လူငယ္ ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သာသနာ(၁၆) ခုမွ လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစည္းေဝး

posted 30 Sep 2016, 01:25 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 30 Sep 2016, 01:25 ]
ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္သာသနာမွ လူငယ္ ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သာသနာ(၁၆) ခုမွ လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုေပါင္းကာ မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ အတြင္းရွိ ခ်မ္းသာကုန္း မယ္ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းအတြင္းတြင္ ၂၀၁၆- စက္တင္ဘာလ (၂၆-၂၈) ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔  NCYC မွႀကီးမႈးကာ အစည္းေဝးတစ္ခုကို က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ ကက္သလစ္သာသနာ (၁၆)ခုမွ လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ ေခါင္းေဆာင္ေပါင္း(၆၀) ပါဝင္တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္လူငယ္ဥကၠဌ ကိုပီတာလထြယ္မွလည္း ” ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ လူငယ္ ဒါ႐ိုက္တာ အစည္းအေဝးကေတာ့ တစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္အစည္းေဝးကေတာ့ဟိုးအရင္တုန္းက ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Youth Policies , Structure ေတြ Vision , Mission , Goal ေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ Review ျပန္လုပ္တာျဖစ္တယ္။ သာသနာတုိင္းမွာရွိတဲ့ လူငယ္ေတြ ဘာေတြ လုိအပ္ေနတယ္၊ ဘယ္လုိေတြသြားေနၾကတယ္ ကိုယ့္သာနာမွာ ဘာအခက္အခဲေတြရွိေနသလည္းဆုိတဲ့ အသံကို က်ေနာ္တုိ႔ကေန နားေထာင္ၿပီး အခု အစည္းေဝးမွာဆံုးျဖတ္တာေတာ့ မဟုတ္ေပမယ့္လည္း အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္တဲ့အေနနဲ႔ပဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ Interfaith active မွာ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ လုပ္တာ မဟုတ္ေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႔ကေန ပူးေပါင္းပါဝင္ေနတဲ့ ေမတၱာစက္ဝုိင္းဆုိတဲ့အဖြဲ႔မွာ အတူတကြ ပူေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္ဟု ’’ ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ လူငယ္မ်ားအား ၎တို႔ သာသနာအသီးသီးတြင္ လုိအပ္ေနေသာ အရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးေစလုိသည့္အရာမ်ားကို ေဆြးေႏြး တင္ျပခိုင္းရာတြင္ မႏၱေလးဂိုဏ္း ခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ သာသနာမ်ား စုေပါင္းကာ လူငယ္ေကာ္မရွင္၏ လုိအပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ ေပးေစလိုသည့္အရာမ်ားကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ လူငယ္ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား လုိအပ္ေၾကာင္း လူငယ္မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းေပးမည့္ Centreမ်ား လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေပး ေစလုိေၾကာင္း၊ Archdiocese တစ္ခုအေနနဲ႔ ကိုက္ညီမည့္ ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လူငယ္ EC member မ်ားပါဝင္ကာ ဆံုးျဖတ္ေစလိုေၾကာင္း၊ Structure အတုိင္းသာ တာဝန္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေစလုိေၾကာင္း၊ လူငယ္ေရးရာႏွင့္ ဝိညာဥ္ေရးရာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ သင္ၾကားေပးေစလုိေၾကာင္း လူငယ္ ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးကဲ့သို႔ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ အစည္းအေဝးမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးေစလုိေၾကာင္း၊လူငယ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးေစလုိေၾကာင္း၊ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳေစလုိေၾကာင္းတို႔ကို မႏၱေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအသီးသီးမွ ၎တုိ႔၏ သာသနာအတြင္းရိွ လူငယ္ေကာ္မရွင္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္အရာမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေပးေစလိုသည့္ အရာမ်ားကို လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထံ တင္ျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ သာသာနမ်ား စုေပါင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ဘုရားေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား လူငယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အားေပးေစလိုေၾကာင္း၊ လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား လူငယ့္တာဝန္ တစ္ခုတည္းကိုသာ တာဝန္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ Faith , Moral , Health , Peace & Justice , Anti Human Trafficking , Marriage , Drug , Self