အတြဲ(၂)အမွတ္စဥ္( ၂၉ )      ႏွစ္၏(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္သာမန္တနဂၤေႏြေန႔                ၂၄-၆-၂၀၁၂

 

ပထမက်မ္းစာ၊                                                                                                             

                                  ထႄကြလ်က္႐ွိေသာသင္၏ လႈိင္းတံပိုးတို႔ကို ဤေနရာ၌ ရပ္တံ့ေစရမည္။-

ေယာ့ဘ္၀တၱဳက်မ္း                                                                                                      (၃၈ း ၁ ႏွင့္ ၈  မွ ၁၁  အထိ )

သခင္ဘုရားသည္ ေလေပြအတြင္းမွ ျပန္ေျဖလ်က္မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ - ပင္လယ္သည္ အမိ၀မ္းထဲမွေပၚထြက္လာသ ကဲ့သို႔ ေပၚထြက္လာေသာအခါ၌လည္းေကာင္း-တိမ္မ်ားကိုသူ၏အ၀တ္ပမာ ဖံုးလႊမ္းေပးေသာအခါ၌ လည္းေကာင္း ကေလး အႏွီးျဖင့္ပတ္ရစ္သကဲ့သို႔ျမဴခိုးမ်ားျဖင့္ပတ္ရစ္ေသာအခါ၌လည္းေကာင္း၊အဘယ္သူသည္ ပင္လယ္၏တံခါးမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ေပး သနည္း၊- ငါသည္္ ပင္လယ္ကို နယ္နိမိတ္ပိုင္းျခားေပး၍ တံခါးမ်ားႏွင့္ မင္းတုန္းတပ္ဆင္ၿပီးေနာက္ဤေနရာအထိလာ၍ ေရွ  ့ မတိုးရ-သင္၏လႈိင္းတံပိုးတို႔ကို ဤေနရာ၌ ရပ္တံ့ေစရမည္ဟုငါမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ၿပီ၊-

-ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးဘုရျခင္း၊

ဆာလံ (၁၀၆) ၊

သံၿပိဳင္။      ။ ဘုရားသခင္၏ က႐ုဏာေတာ္သည္ အစဥ္ထာ၀ရ တည္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ့္အား           

ခ်ီးမြမ္းေထာ မနာျပဳၾကေလာ့။

၁။         ေရမ်ားေပၚ၌ အလုပ္လုပ္ရန္သေဘၤာထဲသို႔ဆင္းၾကေသာသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ေဆာင္႐ြက္ေတာ္မူရာမ်ားႏွင့္ကိုယ္ ေတာ္၏ အံ့ဖြယ္ရာတို႔ကို ေရနက္ရာမ်ား၌ ေတြ႔ျမင္ၾကရ၏။-(သံၿပိဳင္)

၂။         ကိုယ္ေတာ္သည္အမိန္႔ေပးေတာ္မူသျဖင့္ေလျပင္းမုန္တုိင္းကိုတိုက္ေစေတာ္မူ၍ လႈိင္းတံပိုးတို႔သည္ ထႄကြၾကကုန္၏။  ထိုလႈိင္းတံပိုးတို႔သည္ ေကာင္းကင္တိုင္ေအာင္ ထႄကြၾက၍ အလြန္နက္ေသာ ေနရာတိုင္ေအာင္ဆင္းသက္ၾကသျဖင့္ ထိုသူတို႔ ၏ စိတ္ႏွလံုးသည္ ေဘးဒုကၡမ်ားကို ျမင့္၍ ေၾကာက္႐ြံ  ့တုန္လႈပ္ၾကကုန္၏။-(သံၿပိဳင္)

၃။         ေဘဒုကၡေရာက္ၾကေသာအခါ သခင္ဘုရားထံေတာ္သို႔ ေအာ္ဟစ္ၾကသျဖင့္ ထိုသူတို႔ကို သူတို႔၏ေဘးဒုကၡမွ ကယ္ဆယ္ေတာ္မူ၏၊-ကိုယ္ေတာ္သည္ ေလျပင္းမုန္တိုင္းကို ေလေျပေလၫွင္းအသြင္သို႔ ေျပာင္းလဲေစေတာ္မူသျဖင့္ လႈိင္းတံ ပိုးတို႔သည္ ၿငိမ္သက္သြားၾကကုန္၏။-(သံၿပိဳင္)

