အာရွသမၼာတရားအသံလႊင့္ဌာန ေသာတရွင္ေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အစည္းအေဝးသတင္း

posted 21 Jan 2015, 02:41 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 21 Jan 2015, 02:42 ]
မႏၱေလး ၁၁.၁.၂၀၁၅

အာရွသမၼာတရား အသံလႊင့္ဌာန ေသာတရွင္ေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေမတၱာအားမာန္ အသင္းႏွင့္ မႏၱေလး ဗဟိုအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ရံုးမွ ဝိုင္းေတာ္သူ ဝုိင္းေတာ္သားမ်ား အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ျခင္း သတင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၈၁×၂၅ လမး္ေထာင့္ မႏၱေလး ဗဟိုအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ရံုးတြင္ ၁၁.၁.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီက ေမတၱာအားမာန္အသင္းႏွင့္ မႏၱေလး ဗဟုိအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ရံုးမွ ဝိုင္းေတာ္သူ  ဝိုင္းေတာ္သားမ်ားသည္ လာမယ့္ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေသာတရွင္ေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အစည္းအေဝးတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ မိမိယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာအလုိက္ အဖြင့္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ စစၥတာရ္ စမ္းယုေမာ္မွ အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း ၊ေမတၱာအားမာန္ ဥကၠဌ ဦးဝင္းႏိုင္မွ ျပဳုလုပ္ခဲ့ၿပီးေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ျပန္လည္ တင္ျပျခင္း၊ ႏွစ္ပတ္လည္ေသာတရွင္ ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အေထြေထြ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေသာတရွင္ ေတြ႕ဆံုပြဲ၌  ျပဳုလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္  တာဝန္အသီးသီး ခြဲေဝေပးျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေသာတရွင္ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံမွ အလွဴရွင္တစ္ဦး၏ ေစတနာျဖင့္ ေရဒီယုိ ကမ္းစမ္းမဲေဖာက္ျခင္း အစီအစဥ္၊ ထုတ္လႊင့္ၿပီးသား အစီအစဥ္မ်ားထဲမွ ထူးျခားစြာ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္ေမးျမန္းမည့္ ပေဟဋိနန္းေတာ္အစီအစဥ္၊ အေျဖမွန္သူအတြက္ အထူးမဲ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္ က႑မ်ားလည္း ပါဝင္ပါမည္။ 

ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေေနၾကျဖစ္သည္ ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္ ေသာတရွင္ေတြ႕ဆံုပြဲကို  ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇) ရက္ေန႔တြင္  မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၈၁×၂၅ ေထာင့္ ေရႊႏွလံုးေတာ္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ သြားပါမည္။ ရပ္ေဝး၊ ရပ္နီးမွနားေသာတဆင္ေနၾကေသာေသာတရွင္ အေရာက္တိုင္း ပါဝင္ တက္ေရာက္ႏုိင္ၾကရန္လည္း အထူးဖိတ္ေခၚပါသည္။

Comments