ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့လွ်င္ ကၽြန္ုပ္လွ်ာသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏အာေခါင္၌ ကပ္ေနပါေစ။

၁။       ဇီအုမ္ၿမိဳ ့ကိုသတိရၾကေသာအခါ ဘာဘီဘံုျမစ္နားမွာထိုင္၍ ငိုေႂကြးျမည္တမ္းၾက၏။-ထိုေနရာ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေစာင္းမ်ားကို မိုးမခပင္မ်ား၌ ခ်ိတ္ဆြဲထားၾက၏။-(သံၿပိဳင္)

၂။       အေၾကာင္းမူကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဖမ္းဆီးသြားၾကေသာသူတို႔က သီခ်င္းမ်ားဆိုရန္လည္းေကာင္း၊-ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုၫွင္းဆဲ ေသာ သူတို႔က ဇီအုန္သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ငါတို႔အား  ေဖ်ာ္ေျဖၾကေလာ့ဟု ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို လည္းေကာင္း-ငါတို႔ကိုေတာင္းဆိုၾက၏။- (သံၿပိဳင္)

၃။       တစ္ကၽြန္းတစ္ႏိုင္ငံ၌ ဘုရားသခင္၏ သီခ်င္းကို အကၽြႏ္ုပ္တို႔အဘယ္ကဲ့သို႔ ဆိုႏိုင္ပါမည္နည္း။-အိုေဂ်႐ုဆလိင္ၿမိဳ  ့ သင့္ကို ကၽြႏ္ုပ္ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္၏က်င္လည္မႈကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္ေမ့သြားပါေစ။-(သံၿပိဳင္)

၄။       အိုေဂ်႐ုဆလိင္ၿမိဳ  ့ သင့္ကို ကၽြႏ္ုပ္ေမ့ေလ်ာ့၍ ကၽြႏ္ုပ္ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္း၏ အထြတ္အျမတ္ဟု မယူဆလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္၏ လွ်ာ သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏အာေခါင္၌ ကပ္ေနပါေစ။-(သံၿပိဳင္)

 

ဒုတိယက်မ္း။

“ အျပစ္၌ နစ္မြမ္းေသဆံုးေနၾကစဥ္-ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္တို႔သည္

ကယ္တင္ျခင္းခ်မ္းသာကို ရၾကသည္။ ”

မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီး သံေပါလူး ေအေဖဆီၿမိဳ  ့သားတို႔ထံေရးေသာစာ။                  ( ၂ း ၄  မွ -  ၁၀  အထိ)

ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကိုတို႔၊-

က႐ုဏာသနားျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုႂကြယ္၀ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူေသာ မဟာ ေမတၱာ ေတာ္ေၾကာင့္     ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္မ်ား၌ နစ္မြမ္းေသဆံုးေနၾကစဥ္-ခရစၧတူးသခင္ႏွင့္ အတူအသက္ ႐ွင္ေစေတာ္မူသည္ ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းခ်မ္းသာကို ရၾကသည္။ ထိုမွ် မက ေယဇူးခရစၲတူးသ ခင္ႏွင့္အတူ သင္တို႔ကို႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေစေတာ္မူ၍ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ ေကာင္းကင္ဘံု၌ အတူစံစားခြင့္ ကိုေပးေတာ္မူ သည္။- ဤသို႔ျပဳေတာ္မူျခင္းသည္ ေယဇူးခရစၧတူးသခင္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူရာ၌ မိမိေက်းဇူးေတာ္ အဘယ္မွ်ႂကြယ္၀ မ်ားျပားေၾကာင္းကို ကာလအဆက္ဆက္ ထင္႐ွားေစျခင္းငွာျဖစ္သည္။သင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူး ေတာ္ေၾကာင့္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ၾကရသည္။-သင္တို႔၏အစြမ္းေၾကာင့္မဟုတ္-ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။သင္တို႔၏ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားေၾကာင့္လည္းမဟုတ္-သို႔ျဖစ္၍ မည္သူမွ် ငါႂကြားစရာ အေၾကာင္းမ႐ွိ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားေသာ ေကာင္းေသာလုပ္ငန္းမ်ား ကို လိုက္က်င့္ႏိုင္ၾကရန္ ေယဇူးသခင္၌ ဘုရားသခင္ျပဳျပင္ ဖန္ဆင္းထားေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾက သည္။

                                       ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမဖတ္မီ- ေႄကြးေၾကာ္သံ                                                ( သံေယာဟန္က်မ္း  - ၃    ၁၆  )

                   မိမိတစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္သည္ ဤေလာကကို ခ်စ္ ေတာ္မူ၏၊-ထိုသားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ မပ်က္စီးေစရ၊-ထာ၀ရအသက္ကို ရေစမည့္အေၾကာင္း တည္း။