၄။         ထိုသို႔ၿငိမ္သက္သြားေသာေၾကာင့္ ထိုသူတို႔သည္ ၀မ္းေျမာက္ၾကကုန္၏။ကိုယ္ေတာ္သည္လည္း သူတို႔အလို႐ွိရာသ ေဘာၤဆိပ္သို႔ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူ၏။-ကိုယ္ေတာ္၏က႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ လူသားတို႔အေပၚေဆာင္႐ြက္ေတာ္မူေသာ အံ့ဖြယ္ရာမ်ားကို  ေထာက္၍ သခင္ဘုရားအားခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳၾကေစေသာ္။-(သံၿပိဳင္)

 

ဒုတိယက်မ္း။

အရာခပ္သိမ္းတို႔သည္ အသစ္ခ်ည္းသာျဖစ္ၾကေလၿပီ၊-

မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီး သံေပါလူး ေကာ္ရင္သီၿမိဳ့သားတို႔ထံ ေရးထားေသာဆံုးမစာ ဒုတိယေစာင္။

( ၅ း ၁၄  မွ -  ၁၇  အထိ)

ညီအစ္ကိုတို႔၊-

လူတစ္ဦးသည္ လူခပ္သိမ္းတို႔အဖို႔ အေသခံသည္မွန္လွ်င္ လူအားလံုးတို႔သည္ ေသလ်က္႐ွိၾကသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယူ ဆၾကသည္ျဖစ္၍ ခရစၧတူးသခင္၏ ေမတၱာေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ျပင္းျပစြာလႈံေဆာ္လ်က္႐ွိေပသည္။ခရစၧတူးသခင္သည္ လူအားလံုးတို႔အတြက္ အသက္ေတာ္အေသခံေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကား အသက္႐ွင္ေသာ သူတို႔သည္ ကိုယ့္အဖို႔အသက္ မ႐ွင္ၾကေတာ့ဘဲ-မိမိတို႔အတြက္အေသခံေတာ္မူ၍႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာ သူအဖို႔သာ အသက္ ႐ွင္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် လူ႔ဘ၀႐ႈ ေထာက္မွ အသိ အမွတ္မျပဳေတာ့ေပ၊-ခရစၧတူးသခင္ကို လူ႔ဘ၀႐ႈေဒါင့္မွ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ယခုအသိအမွတ္မျပဳေတာ့ၿပီ။-သို႔ျဖစ္၍ တစ္စံုတစ္ ေယာက္သည္ ခရစၧတူးသခင္၌ တည္႐ွိလွ်င္ ထိုသူသည္ အသစ္ျပဳျပင္ဖန္ဆင္းျခင္းခံရေသာသူ ျဖစ္၏။-အစီအစဥ္ေဟာင္း တို႔သည္ ေျပာင္းလဲသြားၾကၿပီျဖစ္၍ အရာခပ္သိမ္းတို႔သည္ အသစ္ခ်ည္းသာျဖစ္ၾကေလၿပီ။

                                            ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမဖတ္မီ- ေႄကြးေၾကာ္သံ                                                (သံလူကား  - ၈  း ၁၁ )

အာေလလူယား၊-

   -၊ငါတို႔တြင္ႀကီးေသာပေရာဖက္ေပၚထြင္းၿပီ။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိလူမ်ားကို ၾကည့္႐ႈေတာ္မူၿပီ။-

အာေလလူယား၊-

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။

 “-ဤသူသည္ အဘယ္သူျဖစ္သည္ဟုထင္သနည္း၊ အေၾကာင္းမူကား ေလႏွင့္ပင္လယ္သည္ သူ၏စကားကို နားေထာင္ၾကသည္တကား-။-

သံမာရ္ကူး ေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။                                                          ( ၄ း ၃၅  မွ  ၄၀  အထိ )

