ဘာသာေရးစာအုပ္မ်ားကို ebook မ်ားအျဖစ္ download လုပ္ရယူႏိုင္ပါၿပီ-
စာအုပ္အမည္ – ခရီးအ႐ွိန္ မဆံုးေသးတဲ့ မီးအိမ္ေလးတစ္လံုး
ေရးသားသူ – ဘုန္းေတာ္ႀကီးေဂ်ာ့ ခင္ေမာင္ေထြး
အမ်ိဳးအစား – အထုပၸတၱိ အက်ဥ္း စာအုပ္

ခရီးအ႐ွိန္ မဆံုးေသးတဲ့ မီးအိမ္ေလးတစ္လံုး  Download Here
 မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား

စာအုပ္အမည္ – မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား
ေရးသားသူ – ဆရာေအာင္ညႊန္႕
အမ်ိဳးအစား – သမိုင္းမွတ္တမ္း စာအုပ္

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား  Download Here
 မယ္ေတာ့္တမန္ေတာ္ လက္စြဲစာအုပ္

စာအုပ္အမည္ – မယ္ေတာ္တမန္ေတာ္ လက္စြဲစာအုပ္
ေရးသားသူ – 
အမ်ိဳးအစား – လက္စြဲစာအုပ္

မယ့္ေတာ့္တမန္ေတာ္ လက္စြဲစာအုပ္  Download Here
 လူတို႕၏ ဘုရားရွာေဖြျခင္းခရီး

စာအုပ္အမည္ – လူတို႕၏ ဘုရားရွာေဖြျခင္းခရီး
ေရးသားသူ – မာကု (ဒသန)
အမ်ိဳးအစား – ဒသန

လူတို႕၏ ဘုရားရွာေဖြျခင္းခရီး Download Hereဆုေတာင္းျပည့္ကိုးရ မယ္ေတာ္ (ခ်မ္းသာကုန္းရြာ)

စာအုပ္အမည္ – ဆုေတာင္းျပည့္ကိုးရ မယ္ေတာ္ (ခ်မ္းသာကုန္းရြာ)
ေရးသားသူ – မာကု (ဒသန)
အမ်ိဳးအစား – သမိုင္း

ဆုေတာင္းျပည့္ကိုးရ မယ္ေတာ္ (ခ်မ္းသာကုန္းရြာ) Download Here
ဘာသာတရားမ်ား အခ်င္းခ်င္းႏွီးေႏွာ္ဖလွယ္ျခင္း

စာအုပ္အမည္ – ဘာသာတရားမ်ား အခ်င္းခ်င္းႏွီးေႏွာ္ဖလွယ္ျခင္း
ေရးသားသူ – မာကု (ဒသန)
အမ်ိဳးအစား – ဒသန

ဘာသာတရားမ်ား အခ်င္းခ်င္းႏွီးေႏွာ္ဖလွယ္ျခင္း Download Here
စာအုပ္အမည္ – ႏွလံုးသားေစရာသို႕သာ
ေရးသားသူ – မာကု (ဒသန)
အမ်ိဳးအစား – အေတြးအျမင္

ႏွလံုးသားေစရာသို႕သာ Download Hereရွင္သန္ထိုက္သည့္ လူ႕ဘ၀

စာအုပ္အမည္ – ရွင္သန္ထိုက္သည့္ လူ႕ဘ၀
ေရးသားသူ – မာကု (ဒသန)
အမ်ိဳးအစား – အေတြးအျမင္
 
ရွင္သန္ထိုက္သည့္ လူ႕ဘ၀ Download Hereခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္ကိုယ္က်င့္တရား

http://www.deaf-edca.com/structure/edfc_img/family-christian.jpg
စာအုပ္အမည္ – ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္ကိုယ္က်င့္တရား
ေရးသားသူ – ရဟန္းေလာင္းကိုရင္မ်ား ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သြန္သင္ခ်က္စာေပ
 
ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္ကိုယ္က်င့္တရား Download Here