ဆန္းျပားႏုနယ္

( ဆန္းျပားႏုနယ္ ငယ္ရြယ္ျခင္း ေက်းဇူးေတြကို
တန္ဖိုးထားလုိ႔ရယ္ ရွင္သန္ေစမယ္ စိတ္ႏွလံုးေတြ
ႀကိဳးစားအသက္ရွင္ ဧ၀ံေဂလိတရားအသက္တာန႔ဲ
စံုလင္ျပည့္၀လ်က္ေနေသာ လူငယ္ဘ၀တည္ေဆာက္မယ္
ရင့္က်က္သည့္ ဆက္ကပ္ ဒို႔လူငယ္ ) ၂

ခရစ္ေတာ္ရွင္ကို ဗဟုိုျပဳ၍
ခိုင္မာေသာ လူငယ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊
၀ိညာဥ္လမ္းၫႊန္မႈေတြ ခံယူရင္းေလ
ဆက္ကပ္လူငယ္မ်ား ပံ့ပိုးျခင္း
ညီညာစြာနဲ႔ စည္းလံုးၾကလုိ႔ရယ္
မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မယ္။

(MCYC Vision Mission Song)