ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္းႏွင့္ ရမည္းသင္းဘာသာတူမ်ား မစာၦးတရား

posted 21 Jul 2015, 01:12 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 21 Jul 2015, 01:13 ]

မႏၱေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္း၊ Fr.Soe Tun, Fr.Mg San, Fr.Jodu, တို႔သည္  ၁၈.၇.၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕ဘုရားေက်ာင္းရွိ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္အတူ မစာၦးတရားႏွင့္ ေဟာေျပာမႈကို ျပဳုလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ မစာၦးတရားတြင္ ၾသဝါဒျမြတ္ၾကားရာတြင္ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္အတူတကြ မစာၦးတရား ျပဳလုပ္လုိေသာေၾကာင့္ လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မစာၦးပူေဇာ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေသာ အႏွစ္သာရျဖစ္ေၾကာင္း၊ မစာၦးပူေဇာ္ျခငး္သည္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္သာမက လူသား အားလံုးကို အက်ိဳးျပဳကာ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ အေကာငး္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားကိုသူ၏ ေရႊပံုသ႑န္အတုိင္း ဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈ ရွိေၾကာင္း၊ဘုရားသခင္အား စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ အစြမး္သတၱိရွိသမွ်ျဖင့္ ယံုၾကည္ ကိုးစားေစလုိေၾကာင္း၊ ေမတာၱတရားကို သခင္ေယဇူးသည္ လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သခင္ေယဇူး၏ လမ္းစဥ္အတုိင္း မိိမိပတ္ဝန္းက်င္ကို အက်ိဳးျပဳေသာသူမ်ား ျဖစ္ေစလုိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရမည္းသင္းရွိ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္အတူတကြ မစာၦးတရားကို လာေရာက္ပူေဇာ္ျခငး္ျဖင့္ အားေပးျခငး္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျမြတ္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ မစာၦးအျပီးတြင္ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံဳေဟာေျပာျခင္းတြင္ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ရဟန္းမင္းၾကီးႏွင့္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား ေတြ႕ဆံဳပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ မိသားစုမွ အေျခခံေသာ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ၾကီး ျဖစ္ေစလုိေၾကာင္း ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိသာသနာ မိမိဘုရားေက်ာင္း တုိးတက္ေစရန္ အဓိက တာဝန္အရွိဆံုးေသာသူမ်ားမွာ ဘာသာတူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က႑၊ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းက႑၊ က႐ုဏာေရးက႑မ်ား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖဲြ႕ကာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ သြားၾကျခင္းျဖင့္ မိသားစုမွ အေျခခံေသာ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ၾကီးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကဖို႔ရန္ ျမြတ္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ျပီး ေတာင္တြင္းၾကီးဇံုမႈး FR. Jo Du မွလည္း အတိတ္ကာလမွ ရမညး္သင္းႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ကာလ တုိးတက္လာျခင္းကို ေတြ႕ရသည့္အတြက္ ဝမ္းသာေၾကာငး္၊ ထိုအရာမ်ားမွာ ဘာသာတူမ်ား၏ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ တုိးတက္လာျခင္းကို သက္ေသျပေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘာသာဝင္မ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကဖုိ႔ရန္ အားေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
မိတၳီလာဇံုမႈး FR.John Mg San မွလညး္ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖုိ႔ လွဴဒါန္းျခငး္သည္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း၊ ရမည္းသင္းဘုရားေက်ာင္းၾကီးကို ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းသူသည္လည္း ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္းၾကီးကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘာသာဝင္မ်ားသည္ ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖို႔ လွဴဒါနး္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ဆက္ကပ္သြားၾကျခင္းျဖင့္ သာသနာၾကီးကို တုးိတက္ေစရန္ ပါဝင္ေစလုိေၾကာငး္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္ အတူတကြ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံုကို ႐ုိက္ကူးခဲ့ၾကပါသည္။ အဲဒီေနာက္ ညစာကို သံုးေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး မိတၳီလာျမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကပါသည္။

ပင္ကီ (၁၉.၇.၂၀၁၅)
Comments