ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း မံုရြာဇံုအတြင္းရွိ စစ္ကုိင္းဘုရားေက်ာင္းမွ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

posted 28 Jul 2015, 02:57 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 28 Jul 2015, 02:58 ]
မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း မံုရြာဇံုအတြင္းရွိ စစ္ကုိင္းဘုရားေက်ာင္းမွ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း 

25.7.2015 ရက္ေန႔က မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း၊ မံုရြာဇံုမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားသည္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မွ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ဘာသာတူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုခြင့္ရသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ယခုလာေရာက္ရျခင္းသည္ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္အတူ မစာၦးတရား အတူတကြ ျပဳလုပ္လိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊မိသားစုမွ အေျခခံေသာ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ၾကီးျဖစ္ေစလုိေၾကာင္း၊ အဓိကေျပာခ်င္သည္မွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က႑၊ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းက႑၊ က႐ုဏာေရးက႑မ်ားကုိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းကာ မိမိသာသနာ မိမိဘုရားေက်ာင္းေတာ္ၾကီး တုိးတက္ေစဖို႔ရန္အတြက္  ေဒသခံဘာသာတူမ်ားက အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေပးေစလုိေၾကာင္း  သမၼာက်မ္းစာ ဖတ္ၾကားရာတြင္လည္း နားထဲစိမ့္ဝင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ ဖတ္႐ႈရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားႏွင့္ေနသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ အျမဲခံစားရေၾကာင္းကို ျမြတ္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး မံုရြာဇံုမႈး ဘုန္းဘုန္း ပီတာလွေရႊမွလည္း ဘာသာတူမ်ားအား ဝိညာဥ္ေရးႏွင့္ ကာယေရးကို ႏွစ္ခုတြဲၿပီး လုပ္ေဆာင္ေစလိုေၾကာင္း၊ ကာယေရးအတြက္ စီးပြားေရးအလုပ္လုပ္သလုိ ဝိညာဥ္ေရးတြင္လည္း ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဒြန္တြဲ လုပ္ေဆာင္ေစလုိေၾကာင္းကို ျမြတ္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

အဲဒီေနာက္ ၂၆.၇.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ (၇း၃၀) နာရီတြင္ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို အတူအတကြ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။မစာၦးတရားအျပီးတြင္ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ကူးခဲ့ၾကပါသည္။ အဲဒီေနာက္ စစ္ကိုင္းဘုရားေက်ာင္းမွ ဘာသာတူမ်ားသည္ မိဘကန္ေတာ့ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၊ ဘုနး္ေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အို မိဘမ်ားကို လက္ေဆာင္မ်ား ေပးလွဴခဲ့ၾကပါသည္။ အဲဒီေနာက္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ေန႔လည္စာသံုးေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး မႏၱေလးသို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကပါသည္။

ပင္ကီ (၂၆.၇.၂၀၁၅)

Comments