ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕မွ ေကာင္းကင္ဘုံသို႔ ပင့္ေဆာင္ျခင္းခံရေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ ဘုရာေက်ာင္း ပြဲေတာ္က်င္းပျခင္း

posted 18 Aug 2016, 21:49 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 19 Aug 2016, 02:03 ]
ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕မွ ေကာင္းကင္ဘုံသို႔ ပင့္ေဆာင္ျခင္းခံရေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ ဘုရာေက်ာင္း ပြဲေတာ္က်င္းပျခင္း

မႏၱေလးသာသနာ မံုရြာဇံုအတြင္းရွိ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕ မွ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ပင့္ေဆာင္ျခင္း ခံရေသာခံရေသာ သခင္မ ဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္ကို ၾသဂုတ္လ (၁၅-၁၆) ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ပြဲေတာ္ေန႔ မစာၦးတရားေတာ္တြင္ မႏၱေလးသာသာနာမွ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္ မန္ထန္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး(၂၅)ပါး၊ ဦးပဥၥင္းႀကီးမ်ား ၊ သီလွရွင္မ်ားႏွင့္ ရပ္နီရပ္ေဝးမွ ဘာသာသူမ်ား ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

(၁၅.၈.၂၀၁၆) ပြဲေတာ္ေန႔အဝင္ ညေန မစာၦးအၿပီးတြင္ မယ္ေတာ္ဆင္းတုေတာ္ျဖင့္ ရပ္ကြက္အတြင္းသို႔ စီတန္း လွည့္လည္ကာ စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ စီတန္းျခင္းအၿပီး၌ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေမာင္ဆန္းမွ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားကို ေဝမွ်ရာတြင္ ” ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ဖူးတဲ့အခ်ိန္ဟာ မဂၤလာအရွိတဲ့ အခ်ိန္အခါျဖစ္တယ္။  ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေကာင္းခ်ီးကို ၾကည့္လုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္လုိျမင္ရလဲ ” မိုးမရြာလို႔ ေျခာက္ေသြ႕ေနတဲ့ ျမတ္ခင္းေလးေတြ  မိုးေတြ ဖြားဖြားေလးက်လာၿပီဆိုရင္ ျမတ္ပင္ေလးေတြဟာ စိမ္းလန္း စုိေျပလာတာကိုေတြ႕ရသလုိပဲ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လည္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကုိ ခံစားရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ဖူးေမွ်ာ္တဲ့အခါမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးေပၚမွာ ဘုရားသခင္ ေက်းဇူးအျဖာျဖာ သြန္းေလာင္းၿပီးေတာ့ စိတ္ႏွလံုး ခ်မ္းသာမႈရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ႏွလံုးခ်မ္းသာမႈ ဆုိတာလဲ ခံယူတတ္မွ မခံယူတတ္ဘူး၊  ဘာမွမသိဘူး၊  နားမလည္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္လုိမွ စိတ္ခ်မ္းသာမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေတြဟာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ေျမွာက္တဲ့အခါမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အားလံုးအေပၚကို က်ဆင္းလာတဲ့အေလွ်ာက္ အင္မတန္မွ မဂၤလာရွိၿပီးေတာ့ စိတ္ခ်မ္းသာတဲ့ အပိုင္းမွာ ရရွိတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။  ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္စကၠရမင္တူးဟာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ဝိညာဥ္ အစာအဟာရကို ဖန္ဆင္းထားတယ္ ဆိုတာကို နားလည္ သေဘာေပါက္ဖို႔လုိတယ္။ 

သခင္ေယဇူး ေနာက္ဆံုး ညစာစားပြဲမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝိညာဥ္အတြက္ ဖန္ဆင္းခဲ့တာကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီးေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုယ္ကာယအတြက္ အစားအစာ မစားမေသာက္ ပဲေနရင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဟာ ခ်ိနဲ႔ၿပီးေတာ့ ခြန္အားေတြ ယုတ္သြားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ၾကာရွည္စြာ မစားမေသာက္ပဲေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ လံုးပါး ပါးသြားႏုိင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လူတုိင္း ကိုယ္ကာယ အတြက္ အစားအစာစားေသာက္ေနၾကတာကို ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီလုိပဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝိညာဥ္အတြက္ အစာ အဟာရျဖစ္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဟာ သံုးေဆာင္ၾကမွသာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ဝိညာဥ္ဟာ ရွင္သန္ထြားက်ိဳင္းၿပီးေတာ့ ဘုရားသခင္နဲ႔ ေပါင္းစပ္ႏုိင္တာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးဟာ သခင္ေယဇူးရဲ႕ အေသြးေတာ္နဲ႔ အသားေတာ္ ျဖစ္တဲ့ အေလွ်ာက္ပဲ ႐ိုေသ ေလးစားမႈေတာ့ရွိရမယ္။ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကို ပင့္ယူတဲ့အခါမွာ တေလး တစားနဲ႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာဖို႔လုိတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို အျပစ္ႀကီးရွိေနရင္ ပင့္ယူလို႔မရဘူးဆုိတာကို နားလည္ သေဘာေပါက္ဖို႔လိုတယ္။ အာပတ္ေျဖျခင္း စကၠရမင္တူးကို ခံယူၿပီးမွသာလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ပင့္ယူျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးကို ေလးေလးစားစားနဲ႔ အခြင့္အေရးရတဲ့အခါတုိင္း အထူးသျဖင့္ မစာၦးပူေဇာ္တဲ့အခါမွာ ပါဝင္တုိင္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကို ပင့္ယူၾကဖို႔ ႀကိဳးစား က်င့္ေဆာက္တည္ၾကပါဟု ” ၾသဝါျမြတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

