မႏၱေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသာနာ အင္တာနက္ ၀က္(ဘ္)ဆိုက္ကို အားေပးေနၾကေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား-

              မႏၱေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေပါလ္ ဇိန္ထုန္းဂေရာင္၏ လမ္းညႊန္မွာၾကားခ်က္ ႏွင့္ ဘာသာတူမ်ား ဘာ
သာေရး ဗဟုသုတ ပိုမိုၾကြယ္၀ရရွိေစရန္အတြက္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေမးေျဖက႑ကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ ပါတယ္။

             ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔ သိလိုတဲ့ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို RVA@mandalayarchdiocese.org သို႔ အီးေမးလ္ေပးပို႔၍ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ စာတိုက္မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းလိုလွ်င္ အာဗီေအ၊ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတိုက္၊ (၈၁) လမ္းႏွင့္ (၂၅) လမ္းေထာင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕သို႕လည္း ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

                 အေျဖမ်ားကို ကက္သလစ္သာသနာ၏ ယံုၾကည္ရာအခ်က္မ်ား အေပၚ အေျခခံ ၿပီး ျပန္လည္ ေျဖၾကား သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အျခားေသာ ဘာသာမ်ား၊ တျခားေသာ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းကြဲမ်ား၊ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာမ်ားကို ထိခိုက္ ပုတ္ခတ္ေသာ ေမးခြန္း မ်ားႏွင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးမည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါတယ္။

 စဥ္

  အေမးႏွင့္ Download လုပ္ရန္ Link

အသံဖိုင္တိုက္ရိုက္ နားစဥ္ရန္
 ၁။ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေသျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ ျခင္း အေၾကာင္း
 ၂။ ၉ လဆက္တုိက္ ပထမေသာၾကာေန႔ေတြမွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပင့္ အာပတ္ေျဖလွ်င္ ေကာင္းေသာေသျခင္းႏွင့္ ေသရျခင္းေမးခြန္း

 ၃။ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ား လူ႔အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို လွဴဒါန္းျခင္း၊ လက္ခံျခင္း ျပဳႏိုင္ပါသလား။

 ၄။ အားလံုးစံုေမတၱာမွာ ပါတဲ့ ေအာက္နိမ့္ရာအရပ္ ဆိုတာရွင္းျပေပးပါ။

 ၅။ တခ်ိန္က မစၦားတရားမွာ ေကာင္းကင္တမန္ မီကာအဲလ္ေမတၱာကို ဆိုခဲ့ရၿပီး ယခု ဘာေၾကာင့္မဆိုၾကေတာ့တာလဲ။

 ၆။ ဘုရားရွင္ဟာ လူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို သိရင္ ဆုေတာင္းဖို႕ လို ပါေသးသလား။
 ၇ မယ္ေတာ္ တကယ္ေသဆံုးပါသလား။ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ အရွင္လက္လက္ ပင္႕ေဆာင္ျခင္းခံရပါသလား။
 ၈။ တမန္ေတာ္၀တၳဳက်မ္းကို မည္သူေရးသားခဲ့သနည္း။
 ၉။ ကက္သလစ္သာသာႏွင့္ တျခားခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းကြဲမ်ားမွ သင္ၾကားေသာ ပညတ္ေတာ္ (၁၀) ပါးတူပါသလား။
 ၁၀။ အျပစ္ ဘယ္က စတင္ပါသလဲ။
 ၁၁။ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ သြန္သင္ခ်က္သည္ မမွား မယြင္းႏိုင္ဘူးဆို တဲ့ အေၾကာင္းရွင္းျပေပးပါ။
 ၁၂။  ၀ါေရွာင္ျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းျပေပးပါ။
 ၁၃။ ရဟန္း ဘုန္းႀကီးဆီ မသြားဘဲ ဘုရားဆီ တိုက္ရိုက္ အာပတ္ေျဖ လိုရပါသလား။
 ၁၄။ ခရစ္ေတာ္ သက္ေတာ္ (၃၀) မျပည့္ခင္ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဘ၀ကို ရွင္းျပေပးပါ။
 ၁၅။ သူေတာ္စင္ တင္ေျမာက္ျခင္း ႏွင့္ ရဟႏၱာတင္ေျမာက္ျခင္း တူညီပါသလား ရွင္းျပေပးပါ။
 ၁၆။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းလကၡျပျခင္းအား အဘယ့္ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မပင့္ယူခင္ ျပဳလုပ္ရပါနည္း။
 ၁၇။  ဘာသာတရား ဘယ္ကစပါသလဲ ရွင္းျပေပးပါ။
 ၁၈။  ဘာသာတရား အေရးႀကီးပါသလား ရွင္းျပေပးပါ။
 ၁၉။  ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသလို႕ရပါသလား။
 ၂၀။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ကက္သလစ္မ်ားသည္ မယ္ေတာ္ႏွင့္ ရဟႏၱာမ်ား မွ တဆင့္ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းရပါနည္း။
 ၂၁။ ကက္သလစ္မ်ား၏ ဥပုတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ ဘာေတြ ေဆာင္ၿပီး ဘာေတြ ေရွာင္ၾကပါသလဲ။
 ၂၂။ ခရစ္ေတာ္ ဘာအတြက္ ကားတိုင္မွာ အေသခံရပါသလဲ။ ရွင္းျပေပးပါ။
 ၂၃။  လူတိုင္း ကယ္တင္ျခင္းရႏိုင္ ပါသလား။
 ၂၄။ ကက္သလစ္မ်ား ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမွာ လက္မထပ္ဘဲ တရားရံုးမွာ လက္ထပ္ရင္ရပါသလား။ ရွင္းျပေပးပါ။
 ၂၅။ ဂရုဏာရွင္ေယဇူးပြဲ ဘယ္အခ်ိန္တုန္းက စတင္က်င္းပခဲ့ပါသလဲ။
 ၂၆။  ေမြးကင္းစကေလး ေဆးေၾကာျခင္းမခံရဘဲ ေသဆံုးခဲ့ေသာ္ ကေလး၀ိညာဥ္သည္ မည္သည့္ေနရာသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့မည္နည္း။
 ၂၇။ ယံုၾကည့္ျခင္းကို ၀န္ခံျခင္း ေမတၱာအဘယ့္ေၾကာင့္ မစၦားတရားအတြင္းဆိုရပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ဦးညႊတ္ ရပါသနည္း။
 ၂၈။  ဘုရားသခင္က အျပစ္လားအလံုးကို ခြင့္လႊတ္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကို ပစ္မွားေသာ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ခြင့္ မရပါသလဲ။ ရွင္းျပေပးပါ။
 ၂၉။ လိမ္ညာျခင္းသည္ ဘုရားကို ထုိခိုက္ ေစပါသလား။
 ၃၀။