စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ ခရစၥယာန္တုိ႔အား မိႈင္းမေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ ဘုရားေက်ာင္းပြဲက်င္းပျခင္း

posted 31 May 2016, 03:11 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 31 May 2016, 03:11 ]
စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ ခရစၥယာန္တုိ႔အား မိႈင္းမေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ ဘုရားေက်ာင္းပြဲက်င္းပျခင္း

၂၈.၅.၂၀၁၆ ရက္ေန႔က စစ္ကိုင္းၿမိဳ႔ ခရစၥယာန္တုိ႔အား မႈိင္းမေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ ဘြဲ႔အမည္ခံ ဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္ကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


ပြဲေတာ္မစာၦးတရားကို ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေမာင္ဆန္းမွ ဦးေဆာင္ကာ မႏၱေလးသာသနာအတြင္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား သီလရွင္မ်ား ကိုရင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ေဝးရပ္နီးမွ ဘာသာတူမ်ား ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ မစာၦးတရားတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Solomon မွ ၾသဝါဒေပးရာတြင္ မယ္ေတာ္သည္ သနားၾကင္နာ တတ္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားသူငါွအား ကူညီေပးတတ္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မယ္ေတာ္သည္ သူမ၏ ဘဝ၌ သခင္ေယဇူးကို အတုယူကာေနထိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မယ္ေတာ္ကို ခ်စ္တဲ့ မယ္ေတာ္၏ သားသမီးမ်ားကလည္း မယ္ေတာ္ကဲ့သို႔ အမ်ားသူငွါအား သနား ၾကင္နာတတ္သူျဖစ္ရန္ လုိေၾကာင္း၊ ကူညီတတ္ရန္ လုိေၾကာင္း၊ ကုိယ့္အေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဆိုးဆိုး၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ မေကာင္းသည္ ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရန္ၿငိဳးရွိပါေစ ကူညီတတ္ရန္ လုိေၾကာင္း၊မယ္ေတာ္၏ သားသမီးမ်ား ဒီေန႔မွ စတင္ကာ တစ္ပါးသူ အေပၚမွာ ၾကင္နာတတ္ေသာ၊ ကူညီေသာသူမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ၾကပါေစ ဟုၾသဝါဒ တရားေရေအးကို တုိက္ေကၽြးခဲ့ပါသည္။

မစာၦးတရားအၿပီးတြင္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ၾကီး Peter Mg Shwe မွ ပြဲေတာ္ကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အဘက္ဘက္မွ ကူညီေပးခဲ့ၾကသူမ်ား အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ပြဲေတာ္သို႔ လာေရာက္သူမ်ား အားလံုးအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းကို ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႔ရွိ ခရစၥယာန္တုိ႔အား မိႈ္င္းမေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ ဘုရားေက်ာင္းပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္ (၃၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ရွိၿပီျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

Pinky
(MDY-OSC)
Comments