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။

 “ဤေလာကကို ကယ္ဆယ္ေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္ မိမိသားေတာ္ကို ဤေလာကသို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ”

သံေယာဟန္ေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။                       ( ၃ း ၁၄  မွ  ၂၁  အထိ )

ထုိကာလ  သခင္ေယဇူးသည္ နီေကာေဒမူးအား ဤသို႔အမိန္႔ေတာ္႐ွိသည္။-မိုးဇယ္သည္ ေတာကႏၲာရ၌ ေႁမြကို ေႁမွာက္ထားသကဲ့သို႔ လူသားသည္ ေျမွာက္ထားျခင္းကို ခံရမည္။သူ၌ ယံုၾကည္ေသာသူ ဟူသမွ်သည္ မပ်က္စီးေစရ၊-ထာ၀ ရအသက္ကို ရေစမည့္အေၾကာင္းတည္း။-မိမိတစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္ တိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္ သည္ ဤေလာက-ကိုခ်စ္ေတာ္မူ၏။-ထိုသားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ မပ်က္စီးေစရ-ထာ၀ရ အသက္ကို ရေစမည့္အေၾကာင္းတည္း။အေၾကာင္းမူကား ဤေလာကကို အျပစ္စီရင္ျခင္းငွာမဟုတ္၊-ဤေလာကကို ကယ္ဆယ္ေစျခင္း ငွာ ဘုရားသခင္သည္ မိမိသားေတာ္ကို ဤေလာက၌ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။-သူ႔ကို ယံုၾကည္ေသာ သူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကို မခံရ၊-သူ႔ကိုမယံုၾကည္ေသာသူမူကား အျပစ္စီရင္ျခင္းကို ယခုပင္ခံရၿပီ၊-ဘုရားသခင္၏ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္၏နာ မေတာ္၌ မယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္တည္း၊-အျပစ္စီရင္ျခင္းဟူမူကား အလင္းသည္ ဤေလာကသို႔ လာေသာ္လည္း၊လူတို႔ သည္ အလင္းထက္ေမွာင္မိုက္ကိုသာ၍ ႏွစ္သက္ၾက၏၊-အေၾကာင္းမူကား သူတို႔၏ အက်င့္အေလ့ မေကာင္းၾက၊-အကယ္၍ မေကာင္းက်င့္ေသာသူဟူသမွ်သည္ အလင္းကိုမုန္း၏။မိမိျပဳေသာ မေကာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္တင္၍ ဆံုးမျခင္းမခံရ ေအာင္ အလင္းဆီသို႔မလာ၊- သမၼာတရားကို က်င့္ေသာသူမူကား မိမိျပဳေသာေကာင္းမႈမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၌ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ထင္႐ွားေစျခင္းငွာ အလင္းဆီသို႔လာ၏။-

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္။

 

ကမၼဌာန္းေထာက္႐ႈခ်က္၊-

                                “ သကာရည္ႏွင့္ ေရာေမႊခံလိုက္ရေသာ တမာသီးေလးမ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀။

          တစ္ခါတုန္းက သခ်ၤာ အင္မတန္မွ ေတာ္တဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးဟာ ကက္သလစ္ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ကိုေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္၊-အဲ့သည့္ေက်ာင္းသားဟာ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ ကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္းေတြကိုလည္း တစ္ခါမွ မေရာက္ဖူးဘူးတဲ့၊ သူသြားေရာက္သြားတဲ့ ဘုရားေက်ာင္းအ၀င္ေပါက္မွာ ပံုေတာ္မပါတဲ့ လက္၀ါးကား တိုင္ႀကီးတစ္ခုုကို ေတြ႔လိုက္ရပါတယ္၊-သည္ေတာ့ သူက သည္အေပါင္းလကၡဏာႀကီးက ဘာအဓိပၸါယ္လဲ လို႔ေမး လိုက္ပါ တယ္၊ -သည္ေက်ာင္းသားက သခ်ၤာေတာ္သူဆိုေတာ့ သခ်ၤာ႐ႈေထာင့္ကေနၾကည့္ၿပီး ေမးလိုက္တာေပါ့၊-သည္ေတာ့ အေမးခံ လိုက္ရတဲ့ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးက သည္လိုျပန္ေျဖလိုက္ပါတယ္၊ -ဒ့ါဟာ ဘုရားသခင္က လူသားေတြကို ခ်စ္တဲ့အ ေၾကာင္း သေကၤတျပတဲ့ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္၊-ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့- ဘုရားရဲ  ့ခ်စ္ျခင္း ဟာထာ၀စဥ္အေပါင္း လကၡဏာ သေကၤတပဲျဖစ္ပါတယ္၊ -ဘုရားရဲ  ့အခ်စ္ဟာ လူသားေတြအတြက္ ဘယ္ေသာအခါမွ အႏႈတ္လကၡဏာ သေကၤတ  ကိုမျပပါဖူးလို႔ ျပန္ေျဖလိုက္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တန္ဖိုး။

