စိန္ဂ်ိဳးဇက္ဘုရား ေက်ာင္းပြဲ သာသနာ ေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္(၄၀၀) ျပည့္ ဂ်ဴဗလီ (ေရႊဘိုၿမိဳ႕)

posted 6 Jun 2013, 23:51 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 6 Jun 2013, 23:52 ]

    မႏၲေလး သာသနာ ေရႊဘုိၿမိဳ႕ ကက္သလစ္သာသနာ ေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္(၄၀၀) ျပည့္ ဂ်ဴဗလီႏွင့္ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္ကို 2.5.2013 ေန႔ ညေန ၅း၀၀ နာရီ တြင္ ဆရာေတာ္ ေပါလ္ဇိန္တုန္း ဂေရာင္ ဦးေဆာင္ၿပီး မစၧားပူေဇာ္ခဲ့၏။ ည ၈း၀၀ နာရီ တြင္ Fr.တင္ထြန္းမွ ယံုၾကည္ျခင္းအေၾကာင္း Fr.ေဂ်ာ့ခင္ေမာင္ေထြးမွ သာသနာ ေရာက္ရွိျခင္း သမိုင္းအေၾကာင္း ေဟာၾကားခဲ့၏။

    3.5.2013 နံနက္(၇) နာရီတြင္ ႏွစ္(၄၀၀)ျပည့္ ဂ်ဴဗလီ ေက်းဇူးတင္မစၧားကို ပူေဇာ္ရာ ကေလးမ်ား(၆၇)ဦး ခရစၥမား မဂၤလာခံယူၾက၏။ Fr. ေပါသက္ခိုင္မွ ေက်းဇူးတင္ စကား ေျပာၾကားခဲ့၏။ ရပ္ကြက္ထဲသို႔ ဆင္းတုေတာ္မ်ား လွည့္လည္ကာ လုဒ္ မယ္ေတာ္ဂူေရွ႕တြင္ အဆံုးသတ္ခဲ့၏။ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ဘုရားေက်ာင္းပြဲသို႔ ရြာေတာ္၊ ေမဂြန္၊ ဟံလင္း၊ တဲမႀကီး၊ ေရဦး၊ ၀က္လက္တို႔မွ ဘာသာ၀င္ ၁၀၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ၾက၏။