management  , Democracy , Ecclesiastic , Social communication , Human Right ,စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ Director , EC မ်ား ခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္  Rules  & Regulations မ်ား သတ္မွတ္ထား ေစလုိေၾကာင္း၊ Music ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ားလည္း ေပးေစလိုေၾကာင္းတို႔ကို ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းမွ သာသနာမ်ားမွ စုေပါင္းေဆြးေႏြးကာ ၎တို႔သာသနာအတြင္းရွိ လူငယ္ေကာ္မရွင္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေစလိုသည့္ အရာမ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေတာင္ႀကီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ သာသနာမ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္တြင္ လူငယ္ဒါ႐ုိက္တာ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးရာတြင္ လူငယ္မ်ား၏ သေဘာဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေပးေစလုိေၾကာင္း၊ လူငယ္ဒါ႐ုိက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသက္တမ္းတစ္ခု သတ္မွတ္ေပးေစလိုေၾကာင္း လူငယ့္ ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းကဲ့သို႔ သင္တန္းမ်ားကို ေစလႊတ္ရာတြင္ သာသနာ့အတြက္ အမွန္တကယ္ ျပန္လည္ ဆက္ကပ္ခ်င္စိတ္ရွိမည့္ လူငယ္ အားသာ ေစလႊတ္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ပညာေရးအတြက္ youth scholarship မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေပးေစလုိေၾကာင္း၊ NCYCမွ သင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းမ်ားကို ရန္ကုန္တြင္သာမက နယ္မ်ားသို႔ ဆင္း၍လည္း သင္ၾကားေပးေစလုိေၾကာင္း၊ လူငယ္ဒါ႐ုိက္တာမ်ား လူငယ္မ်ား၏အသံကို နားေထာင္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊အေလးထားေပးေစလိုေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ တစ္သားတည္း ရွိေစလုိေၾကာင္း ကမာၻ႔လူငယ္ပြဲေတာ္အား ယခုထက္ ပိုမိုေသာလူဦးေရျဖင့္ တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ရန္ပံုေငြမ်ားရွာေဖြရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြေစလုိေၾကာင္း၊ NCYC မွ အားကစားႏွင့္ ဂီတႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားလည္း လုပ္ေပးေစလိုေၾကာင္းကို ေတာင္းႀကီးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ သာသနာမ်ားမွ စုေပါင္းေဆြးေႏြးကာ လူငယ္ဒါ႐ုိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား တင္ျပ သြားခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Joseph အယ္ေကာ္ထူး မွ “ ပထမႏွစ္ရက္ကေတာ့ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ဆုိင္တဲ့သင္တန္းကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့တယ္။ အခု ဒါ႐ုိက္တာေတြနဲ႔ျပဳလုပ္ေနတဲ့ အစည္းအေဝးဆိုေပမယ့္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့တယ္ဆုိတာကို ေျပာလုိ႔မရေသးပါဘူး။ အခုမွ ေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္ေနတုန္းမုိ႔လုိ႔ပါ။ ဒီမွာ အခုေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို နားေထာင္ၿပီးမွဘဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရမွာ။အခုေခတ္ လူငယ္ေတြရဲ့ ဝိညာဥ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္ေတာ့ လူငယ္ေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြမွာ ကမာၻႀကီးက ေပးတဲ့အရာေတြ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြက အရမ္းမ်ားေနေတာ့ သူတုိ႔မွာစိန္ေခၚမႈေတြမ်ားတယ္ သူတို႔ ႀကိဳးစားတယ္။ အဲ့ဒီ လိုဆိုေတာ့ ဝိညာဥ္ေရးပိုင္းမွာက ငါးဆယ္ေလာက္ပဲ ပါဝင္ႏိုင္ၾကတာကို ေတြ႕ျမင္ေနရတယ္။ဒါက လူငယ္ေတြတင္ မဟုတ္ဘဲ အားလံုးနီးပါးျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ကိုယ္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ အခုလုိျဖစ္ေနတဲ့အေပၚမွာ ကမာၻႀကီးကေပးတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြေပၚမွာ သာသနာကေနၿပီး အသိအျမင္အားျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပံုမွန္ ဘုရားစကားသင္ၾကားေပးျခင္း ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝတ္ေစာင့္ ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ေတြ ျပန္ပါလာႏုိင္မယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ရန္ကုန္၊အင္းစိန္ ဆယ္မိုင္ကုန္းတြင္ အဂၤလိပ္စာ၊ ကြန္ပ်ဴတာေတြ သင္တန္းက (၃)တစ္ႀကိမ္၊ Leadership သင္တန္းက (၇)လ တစ္ႀကိမ္ အခမဲ့ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးတယ္။ သာသနာတစ္ခုကို လူငယ္တစ္ဦးစီ တက္ေရာက္ႏုိင္တယ္ “  ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူငယ္ဒါ႐ုိက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး  Fr. Joseph အယ္ေကာ္ထူးမွ ေျပာျပေပးခဲ့ပါသည္။

Pinky ( MDY – OSC) 29.9.2016

Comments