          မွန္ပါတယ္၊ -ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ဘယ္ေသာအခါမွ အႏႈတ္လကၡဏာသေကၤတကို မျပပါဖူး၊အေပါင္း လကၡဏာ သေကၤတ  ကိုသာျပပါတယ္။ေမတၱာတရား တစ္ခုမွာ အႏႈတ္လကၡဏာသေကၤတကို ျပေနရင္ အဲ့သည့္ေမတၱာတရား ဟာ  ေမတၱာတရား ဟာ ေမတၱာစစ္-ေမတၱာမွန္ေတာ့-မဟုတ္ႏိုင္ပါဖူး၊-ဒါ့ေၾကာင့္လည္း လူေတြကေျပာၾကတာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟူ သည္ ရယူျခင္းမဟုတ္ -ေပးဆပ္ျခင္း သာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္။

ခ်စိ္လွစြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔-ဘုရား႐ွင္ရဲ  ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆိုတာ ဘယ္ေသာအခါမွ အႏႈတ္လကၡဏာမ ဟုတ္ပါဖူး၊ -အၿမဲ အေပါင္းလကၡဏာ သေကၤတ-သေဘာကိုေဆာင္ပါတယ္၊သံလူကားက်မ္း(၁၅း၁-၃၂) မွာ ေဖၚျပထားတဲ့ ေပ်ာက္ေသာသား ပံုဥပမာဟာ ဘုရား႐ွင္ရဲ  ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ဘယ္ေသာအခါမွ အႏႈတ္လကၡဏာ သေကၤတကိုမေဆာင္ ပါဖူး၊ အေပါင္းလကၡဏာ သေကၤတကိုသာေဆာင္ပါတယ္၊ သည္ပံုဥပမာမွ မိဘရဲ  ေက်းဇူးတရား ကို ေျခစံုကန္သြားတဲ့သားဆိုး၊   မိဘမေသမီ အေမြကို အတင္းခြဲယူၿပီး စိတ္ထင္တိုင္းႀကဲခဲ့တဲ့သားဆိုး၊ ခုလုတ္ထိမွ အမိတခဲ့တဲ့သားဆိုး၊ အဲ့သည့္ေလာက္အထိ မိဘအေပၚ ေဆာကားခဲ့ေသာ္လည္း-မိမိသားအေပၚမွာ တစ္စက္ကေလးမွ အႏႈတ္လကၡဏာ သေကၤတကို မျပခဲ့တဲ့ ဖခင္ႀကီး ရဲ  ့ေမတၱာတရားဟာ လက္ဖ်ားခါရေလာက္ေအာင္ကို အံ့ၾသစရာေကာင္းလွပါတယ္၊ -မိမိသားျပန္လာမဲ့ လမ္းကို ေန႔စဥ္လည္ တဆန္႔ဆန္႔နဲ႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနတယ္ ဆိုတဲ့က်မ္းပိုဒ္ေလး တစ္ခုထဲနဲ႔တင္ ဖခင္ႀကီးရဲ  ့ေမတၱာတရားဟာ အေပါင္းလကၡဏာ သေကၤတ ကိုေဆာင္ေနပါၿပီ၊-

          ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-သကာရည္နဲ႔ေပါင္းရင္ ခါးသီးလွတဲ့ တမာသီးေလးမ်ားပင္လွ်င္ အခ်ိဳ ဓါတ္ကဲလာတတ္တယ္ မဟုတ္ပါလား၊ -သံေပတ႐ူးဟာ ဆရာသခင္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို သံုးႀကိမ္တိတိ ခါးခါး သည္းသည္း ျငင္းဆိုကာ တမာသီးဘ၀ကိုေရာက္ခဲ့ရဖူးပါတယ္၊-ဒါေပမယ့္ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ျပန္ေပါင္းစပ္လိုက္တဲ့အခါ ခ်ိဳၿမိန္ေသာ အသီးေလး ျဖစ္လာကာ ဦးစြာေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ သမိုင္း၀င္သြားပါေတာ့တယ္၊-ထို႔အတူ မိမိရဲ႕ ဆရာသခင္ျဖစ္တဲ့ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားကို ေငြသံုးဆယ္နဲ႔ ေရာင္းစားၿပီးသစၥာေဖါက္ခဲ့တဲ့ ဂ်ဳဒကေတာ့-ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ နဲ႔ ျပန္လည္အေပါင္းလကၡာကိုမျပ ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ သူ႔ရဲ  ့သမိုင္းမွာ အမဲစက္ေတြစြန္းထင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊-ရဟႏၲာစိန္ၾသဂုတ္စတင္း ဟာ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက တမာသီးခါးခါးေလးျဖစ္ပါတယ္၊-ဒါေပမယ့္ ခရစ္ေတာ္ဆိုတဲ့ သကာရည္နဲ႔ ေပါင္းစပ္လိုက္တဲ့အခါ အခါးဓါတ္ေတြေပ်ာက္ၿပီး အခ်ိဳဓါတ္မ်ားနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ဘ၀ႀကီးျပည့္၀ေစခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္၊-

          ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-သည္ကေန႔၀ါတြင္းရဲ  ့စတုတၳတနဂၤေႏြမွာ ၾကားနာခဲ့ၾကရတဲ့ က်မ္း စာမွာ ဘုရား႐ွင္ရဲ  ့အႏႈိင္းမဲ့ေမတၱာေတြ၊အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြအေၾကာင္းၾကားနာၾကရမွာျဖစ္ပါ တယ္၊-မိမိ၏ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔သည့္တိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္သည္ ဤေလာက ခ်စ္ေတာ္မူ၏၊-ဤေလာ က-ကို အျပစ္စီရင္ျခင္းငွာ မဟုတ္-ဤေလာက-ကိုကယ္ဆယ္ျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္ မိမိသားေတာ္ကို ဤေလာကသို႔ေစ လႊတ္ေတာ္မူ၏။ (ေယာဟန္ ၃း၁၇)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႐ွင္သန္မႈ ။-

ကၽြန္ေတာ္တို႔အမ်ားပိုင္းဟာဘုရားကို ခ်စ္တာထက္ ေၾကာက္တာက ပိုၾကပါတယ္၊-ဒါ့ေၾကာင့္လည္း တစ္ခါတစ္ရံမွာ ဘယ္ကေန ဘယ္သူေရးလိုက္မွန္းမသိ၊ေဖာ္ျပထားတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြဟာလည္း ခိုင္လံုမႈမ႐ွိတဲ့စာေတြက“ ဤ ရသူသည္ေနာက္ ထပ္ေစာင္ေရ(၁၀၀)ပြားၿပီး မိတ္ေဆြအေယာက္(၁၀၀)ကိုေ၀ေပးလိုက္ပါ၊-ေျပာသည့္အတိုင္ တိက်စြာလိုက္ နာေသာသူသည္ အခက္အခဲမ်ားကိုေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္လႊားႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး- မွာၾကားထားသည့္အတိုင္ မလိုက္နာေသာသူ သည္ကံၾကမၼာဆိုး မ်ားနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ၾကရမည္ဟု ေရးထားပါသည္။ -သည္လိုစာမ်ိဳးရသူေတြဟာ ေၾကာက္႐ြံ  ့စိတ္နဲ႔တုန္လႈပ္ကုန္ ပါေတာ့တယ္၊-ေခတ္အဆက္ဆက္က ယံုၾကည္လက္ခံလာခဲ့တဲ့ ၊ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားခိုင္လံုစြာနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ သမၼာက်မ္းစာ-စကားမ်ားကို ယံုဖို႔-လက္ခံဖို႔ အားနည္းသေလာက္ ၊ေရးသူမပါတဲ့ ေဖၚျပပါစာမ်ိဳးကိုေတာ့-ယံုၾကည္လြယ္တတ္ ၾကတာဟာ လူ႔ရဲ  ့အားနည္းခ်က္ ပင္ျဖစ္ပါတယ္။သည္ကေန႔ၾကားနာခဲ့ၾကရတဲ ့ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲမွာ“ ဤေလာကအျပစ္ စီရင္ျခင္းငွာ မဟုတ္ ကယ္ဆယ္ေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္ မိမိသားေတာ္ကို ဤေလာကသို႔ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏(ေယာဟန္ ၃း၁၇)

          ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ ၊-ဘုရားသခင္ရဲ  ့အခ်စ္ေတြကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ျဖင့္လက္ခံေစလိုပါ တယ္၊-အႏႈတ္လကၡဏာ ကင္းတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ  ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ကို ဘာ့ေၾကာင့္ သံသယေတြ႐ွိေနၾကရတာလည္း။ခါး လြန္းလွတဲ့ တမာသီးကိုေတာင္ခ်ိဳၿမိန္လာေအာင္-သကာရည္ကစြမ္းေဆာင္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္၊-ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ  ့ခါးသည္းလွတဲ့ ဘ၀အသီးသီးကို ခရစ္ေတာ္ရဲ  ့အေပါင္း လကၡဏာေဆာင္ေသာ ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ေရာ္စပ္ကာ ခ်ိဳၿမိဳန္ေသာ ဘ၀ေလးမ်ားပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။