နဘက္ရြာဘုရားေက်ာင္းမွ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္ ဆရာေတာ္ၾကီး ေတြ႕ဆံုျခင္း

posted 28 Jul 2015, 02:53 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 28 Jul 2015, 02:53 ]
မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလာစ္း မန္ထန္း မံုရြာဇံု နဘက္ရြာဘုရားေက်ာင္းမွ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

၂၄.၇.၂၀၁၅ ရက္ေန႔က မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလာစ္းမန္းထန္းသည္ နဘက္ရြာမွ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ မံုရြာဇံဳမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။
 
ဆရာေတာ္ၾကီးက ေျပာၾကားရာတြင္ မိသားစုတြင္ မိဘရဲ႕သြန္သင္မႈသည္ အထိ ေရာက္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ဒါေၾကာင့္ရဟန္းမင္းၾကီးႏွင့္တကြ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ မိသားစုမွ အေျခခံေသာကက္သလစ္သာသနာေတာ္ၾကီးျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေဆြးေႏြး ေျပာဆုိခဲ့ၾကေၾကာင္း၊မိသားစုတို္င္း သာသနာျပဳစိတ္ဓာတ္ရွိေစလုိေၾကာင္း၊ အဓိကေျပာၾကားျခင္သည္မွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က႑၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းက႑၊ က႐ုဏာေရးက႑မ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းးမ်ားဖြဲ႕စည္းကာ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္္ေစလိုေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း ခုိင္မာစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါက သာသနာေတာ္ၾကီး တုိးတက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူတုိင္း သာသနာျပဳ စိတ္ဓာတ္ရွိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကို ေျပာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။  ဆက္လက္ၿပီး မုံရြာဇံုမႈး ဘုန္းဘုန္းလွေရႊမွလည္း ကာယေရးႏွင့္ ဝိညာဥ္ေရးကို မွ်မွ်တတ လုပ္ေဆာင္ေစလုိေၾကာင္းကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၂၅.၇.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္မစာၦးတရားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ မစာၦးတရားတြင္ ပထမကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ခရစၥမားအားေပးျခင္း စကၠရမင္တူးခံယူပြဲကုိပါ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဘုန္းဘုနး္ေအာင္မ်ိဳးဝင္းမွလည္း ဆရာေတာ္ဘုရားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊မိဘပြဲေန႔က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ အဖဆရာေတာ္၊ Fr.Aye Kyaw, Fr.Mg Shwe, Fr.Hla Shwe,Fr.Mg Mg Khin တုိ႔အား ဂါရဝျပဳ ကန္ေတာ့ခဲ့ပါသည္။ အဲဒီေနာက္ သက္ၾကီးဘုိးဘြားမ်ားအား လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ကန္ေတာ့ခ့ဲၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ စုေပါင္း မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကပါသည္။

 ပင္ကီ

Comments