ထိုေန႔ညဦးယံအခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ ကမ္းတစ္ဘက္သို႔ကူးၾကစို႔ဟု သူတို႔အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။-လူအစုအေ၀းတို႔ကိုလႊတ္ လိုက္ၾက၍ကိုယ္ေတာ္ကို သေဘၤာေပၚ၌ ႐ွိႏွင့္ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ယူေဆာင္ၾက၏။-အျခားသေဘၤာမ်ားလည္း ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္  အတူပါၾက၏။ထိုအခါ ုျပင္းစြာေသာေလမုန္တိုင္းထ၏။လႈိင္းသည္လည္းသေဘၤာ၌ ၀င္သည္ျဖစ္၍ သေဘၤာသည္ ေရျပည့္လာ လ်က္႐ွိေလ၏။ကိုယ္ေတာ္သည္ ပဲ့၌ ေခါင္းအံုးေပၚမွာ က်ိန္းစက္လ်က္ ေနေတာ္မူ၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ႏိႈးၾကသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဘုရား-တပည့္ေတာ္တို႔ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္သည္ကို ကိုယ္ေတာ္အမႈထားေတာ္မမူသေလာဟု ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊-ကိုယ္ ေတာ္သည္ထ၍-ေလကိုၿခိမ္းေျခာက္ေတာ္မူသျဖင့္ ပင္လယ္အား တိတ္ဟဲ့-ဆိတ္္ၿငိမ္စြာ႐ွိေလေတာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ ေလ သည္ၿငိမ္စဲ၍ လြန္စြာေသာ ယာယာျခင္းျဖစ္ေလ၏။ကိုယ္ေတာ္ကလည္း အဘယ့္ေၾကာင့္ ေၾကာက္တတ္ၾကသနည္း။သင္တို႔ သည္ ယံုၾကည္ျခင္းမ႐ွိၾကေသးသေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။-သူတို႔သည္ အလြန္ေၾကာက္၍ ဤသူသည္အဘယ္သူျဖစ္သည္ဟု ထင္သနည္း-အေၾကာင္းမူကား ေလႏွင့္ပင္လယ္သည္ သူ၏စကားကို နားေထာင္ၾကသည္တကားဟု အခ်င္းခ်င္းဆိုၾက၏။

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္။

 

ကမၼဌာန္းေထာက္႐ႈခ်က္၊-

                                       ကိုယ္ႏွင့္မဆိုင္-ခြင့္မတိုင္ - စြဲကိုင္ၾကည့္႐ႈ သတိျပဳ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀။

            ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ားရဲ  ့အဆိုအရ-အိုဇုန္းလႊာေပါက္ေနတဲ့အတြက္ လက္႐ွိကမၻာ့ ရာသီဥတုဟာ ပံုမွန္အေနအထားမွာမ႐ွိေတာ့ပဲ-ေဖာက္ျပန္ေနပါတယ္၊- မိုးေခါင္လြန္းျခင္း-ေရႀကီးလြန္းျခင္း-ပူျပင္းေခ်ာက္ေသြ႕          လြန္းျခင္း-မခံႏိုင္ေအာင္ခ်မ္းေအးျခင္း စသျဖင့္ အစြန္းထြက္ရာသီဥတုမ်ိဳးနဲ႔ ယေန႔ကမၻာႀကီးဟာ ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တန္ဖိုး။

            အဲသည္လို-ရာသီဥတုကေမာက္ကမ ျဖစ္မႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေတြ-ေမြးျမဴေရးေတြမွာ အခက္အခဲနဲ႔ႀကံဳေတြ႔ရပါ တယ္၊-ရာသီဥတုမွန္ကန္မႈေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ားအထြက္ေကာင္းမြန္ျခင္း-ေမြးျမဴေရးမ်ားေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းျခင္း-သြားလာေရးမ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ ့ျခင္း-စတဲ့ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်ိဳးထူးမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာလူသားမ်ားဟာ ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ-ခ်မ္းေျမ့ေသာ-ဘ၀ မ်ားကိုပိုင္ဆိုင္လာၾကပါတယ္၊-ရာသီဥတုဟာ လူသားမ်ားအသက္႐ွင္သန္ဖို႔အတြက္ မ်ားစြာအေရးပါေနပါတယ္၊

