သင့္အတြက္ တနဂၤေႏြ
(တနဂၤေႏြေန႕ ဖတ္ရႈရန္ က်မ္းစာမ်ားႏွင့္ ေထာက္ရႈ႕စဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား)


စဥ္ အတြဲ/စဥ္ ေန႔ရက္ အသင္းေတာ္၏ ပြဲေတာ္ေန႔
၁။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၁) ၃၁ - ၇ - ၂၀၁၁  ႏွစ္၏ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔ 
၂။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၂) ၇ - ၈ - ၂၀၁၁  ႏွစ္၏ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၃။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၃)
၁၄-၈-၂၀၁၁ မယ္ေတာ္ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ပင့္ေဆာင္ခံရျခင္းပြဲ
၄။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၄)
၂၁-၈-၂၀၁၁ ႏွစ္၏ (၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၅။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၅) ၂၈-၈-၂၀၁၁
ႏွစ္၏ (၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၆။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၆)  ၄- ၉-၂၀၁၁
ႏွစ္၏ (၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၇။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၇)  ၁၁- ၉-၂၀၁၁
ႏွစ္၏ (၂၄)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၈။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၈)  ၁၈- ၉-၂၀၁၁
ႏွစ္၏ (၂၅)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၉။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၉)  ၂၅- ၉-၂၀၁၁
ႏွစ္၏ (၂၆)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၁၀။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၁၀)  ၂- ၁၀-၂၀၁၁
ႏွစ္၏ (၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၁၁။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၁၁)  ၉- ၁၀-၂၀၁၁
ႏွစ္၏ (၂၈)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၁၂။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၁၂)  ၁၆- ၁၀-၂၀၁၁ ႏွစ္၏ (၂၉)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၁၃။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၁၃)  ၂၃- ၁၀-၂၀၁၁ သာသနာျပန္႔ပြားေရး တနဂၤေႏြေန႔
၁၄။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၁၄)  ၃၀- ၁၀-၂၀၁၁ ႏွစ္၏ (၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၁၅။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၁၅)  ၆- ၁၁-၂၀၁၁ ရဟႏၱာအေပါင္းပြဲေန႔
၁၆။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၁၆)  ၁၃- ၁၁-၂၀၁၁ ႏွစ္၏ (၃၃)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၁၇။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၁၇)  ၂၀- ၁၁-၂၀၁၁ ခရစၥတူးဘုရင္ပြဲေန႔
၁၈။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၁၈)  ၂၇- ၁၁-၂၀၁၁ ပထမအာဒ္၀င္တူးတနဂၤေႏြေန႔
၁၉။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၁၉)  ၄- ၁၂-၂၀၁၁ ဒုတိယအာဒ္၀င္တူးတနဂၤေႏြေန႔
၂၀။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၂၀)  ၁၁- ၁၂-၂၀၁၁ တတိယအာဒ္၀င္တူးတနဂၤေႏြေန႔
၂၁။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၂၁)  ၁၈- ၁၀-၂၀၁၁ စတုတၳအာဒ္၀င္တူးတနဂၤေႏြေန႔
၂၂။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၂၂)  ၂၄- ၁၂-၂၀၁၁ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူေသာ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ႀကီး (သန္းေခါင္ယံည)
၂၃။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၂၃)  ၂၅- ၁၂-၂၀၁၁ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူေသာ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ႀကီး (နံနက္)
၂၄။ အတြဲ(၁) အမွတ္စဥ္(၂၄)  ၃၀- ၁၂-၂၀၁၁ သန္႔႐ွင္းေသာ အိမ္ေထာင္စုပြဲ
၂၅။ အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၁)  ၁- ၁-၂၀၁၂ ႏွစ္သစ္ပြဲေတာ္ႀကီး (သန္႔႐ွင္းေသာ မာရီယား-ဘုရား၏
မယ္ေတာ္ပြဲ)
၂၆။ အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၂)  ၈- ၁-၂၀၁၂ မင္းသုံးပါးပြဲ
၂၇။ အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၃)  ၁၅- ၁-၂၀၁၂ ႏွစ္၏ ဒုတိယသာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၂၈။ အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၄)  ၂၂- ၁-၂၀၁၂ ႏွစ္၏ တတိယသာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၂၉။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၅)
 ၂၉-၁-၂၀၁၂
ႏွစ္၏ စတုတၳသာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၃၀။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၆)
 ၅-၂-၂၀၁၂
ႏွစ္၏ ပဥၥမသာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၃၁။ အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၇) ၁၂-၂-၂၀၁၂ ႏွစ္၏ ဆဌမသာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၃၂။ အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၈) ၁၉-၂-၂၀၁၂ ႏွစ္၏ သတၱမ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၃၃။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၉)
၂၂-၂-၂၀၁၂
