ထာဝရ ရဟန္း သိကၡာခံယူုျခင္း အခမ္းအနားႏွင့္ ခရစၥယာန္တို႔အား မိႈင္းမေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္ပြဲ က်င္းပျခင္း

posted 29 May 2016, 05:29 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 29 May 2016, 05:30 ]
ထာဝရ ရဟန္း သိကၡာခံယူုျခင္း အခမ္းအနားႏွင့္ ခရစၥယာန္တို႔အား မိႈင္းမေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္ပြဲ က်င္းပျခင္း

ခရစၥယာန္တုိ႔အား မိႈင္းမေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ ပြဲေတာ္ကို ေခ်ာင္း႐ိုးရြာတြင္ ၂၄.၅.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ညေနက က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ပြဲေတာ္သုိ႔ မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္းႏွင့္ မႏၱေလးသာသနာ အတြင္းရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား သီလရွင္မ်ား ကိုယ္ရင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ေဝးရပ္နီးမွ ဘာသာတူမ်ား ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ပြဲေတာ္ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္းမွ ဦးေဆာင္ကာ ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။


မစာၦးတရားအၿပီးတြင္ မယ္ေတာ္ဆင္းတုႏွင့္ ေရႊႏွလံုးေတာ္ဆင္းတု တုိ႔ျဖင့္ ရြာအတြင္း စီတန္းလွည့္လည္ကာ ဆုေတာင္း ခဲ့ၾကပါသည္။ ညပိုင္းတြင္ တစ္နာရီ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ကိုးကြယ္ျခင္း၊ အာပတ္ေျဖျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေကာင္းခ်ီးျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။

၂၅.၅.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း လက္ေတာ္မွ ဦးပဥၹင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါလ္ ေက်ာ္သူဝင္း၏ ထာဝရ ရဟန္း သိကၡာခံယူျခင္း အခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သိကၡာတင္ပြဲ အၿပီးတြင္ ေခ်ာင္း႐ိုးရြာရွိ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကို ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္းမွ ေကာင္းခ်ီးေပးကာ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ညပိုင္းတြင္ MCYC တီးဝိုင္း၏ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္မႈျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။Pinky ( MDY-OSC)
Comments