သည္ကေန႔ ပညာ႐ွင္မ်ားဟာ အခုလိုရာသီဥတုေဖါက္ျပန္ရျခင္းရဲ  ့အေၾကာင္းရင္းကိုသုေတသနျပဳၾကတဲ့အခါ-ဥတု ရာသီေတာကိုမွီ၏ ဆိုတဲ့အတိုင္း သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးျခင္း-စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ား-သြားလာေရးယဥ္ရထားမ်ားမွထုတ္လိုက္တဲ့ မီးခိုးေငြ႔မ်ားကလည္း အေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္၊စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ကလည္း အေၾကာင္းတစ္ခုေပါ့၊

ဒါ့ေၾကာင့္ ပညာ႐ွင္မ်ားဟာ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ  ့အစည္းမ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး-သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားကိုထိန္း သိမ္းျခင္း-မီးခိုးေငြ႔ထုတ္မႈနည္းပါးေသာ ယဥ္ရထားမ်ားကို တည္ထြင္ျခင္း-ေလာင္စာဆီမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း-ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ ႐ွင္းသပ္ရပ္ေရးအတြက္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်စြန္႔ႏိုင္ေအာင္ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားေဆာင္႐ြက္ျခင္း-ပလပ္စတိတ္ အပ္-ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္မ်ားအစား-စကၠဴအိတ္မ်ားႏွင့္အစားထိုးျခင္းမ်ားစီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ကာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္႐ြက္ လာၾကတာကို ျမင့္ေတြ႔ေနရပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္။

ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔-သည္ကေန႔ၾကားနာခဲ့ၾကရတဲ့ပထမက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲမွာ- အဘယ္သူသည္ ပင္လယ္၏တံခါးမ်ားကိုပိတ္ဆို႔ေပးသနည္း၊- ငါသည္္ ပင္လယ္ကို နယ္နိမိတ္ပိုင္းျခားေပး၍ တံခါးမ်ားႏွင့္ မင္းတုန္းတပ္ဆင္ၿပီး ေနာက္ဤေနရာအထိလာ၍ ေရွ  ့ မတိုးရ-သင္၏လႈိင္းတံပိုးတို႔ကို ဤေနရာ၌ ရပ္တံ့ေစရမည္ဟုငါမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ၿပီ၊-ဟုၾကားနာခဲ့ ၾကရပါတယ္၊-သည္က်မ္းပိုဒ္ကိုေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ သဘာ၀ေလာကႀကီးကို အမွန္တကယ္ပိုင္ဆိုင္ၿပီး-စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္သူ-အ မိန္႔ေပးႏိႈင္သူဟာ ထာ၀ရဘုရားပင္ျဖစ္ပါတယ္၊

သည္ကေန႔ကမၻာ့ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေနျခင္းဟာ သဘာ၀တရားႀကီး-တနည္းအားျဖင့္ဆိုရရင္-ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္း ထားတဲ့ ေလာကသဘာ၀တရားကို လူေတြဟာ မေထမဲ့ျမင္ျပဳေနျခင္း-ဖ်က္ဆီးပစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔အားလံုးက ေထာက္ျပေနၾကပါတယ္။

ျပန္စဥ္းစားၾကည့္တဲ့အခါ-သည္ကေန႔လူသားေတြဟာ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းထားတဲ့ သစ္ပင္ေတြ-ျဖစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ ေတြကို အလြဲသံုးစားျပဳေန-ဖ်က္ဆီးပစ္ေနတဲ့အတြက္ လို႔ လက္ၫႈိးထိုးအျပစ္တင္ေနၾကပါတယ္၊ဒါေပမယ္လို႔ အျပစ္မဲ့ကေလး သူငယ္ေတြကို သတ္ပစ္ေနတာ-အၾကင္နာတရားကင္းမဲ့ၿပီး တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ႏိုင့္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ေနတာ-အျပစ္မဲ့လူမမယ္ ကေလးငယ္မ်ားကို ေရာင္းစားေနတာ-အ႐ြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ကေလးငယ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ေနတာ-ေမတၱာတရားကင္းမဲ့ ၿပီးလူကုန္ကူးသန္းေနတာ-စစ္တိုက္ေနတာ စတဲ့-စတဲ့ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားကင္းမဲ့-စာနာေထာက္ထားမႈမ႐ွိတဲ့အမႈေတြကိုယ ေန႔လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ၿမိန္ေရာ-ယွက္ေရ က်ဴးလြန္ေနၾကတာေတြဟာလည္း ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းထားတဲ့ အရာမ်ားကိုဖ်က္ စီးပစ္ေနျခင္းပင္မဟုတ္ပါေလာ-