၀ါႀကီး၀င္သည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ (ျပာခံပြဲေန႔)
၃၄။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၁၀)
၂၆-၂-၂၀၁၂
၀ါတြင္း ပထမ တနဂၤေႏြေန႔
၃၅။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၁၁)
၄-၃-၂၀၁၂
၀ါတြင္း ဒုတိယ တနဂၤေႏြေန႔
၃၆။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၁၂)
၁၁-၃-၂၀၁၂
၀ါတြင္း တတိယ တနဂၤေႏြေန႔
၃၇။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၁၃)
၁၈-၃-၂၀၁၂
၀ါတြင္း စတုတၳ တနဂၤေႏြေန႔
၃၈။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၁၄)
၁၈-၃-၂၀၁၂
၀ါတြင္းပဥၥမ တနဂၤေႏြေန႔
၃၉။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၁၅)    
၁-၄-၂၀၁၂
ေမတၱာပန္း တနဂၤေႏြေန႔
၄၀။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၁၆)    
၅-၄-၂၀၁၂
ၾကာသပေတးေန႔ႀကီး
၄၁။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၁၇)
၆-၄-၂၀၁၂
ေသာၾကာေန႔ႀကီး
၄၂။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၁၈)
၈-၄-၂၀၁၂
ပါစကားတနဂၤေႏြေန႔
၄၃။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၁၉)
၁၅-၄-၂၀၁၂
ပါစကားကာလ ဒုတိယတနဂၤေႏြေန႔ (ဂရုဏာရွင္ေယဇူးပြဲ)
၄၄။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၂၀)
၂၂-၄-၂၀၁၂
ပါစကားကာလ တတိယတနဂၤေႏြေန႔
၄၅။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၂၁)
၂၉-၄-၂၀၁၂
ပါစကားကာလ စတုတၳတနဂၤေႏြေန႔
၄၆။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၂၂)
၆-၅-၂၀၁၂
ပါစကားကာလ ပဥၥမတနဂၤေႏြေန႔
၄၇။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၂၃)
၁၃-၅-၂၀၁၂
ပါစကားကာလ ဆဌမတနဂၤေႏြေန႔
၄၈။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၂၄)
၂၀-၅-၂၀၁၂
သခင္ေယဇူးေကာင္းကင္ဘုံသို႔တက္ၾကြေတာ္မူေသာပြဲ
၄၉။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၂၅)
၂၇-၅-၂၀၁၂
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားပြဲ
၅၀။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၂၆)
၃-၆-၂၀၁၂
ပုဂၢိဳလ္သံုးပါး ဘုရားတစ္ဆူပြဲ
၅၁။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၂၇)
၁၀-၆-၂၀၁၂
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပြဲေတာ္ႀကီး
၅၂။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၂၈)
၁၇-၆-၂၀၁၂
ေယဇူးေရႊႏွလုံးေတာ္ပြဲ
၅၃။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၂၉)
၂၄-၆-၂၀၁၂
ႏွစ္၏ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၅၄။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၃၀)
၁-၇-၂၀၁၂
ႏွစ္၏ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၅၅။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၃၁)
၈-၇-၂၀၁၂
ႏွစ္၏ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၅၆။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၃၂)
၁၅-၇-၂၀၁၂
ႏွစ္၏ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၅၇။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၃၃)
၂၂-၇-၂၀၁၂
ႏွစ္၏ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၅၈။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၃၄)
၂၉-၇-၂၀၁၂
ႏွစ္၏ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၅၉။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၃၅)
၅-၈-၂၀၁၂
ႏွစ္၏ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန
၆၀။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၃၆)
၁၂-၈-၂၀၁၂
ႏွစ္၏ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၆၁။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၃၇)
၁၉-၈-၂၀၁၂
မြန္ျမတ္ေသာကညာမာရီယားေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ပင့္ေဆာင္ခံရျခင္းပြဲ
၆၂။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၃၈)
၂၆-၈-၂၀၁၂
ႏွစ္၏ (၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၆၃။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၃၉)
၂-၉-၂၀၁၂
ႏွစ္၏ (၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔
၆၄။
အတြဲ(၂) အမွတ္စဥ္(၄၀)
၉-၉-၂၀၁၂
ႏွစ္၏ (၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြေန႔

"သင့္အတြက္ တနဂၤေႏြ"ကို မႏၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဂ်ာ့ ဦးခင္ေမာင္ေထြးမွ တနဂၤေႏြေန႕ ဖတ္ရႈရန္ က်မ္းစာမ်ားႏွင့္ ေထာက္ရႈစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ားကို အပတ္စဥ္ ေရးသား၍ ဤအင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ ေပၚတြင္ အပတ္စဥ္  ေဖာ္ျပ သြားပါမည္။

ပထမက်မ္း၊ ဒုတိယက်မ္း ဆာလံက်မ္းႏွင့္ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမ်ားကို ၁၉၈၇ ခုဒီဇင္ဘာလေန႔စြဲျဖင့္ မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး အာလ္ဖုန္းဦးသန္းေအာင္ ထုတ္ေ၀သည့္ “ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားႏွင့္ ပြဲေတာ္ရက္မ်ား တြင္ မစၧားပူေဇာ္ခ်ိန္ အတြင္း ဖတ္႐ႈရန္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ ”စာအုပ္မွ ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပပါသည္။