(၁၆.၈.၂၀၁၆) ရက္ေန႔ပြဲေတာ္ေန႔ မစာၦးတရားတြင္ မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္းမွ ၾသဝါဒတရား ေရေအးတုိက္ေကၽြးရာတြင္ ” ခ်စ္လွစြာေသာ ဘာသာတူသားအေပါင္းတို႔ မစာၦးတရားပူေဇာ္ျခင္းကေတာ့ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္သလိုပဲ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဘာသာတူေတြကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။  ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ ခံယူခ်က္ကေတာ့ ဘာသာတူေတြနဲ႔ အတူတကြ ဘုရားရွိခိုး၊ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းဖို႔၊ ေက်းဇူးတင္ဖို႔က ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ခံယူခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕ပြဲ ၊ ဒီစီရင္စုမွာ ရွိတဲ့ ဘာသာတူေတြရဲ႕ ပြဲေန႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြဲအတြက္လည္းပဲ ရပ္နီး ရပ္ေဝးကေနလာၾကတဲ့ ဘာသာတူေတြဟာလည္းပဲ ကိုယ္စီရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကို ခဏနားထားၿပီး ကိုယ့္မိသားစုေတြနဲ႔ အတူတကြ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကတာဟာ အင္မတန္မွ ဂုဏ္ယူစရာ ေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီလုိ ဘုရားဝတ္ျပဳတ့ဲ အခ်ိန္မွာ  မယ္ေတာ္ရဲ႕ပြဲေတာ္ျဖစ္လုိ႔ မယ္ေတာ့္အေနနဲ႔လည္းပဲ  သင္တို႔ အားလံုးကို ထူးျခားတဲ့ သတင္း၊  ထူးျခားတ့ဲ ေက်းဇူးေတြကိုေပးဖို႔ သူ႔မွာ ရာထားခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီထဲမွာ ႏိႈက္ႏိႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မယ္ေတာ္ဟာ’’ က်မေကာင္းကင္ဘံုကို ပင့္ေဆာင္ျခင္းခံရသလုိပဲ က်မရဲ႕ သားသမီးေတြအားလံုးကို က်မရဲ႕ဘြဲ႔နာမ အတုိင္း ေကာင္းကင္ဘံုကို ေရာက္ ေစခ်င္ပါတယ္ ဆုိတာပဲျဖစ္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ေမတၱာ၊ ေစတနာကေတာ့ သူရဲ႕ပြဲေတာ္ကို က်င္းပတုိင္း က်င္းပတုိင္း သူ႔ရဲ႕ဘြဲ႔နာမနဲ႔ နာမည္မွည့္ေခၚထားတဲ့ေက်ာင္းရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကေတာ့ ေက်ာင္းပြဲ က်င္းပတုိင္း က်င္းပတုိင္း ခံစားရတဲ့ ထူးျခားတဲ့ေက်းဇူးေတာ္ေတြပဲ ျဖစ္တယ္’’ ဟု ျမြတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕ မယ္ေတာ္သခင္မ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ပင့္ေဆာင္ျခင္းခံရေသာပြဲေတာ္ကို (၇-၁၅.၈.၂၀၁၆) ရက္ေန႔ထိ ကိုးရက္တုိင္တုိင္ ႏိုဗီနားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ပြဲေတာ္ အဝင္ေန႔ညႏွင့္ ပြဲေတာ္ ညတြင္ စတိတ္႐ိႈးမ်ား၊ အကမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Hubert ဝင္းညိဳမွလည္း ၾကြေရာက္လာေသာ ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား ၊ ရပ္နီးရပ္ ေဝးမွဘာသာတူမ်ား၊  ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္လာရန္ အဘက္ဘက္မွ ဝုိင္းဝန္း ကူညီေပးၾကသူမ်ား အလွဴရွင္မ်ားအားလံုးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

Pinky
(MDY –OSC)
18.8.2016

Comments