သည္ကေန႔ၾကားနာခဲ့ရတဲ့ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲမွာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားဟာ မုန္တိုင္းကို အမိန္႔ေပးရပ္တန္႔ေစ ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းၾကားနာခဲ့ၾကရပါတယ္၊-သဘာ၀ေလာကႀကီးကိုဘုရား႐ွင္ပိုင္ဆိုင္ေတာ္မူပါတယ္၊-ဘုရား႐ွင္ပိုင္ဆိုင္ေသာအရာ မ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း-ဖ်က္္္္္္္ဆီးးျခင္းမ်ားကိုိ လူသားမ်ားျပဳက်င့္ေနျခင္းဟာ အျပစ္ပင္မဟုတ္ပါလား-

ဒ့ါေၾကာင့္ လက္႐ွိကမၻာမွာ ရာသီဥတုမ်ားေဖါက္ျပန္ေနျခင္းဟာ သစ္ေတာ-သစ္ပင္မ်ားၿပဳံးတည္းတဲ့အတြက္-အိုဇုန္း လႊာႀကီးေပါက္ေနတဲ့အတြက္ထက္ ဘုရားသခင္ရဲ  ့ေကာင္းႀကီးခံစားၾကရမယ္ဆိုရင္ သည္ျပႆနာမ်ားကို အေျဖ႐ွာႏိုင္မယ္ လို႔ယံုၾကည္မိပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႐ွင္သန္မႈ ။-

ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ကေလးေတြအတြက္ လိုက္က်င့္သင့္တဲ့ လူ႔က်င့္၀တ္မ်ား ကို ဆိုင္းဘုတ္သဖြယ္ေရးဆြဲၿပီး အမ်ားျမင္သာတဲ့ေနရာေတြမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားၾကပါတယ္၊အဲ့သည့္အထဲက အထက္မွာေခါင္းစဥ္တပ္ထားတဲ့အတိ္ုင္း-ကိုယ္ႏွင့္မဆိုင္-ခြင့္မတိုင္-စြဲကိုင္ၾကည့္႐ႈ-သတိျပဳဆိုတဲ့နိတိစကားေလးလူ႔က်င့္ ၀တ္ေလးကိုကၽြန္ေတာ္အေတာ္သေဘာက်ပါတယ္၊မိမိႏွင့္မဆိုင္တဲ့အရာမ်ားကို ပိုင္႐ွင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ-သံုးစြဲဖို႔မေျပာ နဲ႔-ကိုင္ ၾကည့္ဖို႔ေတာင္မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းပညာေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။သဘာ၀ေလာကႀကီးရဲ့ပိုင္႐ွင္ဟာဘုရား႐ွင္ျဖစ္ပါတယ္၊ဘုရား႐ွင္ ပိုင္တဲ့အရာကို ဘုရား႐ွင္အခ်ိန္မေ႐ြး ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္၊-ျပင္ထန္စြာတိုက္ခတ္ေနတဲ့ မုန္တိုင္သည္ပင္ ခရစ္ေတာ္ရဲ ့ အမိန္႔ကိုနာခံၾကပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ရာသီဥတုမွန္လာေအာင္-ေတာေတာင္ေရေျမေတြကို ထိန္းသိမ္းသလို-တစ္ဖက္ကလည္း လူမႈေရးေဖါက္ ျပန္မႈမ်ားကို ရပ္တန္ႏိုင္ေအာင္က်ိဳးစားၾကပါစို႔-သို႔ျဖစ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ခရစၧတူးသခင္၌ တည္႐ွိလွ်င္ ထိုသူသည္ အသစ္ျပဳျပင္ဖန္ဆင္းျခင္းခံရေသာသူျဖစ္၏။(၂ ေကာ ၅း ၁၇)